Mae teithio amser yn gwrthod gwyddoniaeth, ond mae'r ffeithiau'n ei gadarnhau!

13559x 14. 05. 2018 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Peiriant Amser yn gysyniad a ddaeth yn boblogaidd a phoblogaidd ar ôl cyhoeddi'r un enw gan Herbert Wells yn 1895. Ond mae'n teithio amser mewn gwirionedd yn bosibl? Mae gwyddoniaeth swyddogol hyd yn hyn wedi ei wrthod, ond mae'r ffeithiau yn wahanol. Ac fe wnaethant gyfarfod â'r cyhoedd yn ddiweddar.

Mae'n darnau digymell arsylwyr ar hap i mewn i'r gorffennol, lle gwelsant popeth a oedd yn digwydd fel pe o'r ochr, a hebddynt unrhyw gyfle i ymyrryd mewn achos ar y pryd. Ceir tystiolaeth o hyn gan y dystiolaeth guddiedig o'r blaen o'r archifau llywodraeth yr Unol Daleithiau a'r Undeb Sofietaidd am fwy nag ugain mlynedd o arsylwi.

Teithio trwy amser peilot milwrol

Er enghraifft, yn 1976 yn aviator milwrol Viktor Orlov hedfan dros ei MIG dros diriogaeth yr Undeb Sofietaidd a gwyliodd ei arswyd a'i synnu am frwydr nad oedd wedi bod yn bosibl yn y gorffennol. Disgrifiodd ei brofiadau yn fanwl yn yr adroddiad. Mae haneswyr wedi dod i'r casgliad ei fod wedi camarwain America i mewn i 19 rywsut. ganrif a daeth yn dyst anuniongyrchol i un o'r prif frwydrau yn rhyfel cartref y Gogledd yn erbyn y De.

Yn union ugain mlynedd yn ddiweddarach, un arall Peilot Sofietaidd Alexander Ustimov wrth hedfan dros diriogaeth yr Undeb Sofietaidd yn annisgwyl darganfod a leolir yn yr hen Aifft. Yma isod, cydnabuodd un pyramid sydd newydd ei hadeiladu a sylfeini eraill, wrth ymyl yr oedd yn sylwi ar nifer o bobl hanner marw sy'n gweithio ar yr adeilad.

Yn 1994 Awyrlu yr Unol Daleithiau R. Whitman, a fu'n hedfan dros Florida, yn sydyn wedi dod o hyd iddo dros ardal Ewrop ganoloesol. Gwelodd gyfyngiadau enfawr ar y llosgi y cyrff marw. Nid yw'n ymddangos ei fod wedi symud yn y gofod, ond mewn pryd, ac wedi dod i amser pan mae Ewrop wedi plagu'r pla ...

Mae achosion o'r fath ychydig dwsin. Ond cafodd y mwyafrif, o leiaf y rhai a ddigwyddodd yn yr Undeb Sofietaidd, eu cuddio'n ofalus. Penderfynodd y peilotiaid yn iawn, ar ôl adrodd y math hwn o wybodaeth i'w uwchwyr, y byddent yn cael eu hatal yn y blynyddoedd i ddod, ac y byddai amheuon ynghylch eu ffitrwydd meddyliol yn cael ei fynegi. Ond roedd y rhai a ddaeth i'r amlwg yn cael eu cuddio ar unwaith oherwydd nad oedd y cynulleidfaoedd yn gwybod beth i'w wneud â hwy, ond roeddent yn ofni eu datgelu ...

ffisegydd Danish Poksi Heglund, a dadansoddwyd y rhain ac achosion tebyg eraill yn ddiweddarach, dywedodd fod gweld delweddau o'r gorffennol yn cymryd ar amrywiaeth o ugain eiliad ac nid yn ddibynnol ar gyflymder yr awyren. Yn ogystal, nid oedd hyd yn oed un achos lle byddai'r cynlluniau peilot yn cyrraedd y dyfodol.

Teithiau digymell mewn pryd

Os gallwn gymryd y profiadau hyn cynlluniau peilot rhywsut cysylltu â hypnosis, synnu, neu hyd yn oed anhwylder meddwl dros dro, a all achosi cyflenwad annigonol o ocsigen i'r ymennydd ar dir uchel, yna achosion eraill ni ellir priodoli i siawns neu gwallgofrwydd dwyll.

Nid ydym yn sôn am wylio golygfeydd y gorffennol, ond yn ymwneud â hyn symudiad corfforol sydyn pobl o un cyfnod i'r llall, a ddigwyddodd gan ymyrraeth grym anhysbys, waeth beth fo'u hewyllys a'u dymuniadaui. Er enghraifft, yn 1912 yn ystod y trên o Lundain i Glasgow yn un o'r ceir yn sydyn ymddangosodd dyn oedrannus ofnus oedd yn gwisgo dillad yn ôl 18 ffasiwn. ganrif.

Ceisiodd y teithwyr, fel pe baent, i ysgogi'r cyd-deithwyr rhyfedd. "Fi yw Pimp Drake, hyfforddwr o Chatham! Ble dylwn i ei gael?"Mae'n gefais, yn crwydro gydag ofn. Un o'r teithwyr yn mynd i'r arweinydd, ond pan iddynt ddychwelyd, y dyn nad oedd ... Fel tystiolaeth o ei bresenoldeb yn parhau i fod yn ei het a chwip sedd tri chornel, a oedd wedi cynnal eisoes yn nwylo ... Arbenigwyr ym maes ethnograffeg gyda sicrwydd cadarnhau bod y ddau o'r pethau hyn yn perthyn i gorffennol bron i ddwy gan mlynedd. Yn ddiweddarach, canfuwyd hefyd fod yr ardal y mae'r trên heibio, eto mae pentref Chatham a phlwyf yn y llyfr, dod o hyd i'r enw Pimpa Ddraig. Roedd sôn hefyd am sut y gwelodd Drake garfan ddinistriol, gan losgi tân a mwg y tu mewn iddo, yn sydyn, yn dod o hyd iddo ac yna diflannodd oddi wrtho mor gyflym ...

Ymwelwyr o'r Dyfodol - Andrew Carlsson

Dros flynyddoedd yn ôl cafodd ei gyhuddo o dwyll yn Efrog Newydd a'i garcharu Andrew Carlssin. Mae wedi rhoi llai na mil o ddoleri mewn cyfranddaliadau ac enillodd dair cant a hanner cant yn ei wythnos. Yn ddiddorol, ni wnaeth y gweithrediadau busnes a wnaethpwyd ar y dechrau addewid unrhyw elw. Roedd yr awdurdodau yn ei gyhuddo o gael gwybodaeth broffidiol mewn ffordd anghyfreithlon oherwydd na chawsant esboniad arall am ganlyniad mor rhyfeddol.

Yn ystod y cwestiwn, cyhoeddodd Carlsson yn sydyn fy mod yn dweud hynny Daeth o 2256, ac oherwydd ei fod yn gwybod am yr holl weithrediadau bancio dros y blynyddoedd diwethaf, penderfynodd gyfoethogi ei hun. Yn gategoraidd gwrthododd ddangos ei beiriant amser, ond gwnaeth yr arweinwyr gynnig deniadol: i gyfathrebu nifer o ddigwyddiadau pwysig yn y dyfodol, gan gynnwys lle arhosiad Bin Laden a datblygiad cyffur AIDS ...

Yn ôl tystiaethau anghyfiawn, mae rhywun wedi pasio arwerthiant o filiwn doler i fynd allan o'r carchar. Yna, diflannodd Carlssin ac roedd yn ymddangos am byth...

Ymwelwyr o'r Dyfodol - John Titor

Teithiwr arall yn yr amser a ddaeth i ni gan 2034, meddai John Titor. Mae'r dyn hwn newydd ddweud wrth nifer o ddigwyddiadau gwych y dywed y bydd yn dod yn y blynyddoedd i ddod. Er enghraifft o gwmpas blwyddyn 2034, darganfyddir deddfau sylfaenol newydd i ganiatáu symud yn gyflym iawn nid yn unig yn y gofod ond hefyd dros amser. Siaradodd hefyd am y rheswm dros ei daith i'n hamser. Yn ei eiriau, ymwelodd gyntaf y flwyddyn 1975, ar gyfer eu hunain ac enillodd un o'r cyfrifiaduron personol cyntaf o IBM, y mae eu cydrannau pwysicaf eu colli reportedly, ond roedd angen yr amser ar gyfer modelau newydd.

Pan gyflawnodd yr hyn a addawodd, penderfynodd edrych i mewn i 2000 i gwrdd â'i rieni a'i hun. Ar y pryd roedd yn ddwy flwydd oed. Dyma, pan fydd yn argyhoeddiadol iawn ei rieni mai ef yw ei fab oedolyn, a ddefnyddiodd ei gyfrifiadur i droi at y byd ac yna dychwelyd i'w amser. Heb ddweud dyddiadau penodol, rhagweld nifer o ddigwyddiadau. Dyma hedfan y cosmonau i'r cosmos, y clefyd gwartheg coch, y rhyfel yn Irac, Yn ôl Titor, bydd 2036 a XNUMX yn cael eu disodli gan y Rhyngrwyd a bydd y teithiau hedfan i'r cosmos yn dod yn beth bob dydd...

Mae teithwyr wedi gadael olion yn eu gorffennol

Pe gallem ddal amheuaeth o hyd amheuaeth, gorliwiad, neu ddiffygion o'r straeon a ddisgrifiwyd yn flaenorol, ni allwn ystyried y ffeithiau isod fel y cyfryw. Rydym yn sôn am yr hyn a elwir. chronoartefaktech, Hy am bethau neu wrthrychau amlwg ddyn-wneud, a ganfu yn ystod gwaith cloddio archaeolegol a geir yn strata daearegol a oedd yn gysylltiedig â'r amser pan fo pobl nad ydynt yn y pethau hyn yn bodoli.

Er enghraifft Archeolegwyr Tseineaidd roeddent yn ofidus pan oeddent yn ei chael hi gwyliadwriaeth Swistir fodern mewn bedd pedair can mlwydd oed nad yw wedi'i agor eto. Roedd y gwylio metel bach hyn o ferched bach yn edrych fel pe baent o dan y ddaear am bron i hanner mileniwm. Stopiodd y cloc dwylo am byth, ond enwwyd cwmni'r Swistir Swistir wedi'i greenu ar y llawr. Mae gwylio'r brand hwn yn dal yn boblogaidd ym mhob gwlad o'r byd ...

Yn yr wythdegau 19. Ganrif yn y drilio o ddyllau turio dwfn yn un o'r Unol Daleithiau yn datgan bod gwrthrych metel o darddiad artiffisial amlwg. Roedd oedran y darganfyddiad wedi'i ddyddio hyd at bedair can mil o flynyddoedd yn ôl. Roedd yn ddarn arian o aloi anhysbys, gyda hieroglyffau ar y ddwy ochr na ellid eu dadgryptio. Fodd bynnag, mae'n hysbys bod dyn modern yn ymddangos ar ein planed tua can mil o flynyddoedd yn ôl, ar y cyfandir America, hyd yn oed yn ddiweddarach.

Tua'r un pryd, darganfuwyd cerflun ceramig hardd o fenyw yn Idaho yn fanwl iawn. Amcangyfrifwyd bod ei hoed am ddwy filiwn o flynyddoedd.

Yn y 1940au 19. Yn y Deyrnas Unedig, daethpwyd o hyd i edafedd euraidd, wedi'i ymgorffori mewn carreg, yn y chwarel garreg ym Mhrydain Fawr. Mae ei hoedran wedi'i bennu am dros dri chant mil o flynyddoedd. Ar y pryd roedd yn yr Unol Daleithiau Daethpwyd o hyd i gadwyn aur mewn darn o lo, wedi'i osod yn gadarn i'r graig. Mae oedran addurniadau y gellid eu gwisgo yn unig gan ddeinosoriaid yn sawl miliwn o flynyddoedd.

Yn yr un ganrif, canfuwyd fas metel gyda phatrwm blodau arbennig yn New England yn ystod y broses gloddio cerrig naturiol. Ei oes - chwe cant miliwn o flynyddoedd.

Casgliad

Yn fyr, adawodd y teithwyr anffodus hyn lawer o olion amlwg mewn gwahanol gyfnodau. Dim ond dychmygu faint o ganfyddiadau o'r fath sydd heb eu darganfod yn dal i fod yng ngolerau ein planed!

Mae'n amlwg, pan fydd y llwybrau mewn amser yn dod allan, byddant yn cael eu harchwilio'n ofalus. Fel arall, gallai pob anturwr newid ei hanes trwy gyflenwi'r Fyddin Gunnery gyda reifflau a gynnau peiriant a Hitler â cheffylau niwclear modern ...

Y cyfan sydd raid i ni ei wneud yw gobeithio na fydd ein disgynyddion yn mynd i arbrofion peryglus gydag amser ...

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb