Mewnblaniadau tramor: Tystiolaeth derfynol o ddaliad afreolaidd?

17963x 15. 05. 2019 Darllenydd 1

Bob tro rydym yn siarad am dramorwyr, rydym yn sôn am weldiadau UFO. Wrth sôn am arwyddion UFO, mae pobl yn siarad am areniadau, a phan fyddwch chi'n darllen am achos lle mae rhywun yn honni ei fod yn herwgipio, byddwch yn parhau i astudio mewnblaniadau tramor. Ond beth yw'r mewnblaniadau - dyfeisiau dirgel, bach? Gwirionedd neu ffuglen? Os profir eu dilysrwydd, gallant fod y rhain mewnblaniadau wedi'i ystyried yn dystiolaeth grisial o bresenoldeb estroniaid ar y Ddaear.

Am flynyddoedd, mae'r cyhoedd yn gyffredinol wedi cael ei dychryn gan straeon am weldiadau UFO, a hyd yn oed mewn rhai achosion, ar draws y tu allan. Fodd bynnag, arweiniodd archwiliad ffeithiol o'r straeon hyn at siom. Dim ond mwy o amser i'r person siarad am y geiriau sy'n gysylltiedig ag ef. Mewn rhai achosion, cymerwyd ffotograffau, ond mae cwestiynau am eu dilysrwydd yn anorfod. Felly, o ran tramorwyr ac UFOs, ystyriwyd bod tystiolaeth gorfforol yn astudiaeth o UFO Sanctaidd y Gra. Mae'r swm o wybodaeth "swyddogol" ar y ffenomen UFO sydd ar gael trwy adroddiadau ffugio o gwmpas y byd yn drawiadol.

Cam i Ddathlu

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae amryw o lywodraethau ledled y byd wedi gwneud hynny cam i ddatgelu, wrth iddynt ddechrau rhyddhau digon o ddogfennau cyfrinachol ar ffenomen UFO. Os cofiwch, cyfarfu gyda gwyddonwyr NASA, diwinyddion, athronwyr a haneswyr i archwilio sut i baratoi y byd ar gyfer cysylltiad â extraterrestrials, boed o ran organebau microbaidd neu bodau deallus.

Mae deunyddiau sydd wedi'u datgysylltu yn ddiweddar wedi datgelu hynny Pentagon yn gwario o leiaf 22 miliwn o ddoleri i ymchwilio i ffenomenau UFO mewn rhaglen gyfrinachol, sydd wedi bodoli ers o leiaf dair blynedd. Yn ôl adroddiadau o 2008 i 2011, gwariodd y Pentagon $ 22 miliwn o ddoleri ar raglen a oedd yn ymchwilio i UFOs. Rhaglen gyfrinachol dirgel o'r enw Rhaglen adnabod bygythiad uwch ar gyfer hedfan yn dod i ben yn 2012.

Mewnblaniadau estron

Strange arwyddion ar y corff ac mewnblaniadau a gafwyd gan bobl sy'n honni eu bod wedi cael eu herwgipio, yn bresennol pryd bynnag y bydd rhywun yn esgus ei fod wedi cael ei gipio gan estroniaid. Mae achos mewnblaniadau wedi'u tynnu yn ddiddorol iawn ac, os profir, gellir ystyried tystiolaeth wyddonol ddisgwyliedig hir o fodolaeth estroniaid a chamiadau estron.

Dr. Roger Leir mae'n debyg mai'r person gorau sydd â "phrofiad" wrth dynnu mewnblaniadau allgyrsiol. Fel y dywed Dr Leir, perfformiodd weithrediadau 17, gan dynnu eitemau bach o darddiad anhysbys.

Yn ôl Dr Leira yw'r nodwedd ddryslyd oedd y creigiau pensiliau hyn wedi'u torri'n fras magnetig, a rhai amleddau radio darlledu hyd yn oed. Roedd gwrthrychau eraill a archwiliwyd yn cynnwys darnau o feteorynnau; metelau fel galliwm, germaniwm, platinwm, rutheniwm, rhodiwm ac iridiwm. Yn ôl Alex Mosier, sydd â Ph.D. athroniaeth, cemeg a ffiseg, gan archwilio'r gwrthrychau ynghyd â Leir, mae'r ffibrau yn debyg iawn i'r nanotiwbiau carbon, sy'n dangos darnau a gynhyrchwyd eu cynllunio:

"Ni fyddai'r pethau hyn yn dod o hyd i natur, roedd yn rhaid eu prosesu, mae angen peirianneg gymhleth arnynt, ac ni ellir eu cynhyrchu'n hawdd."

Mewnblaniadau a'u profion

Fel y nodwyd yn mufon.com, perfformiwyd y profion ar symud ymyriadau estron ac unigolion i nifer o flynyddoedd ar ôl symud llawfeddygol. Fel y nodwyd yn erthygl Mufon Dileu mewnblaniadau tramor: Cyn ac ar ôl effeithiau; Y mewnblaniadau honedig a gafodd eu tynnu o'r set gyntaf o weithrediadau oedd a astudiwyd gan ddau wahanol patholegydd ac yna fe'i hanfonir at amrywiol labordai annibynnol ar gyfer dadansoddiad gwyddonol helaeth.

Steven Greer: Aliens

Mae sglodion ac mewnblaniadau eisoes wedi datblygu yn 60. blynyddoedd

Ar mewnblaniadau estron honedig yn perfformio profion canlynol: gwerthusiad o batholeg / meinwe, laser achosir sbectrosgopeg holltiad (libs), profion metelegol helaeth yn cynnwys prawf dwysedd wasgarol trochi sbectrosgopeg pelydr-X, sganio microsgopeg electron dadansoddi rentgenogramickou diffreithio ac electron dadansoddi / magnetig ac eiddo fflworoleuol. profion o'r fath yn rhedeg sgrîn isotopig. Profion Cynhaliwyd Y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Archwilio Gwyddoniaeth (NIDS), yna yn y Brifysgol Tech Newydd Mecsico a ffynonellau annibynnol eraill.

Casgliadau'r profion

Dr. Dywed Leir:

"Mae ymateb y corff mewnosodiad mewnblaniad yn anarferol iawn ym mhob achos o'r fath nid oedd ddim yn ymarferol ymateb llidiol organeb. "

Nid dyma'r canfyddiad arferol o ymatebion meinwe ar gyrff tramor. Yn nodweddiadol, mae corff tramor a ymgorfforir i feinweoedd yn arwain at fath benodol o ymateb llid aciwt neu gronig ac efallai y bydd hyn yn golygu ffurfio ffibrosis a chistiau. Nid dyma'r achos yma. Datgelodd adroddiadau patholegol o'r ddau weithrediad cyntaf fod gwrthrychau metel wedi'u selio yn iawn bilen trwchus, solet, llwyd sy'n cynnwys coaglwm protein, hemoseridin a keratin pur. Roedd yn fwy am broteinau gwaed a chelloedd croen a geir fel arfer yn haen wyneb y croen.

Mae hefyd wedi canfod bod biolegol "cnau coco"Mae implantau cyfagos yn cynnwys proprioceptors nerf - celloedd nerfau a phwysau y math o feinwe anghywir ar gyfer y rhan honno o'r corff. Mae'r mewnblaniad cocci hefyd fflwroleuol gyda lliw gwyrdd llachar ym mhresenoldeb ffynhonnell ymbelydredd uwchfioled.

Dr. Leir a'i astudiaethau

Dr. Leir (llawfeddyg pediatregydd), a oedd hefyd yn gweithio fel meddyg ymgynghorol yn Aberystwyth Rhwydwaith UFO Cyffredin (=MUFON - sefydliad annibynnol gyda miloedd o wirfoddolwyr ledled y byd sydd yn systematig yn casglu gweld UFO prosesu ac yn wyddonol ac yn ystadegol), yn honni bod pobl y maent yn deillio gwrthrychau tramor, heb unrhyw creithiau neu afluniadau gweladwy yn y uniondeb y croen. Nid oedd unrhyw arwyddion o lid, ond dangosodd pelydrau-X Crameniad, a oedd yn ymddangos bron yn amhosibl.

Arbenigwr ar cerdded (podiatrie yw'r wyddoniaeth feddygol o astudio'r goes, hefyd y driniaeth gywir a thrin coesau iach ac afiechyd) Bu farw 14. Mawrth 2014 (yn baradocsig oherwydd anafiadau coesau), felly nid oedd ei astudiaethau yn mynd y tu hwnt i'r gyllideb gyfyngedig, a oedd yn atal ymchwiliad pellach a dealltwriaeth o'r canfyddiadau.

Hyd yn hyn, mae meddygaeth a disgyblaethau eraill yn ôl pob tebyg wedi dioddef ffobia pan ddaw i gynnal profion ar bobl sy'n honni eu bod wedi cael eu herwgipio. Ychydig iawn o wyddonwyr a meddygon sy'n mentro i gymryd risgiau gyda logic UFO, yn enwedig oherwydd colli bri mae'n dod. Fodd bynnag, pe baem yn cyrraedd hanfod y dirgelwch UFOs, gwyddonwyr, meddygon a gweithwyr proffesiynol eraill y dylid ddechrau meddwl am sut y byddant yn cymryd rhan weithredol yn y ddadl ar UFOs, oherwydd dim ond wedyn y byddwn yn gallu deall yn llawn yr hyn sy'n digwydd ar y Ddaear.

Live 15.5.2019 o 20: 30

Gadewch i ni siarad gyda'n gilydd am sut i wybod eich bod chi wedi cael eu herwgipio gan 15.5.2019 20 30 XNUMX byw gyda Sueneem. Edrychwn ymlaen at eich gweld chi!

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb