Gargoyles ar y toeau nid yn unig Notre-Dame

30087x 21. 04. 2019 Darllenydd 1

Gargoyles, beth ydym ni'n ei wybod am y creadigaethau anhygoel hyn? Defnyddiwyd eu cerfluniau i addurno toeau eglwysi a chateaux am sawl canrif ac maent yn gwasanaethu fel draeniau to gwreiddiol. Ac yn ddiweddar maent wedi dod yn brif arwyr ffilm ffantasi a chyfres animeiddiedig poblogaidd.

Mae gan y creaduriaid dirgel hyn, fodd bynnag, eu hanes diddorol iawn, ac ni ellir cymharu'r ffilm wych y mae'r rhew ar ei gefn ynddo.

Mistresses o ddyfnder oesoedd tywyll

Yn ôl y chwedlau, mae'r anifail anhygoel hon wedi cael ei eni o garreg ers yr hen amser. Mewn tyrfa fawr o dduwiau hynafol yr Aifft, ystyriwyd bod y bwystfilod hyn yn ysbrydion o ochr dywyll y byd, a gofynnwyd iddynt gosbi rhywun a ymddygodd yn anonest. Roedd yr hynaf yr Aifftiaid o'r farn y gallai'r bwystfilod hynogedig alw ar y dyn i anffodus, i anfon y salwch ac i dwyllo cyn belled nad yw drwg yn dechrau anffodus ei weithred.

Roedd yn hen Groeg gwarchodwr cefn yr annedd. Ar y pryd, ymddangosodd eu ffigurau cerrig cyntaf ar doeau eu tai. Roedd y Groegiaid yn credu bod basilisks crefftau Tartarus, yn chwilio am eu dioddefwyr ar y ddaear pan fyddant yn gweld cerflun o'r fath, yn gweld bod eu "cydweithwyr" eisoes yn cymryd y tŷ ac yn canolbwyntio mewn mannau eraill.

Ond ystyriwyd y rhan fwyaf o'r bwystfilod hyn yn Ynysoedd Prydain. Yn y chwedlau Celtaidd, gallwn ddysgu bod y rhain yn y gorffennol yn ddigwyddiadau cymharol gyfeillgar a ddaeth i ben gydag egwyl yr haul ac yn byw yn y Gorllewin. Yn eu ffurf garreg, fodd bynnag, roeddent yn gwbl ddi-amddiffyn yn erbyn eu llu o elynion.

Roedd yr amgylchiadau hyn yn gorfodi eu harweinydd i ddod i gytundeb gyda'r Celtiaid. Roedd y confensiwn yn cynnwys darparu creaduriaid ffosil i'r Celtiaid gyda lloches yn eu cestyll yn ystod y dydd, ac yn y nos byddai'r gargoyles yn amddiffyn eu cysegr bob dydd. Cymerodd y cyfeillgarwch rhwng pobl a bodau rhyfedd amser maith, nes na fyddai un o'r gargoyles yn troseddu gwyddonydd pwerus iawn.

Roedd y wrach ddrwg yn curo'r teulu cyfan o gargoyles a'u condemnio i gysgu cerrig tragwyddol. Dywedir bod eu cerfluniau sydd wedi goroesi'n dal i gael eu canfod heddiw ymysg adfeilion cestyll hynafol a deffro tan ddiwedd y byd.

Draig o'r dŵr sy'n llifo

Draig o'r dŵr sy'n llifoWrth i gargoyles ddod yn addurniad o temlau Ewropeaidd, maent yn dweud wrth un cyflwyniad llafar Cristnogol wedi'i gadw.

Ganrifoedd yn ôl, ymgartrefodd un o'r dreigiau yn Ffrainc, ar lannau Afon Seine. Roedd y creadur hwn, yr adenydd heb adenydd, yn ddrwg iawn, ac yn ceisio, fel y bo, i ysgogi pobl. Roedd y ddraig yn tyfu cychod masnachol a physgota a syrthiodd i mewn i bentrefi'r llifogydd a ddinistriodd y tai a dinistrio'r cnwd.

Gwnaeth y bobl, wedi eu diffodd a'u gwaethygu gan weithredoedd o'r fath, droi at Saint Romano, a oroesodd yr anghenfil mewn frwydr angheuol. Mabwysodd y Rhufeiniaid Rufeinig gorff y sleid ar lwch, ond ni allai ddinistrio ei ben gyda cheg agored eang.

Ar y pryd, penderfynodd y Rhufeiniaid addurno'r tlws hwn â Notre-Dame, yr eglwys gadeiriol ym Mharis, ac felly prif ganrif Cristnogion dros y lluoedd tywyll.

Ers hynny, mae'n arferol i addurno cerfluniau cerrig repulsive to y temlau. Ac felly daeth y gargoyles yn symbol o fuddugoliaeth dros y creaduriaid tywyll a bowodd cyn lluoedd golau. Dim ond bwystfilod creulon, diafol, nad oes cerfluniau sylffwr, asgellog a chorniog yn cael eu gwasanaethu, yn unig fel dynnu dŵr glaw cyffredin o doeau tŷ Duw.

Gyda llaw, mae nifer o eiriau hyfryd wedi dod i'r amlwg o'r "gweithgaredd" hwn o gargoyles. Yn dal yn Ffrainc, mae yfwyr anobeithiol yn honni "yfed fel gargoyle" neu "yfed cymaint, os bydd yn gweld y gargoyle, yn marw gydag eiddigedd."

Mae peth amser wedi mynd heibio, ac nid yw cerfluniau'r bwystfilod wedi ysgogi nid yn unig ar y toeau, ond hefyd yn y llongau ochr o'r temlau i atgoffa'r rhai sy'n credu teyrngraul uffern.

Little Palecek ac eraill

Little Palecek ac eraillMae gennym lawer o gerfluniau o gargoyles, ond mae'n anodd dod o hyd i ddelweddau tebyg yn eu plith.

Eglurir hyn gan y ffaith bod ychydig o bobl llythrennol a gargoyles yn yr Oesoedd Canol yn offeryn darluniadol a helpodd y bobl syml i ddeall yr Ysgrythur Sanctaidd yn well.

Dyna pam, ymhlith cerfluniau canoloesol, rydym yn aml yn dod ar draws ffurfiau o leonau demonig, geifr, mwncïod ... Mae'r anifeiliaid hyn yn cynrychioli pechodau marwol y mae dynoliaeth yn agored iddynt ac mae angen iddynt ymladd. Er enghraifft, roedd y llew yn arddangos balchder, cŵn gwn, geifr geifr, a sarff o eiddigedd.

Un ffaith ddiddorol yw bod sylwadau demonic cynrychioli diogi mwnci. Mae'n anodd credu heddiw, ond ychydig ganrifoedd yn ôl, Ewropeaid yn credu primatiaid anifeiliaid mor ddiwerth a diog, a'r lle gorau ar gyfer mwnci crazy yn unig oedd bestiary, symbol pechodau.

Ymhlith y cerfluniau anhygoel hefyd yw'r delweddau o bobl sydd wedi'u hatal, a ddylai fod yn arwydd o beth sy'n digwydd i ddyn os bydd yn taro i demtasiwn y diafol.

Mae gan Gargoyles eu stori eu hunain

Yn y dorf o ffigurau cuddiog o gargoyles, darlunir hefyd greaduriaid sydd â'u stori. Ymhlith y gargoyles yn Notre-Dam yw ffigur Dedo bach (Palec), sy'n adnabyddus i'r Parisiaid.

Y syniad yw, pan adeiladwyd yr eglwys gadeiriol, penderfynodd un o'r ferchod, yn bryderus am ymddangosiad diafol y gargoyles, gyfrannu at weddnewid y deml. Fe'i gwisgo fel dyn, ac wrth iddi ei gyrru i'r brifddinas, fe wnaeth hi chwalu ar ffigur o garreg sy'n atgoffa plentyn bach troed gyda wyneb melys anifail anwes. Roedd y Mwy yn ei llygaid yn pwyso ar yr adeilad a gosododd ei chread, o'r enw Dedo, ar frig y to. Yna dychwelodd i'w mynachlog.

Am gyfnod hir ni welodd unrhyw un o'r cerflun anarferol hwn rhwng y gargoyles, ond yna digwyddodd anffodus mab un o weision yr Eglwys Gadeiriol. Chwaraeodd y plentyn ar do'r deml, llithro a rholio i lawr. Byddai marwolaeth hyll ychydig a bit yn marw. Ar y funud olaf, fodd bynnag, fe ddaliodd y cerflun Paleček, gan osgoi cwymp angheuol.

Diolch i'r digwyddiad hwn, nid oedd y Parisiaid yn dysgu dim ond am gargoyle dda, ond roeddent hefyd yn ei garu. Dywedir pe bai Palecka yn galw am rywbeth da, mae dymuniad sy'n dod o galon pur yn cael ei gyflawni ar unwaith.

Pererindod NosPererindod Nos

Mae esoterigion cyfoes, fodd bynnag, yn credu bod gargoyles yn ein hamser nid yn unig mewn ffurf garreg. Mae'r creaduriaid gwych hyn yn cuddio mewn adfeilion hynafol ac ogofâu tanfor. O bryd i'w gilydd maent yn dod allan o'u lleoedd cuddio i hedfan drwy'r awyr tywyll neu i edmygu lleuad o glogwyn arfordirol.

Yn ôl hen chwedlau, mae gan gargoyles bŵer hudol enfawr, ac mae cymaint o bobl wedi ceisio cael help. Fodd bynnag, er mwyn cyflawni hyn, mae'n rhaid i chi ddod o hyd i'w cysgod cyntaf, gyrraedd hanner nos ar lawn lawn ac yna dehongli'ch problem.

Mae'n bwysig cofio, os byddwch chi'n troi at anghenfil gyda phled "drwg", gallwch fod yn ddig gydag ef, ac yna gall yr holl ddrwg sydd wedi'i gynnwys yn y cais droi yn erbyn y deisebydd.

Yn eu hanfod, pan edrychwn i ffwrdd o'u hymddangosiad, mae gargoyles yn greaduriaid da ac ni fyddant byth yn niweidio pobl os nad oes ganddynt reswm. Mae hefyd yn bwysig peidio â cheisio rhwystro'r gargoyles, i synnwyr sgamiau ac i gosbi cydweithwyr.

Gall gwregysau cerrig fod yn ddefnyddiol iawn i bobl. Yn ôl esoterics, gall person sydd wedi "colli" neu wedi dioddef o atgofion hyll yn ei fywyd rannu ei faich gyda cherfluniau. Mae'n honni bod gargoyles yn cael eu hamsugno'n dda iawn gan ynni negyddol, ei brosesu a'i dychwelyd i berson heb gynnwys negyddol.

Mae ymchwilwyr sydd wedi gwylio gargoyles yn y temlau ers amser maith yn argyhoeddedig eu bod yn dal i gael "galw heibio" o fywyd. Weithiau bydd yr ystum yn symud neu'n newid. Fodd bynnag, anaml iawn y maent yn gwneud hynny, ac fel arfer yn y nosweithiau pan fydd y storm yn chwistrellu.

Os credwn mewn chwedlau, mae rhan o'r pŵer hudol gwych yn bresennol ym mhob gargoyle, hyd yn oed yr un lleiaf, nad oes ganddo hanes o sawl can mlynedd hyd yn oed.

Ac mae cymaint yn gallu argyhoeddi eu hunain y gall cerfluniau addurniadol syml o gargoyles fod yn amddiffynfa breswyl da. Ar ôl creadur rhyfedd yn eistedd yn y tŷ, gall ei drigolion gysgu'n dawel a ni fydd lleidr na lluoedd tywyll yn eu peryglu.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb