Beth fyddai'n digwydd i'r Ddaear pe bai'r Lleuad yn diflannu'n sydyn?

8033x 28. 08. 2019 Darllenydd 1

Nid yw'r mwyafrif ohonom yn meddwl am y lleuad. Cadarn, rydyn ni'n sylwi arno pan fydd yn llawn, oherwydd mae'n rhoi golau i ni weld, ond ar wahân, rydyn ni'n cymryd y Lleuad yn ganiataol. Mae wedi bod yma erioed, felly rydyn ni'n disgwyl bod yma am byth. Ond beth petai'n newid yn sydyn? Beth fyddai’n ei olygu i ni yma ar y Ddaear ddiflaniad sydyn ein Lleuad?

Y corff nefol mwyaf dylanwadol yn ein system solar yw'r Haul, sy'n rhoi cynhesrwydd a golau inni. Hebddo, byddai'r tymereddau ar y Ddaear oddeutu sero absoliwt, ac ni allai bywyd fodoli yn y ffurf rydyn ni'n ei hadnabod. Mae'r lleuad hefyd yn hanfodol ar gyfer bywyd ar y Ddaear. Mae hefyd yn chwarae rhan hynod bwysig wrth gyfryngu amodau ar y Ddaear. Nid gwyliwr yn unig ydyw, wedi'i yrru gan atyniad disgyrchiant, ond yn gyfranogwr gweithredol yn natblygiad daearegol a biolegol y Ddaear. Do, fe chwaraeodd y Lleuad ran hanfodol yn esblygiad dynol, er nad yw'r mwyafrif ohonom yn ei sylweddoli.

Lleuad ac esblygiad

Mae yna ddamcaniaeth hefyd, pe na bai'r Lleuad yn helpu i bennu gogwydd echel y Ddaear, efallai na fyddai esblygiad wedi digwydd, neu byddai'n dilyn llwybr hollol wahanol.

mis

Yn 1993, cynhaliodd Jacques Laskar, cyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Wyddonol Genedlaethol Ffrainc, ddadansoddiad gofalus o ddylanwad y Lleuad ar ogwydd y Ddaear. Ar hyn o bryd, mae'r Ddaear wedi'i gogwyddo ar ongl 23,5° naill ai tuag at neu i ffwrdd o'r Haul, yn dibynnu ar ble mae'r blaned. Heb y Lleuad, byddai ein tueddiad yn mynd yn ansefydlog dros amser a gallai hyn effeithio'n radical ar esblygiad a'r amodau ar gyfer byw ar ein planed.

Amser a llanw

Un o rolau pwysicaf y Lleuad yw sut mae'n effeithio ar y llanw. Roedd y llanw'n hanfodol ar gyfer darganfyddiad cyntaf bywyd ar y Ddaear. Mae ardaloedd arfordirol wedi cael newidiadau cylchol enfawr mewn halltedd sydd wedi caniatáu ymddangosiad a datblygu moleciwlau hunan-ddyblygu a greodd fywyd yn y pen draw fel yr ydym yn ei wybod.

Llanw

Mae'r haul hefyd yn chwarae rhan yn symudiad y llanw, ond mae'r lleuad yn achosi dwy ran o dair o effaith y llanw. Mae'r llanw hefyd yn helpu i reoli hinsawdd y Ddaear. Mae llanw dwys yn helpu i reoleiddio ceryntau cefnfor sy'n dosbarthu dŵr oer a chynhesach ledled y byd. Mae eu heffaith gymysgu yn helpu i gydbwyso eithafion ac yn cadw hinsawdd y byd yn fwy cytbwys rhwng lledredau.

Efallai na fydd ein Lleuad hyd yn oed yn derbyn y sylw a’r ganmoliaeth y mae’n ei haeddu gan unrhyw un ohonom, ond hebddi, ni fyddai unrhyw un ohonom yn gallu goroesi.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb