Llwybr: Temple (2.)

6816x 16. 03. 2018 Darllenydd 1

Doeddwn i ddim yn ei ddeall. Doeddwn i ddim yn deall y cwestiwn a ofynnodd imi, ac edrychais arno yn amhriodol. Ond roedd cwestiwn arall yn ei phen. Deallais hynny. Gofynnodd a fyddai'n marw. Roedd hyn yn meddwl gyda'r ofn a'r pryder a gludodd fy stumog. Edrychais yn agos ar y dynion. Roedd ei geg yn gwenu, ond roedd ei lygaid yn ddifrifol. Rhy ddifrifol. Roedd pawb yn mynd heibio ac yn aros i mi ddweud.

Doeddwn i ddim yn gwybod a gafodd y cwestiwn a ddigwyddodd i mi ei roi ac felly dywedais, "Nid wyf yn gwybod yn union, prin a glân yr hyn yr ydych yn ei ofyn, ond os byddwch yn gofyn a ydych mewn perygl o farwolaeth, yna dwi ddim yn gwneud hynny. Ond mae eich corff yn sâl. "

Cerddodd yn nes ato. Roedd fy ngolwg yn aneglur eto, ac roeddwn i'n teimlo fel niwl. Daeth fy mhen i lawr a chyrhaeddais i gael gafael arno. Rwy'n cyffwrdd â'i ysgwydd. Tyfodd y breichiau'n fwy trwchus. Gwelais waed a mêl cyn fy llygaid.

"Mêl. Gormod o fêl, "dywedais yn galed iawn, gan fod fy ngheg yn sownd yn sydyn gyda rhywbeth melys a thwys. Lluniau cyn i'r llygaid ymddangos, ond cyn iddynt gael y siâp a'r amlinelliadau cadarn, daeth y gorau iddi. Nawr, roeddwn i'n gwybod bod rhywun wedi torri ar draws y broses hon yn fwriadol.

Aeth y dyn ati, a chymerodd fy llaw oddi ar fy ysgwydd a dywedodd, "Ydw, Shabad, mae fy nghorff yn sâl. Fe'i gelwir yn diabetes. "

Roedd yr awyrgylch yn y neuadd yn ymlacio. Troiodd y dyn a cherdded yn ôl i'w le.

Daeth y wraig. Ifanc a hardd. Gwallt wedi'i dorri wedi'i lapio mewn pen gwallt hardd o gwmpas y pen. Capiau wedi'u staenio â powdr lasurite. Roedd hi'n arogl o sinamon. Clywodd fy llaw. Roedd ei llaw yn gynnes ac yn feddal. Y llygaid oedd lliw yr awyr. Edrychais i swyno i'r llygaid glas hynny a gweld yr awydd. Dymuniad na fydd byth yn cael ei llenwi. Yna edrychais ar ei stumog. Roedd y tu mewn yn wag - mae ei chroth yn ddidwyll. Roeddwn yn llawn tristwch trwm. Trwm a phoenus. Gadawodd y wraig fy llaw, bowed ei phen, a gwelais ei llygaid yn y llygaid. Mae'r poen yn torri ar fy hem. Cafodd y galon ei dynnu'n ôl a'i drwm. Wrth symud fy llaw rwy'n stopio hi a daeth yn ôl. Doeddwn i ddim eisiau ei phoen ac roeddwn i eisiau cael gwared â'm poen. Poen yr enaid - y anobaith a ddaeth hi i mi. Doeddwn i ddim yn gwybod beth oeddwn i'n ei wneud ar yr adeg honno. Dechreuodd fy mhennaeth i daflu, ac roeddwn i'n ofni y byddwn yn disgyn o'r sedd uchel i'r llawr. Gyda fy nwylo'n clampio i temlau y ferch, dim ond gofal i beidio â syrthio i wneud unrhyw beth a fyddai'n gwneud fy mam-gu neu'n nain yn ddig nac y rhai o'ch cwmpas yn ddig. Roeddwn yn wag yn fy mhen, ac ar yr un pryd, fel pe bai'n ddelweddau na allaf eu dal neu hyd yn oed eu gweld. Doeddwn i ddim yn deall yr hyn a ddywedais.

Dechreuodd y teimlad ailddechrau, a'r wraig yn ofalus ond yn bendant yn cymryd fy nghalon allan o'i chysgu. Roedd hi'n gwenu. Roedd ei wyneb yn goch ac roedd hi'n anadlu'n gyflym. Aeth at ei lle. Eisteddodd i lawr, edrychodd ar y dyn i fyny'r grisiau a chlywed.

Roeddwn i'n flinedig, yn ddryslyd ac yn sychedig iawn. Cododd y dyn ifanc yn eistedd ar yr ymyl a'i adael. Ar ôl ychydig dychwelodd gyda gwydraid o ddŵr a'i roi i mi. Diolchais i ac yfed y dŵr. Doeddwn i ddim ofn, ond yr wyf yn awyddus am bresenoldeb fy nain a'm nain-gu. Roeddwn yn awyddus am yr amgylchedd cyfarwydd lle'r oedd heddwch a ble na ddigwyddodd bethau nad oeddwn yn eu deall.

Cerddodd hen ddyn i mewn mewn clogyn gwlân hir. Doeddwn i ddim eisiau teimlo'r teimladau a oedd yn annymunol i mi ac a oedd yn fy ngwneud yn sâl. Stopiodd y dyn o'm blaen, gan gollwng i lawr a syrthio i lawr i'w weld yn y llygad. "Ar hyn o bryd, mae'n ddigon, Shabad. Byddaf yn mynd â chi at eich nain. Ymlacio. "Eisteddodd i fyny a chipio fy mraich.

"A ydw i'n mynd adref?" Gofynnais, gobeithio dweud ie.

"Ddim eto. Pan fyddwch chi'n gorffwys, mae Ellit yn mynd â chi i'r deml. Peidiwch chi eisiau colli yfory? Ond peidiwch â phoeni, byddwch chi gartref yn y prynhawn. "Aeth ei lais i lawr ac ni ddaeth unrhyw deimladau. Cymerodd fi allan o'r ystafell ac roeddwn i'n edrych ymlaen at fod yn agos at fy nain a'n neiniau a theidiau.

Cerddasom drwy'r coridor, o gwmpas y cerfluniau duwiau ac anifeiliaid sanctaidd. Roedd y daith yn hir i mi. Yn olaf, fe wnaethon ni gyrraedd yr ystafell lle'r oedd y ddau ferch yn aros. Cymerais fy llaw o palmwydd fy llaw a rhedeg i'm mam-gu. Edrychodd Prababicka â mi yn edrych aruthrol. Roedd y dyn yn gwenu.

"Helo, Ninnamarene," meddai'r nain a chynigiodd sedd iddo. Rhoddodd ei llaw at ei nain i fynd â fi i ffwrdd, ond rhoes y dyn ei hatal.

"Gadewch iddo aros, wraig. Efallai na fydd yn deall popeth, ond dylai ein sgwrs fod yn bresennol. Mae'n diddiwedd hi, nid ein hiaith. "

Cytunodd Prababička. Daliodd allan ei llaw, tynnodd fi yn agos ac eistedd ar ei lap. Roedd hynny'n anarferol.

Buont yn siarad gyda'i gilydd yn hir, ac ni wnes i ddeall llawer o'r hyn a ddywedasant. Soniasant am y ziggurat a oedd yn perthyn i An and An's, pwy yw meistr y dynged. Soniwyd am Ereškigal - y wraig sy'n rheoleiddio'r tir o'r lle nad yw'n dychwelyd. Soniasant am Enki, yr Ego mawr, y duw oedd fy noddwr. Yna fe wnes i syrthio mewn profiadau cysgu.

Deffum i fyny gyda fy mhen yn gorwedd ar ysgwydd Prababic. Roedd y fam yn lledaenu'r bwyd a ddygwyd atom ar y bwrdd. Mae fy mhen yn brifo. Rhoddodd Prababicka ddiod i mi ac yna galwodd y gwasanaeth deml i wneud bath. Rhoddodd ei dwylo yn ôl ar fy mhen, gan droi ei bysedd yn araf dros ei phen a'i gwddf, a theimlaf fod y poen yn diflannu.

Pan ddychwelais o'r sba, roedd hi'n eistedd yn y bwrdd Ellit ac yn siarad yn dawel gyda'm nain mewn araith nad oeddwn yn ei ddeall.

Ar ôl bwyta, daeth Ellit gyda zikkurath i mi. Aethom trwy'r rhan fwyaf o'r lle yn y radd gyntaf. Siaradodd naid a'r nain â'r hyn a elwant Ninnamaren. Yna, aethom i adref yn olaf. Daeth Ellit gyda ni. O hyn ymlaen, yr oeddwn yn ymddiriedolwr. Bydd ei swydd nawr yn mynd gyda mi bob dydd i'r ziggurat ac i oruchwylio y byddaf yn cyflawni fy aseiniadau.

Roedd Ellit o Ha.Bur, a oedd yn gosod rhywle yn y de, ymhell o'r lle oedd fy nghartref. Siaradodd eiriau'n llawn geiriau hyfryd, a hi oedd ei swydd i ddysgu'r gair i mi. Roedd hi'n athrawes ddiwydgar a dyfeisgar, cariad caredig a deallus, yn amddiffynwr, yn ogystal â goruchwyliwr llym o'r tasgau a roddwyd i mi.

Ar y pryd, roedd fy nhysgeidiaeth yn canolbwyntio'n bennaf ar ddarllen ac ysgrifennu, gan gydnabod perlysiau a mwynau. Nid oedd yn rhy anodd, oherwydd daeth i gysylltiad â hi i gyd yn nhy fy mam-gu. Maent hefyd wedi fy addysgu i mi sut i reoli fy theimladau a'n syniadau fel na fyddant yn fy niferoedd ac yn dod i'r amlwg pan fyddaf am ei gael fy hun. Yn wahanol i ddarllen neu ysgrifennu, roedd yn fwy o gêm. Chwaraeodd y gêm yn garedig gan Ninnamaren ac weithiau gan ei gynorthwywyr.

Blynyddoedd a basiwyd. Daeth Ellit yn fenyw ifanc a oedd bellach yn addysgu mwy o'i thriniaeth na'i nyrs. Roedd Ninnamaren hefyd yn La.zu - meddyg olew, y mae ei feddyginiaeth yn cael ei dargedu'n bennaf at drin y croen neu i'r corff trwy'r croen. Roedd yn ddoeth sy'n gwybod cyfrinachau olew. Fy mhin-nain oedd A.zu - meddyg dwr, yr un sy'n gwybod dirgelwch y dŵr, a defnyddiwyd ei feddyginiaeth yn bennaf yn fewnol. Roedd Ellit yn gallu cyfuno'r ddwy fedr yn dda, ond ei breuddwyd oedd canolbwyntio ar y Sipir Bel Imti - llawdriniaeth. Dywedodd mam-gu fod ganddi dalent mawr ac yn aml yn gadael iddi wneud mân ymyriadau. Daeth Ellit yn rhan o'n teulu, fy nghwaer, nain a nain yn helpwr amhrisiadwy.

Un diwrnod, pan adawasom adref o'r ziggurat, roeddwn i'n sganio. Roedd fy nghraen yn ymddangos yn fach ar unwaith, ac fe'i gwthiodd ymlaen. Roedd Elit gyntaf yn chwerthin ac yn swyno, ond ar ôl eiliad roedd yn tyfu'n ddifrifol ac yn ychwanegu at y cam. Tua diwedd y daith roeddem ni bron yn rhedeg. Roedd ein nain a'n nain yn aros o'n blaenau.

"Ewch yn golchi a newid. Yn gyflym! "Dywedodd y nain, yn frowning. Yna rhoddodd ychydig o frawddegau gydag Ellit yn ei thafod, a dim ond cymaint o ddeallaf y byddai hi angen ei thalent eithriadol heddiw.

Fe aethom ni i'r tŷ yr oeddwn eisoes yn ei wybod. Disgwylodd y Nubian ni o flaen y giât. Neidiodd Prababicka anarferol o'i wagen am ei hoedran. Rhedodd hi i'r tŷ, ac ar y ffordd roedd hi'n rhoi gorchmynion i Nubi. Fe wnaeth fy nain fy nghyfarwyddo i aros, a gorchmynnodd Ellit iddi helpu'r nain. Aethom i adran y gweision.

Roedd y tŷ yn llawn salwch. Roedd pobl yn gorwedd ar gadeiriau cyffredin, ac roedd y rhai a oedd yn dal i allu sefyll ar eu traed yn symud o gwmpas ac yn rhoi diod iddynt. Dechreuodd oerder yn codi eto o amgylch fy asgwrn cefn, ac ni allaf ei atal. Roedd marwolaeth, salwch, poen. Cerddodd ei nain o amgylch y gwely a anfonodd y rhai a oedd yn dal i allu cerdded. Gwasgu'r dillad gwely oddi ar y gwelyau a gorchmynnodd imi eu llosgi yn yr iard. Daeth popeth ymlaen yn gyflym iawn. Yna daeth Ellit.

"Mae'n rhaid i chi fynd i'r tŷ," meddai, yn sôn am y sefyllfa a pharhau â'm swydd. Fe wnaeth y gwas, a oedd yn dal yn dda ar hynny, orchymyn hi i ddŵr. Mae llawer o ddŵr. Anfonodd ein hyfforddwr i'w helpu.

Es i mewn i'r tŷ. I'r tŷ lle'r oeddwn yn wynebu dirgelwch geni a marwolaeth yn gyntaf. Y tu mewn, nawr roedd y arogl a groesawodd fi am y tro cyntaf wedi gorchfygu'r arogl o salwch.

"Dyma fi, Shabad," y daid a elw o'r uchod. Rhedais i fyny'r grisiau a cholli y ferch. Es i mewn i'r ystafell. Roedd dyn ar y gwely a allai ganu mor hardd ac wrth ymyl ei fab. Mae blentyn babanod hardd yn cael ei bwa gyda llygaid brown a llygaid brown ond gyda gwallt ysgafn ar ei fam farw.

Edrychodd y dyn arnaf gyda llygaid ofn. Ofn eich bywyd a bywyd eich mab. Mab a oedd yn chwysu â dwymyn ac yn gorwedd ar ei wely. Fe wnes i gysylltu â nhw. Roedd y bachgen yn edrych yn gythryblus, ond bu'n goroesi. Roedd yn waeth gyda dyn. Yn ogystal â'r salwch, roedd ganddo glwyf agored ar ei goes a oedd yn gwthio a hyd yn oed yn gwanhau ei gorff salwch.

Roeddwn i'n gwybod beth fyddai'n digwydd. Ni chafodd y droed ei arbed mwyach. Galwais fy nheirw a gadewch i'r bechgyn drosglwyddo. Fe'i gwthio mewn taflen llaith a gorchmynnwn y dylent roi'r dŵr berwi o berlysiau iddo. Yna es i am fy nain a Ellit.

Mae'r Nubist wedi sefydlu bwrdd yn yr ystafell ymolchi. Fe'i tynnodd allan gyda halen, a gwisgodd ef â dŵr berw. Daethon nhw â'r dyn sâl i'r cart. Gorchmynnodd Prababicka iddyn nhw ei daflu a'i losgi. Golchodd gorff y dyn noeth ac fe'i cynorthwyodd hi. Dyma'r tro cyntaf i mi weld y corff gwrywaidd. Yna rydyn ni'n ei roi ar fwrdd hir. Dechreuodd nain baratoi offer yn dawel. Daeth Ellit ddiod i leddfu fy poen a'i roi i lawr. Roedd llygaid y dyn yn ofnadwy. Ofn marwolaeth a'r poen i ddilyn. Edrychodd Prababicka arnaf a chlywai. Cymerais ei ben, a phwysau ei ddwylo i gysgu, gan geisio meddwl awyr glas, coed yn ysgafn yn ysgogi yn y gwynt cynnes, y môr, y tonnau sy'n taro'r glannau yn hawdd. Aeth y dyn i lawr a chwympo'n cysgu. Fe'u hanfonasant i ffwrdd.

Gadewais yr ystafell ymolchi a mynd i weld y bechgyn. Roedd y pecyn gwlyb yn lleihau'r twymyn, ac roedd y bachgen yn cysgu. Roedd ei wraig yn gwisgo grawn chwys o grawn. Gwiriais y dŵr. Cafodd ei goginio ac roedd perlysiau. Fe orchmynnais i ddadbacio'r bachgen a'i olchi. Yna cymerais gynhwysydd o'r feddyginiaeth olew gan Ellit a gwnaeth ei frwydr yn erbyn corff y bachgen. Fe wnaethom ei phacio eto a gadael i'r babi gysgu. Bydd cysgu yn rhoi cryfder iddo.

Es i allan i'r cwrt, rhan o dŷ'r gwas. Roedd y sâl bellach yn gorwedd ar y porth o flaen y tŷ ar daflenni glân a'r rhai a oedd yn dal i allu cerdded yn lân y tu mewn i'r tŷ. Roedd yn iawn.

Daeth Núbijec allan o'r tŷ. Cafodd y droed ei lapio mewn brethyn gwaedlyd. Roedd ei lygaid yn ymledu. Fe'i cyffyrddais ychydig i sylwi arnoch chi. Cymerais y rhad ac aeth i'r goeden ar ddiwedd yr ardd. Dechreuais i gloddio pwll, yr ydym yn claddu coes sâl. Dechreuodd y bastard ysgwyd. Mae sioc y digwyddiadau a ddigwyddodd wedi dod. Fe wnes i gadw coes y dyn a'i droi ato. Dangosais fy llaw lle i eistedd. Galfais o flaen iddo fel y gallwn gafael ar ei ben. Rwy'n rhoi fy nwylo ar fy frest, a gyda symudiadau ysgafn dechreuais i dylino, ynghyd â'r fformiwla santio, y brig a'r gwddf. Dechreuodd y dyn i dawelu. Es i ar nes i mi syrthio i gysgu. Gwnaeth canghennau o goed ei warchod rhag yr haul. Es i i'r ystafell wely i'w gorchuddio. Yn sicr.

Roedd y plentyn yn dal i gysgu dan oruchwyliaeth gwas. Roedd mam-gu yn cwrdd â'r grisiau. Roedd blinder ar ei wyneb. Rwy'n cyfarwyddo'r ferch i fynd a pharatoi ei ddiod a mynd i hi.

"Roedd hi'n ddiwrnod anodd, Shabad," meddai hi yn ei llais, yn eistedd ar y plentyn. "Beth am y mochyn hwn? Nid oes prin unrhyw un yn y tŷ sy'n gallu gofalu amdano nawr. "Edrychodd arnaf gyda llygaid du yn llawn tristwch.

Roedd menyw yn ymddangos ger fy llygaid. Merch oedd â'i lygaid glas fel yr awyr mewn diwrnod clir, ac y mae ei groth yn wag. Merch o'r deml.

"Rwy'n credu bod gennym atebion," dywedais. Edrychodd ar y Prababicka ar fy mhoeni a chlywed. Roedd hi ar ddiwedd ei chryfder ac roedd angen gorffwys. Dŵr gwael fu achos y rhan fwyaf o'r problemau sydd wedi digwydd yn ddiweddar. Roedd menywod mewn un rownd yn ystod y dyddiau diwethaf ac roedd y ddau wedi blino.

Daeth y gwas â'r diod a'i roi i'w nain. Cymerodd nap.

Fe wnaeth hi droi atom gyda egni arferol, "Dewch draw, Shabad, peidiwch â symud yma. Rwy'n aros am eich ateb. "Nid oedd unrhyw dicter yn ei llais, mwy o ddiddordeb, ac ymdrech i ddod â hiwmor bach i'r amgylchedd cythryblus hon. Dywedais wrthi am y wraig o'r ziggurat. "Dwi ddim yn gwybod," meddai ar ôl munud o feddwl. "Ond ewch. Mae plentyn angen rhywun i ofalu amdano, ond mae angen llawer mwy o gariad i fenyw. Ewch! "

Rhedais i mewn i'r deml fel gwynt a rhedeg i'm athro. Nid oedd yn yr ystafell ddosbarth. Dywedodd y gwarchod wrthyf ei fod wedi mynd i'r dref. Mae'r epidemig wedi lledaenu. Ble i chwilio am y fenyw, doedden nhw ddim yn gwybod. Roeddwn i'n amlwg. Yr unig un a allai fy helpu oedd y dyn oedd yn eistedd ar y brig. Dyn y mae ei gorff yn sâl â diabetes. Felly mi es i fyny'r grisiau. Rwy'n prysur. Roedd yn rhaid i'm penderfyniad gael ei wybod, gan nad oedd gwarchod y palas yn fy nghrysu gyda'r fynedfa. Rwy'n rhedeg, anadlu a chymeradwy, hyd at y radd olaf o ziggurat. Rwy'n sefyll eto mewn neuadd yn llawn cerfluniau ac addurniadau mosaig, ac nid oeddwn i'n gwybod ble i fynd.

"Ydych chi'n chwilio am rywbeth, Shabad?" Edrychais yn ôl a gweld y ffigur. Dechreuodd yr oer ddringo dros fy asgwrn cefn a bu'n rhaid i mi flasu eto. Yr oedd ef. Rwy'n rhedeg ato. Fe wnes i bowlio fy mraichiau i'w frest a dywedodd ei bod yn pledio.

"Yn iawn," meddai wrth glywed fi. Yna galwodd y gwarchod a rhoddodd orchmynion iddynt. "Ewch gyda nhw."

Aethom i lawr y grisiau i lawr i'r rhan oedd o dan y ddaear i'r ziggurat Inanny. Roedd y wraig felly yn offeiriades y deml. Roedd y gwarchod yn sefyll o flaen y fynedfa.

"Ni allwn fod yno mwyach," meddai'r dyn mewn sgert wlân coch.

Chlywais a chlygu ar y giât. Agorodd y wraig hŷn a gadewch i mi fynd i mewn. Yna hi'n chwerthin wrthyf: "I wasanaethu yma, rydych chi'n ifanc bach, peidiwch â meddwl?"

"Rwy'n edrych, fenyw, fenyw y mae ei lygaid yn las ac y mae ei chroth yn barren. Mae'n bwysig! "Rwy'n ateb. Roedd y wraig yn chwerthin. "Felly, gadewch i ni ddechrau. Dewch ymlaen. "

Rydym yn cerdded trwy'r ystafelloedd o Inanin Zikkuratu. Ond ni wnes i weld yr un yr oeddwn yn chwilio amdano. Aethom trwy'r holl rannau o ofod a gedwir ar gyfer merched, ond ni wnaethom ddod o hyd iddi. Daeth dagrau i mewn i'm llygaid. Rhoddodd yr un sy'n dod â mi stopio, "Dewch draw, ferch, byddaf yn mynd â chi i'n harweinydd. Efallai y bydd hi'n gwybod ble i edrych amdani. "Doedd hi ddim yn chwerthin. Deallodd fod y dasg yr oeddwn yn ymddiried i mi yn bwysig i mi, ac felly roedd yn frys.

Aethom i'r drws gyda'r cerfio Inanny adain. Dywedodd y wraig rywbeth yn dawel i'r warchodwr. Aeth y dyn i mewn, fe wnaethon ni aros y tu allan i'r drws. Ar ôl eiliad, dychwelodd gydag offeiriades a oedd yn fy nghyfarwyddo i fynd ymlaen. Rwy'n camu i mewn. Byddai'r neuadd yn wych - yn llawn lliw, arogl a golau. Y tu ôl i'r golofn daeth yr un yr oeddwn yn chwilio amdano. Roedd ganddi dwrban ar ei phen a chloc seremonïol dros ei ffrog. Rwy'n rhedeg ato gyda'r pleser o ddod o hyd i'r hyn yr oeddwn yn chwilio amdano. Yna rwy'n stopio. Mae ei swyddfa yn uchel ac mae fy ymddygiad yn amhriodol. Rwy'n stopio. Arhoswch funud. Fe ddigwyddodd i mi na fyddai'n dymuno gadael y lle yn y deml. Yn sydyn, roedd fy syniad yn ymddangos yn dwp. Pam ddylai hi adael swyddfa uchel a rhoi'r gorau i'r anrhydedd sy'n perthyn iddi hi?

Daeth y wraig ataf, "Rwy'n croesawu chi, Subad. Wrth i mi weld, mae'n amser imi adael y lle yn y deml a symud ymlaen. "

Doeddwn i ddim yn deall. Ond roedd hi'n deall ac yn gwenu. Yna rhoddodd y gorchymyn. Cymerodd dau ferch ei clust seremonïol a'i roi yn y can. Eisteddodd i lawr ar y sedd, a gynlluniwyd ar gyfer yr uchaf ymhlith y merched yn y deml, a rhoddodd ei llaw. Fe ddygasant wraig fel Ellit gyda'i lliw croen du. Mae'r wraig yn brydferth, yn gann, gyda llygaid ysblennydd yn llawn dealltwriaeth a dealltwriaeth. Aeth i'r cyfrwy, clymu i lawr a gostwng ei phen. Tynnodd y wraig y twrban a rhoddodd ddyn ddu ar ei phen. Edrychodd â syndod wrth ei phennaeth. Yna cododd a chyfnewid ei lle gyda hi. Gwelwyd syfrdan ar ei geeks. Syndod o annisgwyl. Roedd hi, gyda'i llygaid glas, yn bowlio i'r un a gymerodd dros ei swyddfa nawr, a chymerodd fy llaw a cherdded i ffwrdd.

Roedd y sefyllfa gyfan yn ymddangos yn gyfarwydd i mi. Fel yr wyf erioed wedi ei gweld hi, fel pe bawn wedi bod trwyi hi o'r blaen ...

Cerddais nesaf at fenyw â llygaid glas. Roedd hi'n gwenu. Roeddwn i'n gwybod y gwên. Yr un gwên a welais pan ddes i i'r deml am y tro cyntaf. Roedd y gwên oedd ganddi ar ei hwyneb pan ddaeth yn ôl i'w lle.

Aethon ni i'r tŷ. Roedd Prababička yn disgwyl i ni o flaen y fynedfa. Daeth y wraig i lawr o'r wagon a phrebabička i ymuno â hi. Ymladdodd i'r un nad oedd yn gwrthsefyll ei dynged. Yna fe'i tynnodd hi i'r tŷ a gorchmynnodd imi aros allan. Cerddais i fyny'r grisiau a theimlo'n flinedig. Roedd yr haul yn plygu tuag at y gorwel. Rwy'n syrthio i gysgu.

Dw i'n deffro pan roddodd fy nain â llaw ar fy nghrib i weld a oedd gen i dwymyn. "Dewch ymlaen, Shabad, byddwn yn mynd adref," meddai, ac fe'i cynorthwyodd i mewn i'r car.

Edrychais tuag at y tŷ a meddwl am y fenyw a oedd newydd gael y babi yr oedd ei eisiau.

Arhosodd y Prababicka gyda nhw. Bydd angen eu medrau iachau o hyd yno. Yna mi syrthio i gysgu eto.

Mae'n wir, wrth i mi dyfu fy ngallu i ganfod clefydau yn llai. Roeddwn i'n teimlo bod rhywbeth yn anghywir, ond lle'n union a pham nad oeddwn yn gallu penderfynu ar y cyfan. Still, yr wyf yn parhau i fynd i Zikkurat i ddysgu iachau. Roedd fy mhin-nain yn meddwl y byddaf yn mynd yn ei throed gan feddyg neu o leiaf yn ôl troed fy nain. Ond doedd gen i ddim dalent fel Ellit. Nid cywirdeb oedd fy mhwynt cryf ac nid oedd gennyf sgiliau a sgil. Dydw i ddim yn mynd i fod yn lawfeddyg. Fe wnaethon ni ymweld â'r zikkurat ymhellach. Roedd yr ysgol ar gyfer y bechgyn yn unig, ac felly roedd yn rhaid i ni ddibynnu ar yr hyn a fydd yn ein dysgu ni yn y deml.

Roedd Ellit yn dod yn iachwr iacháu, ac roedd hi'n goroesi llawer o'i hathrawon mewn llawdriniaeth. Erbyn hyn roedd ganddi fwy o waith a mwy a mwy o help gyda'i nain. Roedd ganddi hefyd gylch o gleifion a oedd ond yn gofyn amdano'i hun. Roedd y ddau ferch yn ei fwynhau ac roedden nhw'n ei adnabod. Ar ôl sgwrs gyda'm athro, penderfynais mai'r unig faes sy'n iawn i mi yw Aishu - y santio. Roedd y lleisydd hwn bob amser yn mynegi ei hun yn brawychus, ond serch hynny, ceisiodd gyflawni fy nhasgau yn iawn. Yn y gwersi o A.Zu, gwnes i gyda'r rhew, ond roedd y canlyniadau yn wael iawn.

Un diwrnod roeddwn i'n astudio yn y llyfrgell ac yn edrych am fyrddau gydag hen Urti.Masmash - gorchmynion a chyfnodau. Dywedodd Ninnamaren nad oes gan y llyfrgell lawer o'r pethau hyn yma - byddwn yn ei chael yn fwy yn y deml Enki, ond doeddwn i ddim yn rhoi'r gorau iddi. Yn sydyn, o ddim byd, roeddwn yn dywyll cyn fy llygaid. Yn fuan, cefais fy hun ar ymyl y twnnel. Nesaf i mi oedd yn nain-nain. Ifanc a hyfryd, gan fod yr arlunydd a baentiodd ei phortread yn rhoi diolch iddi am y gwellhad. Ceisiais sgrechian nad oes dim, eto - ond doeddwn i ddim yn rhoi llais allan o'm geg. Roedd Prababicka yn chwerthin ac yn curo.

Yna cafodd fy ngo law a dywedodd, "Mae fy amser yn dod, Isad. Dewch, gwrdd â'ch dyletswydd, a dilynwch fi. "

Felly es i ar daith. Fe'i hebryngais i ganol y twnnel. Roedd hi'n gwenu. Roedd storm yn fy erbyn - teimladau o ddrwg, ofn a thristwch. Yna, daeth y delweddau i lawr ac yn tywyllu.

Deffro i fyny a phlannodd y llyfrgellydd drosodd. Llygaid lliwgar. Roedd Ninnamaren yn sefyll ger ei fron.

Roedd yn aros nes i mi ddod ato a gofyn, "A wnaeth unrhyw beth ddigwydd, Shabad? Rydych chi wedi sgrechian ac yna rydych chi'n flinedig. "

Dychwelodd y dryswch. Roedd y poen mor wych fy mod yn meddwl y byddai'n fy rhwystro. Dechreuais yn crio ac ni allaf siarad drwy'r sobiau a gyhoeddais. Cymerodd Ninnamaren fy ngharchu a'm oeri. Daeth Ellit i lawr. Roedd ei chroen du yn wael, ei llygaid yn reddish. Edrychom ar ein gilydd. Roedd hi'n gwybod fy mod yn gwybod. Nid oedd angen geiriau. Er fy mod yn dal i ddim yn gallu tawelu, siaradodd â'm athro. Yna fe wnaethon nhw gludo'r ceffylau a mynd â ni adref. Doeddwn i ddim yn gweld y ffordd.

Mae bob amser wedi bod yn annymunol ac weithiau'n boenus pan fydd emosiynau pobl eraill wedi ymosod arnaf. Weithiau, roeddwn i'n teimlo na allaf sefyll llawer mwy o boen. Nawr roeddwn i'n profi fy hun - poen dwys o anobaith a diymadferth. Poen mor wych na alla i ddychmygu hi yn y breuddwydion gwaethaf.

Cyfarfu â mi. Roeddwn i'n colli llawer o'i sylwedd a'r cryfder y cyfeiriodd ato â'r problemau. Roedd y tŷ yn ymddangos yn sydyn yn dawel ac yn hanner marw. Mae'r byd wedi newid. Es i dawel a theimlo'n euog na alla i atal ei marwolaeth. Pe galwn ei chael hi'n ôl.

Mae fy ymagwedd tuag at iachau wedi newid. Yn sydyn roeddwn i eisiau parhau â'i traciau - bod A.zu, yn union fel hi. Es i i'r llyfrgell ac aeth i astudio. Rwyf wedi troi i hen lawysgrifau ac rwy'n dal i fodoli. Roedd y Grandma yn bryderus, ac ni allai Ninnamaren ddod o hyd i ffordd i ddod â mi yn ôl i fywyd arferol. Yr oedd y mwyaf ymyrryd imi fy mod yn osgoi pobl. Roeddwn i'n rhedeg cyn pob cyfarfod gyda nhw, a dim ond y rhai agosafaf i mi y gallaf eu cynnal.

"Sut ydych chi'n trin," meddai, "pan fyddwch chi'n gwrthod cysylltu â phoen dynol? Pan fyddwch chi'n cuddio o bobl? "

Ni allaf ei ateb. Teimlais fod y dianc hwn yn hedfan o'm boen fy hun, ond ni allaf ei ddiffinio o hyd. Yr wyf wedi gohirio'r funud pan fydd yn rhaid i mi gyfaddef fy hun. Am y tro roeddwn i'n cuddio am waith. Treuliais lawer o amser ar y paratoi iachâd. Nid yw bod Ašipu wedi casáu i mi o gwbl - efallai oherwydd bod gan y nain amheuon am y maes hwn. Ac rwy'n ceisio, o leiaf nawr, i gyflawni'r hyn yr wyf wedi talu cyn lleied o sylw yn ei bywyd.

Cesta

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb