Mae Chile wedi cyhoeddi astudiaeth swyddogol o ffotograffau UFO

14461x 06. 04. 2018 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Cyhoeddodd Swyddfa Ymchwil UFO yn Chile ddadansoddiad o ddau ffotograff o ansawdd uchel yn dangos gwrthrychau hedfan dilys anhysbys dros fwyngloddio copr anghyfannedd.

Y swyddfa hon, a elwir yn Pwyllgor ar gyfer Astudio Phenomena Arennol Anomaledd (y cyfeirir ati yma wedi hyn fel CEFAA, trawsnewid.) dan oruchwyliaeth Y Weinyddiaeth Hedfan Sifil (DGAC, rhif. trawsnewid.) sy'n debyg i'n cwmpas ni Gweinyddu Hedfan Ffederal (yn yr Unol Daleithiau - FFA, rhif. trawsnewid.), o dan awdurdodaeth Llu Awyr Chile. Mae'n gyfrifol am ddadansoddi adroddiadau dethol o ffenomenau awyrennau anhysbys yn y gofod awyr Chile, a gafodd ef yn bennaf gan beilotiaid a phersonél hedfan.

Cymerwyd ffotograffau UFO yn y mwyngloddio copr Collahuasi, ar uchder o fwy na 11 km, ar y llwyfandir Andean ym mhen pell o Chile. Pellter pell, crynodiad ocsigen isel ac awyr anarferol glân yn gwneud yr ardal hon yn aneglur ac yn anhospitable. Mae'r mwyngloddiau Collahuasi yn cynhyrchu crynodiad copr, cathodau copr a molybdenwm yn canolbwyntio ar dri dyddodiad mwynau agored.

Ym mis Ebrill, gweithiodd 2013 bedwar peiriannydd - gweithwyr proffesiynol sy'n arbenigo mewn trydan, electroneg a hylifau. Roeddent yn gweld y siâp cylchol yn agosáu at ryw awr mewn tua trac 2 000 ac wedi symud o gwmpas mewn gwahanol swyddi. Arddangosodd un technegydd y gwrthrych gyda'i camera Samsung KINX S860. Nid oedd y gwrthrych rhyfedd hwn yn gwneud unrhyw sain, ac yn y pen draw, fe ddaeth i ffwrdd i'r dwyrain.

Penderfynodd tystion beidio â dweud wrth unrhyw un, oherwydd yr adweithiau negyddol a gafwyd gydag arsylwi UFO, ac felly roeddent yn bwriadu cadw'r sylwadau hyn am byth. Fodd bynnag, ychydig fisoedd yn ddiweddarach, dangosodd y ffotograffydd ei luniau yn y pwll, ac roedd am wneud copïau. Anfonwyd y lluniau gan CEFAA ym mis Chwefror, a rhoddodd hefyd wybodaeth i'r asiantaeth a dywedodd tyst iddo. Roedd hefyd yn dymuno aros yn ddienw.

Cadarnhaodd sefydliad meteorolegol Chile o dan DGAC ei fod yn awyr pur ar y pryd heb unrhyw bosibilrwydd o gymylau byrddog. Roedd yr holl ffenomenau meteorolegol eraill, a allai fod yn esboniad posibl, wedi'u heithrio gan swyddogion Chile.

Dywedodd staff CEFAA wrthyf nad oedd dim drones ger y pwll. "Mae pobl yn yr ardal hon yn gwybod am drones," meddai Jose Lay, Cyfarwyddwr Materion Cenedlaethol ar gyfer CEFAA. "Mae cwmnïau pysgota'n defnyddio drones ac maent yn gwneud llawer o swn mewn gwirionedd. Nid yw hyn yn sicr yn hyn o beth. "Roedd staff DGAC hefyd wedi gwahardd awyrennau arbrofol, balwnau tywydd ac unrhyw beth arall a allai esbonio'r digwyddiad.

Pan gafodd yr holl esboniadau posibl eu dileu, penderfynodd gweithwyr CEFAA fod y ffotograffau yn werth dadansoddi. Cyhoeddwyd canlyniadau'r astudiaeth hon, dan arweiniad dadansoddydd CEFAA blaenllaw yn y Swyddfa Meteoroleg, gan 3. Gorffennaf a gellir ei weld ar wefan CEFAA.

Mae'r adroddiad yn nodi bod y tyst yn disgrifio'r ffenomen fel disg "gwastad o liw disglair, gyda diamedr o 5 i 10 metr [16 i 32 stop]. Roedd yn dangos dringo, disgyniadau, a symudiadau ar y gorwel mewn darnau byr, oddeutu 600 metr uwchben y ddaear. "Roedd tystion yn teimlo bod y gwrthrych yn cael ei reoli gan rai grym deallus.

Mae'r adroddiad yn nodi bod y ddelwedd gyntaf, wedi'i ehangu a'i ffocysu yn dangos gwrthrych solet sy'n adlewyrchu'r haul. Mae'n ychwanegu y gall gwrthrych hefyd allyrru ei ynni ei hun oherwydd y tymheredd uchel fel y gwelir yn y llun (yr ardal ddu yn Ffigur 2).

Mae'r ail lun yn casglu'r gwrthrych yn yr awyr mewn sefyllfa wahanol. (Nid yw CEFAA yn gwybod beth yw'r gwahaniaeth amser rhwng y lluniau cyntaf a'r ail luniau).

Mae'r testun ar yr ail lun wedi'i hagor hwn yn dangos llinellau lle mae'r pelydrau tenau iawn yn cael eu hadlewyrchu o'r "hemisffer ysgafn hynod". Dadansoddwyr i'r casgliad bod y gwrthrych "ymestyn ei egni ei hun, nad yw'n cyd-fynd â golau naturiol sy'n cael ei adlewyrchu oddi ar y gwrthrych." Am hanner dydd, fod y glow gwrthrych a achosir gan golau'r haul, a adlewyrchir o'r brig.

Daeth yr astudiaeth i'r casgliad bod "yn wrthrych neu'n ffenomen o ddiddordeb mawr ac y gellir ei gymhwyso fel UFO."

Er gwaethaf natur argyhoeddiadol y dadansoddiad hwn, mae gweithwyr CEFAA wedi derbyn cyfyngiadau achos Collahuasi. "Roedd tystion yn anfodlon i gydweithio," Jose Lay i ddweud wrthyf. "Fe wnaethom geisio cysylltu â nhw, ond ni chawsom unrhyw adborth. Felly, fe wnaethom drin y deunydd yn union fel y gwnaethom gyda nifer o'r un achosion neu achosion tebyg: fe'u sefydlwyd at ddibenion cyfeirio neu gymharu yn y dyfodol. Dyna'r cyfan y gallwn ei wneud ar gyfer yr achos hwn. "

Cyffredinol Ricardo Bermudez, CEFAA Prif Swyddog Gweithredol, sydd bellach yn ymddeol, meddai, "Rydym yn cyfaddef mai dyma benderfyniad dim ond un dadansoddwr CEFAA ymhlith nifer. Felly mae'n rhaid i ni fod yn ofalus. "Yr wythnos nesaf, galwodd am gyfarfod o Gomisiwn Gwyddonol CEFAA, sy'n cynnwys arbenigwyr labordy lefel uchel a phrifysgolion.

Er nad ydynt yn arbenigwyr ffotograffau a fideo, barn y grŵp enwog hwn sy'n cefnogi gwaith CEFAA ac yn cynorthwyo gydag ymchwiliadau o ran gallu cuddio golau.

Roedd y cyfryngau yn Ne America yn dangos diddordeb mawr yn y lluniau hyn. Yn yr Unol Daleithiau, Bruce Maccabee, gwyddonydd morol a dadansoddwr llun adnabyddus yn dweud, "Yn yr ail lun yn ymddangos i fod siâp hemisfferig glir iawn, vypoulký lawr ... efallai UFO dan len mewn cwmwl o stêm." Mae'n nodi bod yr angen am ddata ychwanegol, os ydym yn rhagweld yn fwy, ond mae'n amlwg bod y gwrthrych wedi teithio "pellter sylweddol" rhwng casglu'r ffotograffau cyntaf a'r ail.

"Nid yw hyn yn beth arferol y gellir ei weld yn yr awyr (adar, awyren, cwmwl, ac ati)" Maccabee mewn e-bost. "Mae hynny'n gwneud un peth go iawn - UFO - neu jôc Canada, nad yw'n ymddangos, er bod anallu i gwestiynu tystion yn lleihau hygrededd. Mae'r achos hwn yn sicr yn werth ei archwilio. "

Mae'n anffodus iawn nad oedd llygad-dystion yn fodlon siarad ag awdurdodau i'w gwneud yn ddienw. Yn dal i fod, mae'r lluniau hyn yn bwysig oherwydd eu bod yn cael eu hastudio gan asiantaeth y llywodraeth sydd â mynediad at y wybodaeth berthnasol sydd ei hangen ar gyfer dadansoddiad priodol. Mae hyn yn anarferol ynddo'i hun.

Rwy'n cymeradwyo CEFAA am gymryd achos fel hwn. Cynhaliodd arbenigwyr ymchwiliadau difrifol ac yna rhyddhawyd gwybodaeth gyhoeddus, gan nodi unrhyw gydnabyddiaeth o fodolaeth UFO, sy'n gyfreithlon.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb