Llwybr: Sin ac Ei Addysgu (3.

14347x 17. 03. 2018 Darllenydd 1

Daeth Ellit yn ferch ifanc brydferth. Mae'r siwtiaid yn unig yn ysgogi o'i gwmpas, ond roedd hi'n chwerthin arnynt. Er nad oedd ganddi lawer o amser, oherwydd ei bod yn cymryd gwaith y taid, byddai hi'n treulio cymaint o amser â phosib gyda mi. Yna syrthiodd mewn cariad. Syrthiodd yn angerddol mewn cariad gyda'r dyn ifanc o'r ziggurat. Dyn uchel, tywyll gyda gwallt hir a llygaid rhaff. Parhaodd i wneud y gwaith yn iawn, ond roedd yr amser roedd hi wedi ymrwymo i mi nawr wedi treulio ei chariad.

Adleisiodd ei canu a'i chwerthin yn y cartref, ac roedd hi'n disgleirio'r awyrgylch trist a oedd yno ar ôl marwolaeth y nain-nain a'm euogrwydd. Daeth ei llawenydd ataf a dechreuais weld y byd o gwmpas eto. Roedd hi'n ddiwrnod gwych. Y dyddiau pan oleodd ei chwerthin a'i hapusrwydd ein hen dy a dychwelodd y cyn-gysur. Yna roedd seibiant.

Daeth Ellit yn ôl adref yn flinedig. Caeodd yn ei hystafell, ac roedd ei crio yn swnio tu ôl i'r drws. Gwrthododd ennill gwobr, ac nid oedd hi am adael ei mam-gu yn gadael. Rydym yn sefyll yno heb wybod beth oedd yn digwydd. Aeth allan y diwrnod wedyn. Llygaid wedi chwyddo gyda chriw, yn blin ac yn drist. Daeth i lawr i'r ystafell fwyta i gael cinio gyda ni. Roeddem yn dawel. Nid oeddem am ofyn, hyd yn oed os ydym am wybod beth oedd achos ei thristwch mewn gwirionedd.

Wrth iddi afael â bowlen o ddŵr, sylwais fod ei dwylo'n ysgwyd. Dechreuodd o amgylch fy asgwrn cefn rewi eto, ac roedd ei theimladau yn ymosod arnaf â dwysedd rhyfeddol. Roedd syniad yn ei phen bod angen iddi siarad â'i nain yn gyntaf. Codais i fyny o'r bwrdd ac aeth allan i'r ardd i fod ar ei ben ei hun. Rwyf wedi cyfarwyddo'r merched ddim peidio ag aflonyddu arnynt.

Roedd ei phoen yn arafu ynof fi. Roeddwn yn ddig. Y boen y mae rhywun yn ei brifo hi a'i dicter, ni allaf ei helpu, na allaf liniaru ei phoen a dychwelyd ei geg i chwerthin. Roeddwn i'n eistedd o dan y goeden ac yn meddwl am y sefyllfa a ddigwyddodd dros fy anhwylderau. Roeddwn i'n aros. Yr oeddwn yn aros am Ellit i ddweud wrth fy nain a dweud wrthyf beth ddigwyddodd.

Roedd fy nain yn eistedd wrth fy mlaen ar y llawr. Rhoddodd ei llaw i adael iddi eistedd yn dal am gyfnod, ac felly fe wnes i ufuddhau. Roedd cwestiynau, heb eu ffurfio o hyd, yn mynd ar drywydd i mi.

Pan droi fy nain ataf, ni allaf ddal y tawelwch: "Sut allwn ni ei helpu? Sut y gallwn liniaru'r boen sydd yno. Rwy'n clueless, Grandma, "meddai, a dagrau yn llifo o'm wyneb. Cefais lawer o gwestiynau yn fy mhen na allaf ei ffurfio.

"Bydd amser yn ei helpu hi, Subad. Amser. I liniaru'r boen gallai Aisha - Ašipu da. Ond ni allwn wneud mwy iddi. "Roedd hi'n meddwl ac yn edrych arnaf. "Rydych chi'n gwybod, mae'r gair yn arf wych. Gall brifo, gall ladd ei hun. Ond gall y gair hefyd helpu. Gall leddfu poen, gall ddangos y ffordd. Ond fel gwellhad, nid yw'r gair yn oddefgar. "

Roeddwn i'n synnu. Nid wyf erioed wedi meddwl dros y gair, ac nid oeddwn yn deall yn iawn beth oedd hi'n ei ddweud. Cafodd Prababička ei drin bron heb eiriau, ac ni ddefnyddiodd ei nain eiriau yn ei hymyriadau. Doeddwn i byth yn meddwl am yr hyn y mae'r gair yn ei olygu. Nid wyf erioed wedi meddwl am dasg Ašipu. A.zu oedd yr un a oedd yn gwybod pŵer a doethineb y dŵr, Pwy oedd Ašipu? Pwy sy'n gwybod pwer hynafol a thrwyddedig y gair - anadl y geg? Doeddwn i ddim yn gwybod. Urti.Masmashas - gorchmynion a chyfnodau oedd offeryn Ašipu, ond i gyfieithu'r testun hynafol a darganfod ystyr y rhain gyda hela na allaf. Yr oeddwn yn araf yn dechrau gweld sut mae ein hemosiynau'n effeithio ar ein cyrff. Os bydd y meddwl yn brifo, bydd y corff yn dechrau brifo ac i'r gwrthwyneb. Roedd y meddwl hwnnw'n bwysig - yr wyf yn amau ​​hynny, ond ar y pwynt hwn, nid oeddwn hyd yn oed yn poeni amdano.

Doeddwn i ddim yn gofyn i'm nain beth ddigwyddodd i Ellit. Ac hyd yn oed os gofynnais, ni fyddai'n dweud wrthyf. Roedd ar Ellit, a ddywedodd wrthyn ei fod yn ddrwg gennyf am ei enaid. Dim ond iddi hi.

Aethon ni i'r tŷ. Aeth Ellit i gysgu, wedi ei ddiddymu gan weiddi a phoen. Roedd angen trin cleifion. Dyma'r tro cyntaf i Ellit fod wedi anghofio ei swydd. Felly, yr ydym ni, yn dawel ac yn ofalus, wedi gwneud y gwaith i ledaenu'r cyffuriau a gwella'r cyrff dynol. Ni allem wella'r enaid.

Mae'r profiad hwn wedi dod â mi yn ôl i fod yn Asip. Daeth cyfrinach y geiriau i mi. Dechreuodd cryfder yr anadl, cryfder y gair, a phŵer tawelwch fy nhirio. Urti Masmasha - roedd gorchmynion a chyfnodau yn fy nhynnu mwy nag yr oeddwn i eisiau fy hun. Soniais i Ninnamaren amdano.

Gwrandawodd a gwenodd, "Fe wnawn ni rywbeth," meddai. "Gwrandewch ar Shubad, mae popeth yn cael ei amser. Ac erbyn hyn mae'ch un chi wedi dod. Amser i gael aseiniad newydd. Mae hefyd yn brawf. Mae prawf sy'n dangos a allwch fod yn Ašipu da. "

Clapped ei ddwylo a daeth y gwarchodwr i'r bachgen tua deng mlwydd oed. Croen tywyll a llygaid tywyll, ond roedd y gwallt yn llachar. Gwallt disglair ar ôl ei mam farw. Sin. Unwaith eto, gwnaethom gyfarfod. Safodd yno nawr, ofn a chwilfrydedd yn ei lygaid. Roeddwn i'n gwybod y teimlad hwnnw. Ehangodd ei lygaid at y drws. Rwy'n gwenu a chyfarch. Rwy'n dal ei law fechan. Roedd hi'n oer ac yn ysgwyd.

"Dewch ymlaen, Sin. Byddaf yn mynd â chi yma. Ond cyn i ni wneud, byddwn yn hebrwng ... "Rwy'n stopio. Doeddwn i ddim yn gwybod pwy yr oedd mewn gwirionedd yn dod i fyny, felly edrychais arno.

"... mam," meddai, gan gamu'n raddol tuag at y drws.

Safodd y wraig yno mewn cyfweliad gyda Ninnamaren. Fe welodd ni a gwenu. Ymladdodd y sgwrs a daeth i ni.

"Rwy'n croesawu chi, fenyw," dywedais, yn bowlio. "Rwy'n croesawu chi, gwerthfawr a glân, yn nhŷ Anes, a hoffwn eich gweld eto."

Roedd hi'n gwenu. Gyda'i llaw, fe wnaeth hi godi gwallt ysgafn y bachgen: "Rwy'n rhoi fy mab Shubad dan eich amddiffyniad. Naill ai yn oddefgar iddo. Mae'n fachgen derbyniol, er weithiau'n anghyfiawn a gwyllt, "meddai, gan edrych arno.

Rwy'n troi at fy athro / athrawes, "Os gwelwch yn dda, gadewch inni fynd gyda chi i'r ystafell weddill. Yna rwy'n gwneud y bachgen gyda zikkurath. Pan fydd yn gwybod lle mae ei fam, bydd yn dawel ac ni fydd mor ofni. "

Chlywodd yn gydymdeimlad.

Roedd ymddangosiad bron angelig Sino yn cyferbynnu'n gryf â'i dymuniad. Roedd yn wyllt, yn dreisgar ac yn siaradwr, ond dysgodd yn gyflym. Amseroedd yr wyf yn ymddiheuro i Ellit am y camymddwyn yr oeddwn wedi'i gyffwrdd. Nawr roedd yn rhaid i mi ddelio â nhw fy hun. Yn ffodus, roedd Sima yn gyfrifol dim ond pan oedd yn byw mewn ziggurat, yna roedd ei fam yn mynd â'i chartref fel ei drysor mwyaf.

Roedd gen i ddyddiau nawr wedi'u llenwi â dyletswyddau. Aeth ymlaen i ddysgu fy meddyginiaeth a dechreuais fynd yn ôl at ddirgelwch geiriau. Roedd hyn i gyd yn poeni am Sin a dyletswyddau yn y tŷ. Ni all Ellit na mi i ddisodli sgil a phrofiad y nain-nain, ac nid oedd y gwaith yn crebachu.

Roedd Ellit yn gwneud yn dda iawn. Roedd cleifion yn ei hoffi ac yn ymddiried ynddi hi. Ers y digwyddiad hwnnw, roedd hi'n fwy gofalus ac yn fwy gofalus, yn enwedig mewn cysylltiad â dynion ifanc, ond roedd hi'n dal i gael digon o'i optimistiaeth i'r rheini a oedd ei angen. Roedd y Grandma yn falch ohoni. Roedd hi'n falch o benderfynu aros a bwriadu ehangu'r tŷ fel y gallai Ellit gael ei rhan ei hun.

Roedd y gwaith adeiladu i ddechrau yn y gwanwyn, ond roedd paratoadau eisoes ar y gweill gyda chynlluniau a phryniadau deunyddiau. Grandma yn blodeuo. Cytunodd â'r uwchwyr, Inanin, y gellid sefydlu meithrinfa radd is yn yr isaf, y gellid ei ddefnyddio gan y tlawd a'r tlawd. Ar yr un pryd, byddai hefyd yn addysgu healers newydd, a allai, o dan arweiniad rhai profiadol, ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau. Bu'n byw drwy'r freuddwyd ac yn ceisio arian ac anrhegion i gyflymu sefydlu'r ysbyty. Fe wnaethom ni a Ellit ein cynorthwyo gymaint ag y gallem.

Roedd talent Sin yn eithriadol. Ei synnwyr o salwch, yn ogystal â'r gallu i ddod o hyd i feddyginiaeth i'w lliniaru neu eu gwella, oedd yr anrheg y cafodd ei eni. Weithiau, ymddengys i mi ei fod wedi gwybod ymlaen llaw yr hyn a ddysgwyd ef yn awr - a bod ei ddysgeidiaeth yn cofio mewn gwirionedd. Gwnaeth Ninnamaren hwyl ohonom pan ddywedodd fod yr hyn a ragwelais yn ei eni bellach yn ceisio diolch. Er gwaethaf ei fraich ac weithiau'n drueni, roedd rhywbeth tendr a chariadus. Roedd y "rhywbeth" yn denu pobl o gwmpas. Roeddent yn ymddiried ynddo'r pethau yr oeddent yn eu gwisgo ynddynt eu hunain fel cyfrinachau, a gadawsant ef yn ymlacio ac yn hapusach. Er gwaethaf ei amheuaeth, gallai wrando ac aros yn dawel am amser hir. Y gwir yw bod rhaeadr o eiriau yn cael eu disodli gan eiliadau o dawelwch. Ond roedd y cyfrinachau a ymddiriedwyd iddo yn gyson.

Parhaodd iachau ar gyflymder anhygoel - yn wahanol i'r ysgol. Roedd Ninnamaren i ddelio â chwynion ysgolion Sina, a gyda Ummites galarnadau - Athro E.dubby, gan adeiladu tablau a fynychodd Sin. Ar gyfer ei anufudd a llacrwydd mewn tasgau perfformio yn aml cafodd ffon a dechreuais deimlo bod yn hytrach na dysgu ef i helpu, rwy'n cyflawni rôl nyrsys yn hytrach ei guro yn ôl. Er gwaethaf yr holl amheuon ynghylch ei ysgrifen a'r arddull ddrwg, roedd yn gallu ennill parch yn ei ymagwedd at y bobl. Mae'n rhyfedd y dylai'r anrheg gael ei glywed a'i ddeall fel petai'n ymwneud â phryderon dynol yn unig ac nid gwybodaeth am fathemateg, sêrleg neu lenyddiaeth. Roedd ieithoedd tramor wedi mynd. Mae'n ymddangos eu bod yn gysylltiedig â'i anrheg i geisio deall a deall. Y broblem hefyd oedd ei ffyrnig. Roedd y ymladd â disgyblion eraill bron bob dydd. Yn union fel y cafodd ei ddeall ar un ochr, ffrwydrodd rhan arall ei bersonoliaeth am bob peth bach. Ar y llaw arall, roedd yn gallu cynnal tawelwch anhygoel yn y sefyllfaoedd mwyaf anodd. Gwnaeth sgil a sgil ei ddwylo, yn ogystal â dyfeisgarwch yn ei arferion, ef yn rhagflaenydd i'r maes a ddewiswyd gan Ellit. Mae hi hefyd, yn yr ysbyty newydd, wedi ymroi i gyfrinachau Sipir Bel Imti. Roedd Sin yn gyffrous. Yn ei amser hamdden, gorfodwyd i mi lletchwith ac yn amhriodol ar gyfer yr union waith i fod gydag ef Roedd ei ddadansoddi anifeiliaid a ddaeth i'r sigwrat. Yno daeth yn adnabyddus am ei sgiliau a gallu i drin anifeiliaid, cywiro aelodau'r corff torri a chynorthwyo mewn genedigaethau anodd. Roedd pobl yn arfer rhoi rhoddion, roedd yn chwerthin neu'n rhoddi i'w gyd-ddisgyblion.

Roedd gwybodaeth Ninnamaren yn ddigon araf. Dros y blynyddoedd y treuliodd yn y zikkurat, gwnaethant yr hyn a gymerodd fwy na dwy i dair gwaith am gyfnod hir. Roedd ei dalent yn wych, felly penderfynodd ei bod hi'n amser parhau i ddysgu mewn mannau eraill. Roedd y penderfyniad hwn yn falch iawn gyda'i Ummy, nad oedd yn awydd ei amharodrwydd i ymddiswyddo gan fyfyriwr cythryblus.

Ond dylai'r penderfyniad hwn ddylanwadu ar fy nhynged hefyd. Roeddwn i fod i gyd-fynd â Sina a pharhau â fy addysg yn Erid.

Roeddwn i'n edrych ymlaen. Ar y naill law, roeddwn i'n edrych ymlaen, ar y llaw arall roeddwn yn ofni fy ffarweliad. Roedd y Grandma ac Ellit yn wych. Fe wnaeth y ddau ohonyn nhw fy ysbrydoli i ymdopi â'r gwaith eu hunain ac i'm helpu i bacio. Dychwelodd Ellit i'w hen Gaiety ac felly rwy'n gadael gyda chalon ysgafn iawn, yn llawn o ragweld beth newydd y gallaf sigwrat o Enki rhoi fy addysgu.

Roedd yn waeth gyda mam Sin. Nid oedd yn ffarwel iddi hi heb ddagrau eu llygaid hardd. Roedd hi'n ymddiried yn fy thrysor.

"Gwyliwch ef, Subad, os gwelwch yn dda. Ysgrifennwch, rydych chi'n aml yn ysgrifennu i fod yn dawel. "Dywedodd hi pan oeddem yn gadael. Roedd tad Sin yn sefyll at ei gilydd, yn pwyso arni, heb wybod a ddylid chwerthin gyda'i fab yn gyntaf neu i dawelu ei fam. Yr arogl, cariad a chysur mai dim ond ymadawiad Sin oedd wedi tarfu arno bellach wedi setlo yn eu cartref.

Fe wnaethon ni deithio gyda garddwyr hebrwng gan Zikkurat Ana a rhai offeiriaid. Roedd taith hir a thallus yn fy nghefnu'n agosach at Sin. Roedd Sin am y tro cyntaf allan o'r tŷ, ac hyd yn hyn mae wedi bod o dan amddiffyniad ei rieni, yn enwedig ei fam newydd, a geisiodd gyflawni ei holl ddymuniadau cyn eu mynegi. Roedd yn awr yn dibynnu dim ond ar ei ben ei hun. Mae'n rhaid i mi gyfaddef ei fod wedi rheoli ei sefyllfa yn dda iawn - weithiau'n well na mi.

Roedd Eridu yn hen ddinas, ac enfawr Enki oedd yr hynaf o'r holl suddiau. O'r tu allan, roeddem yn teimlo llai a llai annwyl nag An's neu Innanin, ond roeddent yn synnu gan eglurder a phwrpas y gofod. Roedd yr addurniad tu mewn yn arbennig - aur, arian, cerrig, copr. Metal. Llawer o fetelau.

Fe wnaethon ni ein hamlygu a gweld gwychiau'r wal, gan fynd trwy lyfrgell enfawr a gweithleoedd. Yr hyn oedd ar goll o'r tu allan, roedd y tu mewn yn cael ei dalu'n llawn iawn. Giggle o fewn y gwythiennau - yn wahanol i dŷ An, roedd pobl o wahanol hil ac oedran yn orlawn. Roedd yna fwy o ferched yma hefyd. Yr hyn a ddenodd ni fwyaf oedd y llyfrgell oedd yn byw bron i hanner yr ail radd. Mae nifer fawr o dablau, wedi'u categoreiddio a'u catalogio, gan gynnwys yr ystafelloedd cyfagos a wasanaethodd fel ystafelloedd astudio. Roedd nifer o lyfrgellwyr â'u tasg i archifo, dosbarthu a gofalu am ysgrifennu, a bob amser yn barod i roi cyngor wrth chwilio am ddeunyddiau.

Mae llygaid Sin yn ysgubol o lwc. Roedd ei enaid yn awyddus am wybodaeth newydd a chafodd ei orchfygu. Roedd yn rhedeg o un rhan i'r llall ac wedi fy hysbysu'n frwd o'r hyn a ddarganfuwyd. Roedd y llyfrgellwyr yn gwenu wrth iddo bledio am eu eglurder yng nghynllun y byrddau. Rydych chi wedi ei gael.

Roedd yr amgylchedd newydd yn amlwg wedi elwa arno. Roedd y cymhellion a'r cyfoeth a ddatgelwyd gan y zikkurat yn ei ysgogi i weithio, felly hyd yn oed yn yr ysgol roedd ganddo lai o broblemau nag o'r blaen. Roedd yr Umies yn Zikkurat yn frwdfrydig am ei dalent ac nid oeddent yn canmoliaeth. Ac ers i Sin fod yn falch, fe geisiodd, gallai. Dechreuodd ymroi ei hun yn fwy a mwy i'r Sipir Bel Imti - llawfeddygaeth, ond ni roddodd adael disgyblaethau eraill. Roedd dysgu wedi cymryd bron ei holl amser hamdden, ond nid oedd yn meddwl ei fod yn meddwl - yn hytrach na'r blodeuo cyfan. Gallai fod wedi anfon newyddion da i'w fam a'i dad.

Aeth i mewn i ddirgelwch gorchmynion a chyfnodau Urti Masmash, ac yna'n barod ar gyfer proffesiwn A.z. Diolch i Sin, trosglwyddwyd defnyddioldeb y llyfrgellwyr yn rhannol i mi, felly treuliais lawer o amser yn y llyfrgell. Sganiodd yr hen dablau a chafwyd trafferth gyda'r araith hynafol marw. Rwyf wedi astudio bywydau'r duwiau a straeon anghofio hir. Geiriau sy'n siâp siapiau, geiriau sy'n arwain at wybodaeth. Geiriau dealltwriaeth a chamddealltwriaeth. Yr wyf yn stammered yn y geiriau hen fywydau, anghofio y byd o gwmpas, nid y boen hwn, ond yn ceisio deall ystyr a phwrpas geiriau. Dod o hyd i gyfrinach y gair a oedd ar y dechrau. Beth fyddai'r byd heb geiriau? Ceisiais ddod o hyd i bŵer iachâd y gair, ond roeddwn yn dal i fod ar ddechrau fy ymdrech.

Pan ddaeth y duw gyntaf i'r ddaear i adeiladu ei gartref, dechreuodd trwy roi pethau o'i enw. Felly dechreuodd y byd gyda gair. Ar ddechrau popeth oedd y gair. Disgrifiodd y siâp yn gyntaf, yna fe'i siapio'r pethau o gwmpas. Hwn oedd y siâp a'r symudol. Roedd ef ei hun yn adeiladwr a dinistriwr. Sail yr ymwybyddiaeth, sail bywyd, oherwydd wrth i'r grawn syrthio ar y ddaear dyfu'r cob, felly mae'r gair yn tyfu ymwybyddiaeth. Yn ei ben ei hun, nid oes dim yn golygu ei fod yn cyflawni ei ddiben, rhaid iddo fod yn gysylltiedig ag ymwybyddiaeth. Rhaid iddynt wahanu'r anhysbys o'r rhai nad ydynt yn cael eu cydnabod. A gwybodaeth yw'r mwyaf poenus - cario Bou ohe GIBIL, dinistrio amheuaeth am ei hun a'r byd o'u, ymosod ar y diogelwch presennol ac yn gallu dinistrio yr enaid gymaint ag GIBIL difrodi ei cyrchoedd gwres, tân a daear. Ond mae gan bawb ddŵr byw Enki. Dŵr sy'n irrigates, y dŵr a diffodd y tân GIBIL, dŵr sy'n fertilizes y ddaear, sydd wedyn yn gallu rhoi bywyd i'r graen.

Un diwrnod, yng nghanol yr astudiaeth yn y llyfrgell, daeth Sin i fyny y tu ôl i mi: "Dewch ymlaen, Shabad, mae arnaf angen i chi," galwodd, yn anadl, yn fy annog i frysio.

Roeddem yn rhedeg i mewn i'r neuadd lle roedd Shipir Ber Imti yn ei wneud. Roedd ei wynebau yn llosgi, ei lygaid yn anarferol, a gallai ddyfalu'n hawdd ei fod yn gofalu'n fawr am yr hyn oedd i ddod. Dyn yn gorwedd ar y bwrdd. Mae'r corff brown wedi'i hadeiladu'n hyfryd. Roedd yn cysgu. Roeddwn i'n gwybod beth oedd Sin eisiau oddi wrthyf, ond nid oedd gennyf y pleser ohono. Rwyf wedi osgoi defnyddio fy ngalluoedd. Yr wyf yn osgoi'r ymosodiadau annymunol a phoenus hynny o emosiynau rhyfedd. Rwy'n ffoi o'u blaenau. Rwy'n dal i redeg o'r poen roedden nhw wedi'i achosi i mi.

"Os gwelwch yn dda," Synnodd Sin. "Mae i mi, mae'n ..." Rwy'n ei stopio yng nghanol y ddedfryd. Doeddwn i ddim eisiau gwybod pwy oedd. Doeddwn i ddim eisiau gwybod ei enw na'i statws. Roeddwn i'n ei hoffi. Fe'i denuodd fy nghamau mawr i mi ac roedd ei geg yn cusanu. Peidiwch byth â mi brofiad o'r teimlad hwn. Cerddais draw ato a chymerodd ei ddwylo i mewn iddo. Caeais fy llygaid a cheisiodd ymlacio. O gwmpas cefn y asgwrn cefn dechreuodd yr oer, ac roedd y poen yn ymddangos yn yr abdomen is. Galwodd y corff am help. Roedd hi'n gwrthwynebu ac yn sgrechian. Agorais fy llygaid ond roedd y golwg yn aneglur ac fe'i safais eto yn y niwl. Doeddwn i ddim yn deall y geiriau yr wyf yn eu mynegi. Roedd popeth o'm cwmpas. Yna, stopiodd.

Pan ddychwelais i arferol, roedd y bobl o'm cwmpas yn ddyletswydd lawn. Cynorthwyodd Sin a chanolbwyntiwyd yn llawn ar yr hyn yr oedd yn ei wneud. Gweithiodd Ummni yn gyflym. Nid oedd neb yn sylwi arnaf ac felly rwy'n gadael, oherwydd bod corff y dyn bellach yn boen ac roedd hi ar fy ffordd gyda'm holl gryfder. Nid oedd Bel Imti yn addas i mi, nawr roeddwn i'n gwybod. Gallai hyd yn oed y corff cysgu a'r ymennydd trwmus glywed newyddion am ei boen, er nad oedd yn gwybod dim.

Es i mewn i'r ardd ac ymgartrefu o dan goeden. Roeddwn i'n flinedig, yn dal i embaras gan y profiad newydd a'r teimladau newydd a wnaeth y dyn ynof fi. Dwi ddim yn gwybod pa mor hir rwyf wedi bod yn gorffwys. Roedd fy meddyliau yn mynd ar drywydd fy mhen heb unrhyw rew ​​a stoc, ac roedd gen i deimlad o ddryswch nad oeddwn erioed wedi'i brofi o'r blaen. Yna daeth un o Lu.Gal, cynrychiolwyr y temlau, a gofynnodd imi ddod yn ôl. Es i amharod.

Roedd bol y dyn wedi'i glymu eisoes a phenderfynodd y corff La.z ateb. Ymadawodd yn ôl wrth i mi gerdded i mewn i beidio ag ymyrryd â mi. Roedd Sin yn gyfagos ac yn fy ngweld. Es i i'r dyn. Rwy'n rhoi fy nwylo ar fy ysgwyddau y tro hwn. Roedd y corff yn sgrechian mewn poen, ond nid oedd arogl marwolaeth yno. Cefais fy nghafio, a sylwais sut roedd Sin yn anadlu sigh o ryddhad. Yna daeth i mi, gan ofyn am ganiatâd Ummi a mynd â mi allan.

"Rydych chi'n blin, Sabad," meddai.

"Bydd hi'n iawn," dywedais wrtho, eistedd ar fainc y wal.

"Beth ddigwyddodd?" Gofynnodd. "Dydych chi erioed wedi ymateb o'r blaen."

Rwy'n ysgwyd fy mhen. Ar y naill law, doeddwn i ddim yn gwybod unrhyw beth am fy ymatebion yn y neuadd, ac ar y llaw arall, nid oeddwn yn gallu diffinio'r hyn oedd yn digwydd ynof fi. Roeddwn i'n eithaf drysu am hynny.

"Ydych chi'n gwybod pwy oedd hi?" Meddai'n hwyliog. "Ensi." Fe edrychodd arnaf ac yn aros i mi edrych. "Ensi ei hun."

Dim ond sôn am y dyn ynof fi a roddodd i mi deimlo'n groes i mi. Roedd gen i bêl galed yn fy stumog, fy nghalon yn blino hyd yn oed yn fwy, a'r gwaed wedi ei rannu yn fy wyneb. Roedd hyn i gyd yn gymysg â ofn, ac ni ellid penderfynu ar ei achos, a chynyddodd yr un peth wrth i mi ddysgu bod y dyn yn archoffeiriad a brenin Erida. Roeddwn i eisiau crio. Gadewch allan o'r blinder a'r tensiwn yr wyf wedi bod yn agored i mi, gan ofalu am y teimladau sydd wedi fy nghardd. Roeddwn yn dod yn fwy a mwy yn ddryslyd ac roedd angen i mi fod ar fy mhen fy hun. Hyd yn oed nawr, mae sensitifrwydd Sin wedi cael ei gymhwyso. Yn sileniol fe gymerodd fi i'm hystafell, yn aros i mi ddod â'm diod ac yna ar ôl.

Fy mhrofiad gyda dynion oedd - bron dim. Hyd yn hyn ni fu'r berthynas rydw i wedi ei ysbrydoli gan emosiynau o'r fath, ac nid ydynt erioed wedi bod yn hir. Roeddwn i'n colli harddwch a gonestrwydd Ellit, a mawredd fy nain-nain. Roeddwn yn eithaf anweddus ac yn siarad. Heblaw, mae'n aml yn digwydd bod fy meddyliau'n gymysg â syniadau fy mhartneriaid, ac nid oedd hynny bob amser yn ddymunol. Roedd yna hefyd ddoethineb o flaen dynion yn fy mhrofiad o boen Ellina. Gormod o'ch rhwystrau chi, gormod o feddyliau am eraill yn achosi dryswch ac ofn. Nid oes neb yn para am amser hir.

Yr wyf yn amddiffyn yr emosiynau y mae Ensi wedi fy galw i. Y teimladau cryf a achosodd yr anhrefn y tu mewn. Unwaith eto, es i weithio a threuliodd fwy o amser nag erioed, yn y llyfrgell. Roedd Sin, yn fwyaf tebygol, yn gwybod beth oedd yn digwydd, ond roedd yn dawel. Rydym ond wedi trafod teimladau'r corff, hyd yn oed pan fydd yn cysgu, hyd yn oed pan fydd yn cysgu. Roedd yn synnu. Nid oedd yn gwybod. Roedd am leddfu poen ei gorff, ond nid oedd am ofyn i mi eto fod yn agored i afiechydon estron. Anaml iawn y gofynnodd imi ei helpu gyda'i alluoedd. Nid oedd yn eu hoffi nhw.

Roedd tŷ Enki yn ffynnon go iawn o wybodaeth i mi. Darparodd y llyfrgell drysorau nad oeddwn hyd yn oed yn breuddwydio amdanynt. Er fy mod wedi bod yma ers sawl blwyddyn, roedd y geiriau yn cadw ei chyfrinachau. Roeddwn yn fwy ymwybodol o'u cryfder - cryfder y gair, pŵer y ddelwedd, pŵer emosiynau a phŵer y canfyddiad. Ond rwyf hefyd wedi darganfod pethau newydd nad oeddwn yn meddwl amdanynt o'r blaen. Dylanwad ar yr arogl ar y meddwl, dylanwad seiniau a lliwiau ar y corff a'r meddwl. Roedd popeth yn agos iawn.

Daethpwyd i'm hastudiaethau o A.zu ac felly cefais ddyletswyddau'r healer. Cefais lai o amser i astudio Ašip, ond doeddwn i ddim yn rhoi'r gorau iddi. Dyletswydd yr A.Z newydd oedd hwn i drin y sâl yn nhrefydd tlawd y ddinas. Yn yr anhwyllau sydd wedi eu llenwi â baw, mewn ystafelloedd yn llawn pobl. Tlodi a ymosododd o bob ochr ac yn achosi poen yr enaid a salwch y corff. Gwnaeth y swydd yn dda, er ei fod yn hollol. Daeth â chyfleoedd newydd i ddefnyddio fy ngwybodaeth o A.zu ac Ašipa ac fe'i harweiniodd i ddysgu sut i drin fy galluoedd cynhenid ​​yn well. Roedd Sin yn cyd-fynd â mi weithiau. Gyda'i ddiofal a'i ddiffuantrwydd, daeth â llawenydd i ystafelloedd tywyll ei gartref. Maent yn ei hoffi. Roedd yn gallu gwella nid yn unig anhwylderau dynol, ond roedd yn trin yr un fflamau o'u anifeiliaid anwes, a oedd mor bwysig i'w bywydau fel eu bywydau.

Tyfodd dyn ifanc hyfryd ac roedd ei wallt llachar, llygaid tywyll mawr a ffigur hardd yn denu edrychiad y merched. Roedd ganddo ef. Gallai avant-garders cariadus ofni unrhyw ddyn ac eiddigedd iddo. Yn ffodus, aeth popeth heb sgandalau mwy, felly fe adawant ef ar ei ben ei hun am gyfnod. Roedd yn werthfawr iawn iddyn nhw fel meddyg o dalent anhygoel, a ymgynghorwyd ag ef hefyd â'r Ummi hŷn.

Un diwrnod fe alwant fi i frig y ziggurat i'r sâl. Roedd yn un o'r Lu.Galas - offeiriaid gwych cysegr Enki. Rwy'n pacio fy nghyffuriau ac offer Azi a rhuthro i'r claf. Yn ôl y gwarchodwyr, roedd yn hen ddyn a oedd yn cael trafferth anadlu.

Maent yn dod â mi i mewn i'r ystafell. Tynnwyd hongianau ffenestri i lawr ac roeddent bron yn anhygoel yn yr ystafell. Fe wnes i orchymyn i chwythu allan. Gorchuddiais fy llygaid â'r sgarff i gadw'r golau rhag cwympo. Roedd yn hen iawn. Edrychais arno. Roedd yn anadlu'n drwm iawn ac yn afreolaidd ond nid oedd yr ysgyfaint wedi effeithio arnynt. Gofynnais iddo eistedd ar y gwely. Tynnodd y sgarff â'i lygaid a'i edrych arnaf. Roedd ofn yn ei lygaid. Ddim yn ofni'r salwch, yr ofn rydw i wedi'i weld - yr adeg pan oedd yr archoffeiriad Anne yn blino tuag ataf. Felly roedd yr hen ddyn yn gwybod am fy ngalluoedd. Rwy'n gwenu.

"Peidiwch â phoeni, Mawr, mae'r corff yn sâl, ond nid yw mor ddrwg eto."

Roedd yn tawelu, ond yr wyf yn brofiadol amheuon ynghylch cywirdeb fy ngeiriau. Rwy'n rhoi fy llaw ar ei gefn ac yn ymlacio. Na, roedd yr ysgyfaint yn iawn. "Ydych chi erioed wedi cael anhawster anadlu o'r blaen?" Gofynnais.

Meddyliodd a dywedodd ie. Fe wnaethom geisio olrhain ynghyd, yn ystod y cyfnod hwnnw daeth y dyspnea, ond doeddwn i ddim yn dod o hyd i unrhyw reoleidd-dra neu barhad y tymhorau. Felly, rwyf wedi paratoi gwellhad a oedd yn gorfod rhyddhau'r llwybrau anadlu a'i roi iddo. Yna dechreuais i baentio ei frest ac yn ôl gydag un ointment. Roeddwn yn dal i feddwl beth fyddai ei drafferthion. Y tu allan, roedd aer ffres yn llifo i mewn i'r ystafell, gan symud y llenni. Roeddent yn dwys ac yn drwm, o ffabrig o ansawdd uchel gyda phatrwm arbennig. Yna, meddyliais. Es i i'r ffenest a chyffwrdd â'r brethyn. Roedd rhywbeth arall ynddi. Rhywbeth y ffabrig a gymerodd hi'n feddal a'i gwneud hi'n galetach ac yn gryfach. Nid oedd.

"Beth yw'r ffabrig, syr?" Rwy'n troi at yr hen ddyn. Nid oedd yn gwybod. Dywedais ei bod yn rhodd a ffabrig sy'n dod o ranbarth arall. Felly, gadewais i fynd o'r dillad a dod â hi i'r dyn. Daeth ei anadlu yn waeth. Er mwyn ei dawelu, rhoddais law ar fy ysgwydd a chwerthin, "Felly mae gennym ni!" Edrychodd arnaf gyda syfrdan. Yn hytrach na'r llenni gwreiddiol, gadewais i hongian cotwm ysgafn a oedd yn gwanhau'r golau ond yn gadael aer i mewn i'r ystafell. Ymddangosodd ceffyl cyn fy llygaid. "Dywed, Grand, na wnaeth eich trafferthion ymddangos ym mhresenoldeb ceffylau?"

Meddai'r dyn, "Rydych chi'n gwybod, rwyf wedi bod yn teithio ers amser maith. Mae fy nghorff yn hen ac rydw i wedi mynd allan o'r ffordd o deithio - ond - efallai ... rydych chi'n iawn. Rwyf wastad wedi bod yn anadlu'n waeth pan gafais y newyddion. Roedd y dynion hyn yn marchogaeth ceffyl. "Roedd yn gwenu ac yn deall. "Dyna pam. Ac roeddwn i'n meddwl ei fod yn ofidus yr hyn a ddysgais o'r tablau. "

Roedd yn dal i fod yn waeth gyda'r trawiadau. Roedd angen gorffwys ei gorff. Felly, newidiais y feddyginiaeth ac fe addawwn y byddwn yn cymryd diwrnod i fonitro fy iechyd.

Cerddais allan y drws a cherdded drwy'r coridor hir i'r grisiau. Cyfarfûm ef yno. Daeth yr holl deimladau yn ôl. Roedd fy stumog yn llawn o gerrig, fy nghalon yn pwyso'n dreisgar, a'm gwaed yn blymu yn fy mhennau. Rwy'n plygu i gyfarch iddo. Stopiodd fi.

"Sut mae'n gwneud?" Gofynnodd. "Ydy hi'n ddifrifol?" Roedd ei lygaid yn troi at ddrws yr hen ddyn.

"Mae'n iawn, Big Ensi. Dim ond alergedd ceffylau ydyw. Ymddengys bod ei llenni yn cynnwys ceffylau ac felly'r aflonyddwch. "Rwy'n bowlio fy mhen ac eisiau gadael yn gyflym. Roeddwn yn teimlo'n ansicr iawn yn ei bresenoldeb. "A allaf adael?" Gofynnais yn sydyn.

Roedd yn dawel. Roedd yn edrych ar y drws. Yna atebodd. "O ie, ie. Wrth gwrs. ​​"Edrychodd arnaf a dywedodd," A allaf fynd ar ei ôl ef? "

Roedd yr hen ddyn wedi blino wrth i mi adael: "Rwy'n credu ei fod yn cysgu nawr. Roedd yn ddiflas iawn, ac ni fyddai ei gysgu ond o fudd iddo. Ond gallwch chi ymweld ag ef. "

"A wnewch chi ddod yfory?" Gofynnodd i mi gyda'r cwestiwn. Roeddwn i'n synnu.

"Ydw, syr, byddaf yn mynd bob dydd nes ei fod yn adennill cryfder."

Cefais geffylau ar arwydd caniatâd, a gwelodd ei fod yn hesitated i fynd i mewn i'r person neu adael y dyn i gysgu. Yn olaf, penderfynodd am y llall, a chyn troi at fynd ymlaen, dywedodd, "Gadewch i ni ei weld."

Y diwrnod wedyn, es i galon guro i ymweld â'm claf. Rwy'n sefyll i fyny'r grisiau. Roedd ofn a'r awydd i gwrdd ag Ensi yn cymysgu â mi, gan gymryd fy nerth ac yn tarfu ar y crynodiad. Yn y noson, ceisiais ddod o hyd i'r gwellhad gorau i Lu.Gala, a chyn gynted ag y bo modd, roedd yn sefyll ar ei thraed cyn gynted ag y bo modd. Yn y pen draw, rwyf wedi bod trwy'r achos cyfan gyda Sin. Roedd yn gyffrous. Roedd yn falch o fynd yn ôl i rywbeth newydd ac i fod yn un o Lu.Gal.

Rwy'n camu i mewn. Roedd y dyn yn dal i orwedd ar y gwely, ond roedd yn amlwg ei fod yn gwneud yn well. Nid yw'r wynebau bellach wedi diflannu, a dychwelodd y lliw. Darllenodd. Cododd ei ben, gan gymeradwyo'r cyfarch, a rhowch y bwrdd.

"Rwy'n croesawu chi," meddai, yn gwenu. "Fe ddywedon nhw eich bod wedi gofyn a allech ddod â'n heneiddio iacháu i chi gyda chi."

"Do, syr. Byddwn wrth fy modd yn eich gweld chi hefyd, ond ni fyddaf yn gwthio. Rwy'n gwybod y bydd yr hen Ummi yn sicr yn gofalu amdanoch chi yn well na'r ddau ohonom. "

"A yw hynny'n edrych mor ddrwg i mi?" Gofynnodd, gesturing. Nid dyma'r tro cyntaf i mi gyfarfod â'r adwaith hwn. Roedd pobl a oedd yn gwybod am fy ngalluoedd yn ofni yn bennaf. Roedd yn chwerthinllyd a dwp, ond nid oedd y frwydr â rhagfarnau dynol yn cael unrhyw siawns o ennill.

"Na, Lu.Gale, nid ydyw. Mae Sin yn dalentog iawn, ac mae'n dal i mi ers yr amser yr oeddem yn Ana Zikkurat. Cymerwyd eich achos ganddo. Fel y gwyddoch, mae'n y mwyaf Sipiri Bel IMTI, felly er mwyn cael yr achosion hyn hefyd. Rwy'n ddiolchgar am bob cyfle newydd i ymestyn fy ngwybodaeth. Mae ganddo dalent eithriadol o ddifrif a byddai'n drueni peidio â'i ddefnyddio. Ond fel y dywedais, ni fyddaf yn mynnu, "yr wyf yn hesitated, ond yna fe wnes i barhau. "Na, nid yw eich cyflwr yn wirioneddol ddifrifol, ac os gallwch chi gysylltu â'r hyn sy'n achosi eich atafaeliadau alergaidd, byddwch yn dda." Roeddwn i eisiau parhau, ond rhoi'r gorau i mi.

"Rwy'n gwybod ei fod yn anodd i chi," meddai ar y drws, yna edrychodd i fyny arnaf. "Bydd y dyn ifanc yn aros ychydig yn hirach." Roedd yn gwenu. "Dydw i ddim yn poeni amdano. Mae pob un ohonom ni marwol yn ofni ei ben. Yna caiff yr ofn ei drosglwyddo i chi oherwydd eich bod chi'n ei wybod. Mae'n ddrwg gennyf am fy tawelwch. "Fe wnes i wenu, edrych yn ôl ar y drws ac ychwanegodd," Wel, nawr gallwch chi adael iddo fynd. Rwy'n chwilfrydig amdano hefyd. "

Gelwais Sina. Roedd yn camu i mewn, ei wynebau yn binc, y sglein yn ei lygaid, a oedd bob amser yn ymddangos mewn eiliadau o gyffro. Roedd y dyn yn gwenu ac yn torri'r momentwm o densiwn. Maent yn taflu ychydig o eiriau at ei gilydd. Mae Sin wedi calmo i lawr ac fe wnaethom ni ddechrau gyda dyn. Roedd mewn cyflwr da ar gyfer ei oes. Yn dal i gael ei wanhau gan atafaeliadau blaenorol, ond fel arall yn dda. Mae Sin, nawr yn ymlacio ac yn sgwrsio, fel bob amser, wedi dod â'i lawenydd i'r ystafell. Rydym wedi brwsio ein corff gydag unedau, rhoddodd y gwellhad a daeth i ben.

Rwy'n diolchodd y dyn am ei garedigrwydd a'i addfwynder ddau ohonom a dderbyniwyd â hwy. Roeddem am adael. Gwrthododd y dyn Sina, ond gofynnodd i mi aros. Fe'i stopiodd fi. Roeddwn i'n ofni eistedd ar gadair ac aros.

"Roeddwn i eisiau siarad â chi eto - ond gallwch chi wrthod," meddai. Roedd yn amlwg ei fod yn ceisio ffurfio ei gwestiynau ac nad oedd yn gwybod sut i ddechrau. Roedd yn edrych ar fy mron ac yn dawel. Dechreuodd fy mhen i gymryd lluniau. Yn sydyn dyma'r cwestiwn yn codi - roedd hi eisiau gwybod beth oedd marwolaeth, sut roedd hi'n mynd a beth oedd yn digwydd i mi.

"Rwy'n credu fy mod yn gwybod beth rydych chi am ei ofyn, syr. Ond nid wyf erioed wedi ei lunio i mi fy hun. Nid wyf yn gwybod a allaf heddiw roi ateb boddhaol i chi. I mi, mae'n gyfres o deimladau, yn aneglur yn bennaf, gyda gwahanol deimladau, "Rwy'n aros, doeddwn i ddim yn gwybod ble i ddechrau. Doeddwn i ddim yn gwybod sut i ddisgrifio beth oedd yn digwydd y tu allan i mi yn hytrach nag ynof fi.

"Dydw i ddim eisiau mynnu," meddai. "Ac os nad ydych am siarad amdani, does dim rhaid i chi. Cymerwch ef fel chwilfrydedd hen ddyn sydd am wybod beth sy'n aros iddo ar y lan arall. "

Rwy'n chwerthin. "Wel, syr, dwi ddim yn gallu ateb. Mae hynny'n bell o'm gallu. "

Edrychodd arnaf gyda syndod. Rwy'n stopio am nad oedd fy nodyn yn fwyaf priodol ac roeddwn i eisiau ymddiheuro ond fy atalio.

"Ble daethoch chi?" Gofynnodd. Roedd yn ddifrifol. Roedd ofn a chwilfrydedd yn ei lygaid. Felly, disgrifais fy mhrofiad gyda'r twnnel. Rwyf wedi disgrifio'r hyn yr wyf wedi'i brofi hyd yn hyn y poen a deimlais pan oeddwn i'n mynd gyda nain. Gwrandawodd ac roedd yn dawel. Roedd yn amlwg ei fod yn meddwl.

"Ydych chi erioed wedi sôn amdano?"

"Na, syr. Prin y gellir disgrifio rhai pethau ac i ddweud wrth y gwir, nid wyf hyd yn oed wedi ceisio. Mae pobl fwyaf ofn y pethau hyn. Efallai dyna pam ei fod yn eu hatal rhag eu derbyn. Yn bennaf, nid ydynt am glywed amdanynt. Chi yw'r cyntaf i ofyn i mi.

"Rhaid iddo fod yr unigrwydd gwych rydych chi'n byw ynddo. Mae'n rhaid iddo fod yn faich enfawr. Mae'n rhaid i chi allu cuddio'r gallu rydych chi'n ei guddio. "

Roeddwn i'n meddwl. Doeddwn i byth yn meddwl amdano. "Dwi ddim yn gwybod. Rydych chi'n gwybod, mae gen i y gallu hwn ers plentyndod. Doeddwn i ddim yn gwybod beth oedd hi i fod hebddi hi. Rwyf hyd yn oed yn meddwl, pan oeddwn i'n ifanc, roedd fy sensitifrwydd yn gryfach nag ydyw nawr. Roedd y ddau ohonynt - nain a nain - mor ddoeth, pan ddatblygodd y gallu hwn, gwnaethant bopeth i'w haddysgu sut i ddelio ag ef. Dyna pam yr oeddwn i'n ymweld â'r zikkurat mor ifanc. "

Dechreuodd y dyn flino. Felly daeth i ben i'n sgwrs - er nad wyf yn ei hoffi. I mi, roedd y sgwrs hon yn bwysig iawn. Am y tro cyntaf i mi rannu fy mhrofiad ac roedd yn rhyddhau'n fawr iawn. Doeddwn i ddim hyd yn oed yn meddwl am Ensi ar hyn o bryd.

Mae ein cyfweliadau wedi dod yn rheolaidd ac yn parhau ar ôl iacháu. Roedd yn ddoeth iawn ac yn chwilfrydig iawn hefyd.

"Subad," meddai unwaith, "Rwy'n poeni am un peth," Edrychais arno gyda disgwyliad. "Cofiwch pan geisiwch esbonio fy mhrofiad o farwolaeth?" Cefais fy nghais. "Sut wnaethoch chi wybod beth oeddwn i eisiau ei ofyn?"

Pe bai pobl yn ofni rhywbeth mwy na marwolaeth, yna nhw oedd fy ymosodiadau yn eu pennau. Ond ni alla i reoli hyn. Nid wyf erioed wedi mynd yn fwriadol. Dim ond yn digwydd a doeddwn i ddim yn gallu ei atal. Ond ei atal. Roeddwn i'n gwybod hynny. Cadarnhaodd y profiad gyda mi gyrraedd Anik's Zikkurat. Stopiodd llif y meddyliau ond - ond doeddwn i ddim yn gwybod sut.

"Shabad, ydych chi'n gwrando arnaf?" Galwodd ataf. Edrychais arno. Roedd yn rhaid i mi feddwl am amser hir cyn i mi sylweddoli fy hun.

"Ydw," dywedais, "Mae'n ddrwg gen i, syr, roeddwn i'n meddwl." Roeddwn i'n chwilio am eiriau am ychydig, ond yna penderfynais ddweud beth oedd yn dod ataf ar y funud honno. Efallai y bydd yn gallu ei datrys. Ceisiais egluro iddo nad oedd bwriad. Mae delweddau, meddyliau'n ymddangos yn sydyn o flaen fy llygaid ac nid wyf yn gwybod beth i'w wneud gyda nhw. Dywedais hefyd nad wyf bob amser yn gwybod beth rwy'n ei ddweud ar hyn o bryd. Weithiau mae'n debyg bod pethau'n mynd oddi wrthyf. Gwrandawodd yn ofalus. Daeth fy eiriau, roeddwn i'n flinedig ac yn embaras. Roeddwn yn ddryslyd fy hun, ac nid oeddwn i'n gwybod fy hun yr hyn yr oeddwn yn ei ddweud.

"Sut mae'n mynd?" Gofynnodd, gan nodi, "Sut mae'n digwydd pan fydd yn digwydd? Beth ydyw? Disgrifiwch ef! Rhowch gynnig arni, os gwelwch yn dda. "

"Weithiau mae'n dechrau gydag emosiwn. Teimlo - yn hytrach anymwybodol - nid yw'n rhywbeth. Mae rhywbeth yn wahanol nag y dylai fod. Does dim byd penodol, pendant, ymwybodol. Mae tu allan i mi, ac mae mewn i mi. Yna mae delwedd yn ymddangos - meddyliau aneglur, yn hytrach syfrdanol, ac yn sydyn yn mynd i mewn i'm pen. Nid y rhain yw'r brawddegau yn wir synnwyr y gair - mae'n gymysgedd o eiriau a theimladau, weithiau delweddau a mewnwelediadau. Ond yn bwysicaf oll, mae'n annymunol iawn. Rwy'n teimlo bod gen i rywle nad wyf yn perthyn iddo, ac nid wyf yn gallu ei atal. Rwy'n teimlo fy mod i'n trin a thrin fy hun ar yr un pryd. Ni allaf ei atal fy hun, ond rhoi'r gorau iddi. Rwy'n gwybod hynny. "

Rhoddodd i mi scarff. Heb ei sylweddoli, dagrau yn llifo yn fy llygaid. Rwy'n douse nhw. Roeddwn i'n teimlo embaras. Roeddwn yn ofni na fyddai'n credu bod yr hyn yr oeddwn yn ei ddweud yn annhebygol, ond roeddwn yn ofni y byddwn yn ofni. I mi, roedd y cyfweliadau gydag ef yn bwysig iawn. Roeddent yn rhyddhau fy mhryder fy hun ac yn darparu'r wybodaeth i mi oedd angen i mi ddod yn Ašipu da.

Daeth i mi. Rhoddodd ei law ar fy ysgwydd a dywedodd, Beth wyt ti'n ofni? Rydych chi bob amser yn cael cyfle i archwilio'ch emosiynau os oes gennych chi amheuon. "Fe wnes i wenu fy nghywilydd a gofynnodd," Sut wyt ti'n gwybod y gall stopio? "

Fe'i disgrifiais yn fanwl am y sefyllfa a ddigwyddodd yn deml Anak. Doeddwn i ddim yn gwybod pwy oedd yn rhoi'r gorau i'r broses, ond roeddwn i'n gwybod bod rhywun yn gorfod ei atal. Efallai Ninnamaren, byddai'n gwybod pwy sydd â galluoedd tebyg. Doeddwn i ddim yn gwybod mwy.

Roedd yn meddwl. Roedd yn dawel am amser maith, a dechreuodd tensiwn ddod i mi. Roedd yn iawn. Alla i bob amser archwilio ei emosiynau, fe alla i bob amser ddarganfod beth oedd yn digwydd. Yr unig beth a rwysais i oedd yr ofn o wybod rhywbeth nad oeddwn yn ei wybod.

Yn sydyn dywedodd, "Efallai bod ganddo'r un gallu â zikkuratu Ensi Anova. Byddaf yn ceisio darganfod. Gwrandewch, Sabad, sy'n dal i wybod bod gennych y gallu hwnnw? "

"Ac eithrio ar gyfer fy nain a Ellit efallai nad oes neb." Atebais, a chyn fy llygaid, daeth llun o offeiriad a ddaeth i ni bryd hynny. "Na, syr, mae rhywun sydd fwyaf yn ôl pob tebyg yn gwybod amdano." Dywedais wrthym am ymweliad y dyn a beth ddigwyddodd pan adawais yr ystafell. Ond dydw i erioed erioed wedi ei weld ef. Roedd wedi bod yn gofyn cwestiynau am ychydig ac yn gofyn am fanylion, felly ni wnaethom sylwi bod Ensi yn ymddangos yn yr ystafell.

"Rydych chi'n gwybod," meddai, "mae'n annhebygol iawn y byddant yn mynd â chi i'r deml mor fach. Ac os ydynt yn eich derbyn chi, yna cewch chi intercessor, "parhaodd," ... mwyaf tebygol, "ychwanegodd ar ôl eiliad.

Dechreuodd fy nghalon bunt. Daeth teimladau yn ôl ac ymosod arnynt. Roeddwn i eisiau aros ac roeddwn i eisiau mynd i ffwrdd. Mewn rhyw ffordd daeth i ben i'r sgwrs a dywedodd hwyl fawr. Tyfodd y dryswch ynof fi a doeddwn i ddim yn gwybod sut i roi'r gorau iddi.

Cesta

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb