Llwybr: Rhyfel (4.)

7049x 18. 03. 2018 Darllenydd 1

Stori fer - Ar ôl peth amser fe adael i mi alw. Ac y tro hwn, cerddais i fyny'r grisiau gyda phryderon. Deuthum i mewn i'r ystafelloedd Ensima. Fe wnaeth y gwarchod fi fynd i'r swyddfa. Roedd yn sefyll wrth y ffenestr ac yn darllen. Fe ddarllenodd, ac yna troi i edrych arnaf.

"Sut mae'r claf yn ei wneud?" Gofynnodd, ond roedd hi'n amlwg nad dyma brif bwrpas y sgwrs sydd i ddod.

Fe'i cyflwynais yn fyr iddo i statws gwella Lu.Gala ac ychwanegodd nad oes angen fy ngwasanaethau bellach. Gwrandewais, yn dawel, gan gymell ei ben. Aeth ei lygaid yn wag, a chofiais y daid a'i golwg cyn iddynt anfon i Zikkurat Ana.

"Rhywbeth rwy'n ei ddarganfod, Shabad. Eisteddwch, os gwelwch yn dda. "Gyda'i law fe ddangosodd i mi ble i eistedd. "Fe gefais neges gan deml Ensi o An. Nid yw'n gwybod pwy sydd â'r un rhinweddau â chi. Nid yw'n gwybod unrhyw un. Ond fe'ch mabwysiadwyd ar sail rhyngddi Lu.Gala o Gab.kur.ra, "parhaodd. Fe welodd sut roedd yn casglu cryfder am yr hyn a ddywedodd: "Yn fwyaf tebygol, Subad, y dyn hwnnw oedd eich taid."

Dechreuodd fy anadl. Y gwir yw nad oedd fy nain byth yn sôn am dad ei merch. Yn sydyn sylweddolais pam ei bod hi allan o'r tŷ ar yr adeg y bu'r dyn yn ymweld â ni. Pe bai ganddo'r un gallu â mi, yna bu'n rhaid iddo fod yr un a rwystro'r frwydr o feddyliau yn nheulu Anne. Roeddwn i'n dawel. Roeddwn yn meddwl beth nad wyf yn ei wybod am fy nheulu. Nid wyf erioed wedi meddwl pam fod y ddau ferch yn byw heb ddynion. Bydd yn rhaid i mi ofyn pan fyddaf yn mynd adref eto. Hafan - roedd y gair hwnnw'n sydyn yn taro'r ysbryd.

Gwelodd Ensi fi. Daeth i ben i'n tawelwch: "Mae Lu.Gal wedi gwneud i mi wybod bod gennych ddiddordeb yn Urti.Masmash. Efallai y dylwn i gael rhywbeth ar eich cyfer chi, "meddai, yn ystumio i fynd gydag ef. Rhoddodd y byrddau allan i'r silffoedd, ac roedd y grisiau'n ymddangos y tu ôl iddynt. Fe wnes i deimlo'n syndod ac ychwanegodd, "Mae'n gyflymach yma, ond peidiwch â'i sôn i unrhyw un." Cymerodd y golau ac aeth i lawr. Roeddem yn dawel. Ensi o gwrteisi a minnau ... Nid wyf eto wedi gallu canolbwyntio fy meddyliau ar unrhyw beth heblaw am y wybodaeth yr wyf newydd ei gael am ddyn o'r enw Gab.kur.ra. Daethom at y drws nesaf. Drysau metel gyda lleuad cilgant. Agorodd Ensi a goleuo'r goleuadau y tu mewn.

Rydym yn sefyll mewn mannau enfawr o dan y zikkurath. Yn y mannau o fyrddau llawn, cerfluniau ac offerynnau. Rhannwyd pob ystafell gan ddrysau metel trwm, yr un fath â'r fynedfa. Roeddwn i'n edrych o gwmpas ac rydw i'n synnu.

"Archif." Dywedodd Ensi yn gyfreithlon ac fe'i harweiniodd drwy'r ystafelloedd. Yna fe wnaethom stopio. "Yma ydyw." Cafodd y drws ei addurno gydag Enki's. "Yma fe allech chi ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano," meddai, yn gwenu. Yna daeth yn ddifrifol. "Mae Shabad, yr hyn sydd wedi'i guddio yma wedi ei guddio o flaen llygaid pobl. Gwaherddir lledaenu'r wybodaeth a guddir yma. Peidiwch â gofyn pam, dwi ddim yn gwybod. Rydym yn unig weinyddwyr. "Roedd yr ystafell yn orlawn â thablau yn lleferydd y hynafiaid. Mae cyfoeth anhygoel wedi ei ymestyn ger fy mron - mae'r wybodaeth a gasglwyd dros y canrifoedd. Es i drwy'r rhestrau ac anghofiais fod llawer o Ensi.

"Shabad ..." ychwanegodd drosodd a gosod llaw ar fy ysgwydd. Roedd yn rhaid i mi fod mor rhan o'r rhestrau nad oeddwn i'n ei glywed.

"Esgusodwch, Ensi mawr. Doeddwn i ddim yn gwrando. Mae nifer y tablau sy'n cael eu cadw yma yn fy nghalon. Unwaith eto, yr wyf yn ymddiheuro. "

Roedd yn chwerthin. Yn ei lygaid roedd caredigrwydd a difyr. "Does dim angen ei wneud heddiw. Dewch ymlaen, byddaf yn dangos mynedfeydd eraill i chi o dan y ddaear felly does dim rhaid i chi ofyn i'r Prif Lyfrgellydd ddod i mewn pryd bynnag y bydd angen unrhyw beth arnoch chi. Ond byddwch yn ofalus, os gwelwch yn dda. Mae'r tablau yn hen iawn ac ni chaniateir mynediad i lawr yma. "

Felly, yr wyf yn rhedeg i'r archifau o dan y ddaear yn chwilio am. Po hynaf y bwrdd, roedd yn ddiddorol. Datgelwyd cyfrinachau. Fel pe bai pobl yn anghofio - colli'r ystyr gwreiddiol o eiriau a gwybodaeth a gasglwyd dros ganrifoedd lawer, efallai hyd yn oed filoedd o flynyddoedd. Er eu bod yn tarddu newydd, ond hen a rhoddwyd y gorau i'w ddefnyddio fel crefft tlawd o'r hyn y gellid ei ddefnyddio eto a dod o hyd i'r hyn a oedd unwaith yn gyffredin.

Yn aml rydym wedi trafod hyn gyda Lu.Gal. Yr oeddwn yn addo ei ddymuniadau a'i ddoethineb y daeth â phob problem iddo. Fe wnes i ddod o hyd i'r hen dabl i lawr yno. Cyn belled nad oedd Lu.Gal yn ddigon i ddarllen yr hen gofnodion hyn. Dim ond ychydig o ddynion yn Erida oedd yn gwybod am ysgrifennu llafar hir ac anghofiedig hir. Un ohonynt oedd Ensi, ond roeddwn yn ofni gofyn am help. Ceisiais ddysgu beth a allai, ond heb wybodaeth briodol, cefais ychydig o gyfle i feistroli'r cyfieithiad fel yr oeddwn ei angen. Mae byd y chwedlau, byd hen eiriau, hen wybodaeth - braidd yn anhygoel, wedi symud oddi wrthyf.

Fe wnes i hefyd ddarganfod llawer o ryseitiau a ddefnyddiwyd gan hen A.zhu, ond ni ellid pennu penderfyniad cywir planhigion na mwynau heb wybodaeth briodol o araith. Yn olaf, gofynnais i Sina am help. Gallai ei dalent ar gyfer ieithoedd gyflymu'r holl beth. Yn anffodus, ni wyddai hyd yn oed y cyngor.

Ni ofynnodd i ba le y daeth y tablau. Ni ofynnodd ble roeddwn i'n mynd am ddyddiau. Ac ni ofynnodd byth a oedd arnaf angen unrhyw beth i'w helpu. Ond roedd hefyd yn fyr ar yr hen lawysgrifau.

Yn y diwedd, cefais y cyfle i ofyn am gyngor Ensi gyda Lu.Gal. Ystyriodd ei fod yn syniad da, ac fe drefnodd gyfarfod gydag ef. Nid oedd Ensi yn erbyn - ar y groes, gwnaethpwyd yr amser cynharaf yn hen Ummii o E.dubby - tŷ'r byrddau, a oedd yn dysgu pethau sylfaenol yr hen iaith i mi. Fe'i cynorthwyodd gyda'r cyfieithiadau fy hun. Fe ddaeth â ni'n agosach. Roedd yn llawer agosach.

Mewn amser prin a byr, roeddwn i'n meddwl am ddyn o Gab.kur.ra, ond rwy'n cadw llythyr at fy nain. Rwy'n sicr o fy hun y byddai'n well ganddo siarad â hi yn bersonol pan rydw i'n mynd adref. Mae Destiny wedi rhoi rhywbeth arall i mi. Dechreuodd Rhyfel.

Eisteddais yn ystafell Lu.Gala a darllenais rai cyfieithiadau. Yma fe wnaethom sôn am rai darnau. Roedd hi'n amser braf, ond nid mor gyffredin ag y byddai'r ddau ohonom wedi hoffi. Ar hyn o bryd o heddwch a llonyddwch, ymddangosodd fy nythod eto o flaen fy llygaid. Galwyd giggle Ank gyda phoen. Roedd twnnel o'm blaen. Pobl nad oeddwn i'n gwybod nac yn gwybod. Yn eu plith, Ninnamaren. Nid oedd heddwch a chysoni yn eu hwyneb, ond ofn. Fear ofnadwy, boenus. Arswyd croen y geifr. Ceisiodd Ninnamaren ddweud rhywbeth i mi, ond doeddwn i ddim yn deall. Nid oedd fy ngheg yn eiriau amlwg na chlywais. Rwy'n sgrechian. Yna daeth y tywyllwch.

Pan ddeuthum i fyny, roedd y ddau yn sefyll drosof - Ensi a Lu.Gal. Roedd y ddau ofn. Roedd yn rhaid i mi sgrechio'n uchel y tro hwn. Daeth y gwas â'r dŵr a dw i'n ei yfed. Roedd fy ngheg yn sych, ac roedd arogl y trwyn yn llosgi yn fy nhrws. Roeddent yn dawel. Nid oeddent yn gallu edrych ar y geiriau ac yn aros i mi siarad. Dywedais, "Rhyfel." Unwaith eto, cefais fy hun ar ymyl y twnnel. Mam-gu. "Na, Nai na!" Rwy'n sgrechian. Cymerodd y poen holl lefydd fy nghorff ac fy enaid. Fe'i hebryngais i ganol y twnnel. Edrychais yn ôl. Dristwch yn y llygaid, gwên wan ar fy wyneb i mi: "Run, Subad," meddai ei gwefusau. Yna, diflannodd popeth.

"Os gwelwch yn dda," Clywais lais Ensi. "Ewch drosodd!" Fe syrthiodd fy dagrau ar fy wyneb. Roeddwn i'n gorwedd ar wely Lu.Gala. Roedd Ensi yn dal fy llaw a chymerodd Lu.Gal dros y negesydd wrth y drws.

"Rhyfel," dywedais yn feddal. "Ffliw. Rhaid inni fod wedi mynd. "Roedd fy mhen yn nyddu. Ceisiais eistedd ar fy ngwely, ond roedd fy nghorff yn dal yn fach. Cefais fy mhen yn erbyn ysgwydd Ensim. Doeddwn i ddim yn gallu crio. Gwrthododd fy nghynwybod dderbyn adroddiad ar farwolaeth fy nain, am farwolaethau pobl yn y ddinas lle cafodd fy ngeni a threulio fy mhlentyndod. Roeddwn i'n gwybod bod rhaid i ni fynd i ffwrdd. Pryd bynnag y dechreuodd y rhyfel, ymosodasant ar y temlau yn gyntaf. Casglwyd holl gyfoeth y ddinas. Cafodd cynrychiolwyr Zikkurat eu lladd yn ddidwyll er mwyn gwneud y camau'n waeth.

Symudodd Lu.Gal yn dawel i ni. Cyffyrddodd yn ysgafn â Ensi. Roedd yn embaras ychydig yn yr olygfa yr oedd wedi ei weld, ond ni wnaeth sylw. Edrychodd arnaf yn wirioneddol a dywedodd, "Ddim yn awr. Mae angen cyngynnu'r Cyngor. Rhaid tynnu'r deml. "Caniatawyd gafael Ensi. Fe'i rhoddais yn ôl yn ofalus ar y gwely. "Ewch," meddai Lu.Gal, "Fe wnes i anfon Sina." Eisteddodd wrth fy mlaen ar y gwely a chipio fy llaw. Roedd yn dawel. Roedd ofn yn ei lygaid. Ceisiais atal y teimladau a ddaeth i mi. Roeddwn i'n diflasu. Yna daeth Sin i mewn. Daeth i mi. Ni ofynnodd unrhyw beth. Dadbacio ei fag meddygol. "Mae'n rhaid i chi gysgu, Subad," meddai pan welodd fi. "Gadewch imi eich trosglwyddo."

Ysgubodd Lu.Gal ei ben. "Gadewch hi yma, os gwelwch yn dda. Mae'n fwy diogel. Arhoswch gyda hi. Rhaid imi fynd. "

Rhoddodd ddiod i mi. Ysgwyd fy nwylo wrth i mi geisio dal y bowlen. Cymerodd y llwy, codi fy mhen a rhoddodd y diod i mewn mewn dosau bach: "Beth ddigwyddodd, Shabad?" Gofynnodd.

"Rhyfel. Mae'r rhyfel wedi dechrau gyda ni. "Ehangodd. Roedd yn gwybod mai dim ond mater o amser cyn i'r milwyr gyrraedd Erid. Roedd yn gwybod beth fyddai'n digwydd.

"Pwy?" Gofynnodd, a dwi, ​​eisoes yn hanner galonog, dywedodd, "Dwi ddim yn gwybod, dwi ddim yn gwybod ..."

Deuthum i ddeffro'n sydyn. Rhoddodd rhywbeth allan o'm breichiau. Uchod i mi oedd nenfwd y tanddaear ac wyneb Sina.

"Yn olaf," meddai. "Roeddwn eisoes yn ofni." Roedd yna synau o'r gornel a theimlad y tu ôl i'r gwddf yn gryfach ac yn gryfach. Rwy'n eistedd yn sydyn. Roedd yn rhaid i mi gysgu amser maith. Roeddwn i'n wan. Cafodd fy nheiriau eu cracio â syched neu dwymyn, ond roedd teimladau marwolaeth yn dod o hyd i nerth anarferol. Fe wnaeth Sin fy helpu i'm traed a dod â mi iddo.

"Ensi! Mae fy Ensi annwyl, "rwy'n sgrechian y tu mewn. Wrth i ei fywyd adael ei gorff, magwyd fy mhlentyn ynof fi. Cefais fy mhen yn fy nghamau a cheisiodd feddwl am yr eiliadau a dreuliasom gyda'n gilydd. Roeddwn i'n meddwl am yr haul, y dŵr yn y gamlas sy'n diflannu yn y gwynt, yr amser a dreuliwyd yn yr archif, y foment y cafodd ein dwylo eu rhyngweithio. Agorwyd y twnnel ...

Rwy'n cau'n agos â'i lygaid marw. Peidiodd fy ngharfu â mi ac roeddwn i'n crio ffrydiau dagrau. Fe'i cynghorodd fel plentyn bach. Yna dechreuodd ganu y gân. Y gân a ganodd ei dad pan fu farw ei fam.

"Nid oedd am adael heb chi," meddai wrthyf. "Mae pob un wedi'i anfon ac yn aros. Fe wnaeth ein cuddio o dan y ddaear ac amddiffyn ein lle cuddio ei hun. Fe'i gwelais yn hwyr - yn rhy hwyr i'w achub. "

Rhedon ni drwy'r ffyrdd tanddaearol. "Ewch i Gab.kur.ra," meddai Ensi, ac felly fe wnaethom geisio cael tanddaear gyda milwr wrth ymyl y ddinas. Bydd y dillad iachwr y mae Sin wedi'i sefydlu yn rhoi digon o amddiffyniad inni. Mae angen pobl ym mhobman a healers ymhobman. Roeddem wedi gobeithio.

Roeddwn i'n gwella'n gyflym ar ôl tair wythnos o dwymyn. Yr unig beth a oedd yn poeni fi oedd salwch boreol. Ceisiais guddio fy nghyflwr cyn Sin, er fy mod yn gwybod o flaen llaw ei bod yn ofer.

Daeth y daith yn anoddach ac yn anodd. Rydym yn cerdded trwy dirlun tywod a cherrig. Yn y nos ac yn y bore gallem fynd, ond yn y prynhawn roedd y gwres yn rhy fawr ac felly ceisiom ddod o hyd i rywfaint o gysgod rhag yr haul.

O bryd i'w gilydd fe ddaethom ni ar draws llwythau gelynion pobl o'r mynyddoedd neu'r anialwch. Roedden nhw'n gyfeillgar i ni yn bennaf. Fe wnaethom ni drwsio eu help gyda'm celf. Nid ydym wedi aros ers amser maith.

Roeddwn i'n dioddef beichiogrwydd trwm. Nid oedd Sin yn dweud unrhyw beth, ond roedd yn amlwg ei fod yn poeni. Yn olaf, aethom i'r sir lle, fel yr oeddem yn gobeithio, byddem yn gorffwys am ychydig. Roedd y pridd yma yn eithaf ffrwythlon ac roedd aneddiadau digon o gwmpas yr afon yn sicrhau na fyddem yn marw o newyn ac y byddai'r gwaith yma'n ddigon i ni.

Buom yn cyflogi rhan o'r tŷ ar ymyl yr anheddiad. Ar y dechrau, roedd y bobl o'n cwmpas yn gwylio'r anghrediniaeth. Nid oeddent yn hoffi dieithriaid. Roedd tensiwn a pharhad yn y pentref. Maent i gyd yn gwylio ei gilydd, ac yn raddol daeth yn garcharorion a gwarchodwyr ar yr un pryd. Mae geiriau'n brifo'r ystum yn hytrach na'u cysylltu. Gelyniaeth ac ofn, amheuaeth - roedd pawb wedi effeithio ar eu bywydau a'u hiechyd.

Yn y diwedd, roedd eto yn glefyd a oedd yn eu gorfodi i oddef ni yno. Poen dynol ym mhobman yr un peth. P'un a yw'n boen corff neu boen enaid.

"Mae'n rhaid i ni siarad, Shabad," meddai un bore. Rydw i wedi bod yn aros am y sgwrs hon ers tro. Roeddwn yn ofni iddi hi. Roeddwn i'n mynd i frecwast ac felly mi jyst yn edrych arno a chlywed.

"Mae'n rhaid i chi benderfynu," meddai.

Roeddwn i'n gwybod na allwn aros yma ers amser maith. Nid oedd perygl yma, ond nid oedd yr hinsawdd yn yr anheddiad yn ffafriol ac roeddem ni'n ddiffygiol. Ac roeddem yn dechrau teimlo bod pob cam yn cael ei wylio, pob ystum yn cael ei ystyried gyda'r trylwyredd gorau. Digonol - claf na ellid ei wella, a phwy sy'n gwybod beth allai ddigwydd. Roedd ein nod yn bell. Taith hir a heriol o'n blaenau. Nid oedd fy beichiogrwydd yn gweithio'n esmwyth, a doeddwn i ddim yn gwybod a allaf wneud o leiaf yr ychydig o amodau ar y ffordd i'r plentyn.

Roeddwn i'n gwybod bod rhaid i mi wneud penderfyniad. Roeddwn i'n gwybod hynny ers tro, ond roeddwn i'n cadw gohirio fy mhenderfyniad. Y plentyn oedd yr unig beth a adawyd ar ôl gan Ensim - yr unig beth a adawyd i mi os nad oeddwn yn cyfrif Sina. Doeddwn i ddim yn gwybod a oedd Ellit yn byw. Doeddwn i ddim yn gwybod os yw'r un sydd efallai fy nhad-cu yn byw. Doedden ni ddim yn gwybod beth oedd yn aros i ni ar y ffordd, ac ni fyddai'r gobaith y gallem ddod o hyd i le y gallem ymgartrefu am amser hir yn fach iawn. Roedd yn rhaid i mi wneud penderfyniad cyflym. Po hiraf y cymerodd y beichiogrwydd, y mwyaf yw'r risg.

Rhoddodd Sin ei law ar fy mhen. "Aros yn y cartref heddiw, byddwch yn dawel. Byddaf yn rhoi'r gorau i weithio i'r ddau ohonom. "Fe wnes i wenu. Roedd yn wên trist.

Es i flaen y tŷ a setlodd i lawr dan y coed. Dywedodd deall wrthyf nad oedd hi'n amser da i ddod â phlentyn i'r byd, ond roedd popeth y tu mewn iddo yn ei erbyn. Pwysais fy mhen yn erbyn y goeden ac fe wnes i feddwl sut y tu allan i'r sefyllfa hon. Rhyfel, lladd, dinistrio. Ar ôl iddi ddod yn amser pan fydd yr hen yn cael ei anghofio - bydd gwybodaeth wedi'i ganoli ers canrifoedd lawer, bydd gwybodaeth a phrofiad yn disgyn yn araf, a bydd popeth a fydd yn mynd y tu hwnt i'w profiadau yn y gorffennol yn cael ei weld yn amheus. Gyda phob rhyfel ceir cyfnod anwybodaeth. Mae heddluoedd yn cael eu cam-drin yn hytrach na chreu dinistrio ac amddiffynfeydd. Ofn ac amheuaeth, gwylio eich hun ac eraill - mae'r byd yn dechrau edrych yn debyg i'r anheddiad hwn. Na, nid oedd hi'n amser da i ddod â phlentyn i'r byd.

Yn dal, roedd popeth ynof yn erbyn y casgliad rhesymegol hwn. Mae'n blentyn - ei blentyn. Dyn, dynol a ddylai gael ei ysbeilio o'i fywyd. Gwaith yr iachwr oedd achub bywydau dynol ac nid i'w dinistrio. Ni allaf benderfynu a bu'n rhaid imi wneud penderfyniad. Yna roedd Sin. Ar y pwynt hwn, roedd fy mywyd yn gysylltiedig â'i. Bydd fy mhenderfyniad yn effeithio ar ei fywyd. Rwy'n rhoi fy nwylo ar fy stumog. "Rydych bob amser yn cael cyfle i archwilio eich emosiynau ..." Dywedodd Lu.Gal wrthyf.

Dechreuodd oerwch godi o amgylch y asgwrn cefn. Roedd y plentyn yn gwybod beth oedd yn digwydd i mi, ac roedd yn ofn. Galwodd a begged. Yna dechreuodd i ymuno â'r niwl gyfarwydd, a gwelais fy merch a'i merch a merch eu merched. Roedd eu galluoedd yn ddrwg ac yn fendith. Roedd rhai ohonynt yn sefyll ar y ffin ac roedd y fflamau yn bwyta eu cyrff. Geiriau o gondemniad, geiriau o gamddealltwriaeth, geiriau barn a barn. Geiriau a laddwyd. "Y wrach."

Doeddwn i ddim yn gwybod y gair - ond roeddwn i'n ofni. Gwelais lygaid y rhai a helpodd eu dwylo plant - edrych yn llawn ofn a newidiodd mewn rhyddhad. A barn y rhai y mae eu ofnau yn achosi storm o gondemniad ac yn arwain at greulondeb. Fy ofn fy hun yn gyffwrdd â llawenydd, roedd fy mreuddwydion fy hun yn fuddugol gyda phenderfyniad. Rwy'n rhoi fy nwylo ar y llawr. Aeth y ddaear i lawr. Nid oedd hyd yn oed y profiad hwn wedi fy helpu i benderfynu. Dim ond atgyfnerthu'r teimlad nad oes gennyf - er gwaethaf yr hyn yr wyf wedi'i weld - nid oes gennyf hawl i ladd.

Roedd fy mywyd fy hun yn llawn y dryswch a'r dioddefaint a wnaethpwyd gan fy ngalluoedd. Doedd dim llawenydd yn Ellitus na phŵer fy nain-nain, ond yr wyf yn dal i fyw ac eisiau byw. Felly penderfynais. Nid oedd gennyf yr hawl i ddal ati i Sina a lleihau ei siawns o gyrraedd nod. Ac nid oedd gennyf yr hawl i gymryd bywyd heb ei eni. Fe'i gelwir yn Chul.Ti - bywyd llawen. Efallai y bydd ei henw yn rhoi Ellitus i'r llawenydd a bydd bywyd yn fwy goddefgar iddi.

Wedi blino ac yn diflasu gyda'r nos, dychwelodd Sin. Nid oedd am i mi ddweud wrthyn nhw sut y penderfynais. Pan ofynnais fi yn olaf, gwelais fai gyda'i lygaid. Proclaim am wneud i mi benderfynu achosi poen i mi. Yn y llygaid brown, weithiau'n llawn llawenydd, roedd ofn.

"Bydd yn cael ei alw'n Chul.Ti," Yr wyf yn dweud wrtho. "Esgusodwch fi, Sin, ond ni allaf benderfynu fel arall. Mae'n beryglus i aros gyda mi, felly gall fod yn ddoethach, os ydych yn gwneud Gab.kur.ra fy hun. "Gwenodd ac ar y hyn o bryd sylweddolais pa mor anodd fyddai iddo gymryd ei fywyd.

"Efallai y byddai'n fwy synhwyrol," atebodd, meddwl, "ond fe wnaethom ni ddechrau'r llwybr hwn gyda'i gilydd a'i orffen gyda'i gilydd. May Chul. Bydd yn ychwanegu ychydig o lawenydd i'n bywydau ac yn dod â ni hapusrwydd. Rhoesoch enw hardd iddi hi. "Roedd yn chwerthin. "Rydych chi'n gwybod, rwy'n falch eich bod wedi penderfynu ar y ffordd yr ydych wedi penderfynu. Rydw i wir wrth fy modd. Ond ni allwn aros yma. Rhaid inni symud ymlaen yn gyflym. Rhaid inni ddod o hyd i le mwy cyfleus i'w ddwyn i'r byd hwn. Gab.kur.ra yn dal i fod yn rhy bell i ffwrdd. "

Cawsom gerbyd i ddod â'r meddyginiaethau a gynhyrchwyd gennym, yr offer a'r dyfeisiau, yr offer sylfaenol a'r cyflenwadau ar gyfer y daith gyda ni. Roedd ein cyfarpar hefyd yn cynnwys tablau newydd a ysgrifennwyd gyda'r nos fel na chafodd y wybodaeth gaffael ei anghofio fel y gellid datblygu'r wybodaeth ymhellach.

Parhawyd â'n taith yn dawel. Roeddwn i'n meddwl fy hun a oedd Sin yn ddrwg gennyf am y penderfyniad i rannu fy nhynnod gyda mi, ond ni allaf ei ofyn yn uniongyrchol.

Nid oedd y daith mor gyflym ag yr oeddem eisiau - yn rhannol trwy fy beichiogrwydd. Roedd y wlad yr oeddem yn ei gerdded yn fwy amrywiol nag yn y cartref ac yn llawn rhwystrau. Oherwydd yr anifeiliaid, roedd yn rhaid inni ddewis ffordd i roi digon o fwyd iddynt. Roedd y setliad yma'n brin, felly ni wnaethom ni ddim yn byw diwrnod byw hyd yn oed.

Yn y pen draw fe gyrhaeddom setliad bach. Roedd y cytiau a oedd wedi'u caledu gan glai yn sefyll mewn cylch. Roedd menyw yn rhedeg drwom ni ac roedd ystumiau'n dangos i ni frysio. Fe gyrhaeddom yr anheddiad. Neidiodd Sin oddi ar ei geffyl, gipio ei fag meddygaeth, a rhedeg i'r crac y bu'r fenyw yn ei holi. Yna fe'i cynorthwyodd i lawr. Roeddwn i eisiau dilyn Sina, ond rhoes y fenyw fi. Nododd y sliders nad oedd yn ddoeth ymuno â'r cwt.

Aeth Sin allan a galw i mi. Ceisiodd y dynion o'r setliad gynrychioli'r ffordd. Nid oedd hyn yn ddechrau da. Roedd Sin yn ceisio dweud rhywbeth yn eu lleferydd, ond gallai weld nad oedd yn deall.

Ymddengys bod y gyrrwr ar gefn ceffyl yn dod atom ni. Yr oedd yn jetting. Dismounted, efe a holwyd y sefyllfa, ddig clywed lleisiau dynion a troi at Sina: "? Pam ydych chi eisiau dod y wraig hon i mewn i'r tŷ o ddynion" Gofynnodd mewn iaith rydym yn deall.

"Mae hi'n iachwr," meddai Sin, "ac mae arnaf angen help os ydw i'n achub bywyd y dyn sâl."

"Nid oes arfer i ferched fynychu lle sydd wedi'i neilltuo ar gyfer dynion," atebodd y gyrrwr, gan edrych arnaf gyda diffyg ymddiriedaeth.

Roedd Sin yn fflysio gyda digidrwydd ac annisgwyl. Nodais ei law i dawelu cyn y gallai ddweud mwy o eiriau.

"Edrychwch," meddai, gan gymryd penelin dyn a'i gymryd o'r neilltu. "Mae'r dyn yn ddifrifol wael i'w iacháu, bydd angen nid yn unig ei help ond hefyd help eraill. Nid oes llawer o amser ar ôl. Mae arno angen llawdriniaeth a rhaid ei wneud mewn amgylchedd glân. A yw dynion yn gallu glanhau a pharatoi gofod i ni allu cario ein gwaith, neu a allwn drosglwyddo'r dyn i'r llall? "

Roedd y dyn yn meddwl, ac yna siaradodd ychydig eiriau am yr un sy'n sefyll yn eu hiaith. Roedd y dynion yn yr anheddiad yn syfrdanu ac roedd y gyrrwr yn cynnig i mi fynd i mewn. Aeth gyda ni. Roedd y gofod y tu mewn yn fawr ond yn dywyll. Roedd y dyn yn gorwedd ar y mat ac yn llwyno. Roedd ei ben yn chwysu. Roedd cefn fy asgwrn cefn yn codi, ac roedd poen cyfarwydd yn ymddangos yn yr abdomen is. Edrychais ar Sina a chlywais. Tynnodd at y gyrrwr ac eglurodd iddo beth fyddai'n digwydd pe bai dyn yn iacháu ei hun. Gwrandawodd yn ofalus.

Edrychais drwy'r ystafell. Nid oedd hi'n addas ar gyfer llawdriniaeth. Roedd y llawr yn glai ac yn dywyll. Roedd arnom angen tabl, dŵr, brethyn glân. Deuthum at y dyn. Dioddefodd. Roedd y boen yn ofnadwy, ac roedd yn ymdrechu â'i dannedd clenched. Roedd yn ddiddymu. Dychmygais fy mag a dynnodd y gwelliant i leddfu'r poen. Rhoddais ddiod iddo a chymerodd ei ben yn ei ddwylo. Nid oedd ganddo fwy o bŵer i brotestio. Parhaodd y gyrrwr ac edrychodd yn amheus ataf. Caeais fy llygaid, ymlacio a cheisiodd ddwyn i gof delwedd heddwch, y tonnau'n chwalu ar lan y môr, yr awel ffres sy'n troi coron y coed ychydig. Aeth y dyn i lawr a dechreuodd i syrthio i gysgu.

Daeth y gyrrwr allan a dechreuodd roi gorchmynion i'r bobl yn yr anheddiad. Daethon nhw â'r dynion, taenellodd y llawr gyda dwr a'u cuddio i ffwrdd. Daethon nhw â thablau eu bod yn taro gyda'i gilydd a'u glanhau. Sim oedd paratoi'r offer. Roedd y claf yn cysgu.

Yna daeth yr hen ddyn i mewn. Camodd yn dawel. Rwy'n sefyll yn ôl ato ac yn paratoi popeth. Roedd yna deimlad y tu ôl i'm cefn a oedd yn fy ngwneud i droi ac felly rwy'n troi a'i weld. Doedd dim dicter na dicter yn ei lygaid, dim ond chwilfrydedd. Yna troi a gadael y cwt a galwodd rywbeth at y gyrrwr. Daethon nhw at ei gilydd. Maent yn pasio Sina ac aeth i mi. Roeddwn i'n ofni. Ofn y bydd cymhlethdodau pellach yn fy mhresenoldeb. Yr hen ddyn blygu a siarad sawl brawddeg.

"Mae'n dweud ei fod yn hoffi helpu," meddai'r gyrrwr. "Mae'n iachwr lleol ac mae ganddi blanhigion sy'n cyflymu iachâd ac yn atal llid. Mae'n ymddiheuro, madamam am ymyrryd, ond mae hi'n credu y gall fod o gymorth. "

Arhosodd Sin yn y gwaith a gwyliodd yr hen ddyn a minnau yn ail. Rwyf hefyd yn bowlio a gofyn i'r dyn esbonio imi effaith y planhigion a'u darnau. Diolchais am y cymorth a gynigiodd a gofynnodd iddo aros. Yr oeddwn yn synnu fy mod yn troi ato, ond doeddwn i ddim sylw. Mae'r gyrrwr wedi'i gyfieithu. Os profodd ei feddyginiaeth yr hyn yr oedd yr hen ddyn yn sôn amdano, gallai ein helpu ni lawer. Gofynnodd Sin i'r hen ddyn baratoi'r hyn a wyddai'n ffit.

Daethon nhw â dynion. Fe wnes i orchymyn iddyn nhw fynd â hi i ffwrdd. Edrychodd y dynion yn amheus, ond yn y pen draw fe wnaethon nhw orchymyn. Gyda dwr ateb parod, dechreuais i olchi corff y dyn. Paratowyd ei feddyginiaeth gan yr hen ddyn, a dangosodd Sin ba ran o'r corff y dylai ei ddefnyddio. Dechreuodd y llawdriniaeth. Gweithiodd Sin yn gyflym a chyda'i ddiffygion. Roedd y gyrrwr yn sefyll wrth y fynedfa i atal pobl brwdfrydig rhag mynd i mewn a chyfieithu. Roedd yn paled, ond efe a safodd.

Roedd emosiynau'r sâl yn ymosod arnaf fi. Roedd y corff yn sgrechian â phoen, ac roeddwn i'n ymdrechu i gadw fy hun yn ymwybodol. Yna gwnaeth yr hen ddyn rywbeth na ddisgwyliwn. Glanhaodd ei ddwylo yn y dŵr gyda'r ateb, rhowch ei palmwydd ar fy nghrib. Anadlodd i mewn ac yn araf dechreuodd chwythu aer trwy ei drwyn. Dechreuodd fy nheimladau i ffwrdd. Roeddwn i'n teimlo emosiynau, ond doeddwn i ddim yn teimlo boen dyn fel fi fy hun. Roedd yn ryddhad enfawr. Fe wahanodd fy nheimladau o'r wal anweledig. Rydym yn parhau.

Nid oedd yr hen ddyn yn ymyrryd - i'r gwrthwyneb, cynorthwyodd Sino fel llawfeddyg profiadol. Cyn iddo ddefnyddio ei feddyginiaeth, gofynnodd Sina bob tro. Fe ddaethom i ben i gau stumog y dyn, gan gymhwyso'r darn hen ffasiwn a oedd i fod i gyflymu'r iachâd o glwyfau a'i glymu. Dechreuais i beintio fy nghorff gyda gwellhad olew, a oedd yn golygu cryfhau pŵer y dyn a'i gadw am gyfnod yn ei gysgu. Mae fy llygaid yn brifo. Gwelwyd llygaid dynion yn ôl blinder.

Roedd y gyrrwr wrth y fynedfa yn dal yn blin. Roedd y presenoldeb yn y feddygfa wedi ei gynyddu. Cerddais draw ato, cafodd ei afael a'i arwain. Rwy'n ei roi o dan goeden. Rhoddais fy nwylo, fel bob amser, y tu ôl i fy nghefn a symudiadau chwythu, ynghyd â llysiau, a'i lleddfu a'i roi i gysgu. Daeth yr hen ddyn allan o'r cwt a rhoi gorchmynion. Aethant i'r gwaith. Yna daeth i mi ac yn ystumio i mi fynd gydag ef. Ym marn y dynion, gwelais ryddhad. Doeddwn i ddim yn deall, ond cydymffurfiais â'r cyfarwyddiadau a roddais i mi.

Fe'i harweiniodd i ymyl y pentref yn y cwt, a droi allan o'r cylch. Daeth y bachgen allan ychydig yn iau na Sin. Cafodd ei goes dde ei glustnodi. Kulhal. Fe wnaethant ymgartrefu a diflannodd y bachgen i'r pentref. Pan ddaeth yn ôl roedd ganddo ei freichiau'n llawn o flodau. Fe ddiflannodd i mewn i'r cwt. Roedd yr hen ddyn yn eistedd wrth fy mhen. Roedd yn tawelu tawelwch a serenity. Daeth y dyn ifanc allan ac ystumio. Rhoddodd yr hen ddyn arwydd llaw i mi i eistedd yn llonydd a cherdded i mewn. Gled, gwahoddodd fi i ddod i mewn.

Yng nghanol y cwt roedd cylch o blanhigion y daeth y bachgen, lampau yn y corneli ac arogl narcotig. Fe wnaeth fy nghyfarwyddo i dipio fy hun. Cefais fy mwydo gan y embaras. Roedd yn gwenu ac yn anfon y dyn ifanc i ffwrdd. Tynnodd ei gefn ataf. Cymerasais fy nhillad ac fe safais yno'n noeth, gyda'r stumog chwyddo lle tyfodd fy mhlentyn. Mae'r hen ddyn yn troi ac yn ystumio i mi fynd i mewn i'r cylch. Dechreuodd ei geg eiriau hyfryd, a'i ddwylo'n cyffwrdd â'n corff yn ofalus. Gyda dŵr dyluniodd batrymau ar fy nghraen. Doeddwn i ddim yn deall. Doeddwn i ddim yn gwybod y ddefod a wnaeth, ond yr wyf yn ei barchu. Rwy'n ymddiried yn y dynion ac yn teimlo'n ddiogel yn ei bresenoldeb.

Perfformio seremoni puro. Roeddwn yn fenyw a ddaeth i mewn i diriogaeth dynion, felly mae'n rhaid i mi gael ei lanhau, yn union fel y glanhawyd y cwt a roddais i. Ni ddylid cymysgu'r egni.

Daeth y bachgen i'w wisgo. Gwisgoedd wedi'u gwisgo gan ferched yn yr anheddiad. Rhoddodd nhw mewn cylch nesaf i mi, ac fe adawodd y ddau ddyn i wisgo.

Es i allan. Roedd Sin yn sefyll o flaen y fynedfa ac yn dawel yn siarad gyda'r gyrrwr. Troddodd ataf, "Byddwn yn aros yma, Subad."

Cynhaliodd yr hen ddyn a'r bachgen seremoni glanhau yn nhŷ'r dynion. Roeddwn i'n blino ac yn flinedig. Efallai mai dyna'r arogl narcotig a ddaeth o'r lamp yn y babell. Roedd fy llygaid yn dal i fyny. Edrychodd Sin ar y gyrrwr, gipio fy mraich ac fe'i harweiniodd at y cwt. Daeth gyda mi lle roedd hen wraig yn aros i ni. Maent yn fy rhoi ar y mat yn barod. Peidiwch â magu fi, "Nawr cysgu. Yma rydym ni'n ddiogel. "Fe wnaeth y ddau ohonom adael y babell a chwympo i gysgu.

Cesta

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb