Taith i Bali (Rhan 4): Tanah Lot - Seremoni Derbyn Ei Hun a Phlanhigfeydd Coffi

6673x 11. 01. 2019 Darllenydd 1

Rydym yn cyrraedd yn Bali yn unig ar adeg pan cynnydd drwy gydol y penwythnos defodau (Sone) a seremonïau sy'n digwydd yma dim ond ddwywaith y flwyddyn ac yn cael eu cynllunio yn bennaf ar gyfer pobl leol. Strangers nad ydynt fel arfer yn cael mynediad. Rydym yn llwyddo i berswadio canllaw i fynd â ni i un lle o'r fath ar ôl yr holl briod. Maent yn ei alw ef Tanah Lot (map) a chyrchwyd 25 km ar arfordir gorllewinol Denpasar (Bali cyfalaf), lle yr ydym yn gyrru mewn car am oddeutu awr.

Pan wnaethom barcio a mynd ar yr arfordir, roedd yn gyffrous iawn ac yn anhygoel i mi. Llwyddodd tyrfa o genhedloedd o gwmpas ni, gan fynd am un man ar ymyl Bali. Ar ei ben ei hun mae tir mawr uwch - neu yn hytrach yn ynys fechan arno sy'n ogof ac yn uwch na deml. Roedd yn rhaid i ni wade bron i ddŵr er mwyn cyrraedd yr ogof. Er ei fod islet wedi'i amgylchynu gan ddŵr halen o'r môr, y ffynnon dŵr croyw arno. Ystyrir ei fod yn iacháu ac yn sanctaidd. Yma fe wnaethon ni olchi ein coesau a chael y fendith i fynd ymhellach. Aeth y ddefod ei hun at y deml uwchben ni, a chlywodd santio'r clustog o bellter, a theimlai grym cyfanswm ildio.

Roedd y shaman lleol yn synnu beth roeddem yn ei wneud yma - rydym yn wynebau gwyn o Ewrop! :) Eto i gyd, gyda chariad a gwên, glanhaodd ni â dŵr, fflachwr, a bendithiodd reis i'r trydydd llygad. Roedd yn foment gref iawn i mi ac rwy'n teimlo bod y corff yn ysgwyd hyd yn oed yn awr pan fyddaf yn ysgrifennu'r llinellau hyn. Mae fel pe baent ar hyn o bryd yn gadael llif o gariad a chytgord sy'n mynd drwy'r corff cyfan. Yn gryf iawn!

Aeth i yn ôl o'r deml i'r fynedfa i'r ogof lle'r adroddwyd yr arwydd cyfeiriadol Ularsuci, sy'n golygu Y neidr sanctaidd. Y tu mewn i'r ogof roedd gan rai nadroedd yn byw, sy'n cymryd siaman lleol ac yn eu galw yn unig yn ystod seremonïau. Lleol maent yn dod ac yn gofyn i'w fendith. Wyf yn casglu dewrder ac yn mynd â chriw o bobl eraill. Unwaith eto, yr wyf yn gweld yn y llygaid y siaman bychan syndod, sut y mae'n bosibl bod rhai "Čeko" ... Beth yw'r brodorion lleol hardd iawn, gallant droi ei ddyfnder llawn o gwên enaid.

Rwy'n arwain at gyffwrdd y nadroedd. Unwaith eto, rwy'n teimlo llif dwys iawn o egni sy'n treiddio fy nghorff i gyd ... woow!

Mae'r lle hwn yn un o'r chwe mynachlog sylfaenol yn Bali. Mae'r rhai lleol yn cael eu hystyried yn gysegredig, oherwydd yn ôl eu traddodiad maent yn cael eu hanrhydeddu gan lawer o dduwiau a duwiesau'r môr. Mae'r deml yn cael ei addoli gan Hindiaid Balinese.

Yn ôl y wybodaeth a gefais, darganfuwyd y lle yn 16. ganrif Dangyang Nirarthan o Javan. Mae'r lleol yn dweud wrth y chwedl fod y mynach mewn breuddwyd yn gweld y lle y bydd y Balijci yn sefyll y deml sanctaidd Tanah Lot. Mae enw yn golygu Deml y môr a'r ddaear. Fe'i hadeiladwyd ar ben y creigiau mân gan yr arfordir a dim ond pan fydd y llanw o'r graig a'r tywod yn hygyrch. Mae hawliadau lleol yn cael eu diogelu gan neidr fechan gwenwynig bach a neidr môr gwyn.

Yn fy mychymyg, mae fy mhen yn rhedeg, na fydd y dyn di-enw yn debygol o adael. Roeddwn yn fwy anrhydeddus fy mod wedi rhoi cyfle i mi a chyd-deithwyr.

Mae'n dal yn syniad da cofio'r enw da sy'n digwydd yma. Ni ddylai Nondevotees fynd i'r lle hwn oherwydd fel arall byddant yn chwalu…;)

Plannu Planhigfa Coffi Cibetkow

Owl Olwyn alias Luwak

Yn Saesneg Coffi Luwak, yn yr iaith leol yna Kopi Luwak ac ar ôl ni Coffi Cibet. Y gair Copi yn golygu yn Indonesian coffi a luwak yw enw bwystfil cytedi a elwir gan naturwyr Owl Olwyn. Mae'n bwydo ffrwythau'r coffi, y mae ef ond yn gwario'r mwydion ac yn dileu'r ffa ynghyd â'r feces. Enzyme protease yn y llwybr treulio yr anifail yn achosi i'r mân ffa ennill blas llai chwerw. Kopi Luwak yw un o'r mathau mwyaf drud o goffi. Yn flynyddol yn cynhyrchu dim ond tua phum cant cilogram y byd, y pris fesul cilogram yw tua mil o ddoleri yr Unol Daleithiau (tua CZK 22000 / kg).

Rwyf wedi clywed bod rhai grwpiau o brotest natur yn protestio yn erbyn artaith luwak. Cefais gyfle i'w gweld yn coronau'r coed, ac o leiaf ar y planhigfa hon gallent weld bod ganddynt ryddid a rhyddid mwyaf.

Mae llawer o fathau o de yn cael eu tyfu ar y planhigfa yn ogystal â choffi cyberet. Cefais y cyfle i flasu'r ddau.

Cymhariaeth o Fwdhaeth a Hindŵaeth

Mae'r rhan fwyaf o Hindŵiaid yn addoli ymadroddion di-rif o undod trwy'r dorf gyfan o dduwiau a duwies, sydd, yn ôl rhai ffynonellau, trwy 300000. Mae'r gwahanol dduwiau a duwiesau sydd wedi'u cynnwys yn ymgynnull mewn cerfluniau, temlau, gurus, afonydd, anifeiliaid, ac ati. Nid Brahma yn un Duw, ond yn hytrach yr egwyddor o undod yn y pen draw. Mae pobl Hindŵaidd yn gweld sail eu sefyllfa yn y bywyd hwn yn eu gweithredoedd a wnaed yn y gorffennol. Pe bai eu hymddygiad ar y pryd yn wael, gallent brofi anawsterau enfawr yn y bywyd hwn. Mae'r un peth yn mynd yn ôl ... Nod y Hindwiaid yw rhyddhau eu hunain o gyfraith karma ... o ail-ymgynnull parhaus.

Mae yna dri ffordd bosibl o roi'r gorau i'r cylch karmig hwn: 1. bod yn gariadus ymrwymedig i unrhyw amlygiad o dduw neu dduwies; 2. i dyfu mewn gwybodaeth trwy fyfyrdod ar Brahm (undod) ... i sylweddoli nad yw'r amgylchiadau byw yn y ffaith fy mod yn unig rhyfedd a bod Brahma yn unig yn wirioneddol; 3. i neilltuo eu hunain i wahanol seremonïau a defodau crefyddol.

Yng nghyd-destun Hindŵaeth, gall un ddewis yn rhydd sut i gyflawni perffaith ysbrydol. Mae gan Hindŵaeth esboniad posibl hefyd o fodolaeth dioddefaint a drwg yn y byd. Yn ôl Hindŵaeth, am y diflastod a brofir gan ddyn, boed yn salwch neu'n newyn neu drychineb, gall ei hun ei hun oherwydd ei weithredoedd drwg fel arfer yn ystod ei fywyd yn y gorffennol. Dim ond yn dibynnu ar yr enaid y bydd un diwrnod yn cael ei ryddhau o'r cylch ail-eni a bydd yn dod o hyd i heddwch.

Bwdha gan enw gwreiddiol y Tywysog Siddhart Gautama. Mae ei wreiddiau yn y byd Hindŵaidd.
Nid yw bwdhaidd yn addoli unrhyw dduwiau na duwiau. Mae pobl y tu allan i Fwdhaeth yn aml yn meddwl bod Bwdhyddion yn addoli'r Bwdha. Ond nid yw'r Bwdha erioed wedi honni mai Duw a Bwdhaeth yw gwrthod y syniad o unrhyw rym goruchafiaethol. Mae'r bydysawd yn gweithio yn ôl deddfau naturiol. Mae bywyd yn cael ei ystyried fel cadwyn o boen: poen geni, salwch, marwolaeth, a galar cyson ac anobaith. Mae'r rhan fwyaf o Fwdhaidd yn credu bod un yn mynd trwy gannoedd neu filoedd o ail-ymgnawdau sy'n dod â dioddefaint i gyd. Ac achos ail-greu dyn yw'r awydd am hapusrwydd. Mae nod pob Bwdhaeth felly'n puro ei galon ac yn rhoi'r gorau i bob dymuniad. Dylai un roi'r gorau i bob mwynhad synhwyrol, pob drwg, pob tristwch.

(07.01.2019 @ 22: 09 Bali)

Taith i Bali

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb