Taith i Bali (2.): Gorsaf Drosglwyddo - Dubai

6906x 04. 01. 2019 Darllenydd 1

Ar ein ffordd i Bali, roedd yn rhaid inni roi'r gorau i aros yn Dubai, lle'r oeddem yn aros 15 awr ar gyfer awyren arall i'r gyrchfan breuddwyd. Fe wnaethant ein gorfodi i adael gofod awyr y maes awyr, gan ei gwneud yn esgus anuniongyrchol i weld byd braidd yn rhyfedd.

Fel mewn mannau eraill, roedd yn rhaid inni fynd trwy reolaeth pasbort. Ond roedd hwn yn brofiad arbennig iawn ... Ym mhobman rwy'n gweld dynion yn y gwisgoedd gwyn rhyfedd hynny a merched cwbl cudd. Efallai mai'r unig le y mae, mewn gwirionedd, y syndod o wyneb menyw ag wyneb a ddatgelir yn syndod, yn rheoli pasbort. Mae hi'n eistedd y tu ôl i'r cownter ac yn llwyr heb unrhyw fynegiant ac emosiwn. Dwi'n dweud ei bod hi'n brydferth iawn ac mae'n drueni mawr nad yw hi'n gwenu, er y byddai'n braf pe bai hi'n gallu.

Rydw i mewn gwirionedd ar fy ffordd gyda phecyn bach, lle mae gennyf ychydig o bethau personol, peidiwch â gwisgo dillad, ffôn gell, camera a recorder fel y gallaf gadw mewn cysylltiad â chi. Byddaf yn edifarhau nad yw rhywbeth yn gyfan gwbl hyd at eu dychymyg. Maen nhw'n sganio fy nhalpac ar y sganiwr ac yn dadlau. Nid wyf yn deall yn iawn yr hyn sy'n digwydd, ac nid yw eu hwynebau trawiadol a'u gwasgariad yn annymunol i mi.

Yn olaf, mae'r fenyw dirgel yn dal i roi stamp ar fy mhasport ac yn gadael i mi. Byddaf yn herwgipio fy mhryderon yn yr unbenwr. Roeddwn bron yn meddwl nad oedd hi'n meddwl ei fod yn fom? Yn olaf, gyda fy nghyd-deithwyr, gallwn fynd at ei gilydd yng ngred dinas Dubai.

Dim ond y noson a bydd y byd lleol yn mynd i gysgu. Mae llawer o ynni ychwanegol. I mi, fel menyw, mae llawer o egni anodd ei anhygyrch. Ar y naill law, dinas ddiddorol a hyfryd iawn gyda diwylliant hollol wahanol i ni. Mae yna dyrfa o dwristiaid o bob cwr o'r byd gyda mamau sy'n gweithredu fel pobl o blaned arall - gyda'u crefydd a'u rheolau cymdeithasol eu hunain.

Ar bob tro, rydych chi'n teimlo'r ysblander anferth a meistrolaeth annisgwyl yr ysbryd gwrywaidd. Mae gen i gymysgedd arbennig o deimladau o'r lle hwn. Yn fy ngwraig benywaidd, ymddengys fy mod wedi fy ysgogi'n anymwybodol i rywle yn y segment. Yn fy marn i, credaf fod y teimlad hwnnw'n ddrych clir o fy mywyd yn y gorffennol, pan mae'n debyg fy mod wedi mynd trwy rywbeth tebyg i'r hyn sy'n digwydd heddiw i fenywod lleol yma ac yn awr. Mae'n dal fy nhrest ac rwy'n darganfod delweddau nad wyf yn eu hadnabod, ond rwy'n teimlo fy mod i'n agos. Yn y cwestiwn anhygoel, mae fy nghyd-deithwyr, wrth iddynt freuddwyd, yn ateb un ohonynt: "Rydym i gyd wedi mynd trwy ein bywydau yn y gorffennol. Nawr mae gennych gyfle unigryw i wella pethau a gadael iddynt fynd. "

Mae'r ddinas wedi'i adeiladu mewn gwirionedd ar ymyl yr anialwch. Yn dal i, rwy'n teimlo bod y dŵr yn yr awyr bob tro. Rydym ond yn mynd trwy'r ganolfan siopa. Am eiliad byr, yr wyf yn edrych ar y ffynnon henebion, ac y tu ôl iddo, efallai, yr adeilad uchel uchaf yn y ddinas lle mae'r prosiect goleuadau lliw. Dim ond sgit ydw i. Still, rwy'n ceisio deall yr athrylith lleol (geni loci).

Dubai Mall

Mae dynion yn cerdded mewn gwisgoedd gwyn, brown neu ddu. Roedd merched bob amser yn dod o ben i ben. Tybed beth yw bod ganddynt liwiau gwahanol, boed yn gwestiwn o statws cymdeithasol neu arddull grefyddol. Mae gen i dwsinau o gwestiynau holi yr hoffwn wybod yr ateb.

Mae profiad arbennig arall yn aros i mi yn yr isffordd lle mae gan ferched eu wagiau eu hunain yn cael eu cadw. Ni all hi deithio gyda dynion. Rwy'n clywed gwaharddiadau arbennig eraill: peidiwch â chwythu, yfed na bwyta yn gyhoeddus ... Mae popeth yn cael ei gosbi gan ddirwy o 100 AED (tua 600 CZK).

Sueneé: Cefais y cyfle 3x ymweld Aifft fel ymwelwyr bob amser ar daith ac roedd bob amser yn yr un teimlad â phan fyddwch yn dychwelyd at eich mamwlad, ond rhwng un devastated. Mae cymysgedd o wrthgyferbyniadau sy'n anodd eu hesbonio a'u deall. Ar y naill law roeddwn yn gwybod ei fod yn hen hanes (miloedd o flynyddoedd) ar ochr arall y corff gydag anhawster derbyn bod y gogoniant mwyaf a doethineb (loci athrylith) o'r lle yn mynd hir ...
Mae emosiynau cryf iawn ynof fi. Mae'n swydd anodd iawn i weithio gyda'r teimladau hynny ynof fi agored, hyd yn oed er nad wyf yn gallu disgrifio yn fanwl. Mae fel byd anghofio fy hen enaid. Efallai eich bod chi erioed wedi cael hynny. Efallai eich bod wedi cyrraedd erioed rhywle - i fan lle byddwch yn dod yn ôl cymysgedd brith o deimladau: pryder, dicter, llawenydd, angerdd, gwacter, ofn yr anhysbys, ewfforia, arswyd a dicter ... teimlo fel chi unwaith eto suddo i mewn i fath o fortecs na ellir eu rheoli o ddigwyddiadau ... fel petaech yn ôl mewn amser rhywle lle roedd yn wahanol iawn i fyw a bod. Sut wnaethoch chi weithio gyda hi? Oes gennych chi'r profiad hwnnw? Neu a oeddech chi'n ofni teimlo'n llawn nad oeddech chi hyd yn oed yn caniatáu iddynt fynd i mewn i'ch bywyd presennol?

Mae menywod yn cael eu canfod yma fel sanctaidd, ond nid yn nhermau dyn. Yn hytrach fel pethau gall dynion berchen arnynt a rheoli. Mae'n anodd imi ddeall bod yna leoedd ar ein planed Ddaear hyd yn hyn heddiw lle mae rhywbeth fel hyn yn dal i fod yn wir ...

Rwy'n dal i gael hyd at 12 oriau ar ôl i weithio'n bersonol - i ddysgu sut i adael fy nhrawd gadael. Daliwch eich bysedd - neu hyd yn oed yn well ... Ceisiwch feddwl amdano hefyd. Rhowch gynnig arno. Gwnewch hi ...! Rwy'n edrych am y geiriau cywir i ddod o hyd i heddwch mewnol: Os ydw i'n erioed wedi eich brifo yn y gorffennol (bywyd yn y gorffennol) neu'r presennol, maddau imi! Os ydych chi wedi fy anafu yn y gorffennol neu'r presennol, rwy'n eich maddau â chariad yn fy nghalon!

Historie

Dubai City

Dubai yw prifddinas yr Emirate o'r un enw yn Emiradau Arabaidd Unedig a'r ddinas fwyaf poblog yn y wlad. Er mwyn gwahaniaethu o'r emirate, defnyddir y dynodiad Dubai City. Wedi'i leoli ar Arfordir y Gwlff. Mae bron pob un o fywyd economaidd, cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol yr Emirate yn digwydd yn ei brifddinas, lle mae oddeutu 99% o boblogaeth yr Emirate yn byw. Mae llawer o drigolion y ddinas yn byw oherwydd rhenti is yn Emirate cyfagos Sardha, sy'n agos at giatiau'r ddinas.

Mae'r ddinas yn gorwedd ar ymyl ogleddol yr Emirate. Mae'n rhan o'r crynodiad, sy'n cynnwys dinasoedd cynyddol Admand, Dubai a Sharjah, pob un ohonynt yn brifddinas emirate. Rhennir dinas Dubai wedi'i rhannu'n ddwy ran gan bae Dubai Creek, a ddisgrifir yn gamgymeriad yn aml fel yr afon, ond mae blaen y Gwlff Persiaidd. Roedd y rhannau hyn yn y trefi ar wahân yn y gorffennol Deira ar yr ochr ogleddol a Bur Dubai ar yr ochr ddeheuol. Heddiw, dinas Dubai wedi'i rannu'n gymdogaethau 14 ...

Prif eitem fasnach y byd hwn yw olew, sy'n cael ei allforio i'r byd i gyd. Hwn yw grym gyrru mwyaf yr economi leol.

Gwahardd ar deithiau i Faes

Colonization of Mars

Mae Libor Budinsky (iDNES.cz) yn cyflwyno un pwynt o ddiddordeb: Er bod trigolion Dubai yn fodern iawn, i beidio â thaflu i mewn i anturiaethau gofod, megis llwybr arfaethedig o wirfoddolwyr i'r blaned Mawrth. Mae'r ganolfan Islam yn y Emirates wedi penderfynu yn ddiweddar fod taith i blaned Mawrth yn debyg i hunanladdiad, sy'n cael ei wahardd mewn Islam, ac felly yn cymryd rhan yn y rhaglen o anheddiad y Blaned Goch ar gyfer yr holl drigolion y Emirates foesol annerbyniol ...

TaUra: Un pwynt arall. Hyd yn oed yn y byd hwn mae yna sensoriaeth. Doeddwn i ddim yn gallu cysylltu â wikipedia a rhai gwefannau. Mae rhyddid lleferydd a lledaeniad syniadau yn gyfyngedig o hyd yma ...

(04.01.2019 @ 05: 26)

Taith i Bali

Mwy o rannau o'r gyfres

ysgrifennu sylw