CIA: Mae'r arbrawf wedi dangos bod ffenomenau paranormal yn bodoli

6842x 27. 09. 2018 Darllenydd 1

Cyfieithu o'r ddogfen ddosbarthwyd o'r archif CIA: Mae'r arbrawf wedi dangos bod gan Mr Zhang Baosheng alluoedd supernormal, mae'n gallu trin mater. Yn gallu symud gwrthrychau bach trwy rwystrau. Ar ôl pasio o'r fath, nid yw'r strwythur microsgopig ac eiddo gwrthrychau yn dangos unrhyw newidiadau amlwg. Mae'n gwadu priodweddau ffisegol sylfaenol mater. Mae'n bwysig defnyddio offer a thechnegau datblygedig ar gyfer ffiseg uwch, gan gynnwys ffiseg niwclear arbrofol, i ymchwil somatig cymhleth o'r ffenomenau hyn.

Mae amcanion yr ymchwil CIA hwn fel a ganlyn:

1.) Chwiliwch am newidiadau mewn strwythur microsgopig ac eiddo gwrthrychau sy'n treiddio wal y botel o ganlyniad i seicokinesis.
2.) Archwiliwch Fecanwaith Gorweddu PK achosir trwy sgrinio gyda synwyryddion o olion niwclear i benderfynu a gwrthrychau macrosgopig yn dadfeilio yn ystod dreiddio (ar gyflymder llai na'r cyflymder golau) i faint gronyn o niwclysau atomig.

Yn yr arbrawf, cydweithiasom â Mr. Zhang Baosheng, a adnabyddus am ei alluoedd supernormal rhagorol, sydd ar hyn o bryd yn gweithio yn Sefydliad Meddygaeth Gofod (ISME). Perfformiwyd yr arbrawf canlynol ar 10. Gorffennaf 1988 yn y Sefydliad Ynni Atomig Tsieineaidd.

Arbrofi a'i ddisgrifiad

1.) Amlen wedi'i gau

Mewn amlen fusnes caeedig, paratowyd dwy ddarn o ffoil polyester ymlaen llaw. Roedd un yn dryloyw, tua 2 mm trwchus. Ysgrifennwyd pedwar o gymeriadau Tseineaidd arno gyda gosodiad coch, gwydn. Ar ôl ysgrifennu, gorchuddiwyd y testun gyda olrhain trwch 0,5 mm, sy'n edrych fel ffilm gwyn trawsgludo plaen. Mae'r ddau ddarn wedi eu gludo gyda'i gilydd, gan ei gwneud hi'n amhosibl darllen neu weld testun o dan amodau arferol. Yr unig berson a oedd yn gwybod testun a chynnwys yr amlen a baratowyd ymlaen llaw oedd Dr. Li. Ni chyfathrebu â Mr. Zhang cyn yr arbrawf.

Ar ôl cyrraedd Mr Zhang ei brofi i ddechrau am ei Clirweledydd allu fod yn dangos amlen prawf. Dywedodd fod y cymeriadau coch 4 wedi'u hysgrifennu ar y ffilm, ond ni welodd hwy yn glir. Yn ei ymdrechion, cafodd ei ganfod yn rhyfedd iawn. Yn olaf, dywedodd nad oedd yn eu gweld yn glir. Yna Mr Zhang cyfieithu un o ymylon yr amlen yn ddigon i guddio darn arian bach a rhoi i un o'r gwyddonwyr i benderfynu bod y darn arian mewn gwirionedd yn y plyg ac nid mewn amlen, ac yn dangos i bawb oedd yn bresennol. Ar ôl egwyl fer, dywedodd Mr Zhang, "OK" ac y darn arian oedd bellach y tu allan ond y tu mewn i'r amlen. Yna ysgrifennodd Mr. Zhang ei destun gyda phêl bêl ar yr amlen.

Mae'n hysbys ei bod yn gallu trosglwyddo cymeriadau a ysgrifennwyd ar yr amlen ar y papur y tu mewn i'r amlen. Mewn gwrthgyferbyniad â'r profion blaenorol, bwriedir i'r defnydd o ffoil polyester wneud y darllediad hwn yn amhosibl, gan na all y pen bêl ysgrifennu ar y math hwn o ffoil. Heb sylweddoli Mr Zhang, cyhoeddodd ar ôl crynodiad byr y daethpwyd â'r testun i mewn. Cyn i'r amlen gael ei hagor gyda siswrn, fe'i gwiriwyd gan amrywiol ymchwilwyr am arwyddion o ymyrryd, ond canfuwyd dim. Tynnwyd darnau arian a ffoil o'r amlen. Mewn gwirionedd ysgrifennwyd y tri frawddeg o'r amlen y tu mewn, dim ond maint llai, ond heb ei newid, ar y Scotch Tape, gan ddal y ffoil gyda'i gilydd.

2.) Gwylio wedi'i ddifrodi

Yn ystod yr arbrawf mynegodd Mr Zhang ei awydd i roi'r gorau iddi. Ar unwaith, rhoddodd Doctor Li i ben ei hun - gwylio mecanyddol "Beijing". Gofynnwyd i Dr. Li gadw ei wyliad y tu mewn i'w ffwrn clenched. Yna gwnaeth Zhang ystum fel pe bai wedi dewis rhywbeth o groen Dr. Li, o gefn ei palmwydd, rhwng ei bawd a'i fagl. Yr hyn a gynhaliodd Mr. Zhang oedd llaw funud. Yn yr un ffordd, tynnodd yr ail awr â llaw. Roedd y broses hon mor araf fel y gallai pawb a oedd yn bresennol weld ei ddwylo'n amlwg yn dod o groen Dr. Li nad oeddent yn teimlo unrhyw boen na theimladau eraill sy'n gysylltiedig â'r llaw dreiddgar. Hwn oedd y digwyddiad dogfenedig cyntaf lle treuliodd Zhang y corff dynol yn y fath fodd.

"Yn anffodus, mae'r wylfa wedi torri," meddai Zhang. Hyd yn oed pan agorodd Dr. Li ei law, roedd bwlch clir ar hyd hyd y gwydr. O gyflwr ei ymylon, roedd yn ymddangos bod y difrod yn cael ei achosi gan doddi gwydr organig yn rhannol. Roedd y tair dwylo ar goll, ac ar y metel yn ôl roedd crafiadau dwfn ar y gwyliwr, fel pe bai rhywun wedi defnyddio offeryn arnynt, ond roedd mecanwaith y cloc yn dal i dicio.

3.) Archwiliad o seicokinesis gydag amcanion sy'n rhwystro rhwystrau.

Paratowyd dau botel, jedna mwy, o wydr clir, tua 14 cm yn uchel, gyda diamedr o 11 cm. Roedd yn botel safonol a ddefnyddir mewn ysbytai trallwysiad â saline. Gall un ddod i'r casgliad plwg rwber dynn gyda flange rwber hir roi'r gwddf botel ac yn sicrhau ddiogel ac yn anodd i gael gwared ar y caead. Y tu mewn i'r poteli oedd - pelenni cynnwys alffa ffynhonnell pelydr ymbelydrol a synhwyrydd fflworoleuedd Mössbauer, pont digidol Josephson ar gyfer cymharu rhwystriant gywir, pedwar darn o bapur canfod, patrwm metel, bach gwirod 3 ampwl cc sy'n cynnwys, deg melyn, a deg tabledi gwyn (fitamin C ) a cnau cyffredin, sydd wedi cael ei bondio edau gotwm tenau, y pen arall yn dod oddi ar y botel rhwng y dopyn rwber a gwydr, ac ymunodd â'r ymyl y botel. Pecynnwyd samplau superconducting chwilfrydig a'u selio mewn sawl haen o'r ffilm darganfod ymbelydredd.

Yn ail, botel bachmewn uchder gwneuthurwyd 8 cm a diamedr 5 cm o blastig clir ac roedd ganddo gap plastig. Roedd y botel yn cynnwys darn wedi'i selio o ffilm ymbelydredd tryloyw. Y tu allan, roedd y ffilm bron yn anweledig, felly roedd yn ymddangos fel rhan o waliau'r botel. Byddai'n rhaid i unrhyw wrthrychau a fyddai'n y tu mewn fynd trwy waliau ochr y botel, ond hefyd trwy haenau'r ffoil ddarganfod. Y tu mewn i'r blaidd plastig caeëdig oedd tabledi fitamin C melyn 10 a 6 a sampl twngsten.

Yn ystod yr arbrawf, cynhaliodd un o'r ymchwilwyr (Dr. Du) botel mwy (gwydr) yn y ddwy law. Cynhaliodd Mr Zhang wyrniau ei ymchwilydd heb gyffwrdd â'r botel. Ar ôl ychydig funudau o ganolbwyntio dwfn, syrthiodd y tabledi fitamin C gwyn ar fwrdd o waelod y botel. Dilynwyd dau dabl melyn yn yr un ffordd. Ar ben hynny, daeth darnau o ddeunydd gorgyffwrdd allan o wal ochr y botel, a oedd bellach yn cynnwys deunydd lapio plastig gwag ond wedi cau.

Yn yr un modd, tynnwyd darnau cadarn o'r synhwyrydd olrhain a'r holl wrthrychau eraill o'r botel, heblaw am sampl gwirod, ffynhonnell ymbelydrol, a matrics gydag edau cotwm ynghlwm. Ar ryw adeg yn ystod y prawf, mae'n debyg bod Mr Zhang yn ceisio tynnu'r cnau o'r botel.

Ar yr adeg honno, roedd hyd cyfan yr edafedd wedi'i ymestyn yn glir. Ynglŷn 3 4 neu edafedd cm i'r amlwg o'r caead rwber selio cyn i'r ffibrau cotwm yn colli tensiwn, a Mr Zhang stopio ceisio tynnu hi.

Yn dilyn y crynodiad dilynol, gofynnodd Mr. Zhang am ganiatâd i gyffwrdd â'r botel plastig a gynhaliwyd gan yr ymchwilydd (Dr. Du) a'i ysgwyd heb dipio drosodd. O ganlyniad, gostyngodd y rhan fwyaf o dabledi ynghyd â'r sampl o'r twngsten. Yn syth, fe wnaethon ni wirio'r botel a'i sêl, ond ni ddangosodd yr achos plastig unrhyw ddifrod na newid.

4.) Llosgi y crys

Yn ystod yr arbrawf, roedd Mr Zhang eisiau cario brethyn. Cymerodd un o'r ymchwilwyr (Dr. Du) ei gwis polyester gwyn a'i roi i Mr. Zhang. Rhoddodd Mr Zhang ei grys ar y bwrdd a chyffwrdd â'i llaw. Ar y funud hwnnw daeth y mwg allan o'r ffabrig a ymddangosodd cyfres o fannau llosgi du. Cyffwrddodd Mr. Zhang y ffabrig mewn sawl man gyda'i bawd, gan greu mannau llosgi bob tro.

II - Dadansoddiad o samplau

1.) Mesur priodweddau superconductors

Yn yr arbrawf, gwnaethom ddefnyddio nod superconducting Y-Ba-Cu-0, a elwir yn bont. Byddai gwresogi uwchben 400 ° C, yn ogystal â difrod mecanyddol neu unrhyw newidiadau strwythurol, yn effeithio ar ei eiddo gor-ddwyn. Er gwaethaf treiddiad nifer o haenau o'r ffilm synhwyrydd a thrwy wal y botel, cadwodd y gwlwm bont ei nodweddion magnetig sensitif. Cafodd yr ymateb i feysydd magnetig AC a DC ei fesur mewn amrywiad arbrofol, ac roedd yr un fath ag o'r blaen.

2.) Mesur eiddo deunydd ymbelydrol

Yn yr arbrawf, defnyddiasom ddarganfyddydd gronynnau alffa gan ddarganydd tân. Deg diwrnod cyn yr arbrawf, mesurwyd y sbectrwm alffa gyda synhwyrydd rhwystr Si (Au). Ynglŷn â 28 oriau ar ôl i'r effeithiau paranormal gael eu hamlygu, adolygwyd y sbectrwm o dan yr un amodau fel arall. Nid yw dwysedd na dosbarthiad ynni wedi gweld unrhyw or-gyfyngiadau.

3.) Mesur y sbectrwm Mössbauer

Yn yr arbrawf hwn, rydym yn defnyddio alffa-Fe Mössbauer absorber trwch 25 10 mm, diamedr mm. Defnyddiwyd dau amsugno o'r fath. Un gwasanaethu fel sampl gyfeirio tra bod yr ail, oriau tua 48 ar ôl iddo mynd i mewn i'r botel yn cael ei ddefnyddio i fesur y sbectrwm Mössbauer sydd amgylcheddau niwclear chwiliedydd sensitif. Os bydd y newidiadau yn y tâl dosbarthu o electronau neu niwclysau eu hunain, byddai sbectrwm Mössbauer hefyd yn cael ei newid. Ni welwyd unrhyw newidiadau yn y sbectrwm gyda'r amsugnwr alffa-Fe ar ôl treiddio wal y botel.

4.) Dadansoddiad cromatogram nwy o'r sampl o ddiod ysbryd

Defnyddiwyd sampl o Dagu gwirod Tseiniaidd traddodiadol. Er nad oedd yn y botel, gallai gael ei effeithio gan alluoedd paranormal. Perfformiwyd cromatogram nwy o'r sampl a chafodd cynnwys sbectrwm ac alcohol y sampl ei newid. Mae hyn yn golygu nad oedd unrhyw newidiadau amlwg yn strwythur moleciwlaidd y sampl.

5.) Dadansoddiad o olion niwclear mewn synwyryddion olrhain

Nod y prawf hwn oedd gwirio effeithiau posibl treiddio neu sensitifrwydd ar olion niwclear a ysgogwyd yn flaenorol yn y deunydd synhwyrydd olrhain ar ôl treiddio i'r botel. Defnyddiwyd dwy set o synwyryddion niwclear CR-39 mewn cyflwr cadarn. Roedd y ddau ddarganfyddwr yn rhannau wedi eu hailydru, ond dim ond un grŵp a effeithiwyd gan alluoedd paranormal. Cafodd y ddau grŵp eu ffosio a'u harchwilio'n ofalus o dan microsgop hefyd. Ni welwyd unrhyw wahaniaethau arwyddocaol.

6.) Arsylwi ar y ffilm synhwyrydd trac

Ar ôl y sampl a twngsten tabledi treiddio trwy'r waliau o boteli plastig a thrwy cwdyn selio weithgynhyrchwyd o'r ffilm canfod, y ffilm ei wirio weledol gan ddefnyddio microsgop. Nid oedd y bag wedi'i dorri ac nid oedd unrhyw olion o ddifrod. Ar ôl ysgythriad, ail-archwiliwyd y ffilm ac eto ni ddangosodd olion o ronynnau neu wrthrychau microsgopig.

7.) Arsylwi ymddangosiad wyneb y sampl metelau gan microsgop electron

Gan ddefnyddio microsgop electron, cymharwyd y sampl o'r arwyneb metel a ddefnyddiwyd yn yr arbrawf ag arwyneb y sampl cyfeirio. Nid oedd unrhyw newidiadau amlwg yn weladwy. Mae'r un peth yn berthnasol i haenau dyfnach o sampl metelaidd, a archwiliwyd ar ôl cwympo'r wyneb.

III - Casgliadau'r CIA

1.) Mae gan Zhang Baosheng alluoedd supernormal

Mae'r arbrawf unwaith eto yn dangos bod gan Mr Zhang Baosheng alluoedd supernormal. Yn gallu cario eitemau yn y cynwysyddion caeëdig. Yn yr arbrawf hwn, paratowyd yr holl arteffactau arbrofol gan ymchwilwyr yn y Sefydliad Ynni Atomig Tsieineaidd. Nid oedd gan y gwyddonwyr unrhyw gysylltiad â Mr. Zhang cyn yr arbrawf hwn. Mae gan lawer o samplau, megis nodau superconducting, ffynhonnell ymbelydrol, amsugno Mössbauer, neu synwyryddion olrhain niwclear arbelydredig, eiddo unigryw ac ni ellir eu disodli mewn unrhyw ffordd. Aseswyd yr arbrawf ar wahanol onglau ar yr un pryd. O ystyried yr holl uchod, cynhaliwyd yr arbrawf dan amodau dan reolaeth.

2.) Gall Zhang drosglwyddo gwrthrychau i mewn i amlen wedi'i selio

Cadarnhaodd yr arbrawf y gall Mr Zhang drosglwyddo gwrthrychau i amlen wedi'i selio. Mae ei eglurhad yn ei alluogi i adnabod cymeriadau yn yr amlen heb ei agor. Gall hefyd drosglwyddo'r cymeriadau y mae wedi eu hysgrifennu ar yr amlen i'r gwrthrychau y tu mewn i'r amlen. Cadarnhawyd y gellir lleihau'r cymeriadau yn ystod y trosglwyddiad hwn. Fodd bynnag, dangosodd yr arbrawf hefyd na ellir gwneud y trosglwyddiad yn unig ar arwynebau lle gall yr inc glynu. Hefyd, cyn gynted ag y bydd gwelededd y cymeriadau yn diflannu, mae gan Mr. Zhang anhawster i'w cydnabod hyd yn oed mewn amlen wedi'i selio.

3.) Mae gan Zhang y gallu i drosglwyddo gwyliau arddwrn i law rhywun arall

Mae'r arbrawf wedi dangos bod gan Mr Zhang y gallu i drosglwyddo gwyliau arddwrn i law rhywun arall heb achosi poen neu deimladau eraill.

4.) Mae gan Zhang y gallu i anwybyddu'r ffabrig ar unwaith trwy gyffwrdd â'i law

Mae'r arbrawf wedi dangos bod gan Mr Zhang y gallu i anwybyddu'r ffabrig yn syth trwy gyffwrdd â'i law.

5.) Ni ddangosodd unrhyw un o'r gwrthrychau unrhyw newidiadau amlwg yn y strwythur moleciwlaidd, atomig neu niwclear

Nid yw'r un o'r gwrthrychau (tra-dargludol nod ffynhonnell ymbelydrol Mössbauer sampl solidau synhwyrydd absorber gwirodydd patrwm metel ac ati Pa un ai yn treiddio i mewn i'r botel, neu o gael eu heffeithio galluoedd supernormal Nid oedd Mr Zhang dangos unrhyw newidiadau gweladwy mewn adeiledd moleciwlaidd, atomig neu niwclear .

6.) Mae'r mecanwaith treiddio yn dal yn gwestiwn agored

Fel dod o hyd i unrhyw olion yn cael eu canfyddadwy o dan ficrosgop, ar ôl y gronynnau wedi treiddio i mewn i'r dolenni synhwyrydd niwclear, y mecanwaith o groesffyrdd o'r fath yn parhau i fod yn gwestiwn agored.

Gwelodd tua ugain o wyddonwyr hynaf yr arbrawf hwn. Yn eu plith roedd ffisegwyr a fferyllwyr o'r Sefydliad Ynni Atomig Tsieineaidd a'r Gwyddonwyr Gwyddoniaeth Somatig o'r Sefydliad Meddygaeth Cosmig.

Nodiadau esboniadol:

Likér Daqu - ysbrydion Tseiniaidd traddodiadol

Y-Ba-Cu-0 : Rhyngwyneb Mae Ytrium-Baryum-Copper-Oxygen yn ddeunydd uwch-ddwyn.

Ffenomen Mössbauer - effaith Mossbauer, amsugno cyseiniant niwclear o allyriadau gama a chanlyniadau o annibendod deinamig fynd i mewn cyfagos ddellten grisial, tra bod dim allyriad neu amsugno nucleons. Pan fydd hyn yn digwydd, mae'r ynni o ffynonellau ar wahân i ymbelydredd gamma yn colli niwclysau egni cinetig recoil naill allyriad neu amsugno pontio ben gama: amsugno a gollyngiadau yn digwydd yn yr un egni, sy'n arwain at amsugno soniarus gref.

Aelodau'r Sefydliad Ynni Atomig Tsieineaidd yn Beijing:
Li Qingli, Xueren Du, Yongshow Chen, Zhou Shuhua, Xialing Guan Zhen Yang, Zhang Jinrong, Cheng Weiwei, Soulang Shi, Ma GuiXan, Shengyu Su Tiancheng Zhu Hao Xiuhong, cyhoeddwyd yr erthygl hon 12. 1. 1989 yn y cyfnodolyn: Gwyddoniaeth a Thechnoleg Ynni Atomig 24 (1), tt 92 95 1990-blwyddyn..

Cafwyd y ddogfen hon o archifau cyhoeddus CIA: Arbrofi o wrthrychau symud trwy rwystrau materol

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb