Llwybr: Cychwyn (1.)

9700x 15. 03. 2018 Darllenydd 1

Roedd yn sefyll ger yr anialwch. Mawr, gwyn, wedi'i addurno gyda rhyddhad o leonau hedfan - yn cynnwys Inanny. Wedi'i aniallu o'r anialwch gan y waliau uchel i atal y tywod rhag cyrraedd yr ardd yn llawn coed a gwyrdd. Tŷ hardd. Cerddasom i lawr y ffordd i'r tŷ. Roedd fy nain yn dal fy llaw a'i mam y tu ôl iddi. Cymerodd gam i'w cael. Hwn oedd fy llwybr cyntaf yr oeddwn yn eu cysylltu â'u tasg. Roedd yn awel ac roedd gwynt cynnes yn ein gyrru i'n hwynebau.

Roeddent yn dawel. Roedd y ddau fenyw yn dawel ac roedd tensiwn yn yr awyr. Doeddwn i ddim yn deall pam, ac nid oeddwn hyd yn oed yn poeni am hynny. Roeddwn i'n bum a dyma oedd fy nghariad cyntaf i'r claf. Yr oeddwn yn disgwyl cyffro ac antur - yr ymroddiad i dasg a gyflawnwyd ers blynyddoedd ac roeddwn i'n gwybod bod ganddo rywbeth i'w wneud â bywyd.

Aethon ni i'r tŷ. Roedd y Nubian yn aros i ni o flaen y drws ac yn dod â ni i mewn. Roedd yn brafus ac yn oer y tu mewn. Yn oer iawn. Mae gwas arall yn ein rhoi yn yr ystafell ymolchi i allu adnewyddu a pharatoi popeth yr oedd ei angen arnom ar y ffordd. Rhoddodd mam fy mam-guth ei chyfarwyddiadau nad oeddwn i'n deall ac yn gofyn am ei chyflwr. Felly mae'r plentyn yn dod i'r byd - dim ond y sgwrs a ddeallais.

Cymerodd Mam-gu oddi ar fy dillad, golchi i mi ac wedi fy helpu i wisgo gwisg llifo gwyn, wedi'i lapio yn ofalus mewn bag fel bod iddo, nid baw. Roedd ei golwg yn llawn pryder. Yna anfonodd fi i aros amdani yn yr ystafell gyfagos. Pillari, blodau, llawr mosaig llawn o olygfeydd. Roedd yn rhaid iddynt fod yn bobl gyfoethog. Cerddais trwy lawr gwaelod y tŷ ac edrychais ar y lluniau ar y waliau a'r dyfeisiau.

Mae dyn uchel gyda wyneb poeni yn ymestyn i lawr y grisiau. Stopiodd arnaf a gwenu. Gynnodd fy llaw a'm arwain at y bwrdd. Roedd yn dawel. Edrychais arno a theimlai ei dristwch, yr ofn, y disgwyliad, a'r ansicrwydd a oedd yn cyd-fynd ag ef. Rwy'n rhoi fy llaw ar ei fawr, tywyll, i leddfu ei boen, a hefyd yn fy poen yn y fan honno. Edrychodd arnaf, fe'i tynnodd i fyny a'i setlo ar ei lap. Pwysiodd ei sinsyn barfiedig yn erbyn fy mhen a dechreuodd ganu yn dawel. Canodd gân nad oeddwn i'n ei ddeall, ond roedd ei alaw yn brydferth ac yn drist. Yna daeth y nain i mewn.

Syrthiodd y dyn yn ddistaw a chymerodd fy mhenliniau i mi. Chwedodd Prababitch, ei llaw yn dweud ei bod ar fin eistedd. Fe'i cyfarwyddodd fi i fynd gyda hi.

Rydyn ni'n sefyll i fyny'r grisiau, ac ni allaf aros am chwilfrydedd y cyfrinachau o'm cychwyn. Roedd ein nain yn sefyll y tu allan i'r drws ac yn aros i ni. Roedd ei golwg unwaith eto yn llawn ofn, ond nid oeddwn yn talu sylw. Edrychodd y ddau fenyw ar ei gilydd ac yna agorodd y drws. Roedd menyw â stumog mawr yn gorwedd ar y gwely fawr, wedi'i ddiogelu rhag llygaid y chwilfrydig a'r pryfed hedfan, y llenni. Mae bol ym mywyd bywyd newydd. Roedd y ddau fenyw yn aros yn y drws ac roedd fy nain yn fy nghaflu ymlaen. Es i i weld y wraig. Nid oedd ei gwallt yn dywyll, fel gwallt mwyaf y merched, ond roedd ganddynt liw yr haul. Roedd hi'n gwenu ac yn dangos ei llaw i eistedd wrth ei ymyl. Dw i'n dringo i'r gwely.

Ar y funud honno, aeth oerfel trwy fy ngwfn. Mae'r edrychiad yn froze, ac mae fy ngîn yn neidio ar fy nwylo. Yn sydyn, roeddwn i'n gwybod y byddai'r fenyw yn marw. Ond ni wnaeth hi sylwi ar unrhyw beth. Cymerodd fy llaw a'm gosod ar ei stumog. Teimlais fod symudiad y bywoliaeth yn y tu mewn. Y bywyd a ysgogodd ac a fydd yn fuan yn arwain ei frwydr i fynd allan o dywyllwch stumog merched sy'n marw i oleuni y byd.

"Ydych chi'n teimlo sut i gicio?" Gofynnodd y fenyw.

"Ie, ma'am," dywedais. "Mae'n fachgen sy'n llawn bywyd a chryfder."

Edrychodd arnaf gyda syfrdan. Ar y funud honno, daeth nein a nain i'r gwely hefyd.

"Sut wyt ti'n gwybod ei fod yn fachgen?" Gofynnodd y fenyw.

"Dydw i ddim yn gwybod sut rwy'n ei wybod," rwy'n ei hateb gyda phriodrwydd plentyn, ac edrychais ar orchmynion y Grandma. "Fe'i geni i'r Lleuad," ychwanegais, gan neidio oddi ar y gwely.

"Mae yna amser o hyd," meddai'r nain i'r wraig. "Ymlacio, gwraig, a byddwn yn paratoi popeth sydd ei angen arnom."

Aethon ni at y drws. Edrychodd y ddau fenyw ar ei gilydd gyda chipolwg rhyfedd, ac yna dywedodd y nain, "Ydych chi'n gwybod beth yr oeddwn am ei achub?"

Cymerodd fy nain gefn ar fy ngwallt. "Os mai hi yw ei dyluniad, mae'n well dysgu beth mae'n rhaid iddi ei wneud cyn gynted ag y bo modd."

Roeddem ni i lawr y grisiau i'r dyn a oedd yn dal i eistedd y tu ôl i'r bwrdd. Ar y funud honno roeddwn i'n deall ei ofnau, y tristwch a'r ofn a oedd yn ei lenwi. Rwy'n rhedeg ato ac yn dringo at ei bengliniau. Fe'i hudiais o gwmpas fy ngwfn a chlywodd yn ei glust, "Bydd yn fachgen a bydd yn cael ei alw'n Sin." Roeddwn i eisiau tynnu sylw at y tristwch a'r boen. I ddod â gobaith i mewn i'w enaid a lliniaru'r boen y mae ei emosiynau'n cael ei wneud ynof fi.

"Pam Sin?" Gofynnodd i'r dyn a'r menywod, a oedd yn gwylio gyda syfrdan yn fy ymddygiad amhriodol, yn egluro nad oedd dim wedi digwydd.

"Mae hi'n cael ei eni gyda'r lleuad," dywedais wrtho, ac aeth i lawr.

"Dewch ymlaen," meddai ei nain, "rhaid inni baratoi popeth i roi genedigaeth iddo."

Cerddasom tuag at y gegin, gan edrych am ddigon o ddŵr poeth a ffabrigau glân. Arhosodd Prababička gyda dyn. Roedd ei law ar ei ysgwydd ac yn edrych yn fwy urddasol nag erioed.

Roedd Prababička yn ferch galed a ddechreuodd ei gwallt llwyd a ffurfio llwybrau arian du yn y canol. Roedd hi'n barchus yn union fel yr oedd hi'n edrych. Llygaid du mawr a allai edrych i fyny i waelod ei enaid a datgelu ei holl gyfrinachau. Nid oedd ganddi lawer i'w ddweud. Roedd ei llais yn uchel ac yn ddwfn. Gallai hi canu'n hardd a gallai ei chaneuon wella pob poen. Pryd bynnag y gwnes i rywbeth, gyda'm pen i lawr ac yn edrych i lawr, daeth i ato. Roedd hi bob amser yn codi fy nghin i fyny fel y gallai weld yn fy llygaid, ac yna roedd hi'n edrych am amser hir. Doedd hi ddim yn siarad, doedd hi ddim yn dweud wrthyf am y camdriniaeth roedd hi wedi bod yn ei wneud, roedd hi'n ei darlledu ac roedd hi'n ofni ei llygaid. Ar y llaw arall, hi oedd ei dwylo yr oeddwn wrth fy modd. Llaw a oedd mor feddal â'r ffabrig gorau. Llaw a oedd yn gallu strôc a sychu'r dagrau oedd yn fy ysbrydoli pan gafodd fy niferoedd fy anafu neu ei blino.

Roedd fy mam-gu yn wahanol. Roedd llawer o gariad yn ei llygaid. Roedd ei llais yn dawel ac yn dawel. Roedd hi'n chwerthin ac yn siarad â mi. Atebodd fy holl gwestiynau pan nad oedd hi'n gwybod yr ateb, yn fy arwain i mi lle y gallwn ddod o hyd iddi hi. Fe'i haddysgodd i ddarllen fy hun i ddod o hyd i'r hyn yr oedd ei angen arnaf yn y llyfrgell. Dywedodd wrthyf am fam a fu farw pan oeddwn i'n un mlwydd oed i fy nhad a fu farw hyd yn oed cyn i mi gael fy eni. Dywedodd wrthyf am Dduw a phobl sy'n byw mewn gwledydd eraill.

Dechreuodd y tu allan i ffwrdd. Cerddodd Prababicka i mewn i'r drws, edrych arnaf a gofyn, "A yw'n bryd nawr?" Roedd fy nghwestiwn yn synnu i mi. Roeddwn i'n synnu gofyn i mi beth oedd hi, ac nid fi. Edrychais allan. Roedd yr awyr yn dywyll ac roedd Moon yn dringo o'r tu ôl i'r cwmwl. Lleuad llawn lleuad.

Roeddem yn mynd i fyny'r grisiau i ystafell y merched i ddod â'u plentyn i'r byd. Roedd y dyn nawr yn sefyll wrth y ffenestr, ei lygaid yn gwisgo gyda gwen a'i gnau yn wlyb. Cefais law llaw fy nain. Roeddwn i'n ofni. Fe aethom i mewn i'r ystafell. Roedd y gweision yn barod a dechreuodd y ferch roi genedigaeth. Bent a waliau wedi'u hawyru. Cymerodd amser maith, ond yn y pen draw, daeth y plentyn i'r byd. Gwaed bach, crwmp a hollol. Prababicka dal y babi, torri'r llinyn umbilical, aeth i olchi y babi a'i lapio mewn brethyn glân. Roedd ei mam-gu yn gofalu am fenyw a oedd yn aflonyddu ac yn anadlu'n galed. Rhoddodd golwg i mi fy mod i'n mynd i fod yn blentyn, ond fe wnaeth y fenyw ei stopio. Cyrhaeddodd hi at ei palmwydd, nawr ychydig yn ysgafn. Rwy'n gafael ar ei llaw, a thyfodd oer y gwddf yn fwy trwchus. Cerddais drosodd ato, cymerodd y golchod a chwistrellodd ei chriben chwyslyd.

Edrychodd i mewn i'm llygaid ac roeddwn i'n gwybod ei bod hi'n gwybod beth oedd yn disgwyl iddi nawr. Rwy'n gwenu. Rwy'n cadw fy llaw ynddi hi a'r llall ar ei blaen. Anadlu'r ferch yn galed ac ni allent siarad. Nid oedd yn rhaid iddi. Roeddwn i'n gwybod beth oedd yn ei olygu. Roedd y delweddau yn sefyll gerbron y llygaid. Roedd fy nghoedau'n drwm, roedd fy llygaid yn frowned, ac roeddwn i'n gwylio fel pe bai dros y folau mwg. Addasodd y gweision y gwely a gludwyd taflenni staen gwaed. Daeth Prababička i blentyn crio a'i osod wrth ymyl merch. Gadawodd fy llaw a chafwyd hi ar ei mab. Cerddodd y dyn i mewn i'r drws, gan gerdded tuag ato. Diflannodd ddagrau o'i lygaid, a gwên trist ar ei wyneb. Doeddwn i ddim yn gallu symud, felly fe wnaeth yr nain fy nhodi i mewn i'w breichiau a'i thynnu allan o'r ystafell. Rhoddodd hi ar ei neiniau.

"Fe allem ni wedi ei hachub," meddai, ac nid oeddwn i'n deall.

"Na, nid wyf yn meddwl felly," atebodd hi. "Mae'n rhy gryf a bydd yn rhaid iddo ddysgu ei reoli a'i guddio."

Doeddwn i ddim yn deall yr hyn yr oedd yn sôn amdano, ond yn araf, dechreuais i siarad am y teimlad annymunol yr oeddwn yn ymledu.

Daeth y gwas y basged ar yr oedd y placen yn gorwedd.

"Dewch ymlaen," meddai ei nain, "mae'n rhaid i ni orffen y dasg." Cerddodd tuag at y drws ac fe'i dilynais. Roedd y Nubian yn disgwyl i ni gael rhaff yn ei law. Gorchuddiodd ei nain y fasged gyda brethyn gwyn a'i gynnig ar ei gyfer. Agorodd y drws ac aeth allan i'r ardd.

"Beth nawr?" Gofynnais iddi.

"Mae'n rhaid i ni aberthu placen o goeden," meddai. "Yna bydd y goeden yn cael ei gysylltu â'r plentyn erbyn diwedd y dydd."

Roedd yn dywyll ac oer y tu allan. Tyfodd coed yn erbyn awyr y lleuad yn erbyn yr awyr. Ymddengys iddo gael ei nythu yng nghoron un ohonynt. Tynnais sylw at y lleuad a'r goeden. Roedd y Grandma yn chwerthin ac yn curo. Aeth y gwniwr i'r gwaith. Fe ddyfnhaodd y pwll. Gweithiodd gyda gofal i beidio â niweidio gwreiddiau'r goeden. Pan oedd wedi gorffen, eisteddodd allan o'r pwll, plygu ei rhad, bowed at ei nain ac aeth yn ôl i'r tŷ. Mater o fenywod oedd yn unig.

Fe wnaeth fy nain y defodau cywir, yna rhoddodd y fasged gyda'r plac yn fy nwylo a chlywais. Rwy'n ailadrodd popeth iddi fel y gallwn orau. Es i i'r pwll, rhowch y basged yn ofalus ar y gwaelod a chwistrellu popeth gyda dŵr. Edrychais arni ac fe soniodd at ei rhaff. Dechreuais lenwi'r placen yn ysgafn. Y placen y bydd y goeden yn cymryd maetholion ohoni. Cafodd y seremonïau eu gweithredu a buom yn ôl i'r tŷ.

Agorodd y Nubis y drws. Roedd dyn yn aros i mi y tu mewn. Cymerodd fy llaw a'm harwain. Roedd ef ei hun yn sefyll y tu allan i'r drws ac yn fy anfon i mewn i'r ystafell. Roedd plentyn yn cysgu wrth ei bodd. Nawr yn lân ac yn dawel. Daeth anadlu'r wraig yn waeth. Roedd ofn yn ei llygaid. Ceisiais goresgyn y teimlad annymunol oedd yn dod yn ôl yn gyson. Fe eisteddais i lawr ar y gwely wrth ei phen a'i roi â llaw ar ei llanw poeth. Aeth hi i lawr a rhowch y llaw arall yn ei palmwydd. Dechreuodd twnnel golau hir o flaen fy llygaid. Rwy'n cyd-fynd â'r fenyw i'w hanner. Fe ddywedon ni'n ddiddan. Roedd ei wyneb yn dawel. Yna collwyd y llun a chefais fy hun yn ôl yng nghanol yr ystafell ar y gwely. Roedd y fenyw eisoes wedi marw. Cymerais y babi cysgu yn ofalus a'i roi yn y gwely wedi'i osod. Roedd fy nghoedau yn dal i fod yn drwm ac yn llym. Roeddwn yn ofni y byddwn i'n taith drosodd a gollwng y babi. Yna fe ddychwelais at y fenyw a chau ei hyliflau.

Yn araf ac yn anfoddog, es i at y drws. Yr wyf yn eu hagor. Roedd y dyn yn sefyll a dagrau yn llifo o'i lygaid. Mae ei boen yn fy nifo. Roedd y galon yn y frest fy nhad yn effro. Y tro hwn, yr oeddwn fi a gymerodd ei law a'i arwain at ei wraig farw. Roedd hi'n gwenu. Doeddwn i ddim yn gadael iddo sefyll yno am amser hir. Yn y crib oedd y plentyn - ei blentyn - nad oedd ganddo enw. Roeddwn i'n gwybod, neu yn hytrach, bod yr enw'n bwysig. Felly fe'i cymerodd at y crib, a chymerodd y babi a'i roi iddo. Spalo.

Safodd y dyn, y plentyn yn ei fraich, ei ddagrau'n syrthio ar ben y bachgen. Roeddwn i'n teimlo trist, tristwch, poen. Yna, yn fy nghlustiau, alaw'r gân, roedd yn canu fi i lawr yno. Dechreuais bangio'r alaw ac ymunodd y dyn. Roedd yn canu cân y mae ei eiriau nad oeddwn i ddim yn ei wybod ac nad oeddent yn ei ddeall. Canodd y gân at ei fab a dechreuodd y boen ymadawiad. Gadewais.

Roeddwn wedi fy nhrinhau, wedi blino ar brofiadau newydd a theimladau annymunol a daro fi heb rybudd. Roedd Prababička yn sefyll y tu ôl i'r drws ac yn aros. Prin y gwelais hi, fy nghliniau wedi cracio, ac fe'i dalodd fi felly.

Yna dywedodd rhywbeth a gymerodd fy anadl. Meddai, "Rwy'n falch ohonoch chi. Fe wnaethoch chi'n dda. Rydych chi'n smart iawn. "Dyma oedd ei chanmoliaeth gyntaf o'i cheg a gofiais. Fe'i dalais o gwmpas fy ngwdd a dw i yn cryio. Roeddwn i'n blentyn eto. Galfais nes i mi syrthio i gysgu.

Maent yn deffro'n ofalus fi. Doeddwn i ddim yn gallu cysgu'n hir oherwydd ei fod yn dal i fod yn dywyll y tu allan. Roedd y lleuad yn y lleuad llawn yn edrych fel cacen arian. Aeth mam-gu i mewn a dweud yn feddal, "Mae'n rhaid i ni barhau i roi enw i'r babi. Yna gallwch chi gysgu cyn belled ag y dymunwch, Subad.

Roeddwn yn dal i blino gan ddiffyg cysgu, ac nid oeddwn i'n deall pam ei fod yn dod i mi oherwydd bod yr enw bob amser yn rhoi'r hynaf ac yn fam-gu. Fe wnaethon nhw fynd â mi i'r ystafell ymolchi. Fe wnes i olchi a mi a'm nain a'm helpu i mewn i ddillad newydd. Es i allan. Yn araf, roedd y nain yn cysylltu â mi yn araf. Mighty, urddasol, gydag edrych sefydlog a gwên ar ei wyneb. Yr wyf yn cwympo i lawr. Cynhaliodd glustyn seremonïol yn ei llaw. Daeth i mi, gan bowlio a newid dros fy mhen. Edrychais arni gyda syndod.

"Heddiw rhoddwch eich enw. Mae'n ddymuniad y tad, "meddai, yn gwenu. "Rydych chi wedi dewis ei hun, cofiwch?"

Roedd y clogyn yn hir i mi ac wedi gwneud cerdded yn anodd. Cymerodd Prababička fi yn fy mraich ac fe'i cymerodd hi i'r ystafell ar gyfer seremonïau. Yma, roedd dyn a phlentyn yn sefyll o flaen allor y duwiau. Roedd yn anarferol oherwydd bod plentyn bob amser yn cynnal menyw, ac er na allai hi, roedd hi'n cael ei chynrychioli gan fenyw neu ferch arall fel rheol. Roedd ei wraig wedi marw, a phenderfynodd beidio â gwneud ei swydd ond i gymryd ei rôl - rôl ei wraig, o leiaf yn yr achos hwn, ac nid oedd gennyf ddewis ond parchu.

Rhoddodd Prababicka fi ar frest ac addasais fy nghrog fel y byddai'n disgyn. Roeddwn yn falch o'm aseiniad newydd, ond ar yr un pryd roeddwn i'n ofni. Rwyf eisoes wedi gweld y seremonïau aseiniadau enwau, ond nid wyf erioed wedi eu dilyn mor ofalus i wneud yn siŵr y gallaf ei wneud heb gamgymeriad.

Daeth y dyn ato fi a chodi'r plentyn i mi, "Bendithiwch ef y wraig," meddai, wrth iddo bregethu yn gyffredin. "Bendithiwch fy mab y mae ei enw yn Sin."

Roedd Prababička yn sefyll ar fy ochr dde a'm mam-gu ar ôl. Cymerais y seremoni yn fy llaw dde a rhoddodd fy nain fyslen o ddŵr yn fy llaw chwith. Felly rwyf wedi rhoi'r cantiant priodol i buro'r dŵr a'i roi'n gryf. Yn ofalus, tynnais y cwpan i'r bowlen ac yna dywedais ychydig o ddŵr ar y babi. Roedd yn crio.

Rwy'n plygu i lawr iddo ef ac stroked ei foch: "Byddwch yn dwyn enw'r person sy'n goleuadau y ffordd yn y zbloudilcům tywyll," dywedais wrth y plentyn ac yn edrych nain ar, os wyf yn difetha unrhyw beth. Roedd hi wedi gwên ar ei wyneb a dywedais, "Hyd yn oed yn yr amseroedd tywyll eich bod yn rhoi goleuni gobaith, fel yn awr." Yna mi edrych yn aneglur. Roedd crio babanod yn swnio o bellter ac yn diflannu o gwmpas. Roedd y geiriau yr wyf yn eu mynegi bron yn anwybodus. "Yn union fel y lleuad yn dibynnu ar dŵr y môr, bydd yn cael ei yn eich dwylo gan eich penderfyniadau a'ch gwybodaeth yn dibynnu ar iechyd a bywydau pobl. Ai chi fydd yr un sy'n gallu iacháu y ills o boen corff ac enaid ... "Yna popeth yn cael ei gorchuddio mewn tywyllwch ac roeddwn yn gwybod dim o'r hyn a ddywedais.

Dechreuodd popeth fynd yn ôl i'r arferol eto. Roedd y Prababicka yn wael, ond nid oedd unrhyw dicter yn ei llygaid, felly nid oeddwn yn ofni. Gorffennais y seremoni a bendithiodd y plentyn a'r dynion.

Y tu allan i'r lleuad yn disgleirio. Setlodd y plentyn i lawr. Gosododd y dyn y plentyn ar allor Sina ac aberthodd ei ddwyfoldeb. Rwy'n sefyll ar y frest a gyda chwilfrydedd plentyn, fe wnes i weld y digwyddiadau o'm cwmpas. Daeth y seremonïau i ben. Cymerodd fy nain fi allan o'r frest, tynnodd prababicka oddi ar fy nghrog a'i roi yn y can. Cyflawnwyd y dasg a gallem adael. Dechreuais i flino eto. Roedd y profiadau yn rhy gryf. Genedigaeth a marwolaeth mewn un diwrnod a hyn oll, a theimladau nad oeddwn i'n eu hadnabod a bod hynny'n fy ngalw i. Rydw i wedi bod yn cysgu drwy'r ffordd adref.

Roedd yr haul eisoes yn uchel pan ddeuthum i fyny yn fy ystafell. O'r ystafell nesaf clywais leisiau'r ddau fenyw.

"Mae'n gryfach nag yr wyf yn meddwl," meddai ei nain, a'i llais yn drist.

"Rydych chi'n ei wybod," meddai'r nain. "Rydych chi'n gwybod y byddai'n gryfach na'ch merch."

"Ond doeddwn i ddim yn disgwyl cryfder o'r fath," atebodd hi, a chlywais ei bod hi'n crio.

Mae'r merched syrthiodd dawel. Mam-gu peeked i mewn i'r ystafell ac roedd lais arferol yn dweud, Yna hi gwenu ychydig a dywedodd "Get i fyny ddiog.": "? Rydych yn sicr eisiau bwyd, onid ydych"

Cefais fy ngeisio. Cefais y newyn ac roeddwn yn falch o fod yn gartref eto. Roedd y noson ddoe rywle bell i ffwrdd, dechreuodd y diwrnod newydd fel llawer o rai blaenorol ac yr oeddwn yn edrych ymlaen at bopeth sy'n digwydd fel o'r blaen.

Rwy'n golchi a bwyta. Roedd y merched braidd yn dawel, ond doeddwn i ddim yn talu sylw. Digwyddodd yn gynharach. Fe'u hanfonasant allan, gan chwarae gyda phlant y gweision. Cefais fy synnu - yn ôl y cynllun, roedd yn dysgu ac nid gêm. Nid oedd y gwyliau.

Aeth y diwrnod yn esmwyth, ac nid oedd dim i awgrymu bod rhywbeth wedi newid yn fy mywyd. Gadawodd y Grandma ar ôl hanner dydd, ac roedd y nain yn paratoi meddyginiaeth, yn ôl y ryseitiau a ysgrifennwyd ar dabledi clai, fel arfer. Pan fydd y cyffuriau'n barod, mae'r gweision yn dod â nhw i gartref pob claf. Nid oes neb wedi poeni fi drwy'r dydd gyda rhai tasgau neu ddysgu, felly rwy'n mwynhau'r diwrnod i ffwrdd.

Fe alwant i mi heno. Cymerodd y gwas i mi i'r ystafell ymolchi a gwisgo dillad glân. Yna aethom i'r ystafell dderbynfa. Yr oedd yr offeiriad yno ac yn siarad gyda'r nain-nain. Maent yn difetha'r eiliad yr wyf yn mynd i mewn.

"Mae hi'n dal i fod yn fach iawn," meddai, yn edrych arnaf. Roeddwn i'n anghydnaws.

"Ydw, gwn," meddai, gan ychwanegu, "Rwy'n gwybod bod y sgiliau hyn yn cael eu datblygu yn bennaf mewn glasoed, ond mae wedi dod yn gynharach ac mae'n gryf iawn. Ond mae hefyd yn bosibl y bydd y galluoedd hyn yn diflannu yn y glasoed. "

Roeddwn yn sefyll yn y drws, yn newynog, ond ychydig yn chwilfrydig am yr hyn yr oedd y dyn ei eisiau.

"Dewch yma, plentyn," meddai, yn gwenu.

Doeddwn i ddim eisiau. Doeddwn i ddim yn hoffi hynny, ond roedd y daid-daid yn frowned i mi, ac felly yr wyf yn anfoddog.

"Dywedasoch ddoe oedd am y tro cyntaf wrth eni," meddai, yn gwenu eto.

"Do, syr. Ar enedigaeth a marwolaeth, "atebais.

Chlywodd ei ben a'i fod yn dal yn dawel. Roedd yn dawel ac yn edrych arnaf. Yna gwnaeth rywbeth a wnaeth dad-nain. Cododd fy mên ac edrychodd i mewn i'm llygaid. Ar yr adeg honno fe ddigwyddodd eto. Dechreuodd ymddangosiad o flaen y llygaid, y byd o gwmpas y niwl a orchuddiwyd, a theimlais ar ei theimladau.

Gadawodd fy mên a rhoddodd fy llaw ar fy ysgwydd. "Dyna ddigon, plentyn," meddai, "nid oeddwn am ofni chi. Gallwch chi chwarae. "

Edrychais ar y nain a chlywodd hi. Cerddais tuag at y drws, ond rwy'n stopio o'u blaenau ac yn edrych arno. Roedd fy mhen yn fy mhen. Roedd fy meddyliau'n gyffwrdd â'i feddyliau - roedd yna frwydr na wnaethpwyd i ben. Ar y funud honno, roeddwn i'n gwybod popeth roedd hi'n ei feddwl, ac ni allaf ei atal. Ond roedd hi'n fy nghalonogi. Roeddwn i'n gwybod fy mod yn dal yn y cartref, ac roedd hynny'n ddigon.

Roedd ei ewyllys yn edrych arnaf, ac roeddwn i'n gwybod ei fod yn gwybod beth oedd yn digwydd ar y pryd. Doeddwn i ddim ofn. Yr hyn oedd yn hanfodol oedd y byddwn yn dal i fod gyda fy nain a'm nain ac na fyddai fy mywyd yn newid eto. Ddim eto. Dychwelodd y Grandma yn hwyr. Yn hanner cysgu, sylwais sut roedd hi'n cusanu fy wyneb ac yn dymuno i mi noson dda. Roedd ei llais yn drist. Yn y bore, dyma'r gwenwyn yn fy nhygu. Roedd hynny'n anarferol. Fe'i golchi hi, gwisgo hi, a'i harwain at y bwrdd. Roedd naid a nain yn gwisgo dillad teithio ac yn dawel.

Pan wnaethon ni fwyta, roedd Prababička yn edrych arnaf a dywedodd, "Heddiw yw eich diwrnod mawr, Subad. Heddiw byddwch chi'n ymweld â'r deml am y tro cyntaf, ac os bydd popeth yn mynd yn dda, fe ddaw a dysgu bob dydd. "

Roedd fy nain yn dawel, edrychodd arnaf yn anffodus ac yn strôc fy ngwallt. Roeddwn i'n dechrau poeni. Nid wyf erioed wedi bod i ffwrdd ers amser maith, a bu o leiaf un ohonyn nhw, os nad y ddau.

Roedd gweld y zikkurat yn demtasiwn, ond nid oedd dysgu i mi. Rwy'n darllen yn rhannol, aeth fy nain i mi, ond dwi ddim yn ysgrifennu.

"A fyddaf yn aros, ond yn dal yn y cartref?" Gofynnais i'r neiniau a theidiau ofni yn fy llais. "Ni fyddant yn gadael i chi, ydych chi?"

edrych yn hen-nain arnaf sternly: "Dywedais wrthych y byddech yno brofiad bob dydd, nid i aros yno. rhaid i chi dalu mwy o sylw i hyn y mae eraill yn dweud "Yna meddyliodd, gorffwys ei ên ar ei law ac yn ei lygaid syllu arnaf -. ond yn edrych trwy fi. Fe'i stopiodd i mi am bob tro y gwnais beth oedd hi nawr, roeddwn yn camgymryd am yr ymddygiad anghywir. "Heddiw, byddwn yn cyd-fynd yn y deml, Šubad eich gwneud yn ofnus, ond wedyn bydd yna gymudo. Peidiwch â phoeni, byddwch yn ôl adref yn y prynhawn. "

Gofynnodd iddyn nhw falu'r bwrdd a gofyn i mi sefyll i fyny. Edrychodd ar yr hyn yr oeddwn yn ei wisgo a darganfod fod fy nhillad yn dda i ymweld â'r deml. Fe'i gosododd hi yn y wagen a cherdded allan.

Cododd zig-zur Ank dros y ddinas ac ni ellid ei anwybyddu. Roedd ei staff yn ddynion yn bennaf. Roedd y wraig yno. Daethom ni'r grisiau i'r brif giât ac roedden ni'n uwch, y lleiaf oedd y ddinas. Roedd yn rhaid i ni orffwys yn amlach, oherwydd ei fod yn boeth yn yr awyr agored ac ar gyfer y nain roedd hi'n gyflym. Cynigiodd yr offeiriaid iddi hi, ond gwrthododd hi. Nawr, ymddengys ei fod yn awydd ei benderfyniad.

Fe wnaethon ni gerdded i mewn i neuadd yn llawn colofnau uchel, waliau mosaig lliw, artiffactau metel a cherrig. Pennawd Prababička i'r dde. Roedd hi'n ei wybod yma. Cerdd ni ni a'n nain y tu ôl iddi a gwyliodd yr addurniad. Roeddem yn dawel. Cyrhaeddom y drws dwy ran uchel yr oedd y deml yn sefyll o'r blaen. Rydym yn stopio. Fe wnaeth y gwarcheidwaid blygu'n fawr at y nain-nain, ac fe'i bendithiodd nhw. Yna, mae hi'n cuddio yn dawel ac yn ei rhoi hi i agor.

Mae gennym oleuni a disgleirdeb. Yn y cefn, roeddem yn fwy ymwybodol nag y gwelsant y cynulliad. Roeddwn i'n meddwl bod An An yn eistedd mewn lle uchel. Clywais fy nain â'm llaw a daeth dagrau i mewn i'm llygaid. Roeddwn i'n ofni. Roeddwn yn ofni amgylchedd newydd, pobl, a'r holl anhysbys yma y tu mewn. Doeddwn i ddim yn gallu dal y sobs.

Prababicka stopio a throi o gwmpas. Rwy'n gostwng fy llygaid ac yn ceisio atal y sobs, ond nid oedd yn bosibl. Fel bob amser, mae hi'n codi fy mên ac yn edrych i mewn i fy llygaid. Nid oedd unrhyw dicter nac anrhegion ynddynt. Roedd cariad a dealltwriaeth ynddynt. Roedd ei geg yn gwenu ac, mewn llais isel, sibriodd, "Does dim byd i ofid amdano, Subad. Rydyn ni yma gyda chi. Ni fydd neb yn eich brifo, felly peidiwch â chloi. "

Daeth dyn atom ni. Yr un dyn a ymwelodd â ni ddoe gartref. Roedd merch o ryw ddeg, croen du a gwallt gwlyb gyda hi. Stopiodd y dyn o'n blaenau. Ymladdodd at y nain-nain, "Rwy'n croesawu chi, gwerthfawr a phura, yn y babell uchaf ymhlith y Dingers."

Yna cyfarchodd ni a throi atom: "Shubad, dyma Ellit, eich canllaw i'r deml a'r addysgu. Rwy'n gobeithio y byddwch chi'n llwyddo'n dda. "

Ymladdais i'r dyn wrth iddo bregethu'r moesau ac yna bowlio i Ellit. Roedd hi'n gwenu arnaf ac yn rhoi llaw i mi. Yna fe wnaethom barhau â'n taith. O flaen y nain gyda dyn, nain a tu ôl iddi, I a Ellit.

Ni ddaethom ni cyn y casgliad. Yna, roedd dynion a menywod yn eistedd ar bob lefel. Mae Ellit wedi datgysylltu oddi wrthyf a gadawodd yr ystafell y tu allan i'r drws ochr. Aeth y dyn yn ôl yn ei le, ac yn y ganolfan dim ond tri oeddwn ni.

Mae fy mam-gu yn eistedd ar y sedd a baratowyd ac unwaith eto sicrwydd i mi nad wyf angen poeni: "Byddant yn unig yn gofyn cwestiynau," meddai. "Byddwn ni nesaf. Byddwn ni'n cyfarfod eto. "

Roedd fy nain yn dawel, dim ond gofalu am fy ngwallt. Yna, aeth y nain i lawr ac i cusanu fy wyneb. Maent yn gadael.

Edrychais ar y presennol. Am y tro, roedd pawb yn dawel. Ni welwyd y dyn a oedd yn eistedd o flaen y ffenestr fawr yn yr wyneb, oherwydd bod y golau a ddaeth allan o'm ffenestr yn cwympo. Yna digwyddodd eto. Roedd y swn gyfarwydd a'r frwydr barhaus. Roedd fy meddyliau yn cyd-fynd â meddyliau'r dyn, ac roeddwn yn ddryslyd. Rwy'n ceisio meddwl am yr hyn a ddywedodd y nain. Does dim byd yn digwydd i mi ac maent yn aros i mi drws nesaf. Yn sydyn roedd yn stopio, fel pe bai rhywun wedi torri'r cysylltiad.

"Subad," meddai o'r uchod. Edrychais i fyny. Roedd y golau yn fy ngoleuo, ond ceisiais ei ddioddef. Fe wnaeth y dyn ei gyfarwyddo, a lansiodd y gweision ffenestr dros y ffenest, a oedd yn diystyru'r golau. Gwrthododd i lawr. Roedd ganddo wyneb esmwyth llyfn a thwrban wedi'i addurno gyda gwallt llwyd hir ar ei ochrau. Daeth i mi. Doeddwn i ddim yn gwybod beth i'w wneud ar hyn o bryd. Gofynnodd i mi fowlio, ond yr oeddwn yn eistedd mewn sedd a oedd yn rhy uchel. Ni allaf ei wneud fy hun. Rwy'n gostwng fy mhen o leiaf, ac roedd fy nwylo'n cael fy nghlysu ar fy nghist.

"Mae hynny'n iawn," meddai, a daeth i mi.

Codais fy mhen ac edrychais arno. Roeddwn yn ddryslyd yn fy enaid. Yng nghanol y dieithriaid. Yr un heb neiniau a neiniau a theidiau. Roedd y golwg yn aneglur, dechreuodd oerder ar hyd y asgwrn cefn. Roedd yn wahanol i'r fenyw. Yr oedd fel galw am help. Yn fy ngheg, cawsom arogl rhyfedd o fater tramor. Yna dechreuodd popeth ddychwelyd i arferol.

Roedd y dyn yn cadw golwg arnaf. Wyf yn aros hyd nes y gallwn i gwbl ymwybodol o'u hamgylchoedd ac yna pwyso drosodd a gofyn i mi, felly y cwestiwn clywed gan bobl eraill: "? Wel, Šubad Rwy'n ystyried fy hun i ddod o hyd i olynydd"

Cesta

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb