Saringant Clifford Stone (2): Ydych chi erioed wedi gweld UFOs?

12482x 23. 12. 2018 Darllenwyr 2

Pentagon: "Dechreuodd gyda galwad gydag un o'm cydweithwyr, rwy'n gwybod mai Jack oedd ei enw. Bu'n gweithio yn y fyddin ar gyfer Asiantaeth Diogelwch y Fyddin yr Unol Daleithiau ac yna'n cael ei neilltuo i'r Asiantaeth Ddiogelwch Genedlaethol, a elwir yn NSA. Fe'i cynigiwyd i fynd â mi mewn car i fy nghartref milwrol cartref, gan fod ef i fod i fod ar y ffordd.

Felly aethom ni. Ar y ffordd, buom yn sôn am wahanol bethau - teulu, fyddin, ac ati. Yna dechreuodd siarad am gael digwyddiad pan oedd wedi gweld UFO. Ac fe ddechreuodd i wasgu fi: "Ydych chi erioed wedi gweld UFOs?" A dywedais. "O, gwelais bethau na allaf eu canfod."

Rydych chi'n gwybod, ceisiom ddal ymlaen i'r wal, ac mae'n dweud, "Dewch ymlaen, gallwch chi ddweud wrthyf. Rydym yn ffrindiau. " Felly dechreuais ddweud ychydig yn fwy. Yna fe wnaeth fy ngadael yn fy uned ac fe'i galwodd fi mewn ychydig wythnosau a dywedodd, "Hei, gwrandewch, dydych chi erioed wedi bod yn Washington DC, dde? Nid ydych erioed wedi gweld y Pentagon a rhai mannau eraill sy'n werth eu gweld, a fydd fel arfer yn ymweld â nhw gan dwristiaid. "
Atebais, "Nifer"
Parhad: "Felly beth os anfonais gar i'ch casglu i chi?"

Nawr meddyliwch. Mae'n arbenigwr o'r radd 5, hynny yw, yn y fyddin, E-5 (rhingyll, arbenigwr o 2. Dyna'r un peth â Sarsiant E-5. Y gwahaniaeth yw eich bod yn arbenigwr yn eich maes heb awdurdod gorchymyn uniongyrchol.
Fe ddigwyddodd ac anfonodd gar gwasanaeth i mi. "Uchel anarferol" Roeddwn i'n meddwl, ond doeddwn i ddim yn meddwl amdano. Yn syml: "Hey, NSA - beth ydw i'n ei wybod?"

Stopiodd rhywfaint o gar gyda gyrrwr yn fy uned ac maen nhw'n mynd â mi am y penwythnos, a ddaw o hyd i rywle. Fe aethom ni i Fort Virginia, a arweiniodd at yr adeilad, a dywedais, "Dyna pencadlys yr NSA lle rydyn ni'n mynd." Aethom yn uniongyrchol i swyddfa Jack.

Pan ddaethom ni i mewn, nid oedd Jack yno. Roedd yn rhaid iddo fynd rhywle. Roedd ganddo'r aseiniad y bu'n rhaid iddo weithio arno, ond yn ddiweddarach daeth, dywedodd un o'r dynion a oedd yn bresennol. Mae'r dyn, a oedd yn ôl pob tebyg yn un o gyfeillion Jack, yn sydyn yn dweud, "Nid yw hynny'n broblem. Beth am fynd â chi i'r Pentagon ... oherwydd ... oh, deallaf ... a oeddech chi erioed wedi ymweld â'r Pentagon? Gallaf fynd â chi yno, edrychwch ar yr hyn sy'n digwydd o gwmpas y Pentagon, a mynd â chi yno am ymweliad. "

Gwnaeth felly a rhoddodd fi bathodyn. Mae'n dweud: "Cadwch hyn gyda chi drwy'r amser." Roedd rhywfaint o lun arno. Yna roedd yn gwisgo gwahanol lliwiau yn nodi lle yr oeddwn yn awdurdodi i fynd a lle na chaniateir i mi fynd. Ac yn iawn ar y gwaelod roedd rhywbeth ysgrifenedig: "Mae hyn yn bwysig iawn, mae'n agor eich holl ddrysau. Cadwch eich "

Aethom i'r Pentagon. Pan gyrhaeddom yno, fe wnaeth e fi a dangosodd i mi rai swyddfeydd. Ar un adeg dywedodd wrth un ystafell a dywedodd, "Yma, yr ystafell hon yma yw lle 29. Cynhaliodd Gorffennaf 1952 gynhadledd i'r wasg, gan ymdrin â'r UFO, a adroddwyd iddo fod dros Washington, DC "

I'r atodiad lluniau: Nid oes tystiolaeth o fodolaeth UFO? Felly pam y gwnaeth boneddigion Pentagon ddelio â nhw, pam ysgrifennodd pob papur newydd ar y tudalennau agoriadol amdanynt y diwrnod wedyn, pam mae lluniau'n dangos gwrthrychau dros y tŷ gwyn? Lle arall y mae'n ymddangos bod delweddau'n cymryd bodolaeth endidau tramor o ddifrif ... Efallai uwchlaw Wenceslas? :)

Ac meddai: "Rydych chi'n gwybod, ar y nos 18. 1952 wedi ei gofrestru 68 ETV ym mis Awst? "
A dywedais, "Wel, gwn fod hynny'n dda iawn."
Yna meddai: "Rydych chi'n gwybod, yr achos mwyaf annhebygol - hyd yn oed os ydynt yn cael yr holl gyhoeddusrwydd - oedd y noson honno yn 19. ar 20. Gorffennaf. Roedd yn hollol unigryw. Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn gwybod amdano. " Ac fe drosglwyddodd y sgwrs i fanylion.

Yna cawsom i mewn i'r elevator a dywedodd yn sydyn, "Byddaf yn dangos seler i chi o dan y Pentagon. Nid yw pobl erioed wedi ei weld. Ond mae angen i ni dynhau mesurau diogelwch. " a allai, o ystyried risgiau'r amser hwnnw, olygu eu bod yn adeiladu adeilad ar gyfer ymosodiad niwclear. "Mae angen inni dynnu'r Pentagon i sicrhau bod pobl y tu mewn i oroesi'r digwyddiad ymosodiad niwclear."

Felly, aethom i lawr y grisiau. Pan gyrhaeddom yno, doedd gen i ddim syniad faint o hynny oedd y lloriau. Aethom allan ac roedd car mor fach o arian ". Roedd hi'n amhosibl dweud ble roedd ganddo hynafiaeth a lle'r oedd y sied a lle'r oedd y cyfeiriad yn y cyfeiriad.

Cerbyd Pentagon dirgel

Rydym wedi mynd i mewn,. Roedd y ddyfais yn debyg i ergyd a dywedodd: "Gelwir hyn yn monorail, ond nid yw'n symud ar y trac." Y tu mewn, fe ddangosodd imi wrthrych yn debyg i bibell fechan a debyg i fod yn gallu gyrru. Dywedwyd ei fod yn cael ei yrru'n electromagnetig. Cawsom i mewn. Nid wyf hyd yn oed yn gwybod pa mor hir aethom o dan y ddaear. Ond fe geisiodd esbonio imi fod y Pentagon yn lle gwych. Yn ystod y daith, eglurodd imi nad oes raid imi boeni am y ffaith nad yw'r ddyfais bach hon yn cael ei yrru, rydych chi ddim ond yn gwybod ble rydych chi'n mynd ... ond rwy'n siŵr bod yna ffordd o reoli'n well, ond nid wyf yn ei gofio.

Cefais fy synnu a'i ddiddorol oherwydd dyma'r tro cyntaf i mi weld unrhyw beth fel hyn. Fe gyrhaeddom rywle lle'r oedd y drws ar yr ochr. Rydym yn camu allan ac yn mynd i'r drws. Roedd coridor hir, dim drws, dim ond coridor hir. Ac mae hyn o dan y ddaear o dan y Pentagon. Rwy'n gwybod ein bod wedi mynd o leiaf 20 munud. Ac wrth i ni gerdded drwy'r coridor, dywedodd wrthyf: "Rydych chi'n gwybod, nid yw llawer o bethau yn edrych fel mae'n ymddangos." Daethom i ben, dim byd yno. Edrychais o gwmpas ac aeth yn ôl ychydig. Yn olaf, mi wnes i weld y drws a dweud wrtho: "Beth ydych chi'n ei olygu?"
"Yn fyr, nid yw llawer o bethau fel y maent yn ymddangos."
Arweiniodd ar y wal a dywedodd, "Wal sefydlog, dde?"
A dywedais, "Ie". Ac yna dechreuais eto: "Beth ydych chi'n ei olygu?"
Cyn i mi ddweud unrhyw beth, meddai: "Ddim o reidrwydd yn gadarn." Ac fe'i gwthiodd i mewn. A cherddais drwy'r wal. Rydych chi'n gweld, does dim byd yno, ond pan oeddwn i yno roedd yn edrych fel petai'n wal gadarn. Ac yr wyf yn pasio: "Beth yw'r uffern ydych chi'n ei wneud?" Ond cyn i mi adfer a dweud unrhyw beth, sylwais fy mod mewn ystafell. Edrychais o gwmpas. Pan edrychais yn ôl, roedd rhywbeth yr ydym yn galw'r bwrdd maes, sy'n ddim mwy na bwrdd bach. Y tu ôl i'r bwrdd maes eistedd, fel yr ydym yn ei alw, "llwyd nodweddiadol" - estron.

Llwyd yn y Pentagon

Unwaith eto - bydd pobl yn ofidus - ond mae'n rhaid i mi ddweud bod rhywbeth uchel am 130 cm i 150 cm. Eisteddodd gyda'i ddwylo ar y ddesg ac edrychodd yn uniongyrchol ataf. Roeddwn i ar fy mhen fy hun yno. Pan oeddwn i'n sefyll i fyny, edrychais o gwmpas a'u gweld, dywedais, "Beth yw'r uffern ydych chi'n ei wneud?" Yr hyn a ddywedais, rwy'n dal i gofio. Rwy'n stopio wrth i mi eu gweld fel pe bai fy nghylchlythyr wedi dechrau yn fy mhen. Fe syrthiais wyneb yn wyneb. Tynnodd y dieithr bopeth allan o'm meddwl - darllenodd fy mywyd gyfan. Dyma'r peth olaf rwy'n cofio ...

Deffreuais yn swyddfa Jack. Dywedwyd wrthyf na ddigwyddodd dim. Bod yn rhaid i mi freuddwydio. Ni wnaeth neb ataf i unrhyw le. Roeddem ni yno drwy'r amser, ac roeddwn i'n teimlo'n flinedig. Roedd yn rhaid i mi gysgu.

Ni ddaeth Jac i fyny i fyny. Fe ddaeth nhw i mewn i gar gwasanaeth a dod â mi i'm uned, dywedwyd wrthyf, beth bynnag oedd cenhadaeth Jack, yn dal i fod yn cymryd llawer o amser, ac mae'n debyg y bydd yn mynd i fod yn wythnos arall cyn iddo ddychwelyd. Hwn oedd y cysylltiad diwethaf â Jack ...


Mwy am fwy o fywyd a gwaith Clifford Ston YT Suene Bydysawd

Syr Sargant Clifford

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb