Hanes Cronolegol y Ddaear

323317x 21. 05. 2017 Darllenydd 1

Yn ystod llawer o'i gyfarfodydd, dywedodd Contacter Billy Meier lawer am ein hanes. Mae'n bwysig ein bod ni'n gwybod ble y daethom ni, lle y daw'r hil ddynol a beth yw ein bondiau. Cawsom ein torri oddi ar ein hanes, ond mae llawer ohonom ar y blaned hon bellach yn amau ​​ein bod ni'n dod o fydoedd eraill. Mae'r gronoleg ganlynol o hanes y Ddaear yn ymestyn y tu hwnt i 22 am filiynau o flynyddoedd yn ôl, a dylai atgoffa ychydig o atgofion a gwybodaeth ddiddorol.

Daw'r holl wybodaeth Billy Meier, yr hyn a ddysgodd gan yr estroniaid o Pleiades.

Mae tarddiad y dyn yn gorwedd yn y nebula Lyra ffug, o'r lle mae'n datblygu hyd at hanes mawr Pleiades. Ymddengys mai yr hen gwnstabl Lyra yw cartref hynaf y bobl yr ydym yn ei wybod. Cyn 22 am filiynau o flynyddoedd, ymddangosodd yr hen Lyrans ohonom yn gyntaf yn ein system ac adeiladu ein cytref yma. Gan mai hwn oedd yr ymgais gyntaf ar deithio ar ofod, cymerodd amser hir iddynt fynd i'r Ddaear. Ar ôl y cyrhaeddiad cyntaf, sefydlwyd grŵp o fodau dynol iawn cyntefig. Bu llawer o daith dros y mil mlynedd nesaf.

Roedd Lyrans Hynafol yn titani, metr 5 - 6 uchel, eu planed yn llawer mwy na'n Daear. Roedden nhw'n wallt gwyn, gwyn neu wyn, ac fel arfer roedd ganddynt lygaid glas. Roedden nhw'n rhyfelwyr a oedd, yn yr ychydig filiynau o flynyddoedd nesaf, yn cryfhau eu pŵer ac yn rheoli'r egni ysbrydol. Daethon nhw eu pŵer i'n galaeth a buont yn rheoli miloedd o rasys llai datblygedig yma. Ystyriodd y Lyrans arferol, yn amodol ar rasys llai datblygedig i orfodi. Dros y blynyddoedd, mae geneteg Lyrans wedi dechrau clymu â rasys eraill sydd wedi cwympo a chreu cymaint o wahanol rasys lliw sydd wedi lledaenu trwy'r galaeth.

Nodyn: trawsnewid. Yn ôl Alex Colier, roedd y ras dynol Humanoid yn byw am 40 am filiynau o flynyddoedd yn y gyfres Lyra. Madfallod yn cael eu gwahaniaethu gan olwg ras "Nordig", ac yn ôl pob golwg maen nhw'n Beiblaidd, Elohim.

Dinistrio gomed yn ddiweddarach wedi canfod ei ffordd i mewn i deulu o planedau a Lyraen 2 / 3 eu hil eu lladd. Dinistriwyd eu gwareiddiad, ac mae'r amser ailadeiladu wedi dod. Ar ôl adfer gwareiddiad yn siarad longau a adeiladwyd eto (beamdrive) ar daith hir ac yn hedfan yn ôl i'r gofod. Eu harweinwyr yn wyddonwyr wych gyda dealltwriaeth o rymoedd ysbrydol, ac unwaith eto dechreuodd concro hiliau eraill. Mae eu harweinwyr yn fuan sylweddolodd y pŵer anghyfyngedig o rymoedd ysbrydol ac yn eu datblygu nes dod yn feistri ar eu galluoedd a dod yn yr hyn y maent elwir ISHWISH (YHWH), sy'n golygu "duw", "brenin neu ddoethineb."

Roedd arweinwyr Ishwish yn dyfarnu grym creulon ac yn y pen draw, lansiodd y boblogaeth ryfel sifil a barhaodd am bedair canrif a lladdwyd mwy na 60% o'r boblogaeth. Torriwyd tair cynllun y system Lyrans. Nid oedd neb yn dianc o'r rhyfel hwn yn Lyra a systemau Vega cyn hedfan 230 000. Daethpwyd o hyd i Ishwish o'r enw Asael o ryfeloedd ynghyd â phobl 360 000, motherboards 183 a chrefftau gofod 250. Teithiodd y grŵp hwn o Lyrans drwy'r bydysawd ers blynyddoedd lawer nes iddynt ddod o hyd i'r system seren 254 gyda'r haul glas ifanc. Roedd yna nifer o blanedau a oedd yn byw yno. Maent yn glanio ac yn dechrau adeiladu eu byd newydd. Ar ôl setlo ar dair gwahanol blaned, parhaodd 300 am flynyddoedd cyn i wareiddiad dyfu ac adeiladu eu cysur mewn amgylchedd newydd.

Yna fe orchmynnodd Asael iddynt archwilio a goncro'r planedau yn y gymdogaeth. Cymerodd 17 o flynyddoedd cyn iddynt gyrraedd system a elwir yn Hesperides. Roedd ffurf gynnar y hominidiaid a oedd wedi llywio llywodraeth Asael. Ynglŷn â 70 yn ddiweddarach bu farw Asael a chymerodd ei ferch Pleja, fel Ishwish, bŵer. Gorchmynnodd longau darganfod i chwilio am fydau newydd. Daeth olrhain comedau tywyswyr a oedd yn cynnwys malurion o'r system Lyra hynafol yn ôl i'n System Solar, lle roeddent yn meddu ar dair gwahanol blaned - Earth, Mars, a Malon.

Ar ôl sawl blwyddyn, fodd bynnag, rhyfelodd y rhyfel eto ar y Ddaear a gadawodd llawer o wyddonwyr i ddychwelyd i'r Pleiades, gan adael y tair planed i'w tynged.

Roedd y planedau hyn yn bodoli heb arweiniad ar gyfer mwy na 30 000 o flynyddoedd. Weithiau mae gwyddonwyr Plejad wedi edrych ar y Ddaear, sut mae technoleg yn esblygu, ac a yw pobl wedi troi yn erbyn ei gilydd. Digwyddodd yr un peth ar Mars a Malone. Roedd y rhyfeloedd yn rhyfeddu ar y Ddaear, gorchmynnodd arweinwyr Pleiades iddynt stopio, a gwaredwyd y Ddaear. Parhaodd Malona yn dawel am flynyddoedd 40 arall cyn iddi hefyd yn y rhyfel a ddinistriodd y blaned gyfan y daeth y belt asteroid iddo. Roedd ei ffrwydrad yn gwthio Mars allan o'i orbit i ble roedd hi'n hedfan nawr. Yn ystod y blynyddoedd 80 000 nesaf, gwnaed nifer o ymdrechion i greu cytrefi bach, ond nid oedd yr un ohonynt ers amser maith. Ar sawl achlysur, anfonwyd grwpiau o ymfudwyr i'r Ddaear. Ar yr adeg honno roedd hi hyd yn oed yn gwasanaethu fel cytref carchar.

Cynllun mawr

Cyn blynyddoedd 60 000 eto daeth ymsefydlwyr o'r system Pleiades. Penderfynwyd ymgartrefu'r Ddaear. Maent yn hedfan cannoedd o longau mam mawr gyda miloedd o bobl i adeiladu gwareiddiad a barodd 6000 mlynedd cyn gwyddonwyr eto wedi achosi y rhyfel. Roedd y rhyfel hwn mor ddiflas bod y Ddaear yn dal i fod yn fyw. Roedd amser pan nawsogwyr yn cerdded ar y Ddaear yn unig. Mae tua blynyddoedd 50 000 yn ôl daeth Ishwish Pelegon. Ar y pryd roedd rhyfel ar dair planed cartref yn y system Pleiades, felly Pelegon penderfynodd i ffoi, gan gymryd gydag ef phobl 70 000, gan gynnwys daeth gwyddonwyr 200 i'r Ddaear. O ystyried bod y wlad o dan arweiniad arweinwyr 200 Pelegonových ffynnu, a chymerodd y rhyfel gwaethaf o bob amser le yn eu bydoedd cartref. yn ddynion daearol yn rhoi arswyd ar y pŵer mawr Ishwishe Pelegona, a diystyru dros yr holl gyfandiroedd y Ddaear. Gelwid ef yn "Dduw" neu "Brenin Wisdom".

Yn y diwedd, gwnaeth Heddwch, diolch i'r arweinwyr ysbrydol a fu'n meistroli'r gwyddonwyr. Mae'r bobl wedi dysgu ymddiried yn wirionedd creu, gwybodaeth a doethineb y deddfau ysbrydol. Yn ystod y blynyddoedd 8000, mae pobl y bobloedd wedi datblygu i lefel ysbrydol uchel iawn, ac yn ôl y rheolau hyn maen nhw'n dal i fyw.

Nid oedd unrhyw beth yn hysbys ar y Ddaear ar Pleiades on Earth. Pelegon oedd y rheolwr uchaf ac am y tro cyntaf

300 000 Roedd y Ddaear yn byw mewn heddwch a'i ddatblygu. Roedd yr holl gyfandiroedd ar y Ddaear yn byw. Bu'r wareiddiad godidog hwn yn para 10 000 o flynyddoedd cyn iddo gymryd llawer mwy o Ishwish gan yr enw Jesas trwy lofruddio olynydd Pelegone.

Roedd Jesas mewn pŵer yn unig 20 o flynyddoedd pan oedd pobl yn sefyll yn ei erbyn ef a rhyfelodd y rhyfel eto. Ffoiodd cannoedd o filoedd o bobl i'r seren, a elwir bellach yn Seren Barnard's. Unwaith eto, dinistriwyd llwyr y blaned, a syrthiodd y Ddaear yn barbar.

Atlantis

Ar ôl blynyddoedd 7 000 Gwlad osgoi cast nes bod y disgynyddion ffoaduriaid a ddychwelwyd dan arweiniad Ishwishe Atlanta, a oedd gyda'i wraig caryatids cytrefu y cyfandir o Atlantis. Adeiladwyd Caryatid Atlantis llai yn y Canoldir, tra bod ei thad Muras adeiladu dinas enfawr ar gyfandir Mw, a gymerodd yn ddiweddarach yr enw Lemuria.

Adeiladwyd y dinasoedd ymhell oddi wrth ei gilydd er mwyn peidio â chael eu heffeithio. Ynghyd ag ef, adeiladwyd dinas tanddaearol Agharta a'r Alfa a Beta estron. Rhwng y ddwy genhedlaeth hyn roedd yn mynnu ar ôl hynny

18 000 gadael i heddwch, hyd nes i rai gwyddonwyr syched am bŵer, godi a bygwth heddwch. Ond nid oedd pobl am ei gael ac wedi eu gyrru allan. Fe wnaeth gwyddonwyr a'u dilynwyr ffoi i ofod cyn 15 000 hedfan. Unwaith eto, bu 2 000 yn flwyddyn o heddwch, tra bod gwyddonwyr wedi troi allan wedi bwriadu dial.

Yn Beta, maent wedi cyfuno eu pŵer mawr a chynyddu eu bywyd. O gasineb i eraill, fe ymosodasant ar y Ddaear, dan arweiniad yr Isish Arus drwg, a oedd yn bwriadu dinistrio Atlantis a Mu. Maent yn dwyn, eu llofruddio, ac yn llwyddo i fwynhau ardaloedd bach y wlad yn unig pan fyddent yn ymgartrefu yn y Hyperborea gogleddol. Roedd yr ardal hon yn rhan o Florida cyn iddo gael ei symud i'r gogledd ar ôl symud echelin y ddaear.

Parhaodd Arusus, mab Arusus, yr ymosodiadau ar oruchwyliaeth y llywodraeth dros India, Pacistan a Persia, lle'r oedd yn cyfarfod â'r Sumerians, y bobl gariadus a ffoddodd i'r gogledd. Swmwyr oedd disgynyddion uchel yr Syriaid a ymsefydlodd yn wreiddiol ar y Ddaear, ynghyd ag Ishwis Atlantis, a adeiladodd Atlantis. Gelwir India yn Arya. Ar ôl sawl canrif, daeth Arya i lawr ar Aruse ac ymunodd â Mu ac Agharta. Cymerodd y rhyfeloedd lleol hyn hedfan 1500 arall. Roedd Arus yn hen ac yn marw, ond llwyddodd i ymsefydlu ei ddilynwyr i Atlantis a Mu, gan achosi digon o ddadlau i siarad am y rhyfel eto.

Ffoiodd miloedd o bobl o Atlantis a Mu a dychwelodd i'r Pleiades am ddiogelwch. Roedd lluoedd Atlantis a Mu yn niferus a phwerus iawn. Roedd gan Fyddin Atlantis 4,83 o filiwn o ymladdwyr llongau mawr, llongau bysiau 123 000 a llongau rhyfel 16 431 gyda'r offerynnau trawst mwyaf soffistigedig. Roedd ganddynt hefyd arfau laser 24 230 ar longau canolig eu maint. Ond hyd yn oed gyda'r pŵer hwn, roedden nhw'n well ganddo mewn technoleg ac yn brysur gydag arfau mwy effeithlon.

Cuddiodd gwyddonwyr, a oedd yn gwybod am y digwyddiadau sydd i ddod, eu fflyd yn y belt asteroid, lle roedd un o'r asteroidau mwyaf yn gysylltiedig â'r system drwg i gael ei daflu ar y Ddaear. Pan ddechreuodd ymosodiad Atlantis, gorchmynnodd y gorchymyn y byddai'r asteroid mawr hwn yn cael ei lansio i'r Ddaear, ond roedd hi'n rhy hwyr i'w achub. Dinistriodd fflyd Atlantean ddinas Mu mewn crib. Cafodd ei holl olion ei doddi, fel y gwelir o'r tir fflat, llyfn yn yr anialwch Gobi lle'r oedd unwaith yn sefyll.

Roedd yr asteroid mawr yn agosáu at y Ddaear yn gyflym, wedi'i gyfarwyddo gan yr unedau rheoli cysylltiedig. Datgelodd rhai arweinwyr a gwyddonwyr Atlantis yr asteroid agosáu a ffoi i'r bydysawd, ond roedd hi'n rhy hwyr i achub pawb. Cafodd asteroid ddamwain i'r atmosffer a'i ffrwydro fel supernova, gan gynhyrchu tymheredd dros raddau 34 000. Tyfodd cyfandir Atlantis o fewn ychydig eiliadau o'r gwres hwn. Arfogodd yr asteroid ar uchder yn llai na milltiroedd 110 a chwympodd i fil o ddarnau bach a oedd yn taro'r Ddaear fel ergyd. Rhennir Cefnfor yr Iwerydd, torrodd y llosgfynydd, a'r môr yn berwi. Roedd y dŵr o'r cefnfor yn hedfan i fyny i milltiroedd 70. Roedd y ton llanw ar draws y cyfandiroedd cyfandirol dros bedair milltir o uchder. Digwyddodd yn union yn 9498 BC, ar 6. pan syrthiodd Atlantis i waelod y môr.

Yn fuan wedi'r rhyfel, cafodd Arus ei lofruddio gan ei drydydd mab, Jehoven, a gymerodd grym dros yr Aryans a'r tri o bobl eraill ar y Ddaear.

Y bobl gyntaf oedd disgyrchyddion ras Armus, a oedd yn byw yn 33 000 mewn ardal a elwir yn Armenia. Roeddent wedi symud o'r system Pleiades unwaith.

Gwasgarwyd yr ail genedl yn Persia, India, a Phacistan, a elwir ar y pryd fel yr Aryans.

Roedd y trydydd genedl yn ehangu ledled y Sipsiwn, a oedd yn ysbïwyr a llofruddwyr, gan eu bod yn galw Iddewon, a swniodd Hebron yn iaith hynafol y Pleiades. Roedd yr enw hwn yn golygu gwaelod y cwmni. Nid yw sipsiwn heddiw yr un fath.

Teyrnasodd yr ARGLWYDD cyn blynyddoedd 7000 hyd ei unig fab, Jehav, a elwodd ef, fel ei dad ei hun, Creadur Dynol iddo. Yn ystod y cyfnod hwn, gadawodd y grŵp 160 000 o Aryans mawr y diriogaeth o dan reolaeth yr Jehovah, gan ymuno â'r gwledydd i'r dwyrain a symud i'r ardal rhwng Môr Caspian a Mynyddoedd Ararat. Roedd yr ardal hon yn llawn o ddisgynyddion y Sumeriaid a arweiniodd y boblogaeth leol i ddisgyblaeth o ganlyniad i'w gwybodaeth ddatblygedig o'r pwerau ysbrydol.

Ymosododd yr Aryans arnynt, gan ormesi pobl i gaethwasiaeth a chreu cyflwr newydd yma. Yn fuan, dechreuodd y Aryans, a oedd yn amddifadu'r holl dechnegau, gyffwrdd â'r brodorion, ac fe fu'r holl gyfleusterau a gwybodaeth gynt yn diflannu ac fe'u cofnodwyd am byth. Cyn 3320, cafodd Jehav ei llofruddio gan ei fab cyntaf, Aruss.

Roedd ganddo hefyd ddau fab arall o'r enw Salam a Ptaah. Roedd Ptaah a Salam yn ddallach o ran natur, yn sefyll yn erbyn Aruss ac yn gyrru ef a'i ddilynwyr. Dychwelodd Aruss yn ddirgel a chuddiwyd mewn dinas dan y Pyramid o Giza. Gwnaeth ef a'i ddilynwyr gynlluniau i gymryd drosodd y byd trwy ddod â llawer o bobl allan o'r llwybr cywir, gan ddefnyddio dysgeidiau ffug ac anhwylderau crefyddol. Arweiniodd Ptaah a Salam y byd gyda'i gilydd a chynnal heddwch. Fodd bynnag, roedd y clefyd yn effeithio ar Ptaah, a bu farw yn 93 ers blynyddoedd pan adawodd llywodraeth Salam, a oedd yn rhedeg hyd nes ei fod yn hen ac yn wan, yna gadawodd ei lywodraeth at ei fab Pleia.

Roedd Plejos yn reoleiddiwr heddychlon ac yn ymgynnull â Chynghrair Goruchaf Pleiades. Ar yr adeg honno, arweiniodd Arrus yr Aifft, am 3010 flynyddoedd yn ôl, grŵp o ddilynwyr goddef o'r enw Bafat. Ond cafodd ei ddal gan yr arweinydd drwg o'r enw Henn, a elwodd yr Hebreaid eto Jehovah. Roedd ei ddilynwyr yn ei alw'n "greulon". Yn 2080 BC, cafodd Henn ei orchfygu gan arweinydd newydd, Kamagol I, ond roedden nhw i gyd wedi'u gwahanu oddi wrth gymdeithas, nid oedd eu technoleg yn gweithio, a gostyngwyd hyd eu bywydau.

Roedd Kamagol II hyd yn oed yn waeth na'i dad. Nid yn unig yr oedd yn cymryd grym, ond rhoddodd ei dad mewn celloedd tywyll dwfn a'i adael yno nes iddo farw.

Roedd Kamagol II yn un o'r rheolwyr olaf hir-fyw, bu farw yn unig yn 1975 o flynyddoedd a gadawodd 2100 y tu ôl i'w ddilynwyr drwg. Ar y pryd, dim ond 723 earthlings trwy telepathi oedd yn rheoli'r Bafatas, sydd wedi'u hamddifadu o'r rhan fwyaf o'u technoleg. Dyma oedd eu gobaith olaf o oruchwylio'r Ddaear. Yn y cyfamser, hysbyswyd Plejos, arweinydd olaf system Pleiades on Earth, o'r cytundeb heddwch rhwng y system Plejád a Chyngor Uchel Andromeda. Bu cyfnod newydd o dwf a heddwch ysbrydol yn y Pleiades. Roedd Plejos a'i ddilynwyr am ddychwelyd i'w system gartref. Penderfynwyd gadael proffwyd yma a allai ledaenu ei ddysgeidiaeth. Gorchmynnodd Plejos fod y gwasgarwr a'r addysgwr gwirionedd yn cael ei eni yma.

Gelwir y dyn hwn yn Immanuel. Bu'n byw 105 ers blynyddoedd a thrwy ei ddysgeidiaeth, daeth y gwir i bawb y gallai. Yn 182, newidiodd ei enw i "Iesu Grist," ac mae ei ddysgeidiaeth wedi'i ailgynllunio i greu strwythur y pŵer crefyddol sy'n bodoli heddiw.

Hanes Cronolegol y Ddaear

Mae'r adroddiad hwn yn dangos eiliadau pwysig yn hanes y Ddaear yn seiliedig ar wybodaeth gan y Pleiades. Amcangyfrifon yw'r dyddiadau sy'n dangos cwrs y digwyddiadau.

Mae'r arwydd - (minws) cyn y rhif yn golygu nifer y blynyddoedd cyn ein dyddiad.

 • - 22 miliwn o flynyddoedd: Mae'r Lyrans cyntaf yn dod i'r Ddaear ac yn ei gwladoli.
 • - 387 000: 144.207 Mae Lyrans yn dod i'r Ddaear ac wedi setlo yma, am byth yn newid geneteg y Ddaear.
 • - 228 000: Arweinydd Lyran o'r enw Asael yn arwain 360 000 Lyrans i gartref newydd yn Pleiades.
 • - 226 000: Asael yn marw a'i ferch Pleja yn dod yn rheolwr y system, a elwir bellach yn y Pleiades.
 • - 225 000: Bydd llongau darganfod pleiades yn darganfod y Ddaear ac mae yna gytrefi, yn ogystal â Mars a Malonas.
 • - 196 000: Rhyfel yn torri allan ar y Ddaear a phobl yn cael eu symud i'r Pleiades. Deugain mlynedd yn ddiweddarach, dinistriwyd Malone a daeth yn fand o asteroidau. Mae Mars yn cael ei daflu allan o'i orbit ac mae ei holl fywyd yn cael ei ddinistrio.
 • - 116 000: Yn ystod yr wyth deg mil o flynyddoedd diwethaf, mae nifer o Lyons - troseddwyr a ddiarddwyd yn bennaf - wedi ceisio sefydlu nifer o gytrefi bach.
 • - 71 344: Mae Lyra yn cael eu hadeiladu gan Great Pyramids yn Giza, Tsieina a De America.
 • - 58 000: Mae cynllun mawr y Pleiades yn dechrau adeiladu cwmni gwych sy'n mynd ar y Ddaear bron i 10 000 o flynyddoedd.
 • - 48 000: Mae Ishwish Pelegon yn dod i'r Ddaear i adeiladu cwmni perffaith sy'n para am tua 10 000 o flynyddoedd.
 • - 31 000: Sefydlir Atlantis, arweinydd o'r enw Atlant, sy'n dod â'i bobl o system seren Barnard.
 • - 30 500: Sefydlwyd dinas fawr Mu Muras, tad Karyatida Atlanta. Gelwir ei dir ef yn Lemuria.
 • - 30 000: Daw Syria o ras du.
 • - 16 000: Warlord Arus yn cael ei ddiarddel o'r Ddaear oherwydd ei fod yn ceisio dechrau rhyfel. Mae'n cuddio ei gefnogwyr yn system seren Beta Centauri.
 • - 14 000: Bydd Arus a'i ddilynwyr yn dychwelyd i'r Ddaear ac yn setlo i lawr yn Hyperborea, lleoliad Florida.
 • - 13 000: Mae Semias y Gwyddonydd, yr ail orchmynnydd Arus, yn creu dau fodolaeth dynol â phlentyn o'r enw Seth. Mae hyn yn creu chwedl am Adam ac Efa.
 • - 11 000: Bydd Arus II yn ymosod ar y Sumers sy'n ffoi i'r mynyddoedd.
 • - 11 000: Bydd grŵp o estroniaid o darddiad anhysbys, dan arweiniad yr arweinydd Virakoča, a fydd yn sefydlu dinas Tiahuanaco, yn cyrraedd. Mae ei ganolfan ar ynys o'r enw Mot. Bydd yn darparu offer i breswylwyr Ynys y Pasg i adeiladu cerfluniau rhyfedd sy'n ei arddangos.
 • - 9500: Mae'r Pleiadians yn achosi hen ffurf ysbrydol Lahson i ddod i'r Ddaear - yn ddiweddarach yn ymgorffori yn Meier.
 • - 9498: Bydd Atlantis a Mu yn dinistrio'i gilydd a dinistrio'r blaned. Nid yw aer yn anadlu ar gyfer 50 o flynyddoedd. Mae'r holl oroeswyr yn cuddio o dan y ddaear.
 • - 9448: Bydd Jehovan, trydydd mab Arusha II, yn cymryd drosodd y tair llwyth sy'n weddill sy'n aros ar y Ddaear ac yn dod yn sofran.
 • - 8239: Mae'r Comet, Destroyer 'yn hedfan dros y Ddaear ac yn achosi i'r Ocean Ocean rannu.
 • - 8104: Y Llifogydd Beiblaidd.
 • O amgylch - 6000: Mae Venus yn cael ei dynnu allan o orbit o gwmpas y blaned Wranws ​​gan y Comet Destroyer ac mae mewn orbit newydd o gwmpas yr Haul.
 • - 5981: Comet Destroyer yn agosáu at y Ddaear ac yn achosi difrod mawr. Bydd hefyd yn newid orbit Venus.
 • - 4930: Mae'r comet dinistriol yn trosglwyddo eto o gwmpas y Ddaear, gan achosi tonnau llanw trychinebus.
 • - 5000: Jehav, mab Jehovah, yn cymryd drosodd y llywodraeth.
 • - 1500: Mae'r comet dinistrio'n pasio eto o gwmpas y Ddaear, gan achosi ffrwydrad y llosgfynydd Santorin. Mae hefyd yn symud Venus yn ei orbit presennol o amgylch yr Haul.
 • - 1320: Mae Jehav yn cael ei ladd gan ei fab Aruss, sydd â dau fab, a enwir Salem a Ptaah.
 • - 1010: Mae ei feibion ​​yn cael gwared ar Aruss ac yn cuddio o dan y Pyramid Mawr o Giza gyda'i ddilynwyr. Fe'u gelwir yn Bafath. Mae diwedd yr adolygiad hwn yn rhestru'r eiliadau pwysig yn hanes y Ddaear hyd nes ehangu addysgu ysbrydol Immanuel, sy'n datgan addysgu creadigol dynol.
 • + 32 nl: Immanuel yn cael ei groeshoelio.

Nodyn cyfieithydd:

O ystyried bod y rhestr honno unrhyw ffordd i wirio bod efallai dim ond mewn perthynas â sibrydion rhai brodorion am eu tarddiad neu ddatganiadau o wahanol contactees, a oedd yn gwybod am eu ffrindiau estron, neu amrywiol gyswllt delepathig chydag endidau ysbrydol (Anton Parciau) yn unig y darllenydd y bydd hanes y ddaear hon yn cael eu hystyried debygol neu'n ffuglennol.

Nodiadau:

Tudalennau o Meier

Dehongliad hanesyddol gan Meier

Erthyglau tebyg

Sylwadau 3 ar "Hanes Cronolegol y Ddaear"

 • Tino yn dweud:

  Mae'n amlwg bod person cyswllt Plejaren dvokazov gyfrol o'r fath Meier a deunydd fel yr un nad yw Meier ma oedd yn gyfartal dim gwylwyr awyr yn cael dim ond y swm y deunydd ffilm llun ac mor fawr, ac mae wedi bod yn yn 1975 1980 gyda nad ydynt eto gyfrifiaduron personol ac mae ei llun Soph .A ymhellach na heddiw, felly faint o wybodaeth ac ardal Sacred o bob math, ac nid yw wedi dangos .Thus mae'n amlwg bod y bydd yn llawer Chronologia 100 cant hawl Gwyddorau gan gyfeirio at ardaloedd o'r wlad ac i wahanol arteffactau a dinistrio adeiladau fel yr wyneb hyd yn oed y môr i'w hystyried yn iawn.

 • jpavol yn dweud:

  Pam un neu'r llall? Gall y ddau fod yn ffug oherwydd na ellir eu cadarnhau o ffynhonnell nas ardystiedig. Mae "cronolegau" o'r fath gymaint â'u hawduron ...

 • Standa Standa yn dweud:

  Efallai y byddai rhywun yn gallu esbonio pam fod y gronoleg yn wahanol i'r gronoleg a ddisgrifir yma yn erthyglau y gyfres "Lacerta - a reptilian sy'n byw yn y byd dan y ddaear."

  Yn fy marn i, nid yw un neu'r llall neu'r ddwy gronleg yn ddisgrifiad gwirioneddol o realiti. Mae'r ddau gronoleg yn gwrthddweud ei gilydd, felly ni allant fod yn wir ar yr un pryd.

Ad a Ateb