Chi-Kung fel dull o ofal iechyd

674x 21. 05. 2020 Darllenydd 1

Un ffordd i ofalu am eich iechyd yw ymarfer corff yn rheolaidd. Mae'r mwyafrif ohonom eisoes wedi rhoi cynnig ar ioga, tai chi, loncian, rhedeg clasurol a llawer mwy. Heddiw, byddwn yn eich cyflwyno i'r dull anhysbys iawn o ymarfer Chi-Kung, a ystyrir yn ataliad rhag afiechydon gwareiddiad.

Chi-kung wedi'i ddatblygu ar sail theori Meridian meddygaeth draddodiadol Tsieineaidd.

Mae meridiaid yn llwybrau egni, neu aciwbigo, sy'n creu cylch ynni caeedig o'r corff dynol. Mae gan bob Meridian enw grŵp swyddogaethol penodol, a gynrychiolir gan naill ai "yang" (pant) neu organ fewnol "ying" (llawn). Mae 12 trac rheolaidd ac 8 trac arbennig.

Y deuddeg llwybr cywir yw meridiaid yr ysgyfaint, y colon, y stumog, y ddueg, y galon, y coluddyn bach, y bledren, yr arennau, y pericardiwm, tri allyrrydd, yr afu a'r goden fustl. Yr wyth llwybr arbennig yw meridiaid cenhedlu, rheolaeth, canolog, gwregys, sawdl yin, sawdl yang, rhwymwr yin a rhwymwr yang.

Er mwyn deall yr ymarferion qigong, mae angen esbonio'r term "qi" a'r term "kung" o hyd.

Mae Chi yn derm Tsieineaidd am aer, stêm neu anadl. Pan fyddwn yn siarad am rannau mewnol y corff, yna mae Qi yn golygu anadl. Mewn terminoleg filwrol, mae Qi yn gysylltiedig ag ystyr egni, bywiogrwydd a grym bywyd. Gellir dehongli'r gair kung fel ymdrech. Yna mae'r cyfuniad o'r geiriau "qigong" yn golygu datblygiad ymwybodol a pharhaus egni bywyd.

Gellir dyddio tarddiad ymarfer qigong gannoedd o flynyddoedd CC. Mae yna godau ysgrifenedig, rheolau, a damcaniaethau qigong.

Nod person sy'n ymarfer ymarfer qigong yw rheoli ei anadl, neu ei Qi, fel ei fod yn llifo'n rhydd trwy'r deuddeg prif forid. Mae meddygaeth draddodiadol Tsieineaidd yn tybio bod iechyd yn ganlyniad llif cytûn Qi trwy'r corff.

Mae afiechydon yn ganlyniad anghydbwysedd o Qi, neu ei lif anwastad trwy'r deuddeg prif forid.

Calon Meridian

Mae'r llwybr yn arwain o ddiwedd y bysedd traed mawr ar ei ochr fewnol, trwy'r ffêr fewnol, ar hyd y tibia trwy'r pen-glin, y glun, y afl, mae'n treiddio i'r abdomen ac yn cysylltu â'r ddueg. Mae'r gangen dde yn cyfateb i'r pancreas a'r chwith i'r ddueg. Yna mae'n arwain trwy'r gyffordd i'r stumog, yn mynd trwy'r diaffram i'r oesoffagws, yn ymuno â gwreiddyn y tafod ac yn gwasgaru oddi tano. Mae ei gangen yn gwahanu o'r stumog, yn arwain trwy'r diaffram ac yn llifo i'r galon.

Meridian yr ysgyfaint

Mae'n cychwyn y tu mewn i'r torso yn ardal y rheiddiadur canolog, ac oddi yno mae'n arwain i lawr tuag at y coluddyn mawr, yna yn ôl ar hyd y stumog, o'r porth i'r fynedfa gastrig, yn treiddio'r diaffram ac yn mynd i mewn i'r ysgyfaint. O'r ysgyfaint mae'n parhau hyd at y trachea a'r gwddf. Mae'n ymestyn yn draws o'r gwddf i'r gesail ac yn parhau ar hyd y tu mewn i'r llaw i flaen y bawd, lle mae'n gorffen. Mae gan lwybr yr ysgyfaint un gangen, sy'n gwahanu oddeutu y tu ôl i'r arddwrn ac yn parhau ar hyd ymyl y bys mynegai i ymyl fewnol gwaelod y gwely ewinedd, pwynt 1af llwybr y coluddyn mawr. Mae'r gangen hon yn croesi llwybr y coluddyn mawr.

Meridian stumog

Trac Yang, yn disgyn o'r pen i'r traed. Mae'n dechrau ar yr 2il, 3ydd a'r 4ydd bysedd traed, ar y instep mae'r tair streipen hyn yn ymuno ac yn parhau i fyny mewn dwy gangen. Ar yr ên isaf, mae'n canghennu eto i dri chyfeiriad. Mae un gangen yn mynd i fyny dros yr wyneb i gornel fewnol y llygad ac i ochr y trwyn, tra o'r gangen hon mae tair cangen fer arall i'r wefus uchaf ac o dan y wefus isaf.

Meridian y colon

Mae'r llwybr yang yn rhedeg i fyny o law i ben. O ymyl fewnol y gwely ewinedd, mae'n arwain y bys mynegai ar hyd ymyl y fraich dros y tu allan i'r cyhyr biceps i'r ysgwydd. O'r ysgwydd, mae'n canghennu dros y cyhyr trapezius i'r seithfed fertebra ac yn dychwelyd i'r ceudod coler, gan sbarduno cangen i'r ysgyfaint i'r coluddyn mawr. O'r twll, mae'r ail gangen yn mynd trwy'r gwddf i'r dannedd isaf, yn osgoi'r geg ac yn gorffen wrth ymyl ffroenau'r trwyn. Mae'r Meridian, sy'n mynd o'r ochr dde, yn gorffen ar ochr chwith y trwyn ac i'r gwrthwyneb. Mae un gangen yn gwahanu ar y pwynt pchien-li, sef cangen ar y fraich i lwybr yr ysgyfaint, mae'r gangen arall oddi yno'n mynd ar hyd llwybr y coluddyn mawr i'r glust.

Meridian coluddyn bach

Trac Yang yn rhedeg i fyny o law i ben. Mae'n cychwyn ar du allan blaen y bys bach, yn mynd ar hyd ochr isaf y penelin i gefn yr ysgwydd trwy'r llafn ysgwydd o dan y 7fed fertebra ceg y groth. O'r fan honno, mae'n mynd ymlaen i'r twll uwchben asgwrn y coler, lle mae'n canghennu i ddau gyfeiriad. Mae'n arwain i lawr trwy'r llinell i'r galon, y stumog a'r coluddyn bach, i fyny ochr y gwddf i gornel allanol y llygad ac yna'n mynd i mewn i'r glust. O'r sled, mae cangen fer yn canghennu i gornel fewnol y llygad, lle mae'n cysylltu â llwybr y bledren.

Meridian dueg

Mae'r llwybr yn arwain o ddiwedd y bysedd traed mawr ar ei ochr fewnol, trwy'r ffêr fewnol, ar hyd y tibia trwy'r pen-glin, y glun, y afl, mae'n treiddio i'r abdomen ac yn cysylltu â'r ddueg. Mae'r gangen dde yn cyfateb i'r pancreas a'r chwith i'r ddueg. Yna mae'n arwain trwy'r gyffordd i'r stumog, yn mynd trwy'r diaffram i'r oesoffagws, yn ymuno â gwreiddyn y tafod ac yn gwasgaru oddi tano. Mae ei gangen yn gwahanu o'r stumog, yn arwain trwy'r diaffram ac yn llifo i'r galon.

Gallbladder Meridian

O gornel allanol y llygad mae'n codi mewn bwâu i ben y pen, yn disgyn i'r gofod y tu ôl i'r glust, yn parhau ar hyd ochr y gwddf i'r ysgwydd, i'r twll uwchben asgwrn y coler ac mae ochr y torso yn arwain i lawr at y bysedd traed. O gornel y llygad, mae cangen newydd yn cael ei gostwng i'r ên isaf, mae'n cysylltu â llwybr y tri allyrrydd ac yn dychwelyd i'r llygad trwy'r asgwrn boch. Mae cwrs y cwrs cyfan yn gymhleth.

Meridian aren

Mae'n dechrau o dan y bys bach ac yn symud ymlaen yn hirsgwar yng nghanol bwa'r droed, o amgylch y ffêr fewnol i fyny ag ochr fewnol y llo, dros y pengliniau a'r cluniau, gan dreiddio'r asgwrn cefn, cysylltu â'r arennau a thrwy'r gyffordd â'r bledren. Mae ei lwybr syth yn dod i'r amlwg o'r arennau i fyny, yn treiddio'r afu a'r diaffram, yn treiddio'r ysgyfaint, yn symud ymlaen ar hyd y gwddf ac yn gafael yng ngwreiddyn y tafod. Daw ei gangen nesaf allan o'r ysgyfaint, mae'n arwain trwy'r llinell i'r galon ac yn casglu yng nghanol y frest.

Meridian yr afu

Mae llwybr yin sy'n rhedeg i fyny o waelod yr hoelen bawd, dros y instep, y ffêr fewnol, yn croesi llwybr y ddueg uwch ei phen ac yn mynd yn ei blaen ar hyd y tu mewn i'r llo a'r glun i'r afl, lle mae'n lapio o amgylch yr organau cenhedlu allanol. Mae'n arwain dros ochr isaf yr abdomen, gan droi i'r ochr o dan yr asennau rhydd. Mae gan yr adran nesaf gysylltiadau â'r stumog, yr afu a'r goden fustl. Mae'n debyg mai cangen fewnol yw hon. O'r afu, mae'n parhau trwy ochr fewnol y torso trwy'r diaffram ac asennau isaf i'r gwddf, y tu ôl i'r pharyncs mae'n treiddio i'r ceudod trwynol, trwyddo i'r nerfau optig. Mae'n mynd ymlaen i ben y pen, lle mae'n cysylltu â'r sianel reoli. O'r nerfau optig, mae un brigyn o'r llwybr yn pwyntio at gorneli’r geg ac yn lapio’r gwefusau o’r tu mewn. Mae'r gangen fer olaf yn dod allan o'r afu, yn treiddio'r diaffram ac yn gwasgaru i'r ysgyfaint; yn ôl rhai ffynonellau, fodd bynnag, mae'n parhau i ardal y stumog a'r rheiddiadur canol.

Meridian llosg y galon

Trac yin yn rhedeg i lawr yr allt o'r frest i'r fraich. Mae'n cychwyn yng nghanol y frest, yn mynd trwy'r pericardiwm, yn disgyn trwy'r diaffram ac yn cysylltu tri rheiddiadur. Mae ei gangen arwynebol yn mynd o ganol y frest trwy'r deth i'r gesail ac oddi yno mae'n disgyn i lawr y tu mewn i'r llaw trwy'r palmwydd hyd at ddiwedd y bys canol. Mae ganddo gangen fach o ganol y palmwydd, sy'n gorffen ar ddiwedd y cylch.

JIN - JANG

Fodd bynnag, wrth ymarfer qigong, mae hefyd angen deall nodweddion "yin" ac "yang" pob un o'r pedwar tymor a chynllunio arfer rhywun yn unol â hynny. Mae'r gwanwyn a'r haf yn dymhorau cynnes ac felly'n cefnogi yang. Mae'r hydref a'r gaeaf yn oer a gwyntog ac felly'n cynnal yin. Gellir rhannu ymarferion Chi-kung yn ddau gategori cyffredinol:

Waj-tan (elixir allanol) - mae'r arfer hwn yn cynyddu cylchrediad qi. Trwy ysgogi un rhan o'r corff - yr aelodau - rydym yn creu potensial mawr o egni fel ei fod yn llifo trwy system o sianeli Qi o leoedd sydd â photensial is. Mae'n defnyddio galluoedd hunanreoleiddiol yr organeb. Y fantais yw, er mwyn ymarfer ymarferion waj-tan yn effeithiol, nid oes angen i ni feddu ar wybodaeth helaeth o'r system ynni a'i deddfau.

Nej-tan (elixir mewnol) - mae'n cronni qi yn fewnol, yn y corff ac yna mae'n cael ei arwain allan i'r aelodau. Mae ymarferion heblaw lliw haul yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr am eu heffeithiolrwydd a'u hystod bron yn ddiderfyn o ddefnyddiau. Er mwyn ymarfer ymarferion heblaw tan yn iawn, mae angen i ni fod â rhywfaint o wybodaeth eisoes am weithrediad y system ynni (dyn nefoedd-ddaear). Felly, argymhellir cael arweiniad proffesiynol ar gyfer eu gweithredu.

Rhennir Chi-kung yn fras yn ôl ei ffocws a nod eithaf yr ymarfer.

Cynnal iechyd - atal iechyd, cysoni, cynnal lefel uchel o Qi, mae'r pwyslais ar reoleidd-dra ymarfer corff, gwaith beunyddiol arnoch chi'ch hun.

Trin afiechydon - ymarferion wedi'u targedu i ddileu hyd yn oed anhwylderau mawr yn y corff, mae nifer fawr o ailadrodd ymarferion â ffocws penodol yn cael eu hymarfer.

Crefft Ymladd - defnydd wedi'i dargedu i gynyddu galluoedd ymladd, amddiffynfeydd a gwytnwch system ynni'r hyfforddai.

Sut i ddechrau ymarfer corff

Mae dysgu canfod yr anadl - Qi, neu ganfod egni ac yna gweithio gydag ef yn eithaf syml. Mae'r disgrifiad o'r ymarferion yn y llyfrau yn aml yn gymhleth, ac efallai eich bod wedi rhoi cynnig ar ymarferion tebyg heb lawer o lwyddiant mewn cyrsiau tai chi. Ac efallai na fyddwch chi hyd yn oed mor argyhoeddedig o fodolaeth yr egni hwn. Yn rhyfeddol, i ddechrau, mae'n ddigon i berfformio ymarferion unigol. Mae'r gweithredu ei hun yn rhyfeddol o syml. Fodd bynnag, os ydych chi eisiau gwybod hanfod yr ymarferion a'u hegwyddor, mae'n dda mynychu cwrs ymarfer corff qigong. I gael cychwyn cyflawn, cymerwch gwrs penwythnos i gael syniad o'r ymarfer cywir.

Os ydych chi am roi cynnig ar yr ymarfer nawr, rydyn ni'n dod â chanllaw byr i chi.

Yn ysgwyd y corff

Yn gyntaf, rhaid ymlacio'r corff cyfan. Taenwch led eich ysgwydd ar wahân ac ymlaciwch eich ysgwyddau a'ch breichiau. Dechreuwch siglo ar flaenau eich traed, gan godi'ch sodlau tua 1-1,5 cm o uchder. Gyda phob effaith ar y sefyllfa, dychmygwch "Qi llygredig" gan adael eich corff i'r ddaear. Rhedeg yr ymarfer am oddeutu tri munud. Gallwch barhau trwy godi'ch breichiau i'r ochrau gyda'ch cledrau'n wynebu i fyny. Ceisiwch ddychmygu bod eich breichiau'n cyrraedd uchel i anfeidredd. Cymerwch anadl ddwfn a chymryd y Qi o'ch cwmpas i'r gofod rhwng eich breichiau, yr ydych chi'n eu dal uwch eich pen. Dychmygwch eich corff fel llong wag, y mae ei ben ar hyn o bryd - sef eich pen ar hyn o bryd - rydych chi'n codi Qi ffres ac yn gwthio'r Qi drwg allan o'ch corff i'r ddaear. Ailadroddwch yr ymarfer cyfan sawl gwaith.

Chi-kung yn symud

Ymlaciwch y corff cyfan eto, sythwch y asgwrn cefn a chanolbwyntiwch eich sylw a meddwl yn llwyr y tu mewn i chi. Dychmygwch fod eich pen yn ysgafn, yn unionsyth ac fel petai wedi'i atal gan linyn wedi'i ostwng o'r awyr. Edrych yn syth. Gostyngwch eich cluniau ychydig ac yna dechreuwch siglo'ch traed a'ch bysedd traed. Mae hyn yn actifadu'r pwyntiau ar y traed ac yn adfywio Qi yng nghamlesi'r coesau. Mae hyn yn gwella swyddogaeth yr aren a'r system wrinol. Dechreuwch gerdded yn gyfartal ac yn hawdd yn y fan a'r lle, wrth ddychmygu'r egni'n llifo wyneb i waered i'r asgwrn cefn i ben y pen ac yna bwa yn ôl o flaen eich corff i flaenau'ch traed a tharo'r sawdl ar y ddaear.

Chi-kung yn gorwedd

Mae'r ymarfer hwn yn cydbwyso pwysedd gwaed. Gorweddwch ar eich cefn, caewch eich llygaid ac ymlaciwch. Ymestyn eich dwylo ar hyd eich corff gyda'ch cledrau i lawr. Anadlu eto dros ben eich pen ac yna anadlu allan a dychmygu'r Qi anadlu sy'n llifo trwy'ch corff i'ch traed. Mae ymarferion a berfformir fel hyn yn addas ar gyfer pobl â phwysedd gwaed uchel. Ar gyfer pobl sy'n dioddef o bwysedd gwaed isel, mae'r ymarfer hwn wedi'i addasu. Yn gorwedd i lawr, estynnwch eich breichiau ar hyd eich corff ond gyda'ch cledrau i fyny. Anadlu trwy'r pwyntiau ar y traed ac anadlu allan trwy'r pen. Fodd bynnag, peidiwch â chanolbwyntio ar unrhyw un o'r pwyntiau yn rhy galed. Gallwch hefyd syrthio i gysgu'n bwyllog yn ystod yr ymarfer hwn.

Chi kung am well cwsg

Ymlaciwch a gorwedd ar eich cefn a gosod eich cledrau ychydig o dan eich bogail, tua dau neu dri bys ar wahân. Nesaf, dychmygwch fod pêl goch, gynnes y tu mewn i'ch corff o dan eich cledrau. Cwympo i gysgu gyda'r syniad hwn. Gallwch hefyd orwedd ar eich ochr a chefnogi'ch pen â'ch llaw a gosod eich braich arall ar yr un pwynt. Cysgu fel hyn.

Cadwch mewn cof bod symudiad Qi yn cael ei yrru gan eich meddwl. Mae eich Qi yn teithio trwy'r meddwl i'r man lle mae ei angen arnom. Mae'r meddwl a Qi wedi'u cysylltu ag un cyfanwaith. Nid oes unrhyw le ar y corff lle nad yw Qi yn cael. Os ydym yn dyrchafu ein hysbryd, yna gallwn reoli ein corff gyda chymorth Qi.

Awgrymiadau o e-siop Sueneé Universe

Věra Sedlářová: Cyfarfyddiadau Prin - Breuddwydion gyda Chi

Mae breuddwydion yn dangos y ffordd inni a chynigion datrys problemaumae hynny'n ein poeni yn ein bywydau. Dysgu deall a chanfod eich un chi sny a chael gwared ar faterion sydd heb eu datrys purwch eich karma.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb