Amser fel uned fesuradwy, neu sut brofiad fyddai defnyddio cynhwysedd ymennydd 100%

232174x 16. 08. 2019 Darllenydd 1

Rwyf wedi oedi ar y pwnc hwn sawl gwaith. Fel pob un ohonom. Yn rhyfeddol mae canfyddiadau Charles Darwin. Dyn a gafodd ei nodi gan daith chwyldroadol fawr dyn, hefyd theori esblygiadol. Y dyn a newidiodd y byd. Roedd ei ddamcaniaethau yn ei amser yn ddadleuol iawn ac eto maen nhw wedi bod yn sail i wyddoniaeth am fwy na blynyddoedd 160. Gadewch imi gymryd dyfynbris gan Lucy, yn enwedig rôl Freeman Morgan fel yr Athro Norman a'r arbenigwr ymennydd dynol gorau sy'n egluro theori Darwin yn ymarferol.

Biliynau o flynyddoedd yn ôl cawsom fywyd. J.pe baem yn ei waredu?

Cyfnod amser o safbwynt datblygu:

1) 1% capasiti'r ymennydd

Os cychwynnodd bywyd tua biliwn o flynyddoedd yn ôl i ddatblygu’r celloedd nerf cyntaf, rhaid aros blynyddoedd 400 000 arall. Mae hyn yn cychwyn y bywyd rydyn ni'n ei adnabod heddiw.

Mae'r ymennydd yn cynnwys ychydig filigramau yn unig ac ni ellir canfod unrhyw arwyddion o ddeallusrwydd. Mae'n gweithio'n debycach i atgyrch.

 • Niwtron 1 - rydych chi'n fyw
 • Niwtronau 2 - rydych chi'n symud

A gyda'r mudiad mae pethau diddorol yn dechrau digwydd. Gadewch i ni ddweud bod bywyd anifeiliaid yn para miliynau o flynyddoedd, ac eto mae'r rhan fwyaf o'r creaduriaid hyn yn defnyddio capasiti ymennydd 3 i 5%, ac felly roedd cyn i ni gyrraedd brig y gadwyn anifeiliaid gan fodau dynol. Ar yr union foment hon y dechreuodd y creaduriaid hyn ddefnyddio mwy o allu eu hymennydd.

2) 10% capasiti'r ymennydd

Nid yw 10% yn ymddangos fawr ddim, ond os cymerwch yr hyn yr ydym wedi'i wneud, mae hynny'n ddigon. Gan gynnau tân, dyfeisio hedfan, fe wnaethon ni reoli'r arian ac amharu ar ein hiechyd. Dechreuon nhw fasnachu ar y farchnad stoc, neu ddyfeisio robotiaid, argraffu arian, a hedfan i'r gofod. Maen nhw'n gadael i fom niwclear ffrwydro, dysgu dawnsio a deall mytholeg, neu ddyfeisio peiriant golchi a thrydan. Fe'u ganed mewn llawer o ddiwylliannau, celf, ysbrydolrwydd, disodli bwyd ag amnewidion artiffisial, ac adeiladu dinasoedd.

3) 20% capasiti'r ymennyddy

Nawr byddwn yn disgrifio un achos arbennig ... Yr unig greadur sy'n gallu defnyddio ei ymennydd yn well na bodau dynol yw Dolffin.

Amcangyfrifir bod yr anifail anhygoel hwn yn defnyddio hyd at 20% o allu ei ymennydd. Yn anad dim, mae'n caniatáu iddo gael ei ben ei hun System adleoli mae hynny'n gweithio'n llawer gwell nag unrhyw sonar a ddyfeisiwyd gan fodau dynol. Ac eithrio nad oedd dolffiniaid wedi dyfeisio'r sonar hwn, fe wnaethant esblygu'n naturiol. A dyma bwnc pwysicaf yr holl fyfyrdodau athronyddol cyfoes.

“Mae'n debyg ein bod ni'n cytuno bod pobl yn poeni llawer mwy amdano WEDI nag BE ”

Mae'n ymddangos mai dim ond un nod sydd gan fywyd creaduriaid cyntefig fel ni AMSER. Fodd bynnag, ar y llaw arall, mae'n ymddangos hefyd mai unig bwrpas pob cell ym mhob corff yw heneiddio. Ac Er mwyn cyflawni'r nod hwn, dim ond dau opsiwn sydd gan y llu o gelloedd sy'n cynnwys llyngyr a bodau dynol:

 • Anfarwoldeb
 • CYNRYCHIOLAETH

Beth mae hyn yn ei olygu i gell?

Os nad yw'r amgylchedd yn ddigon ffafriol neu'n briodol / ee. trychinebau, daeargryn, llifogydd, sychder, storm, corwyntoedd, gweithgaredd folcanig / dewis celloedd anfarwoldeb. Hynny yw, maent yn dewis hunangynhaliaeth ac annibyniaeth. Fel arall, os yw'r amgylchedd yn ffafriol, dewiswch atgenhedlu. Hynny yw, cyn iddo farw, mae'n trosglwyddo mwy o wybodaeth i gell arall, sy'n ei throsglwyddo i'r gell nesaf a'r nesaf, ac ati. Felly, yn y modd hwn, mae gwybodaeth a phrofiad yn cael eu trosglwyddo'n gyson. Felly gadewch i ni ddychmygu am eiliad sut olwg fyddai ar ein bywyd pe byddem ni'n defnyddio, dyweder, 20% o'n gallu ymennydd.

Yn y cam cyntaf. dylem allu rheoli ein corff ein hunain yn berffaith. Fodd bynnag, nid yw hyn wedi'i brofi'n wyddonol, ar hyn o bryd dim ond rhagdybiaeth ydyw. Pan feddyliwch am y peth, mae'n anodd iawn cyfaddef bod y Groegiaid, yr Eifftiaid a'r Indiaid wedi gwybod am gelloedd ers canrifoedd cyn dyfeisio'r microsgop cyntaf. Unwaith eto, rydym yn dibynnu ar Darwin, a luniodd ei theori esblygiad. Ar y pwynt hwn, mae'r ymennydd yn agor ac yn ehangu ac yn gweld dim rhwystrau. Gwladychu.

Amser

Oedden nhw'n meddwl ei fod yn ffwl bryd hynny?

“Ein tasg yw gwthio ffiniau a deddfau a dianc rhag ESBLYGIAD k REVOLUCI. "

Gadewch i ni ddweud felly mae 100 biliwn niwronau i bob dynol y mae, ond dim ond 15% wedi'i actifadu. Felly fe welwch fwy o gysylltiadau niwronau yn y corff dynol nag yn yr alaeth seren. Mae gennym rwydwaith gwybodaeth enfawr yn llythrennol, ond prin fod gennym fynediad iddo.

4) 40% capasiti'r ymennydd

Mae rheolaeth yn fwyaf tebygol o ddigwydd eich hun, eraill, màs, tonnau electromagnetig. Nid yw'r corff yn teimlo poen, ofn, awydd. Mae'r pethau sy'n ein gwneud ni'n ddynol yn diflannu. Mae ffrwydrad o'r holl wybodaeth ar lefel ffiseg cwantwm, mathemateg gymhwysol, gallu anfeidrol cnewyllyn y gell. Ar hyn o bryd, mae hanfod bywyd, o ddechrau cyntaf datblygiad y gell gyntaf, wedi digwydd ac wedi'i rannu'n gelloedd eraill, felly'r pwrpas sylfaenol yw goroesi a i drosglwyddo gwybodaeth. Nid oes mwy o synnwyr yn hynny. Ond wrth hyn rydyn ni'n mynd i mewn i'r deyrnas SCI-FI.

5) 100% capasiti'r ymennydd

Rheolaeth gan ysgogiadau trydan ac felly cysylltiad llawn â phopeth. Mae pob cell yn adnabod y lleill ac yn siarad â'i gilydd. Maent yn cyfnewid 1000b / s. Mae grwpiau celloedd yn ffurfio rhwydwaith cyfathrebu enfawr a all ffurfio mewn sawl ffordd. Mae celloedd yn uno, yn dadffurfio, ar yr un ffurf heb wahaniaeth. Mae dynolryw yn cael ei ystyried yn unigryw ac wedi adeiladu ei theori bodolaeth ar yr unigrywiaeth hon. Rydym yn honni bod un yn uned fesur, ond nid yw. Nid yw'r system gymdeithasol gyfan ond amlinelliad bod 1 a 1 yn 2. Wnaethon ni ddim dysgu mwy. Fodd bynnag, yn ôl y theori hon, nid yw 1 a 1 yn hafal i 2. Yn y bôn nid oes rhifau na llythrennau.

Fe godon ni ein bodolaeth i wneud "pethau bach" dynol yn ddealladwy, a gwnaethon ni greu graddfeydd i anghofio'r raddfa cosmig. Felly gadewch i ni ddweud nad pobl yw'r uned fesur ac nad yw bywyd yn cael ei lywodraethu gan gyfreithiau awtomatig, felly beth neu bwy sy'n ei reoli? Mae'r prawf o fodolaeth felly AMSER. Amser felly yw'r unig wir uned i'w mesur oherwydd ei bod yn dystiolaeth o fodolaeth o bwys. Heb amser yn ddamcaniaethol nid ydym yn bodoli.

Amser = uned

Er mwyn cyflawni 100% o gynhwysedd yr ymennydd, mae angen gorfodi celloedd i ildio i'r atom olaf oherwydd byddant yn amddiffyn ac yn goroesi er mwyn i gyfanrwydd oroesi. Er yr holl wybodaeth hon, nid yw dynolryw yn barod eto. Rydym yn dal i gael ein swyno gan bŵer ac elw. Gyda'r nodweddion hyn, gallai defnyddio mwy o gapasiti'r ymennydd ddod ag ansefydlogrwydd ac anhrefn, ond mae anwybodaeth yn dod ag anhrefn, felly mae angen i chi feddu ar gymaint o wybodaeth â phosib.

Biliynau o flynyddoedd yn ôl cawsom fywyd. Nawr rydych chi'n gwybod sut i'w drin.

* Nodyn

Mae Lucy yn defnyddio'r enw sylwedd / cyffur CPH4.

Mae'n sylwedd a gynhyrchir gan fenywod yn ystod wythnos beichiogrwydd 6. Dim ond ychydig bach. I blentyn, fodd bynnag, mae'n ffynhonnell pŵer bom atomig. Oherwydd yr egni hwn sy'n angenrheidiol ar gyfer y ffetws, mae holl esgyrn y corff yn cael eu ffurfio.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 2 ar "Amser fel uned fesuradwy, neu sut brofiad fyddai defnyddio cynhwysedd ymennydd 100%"

 • mer yn dweud:

  Mae 1) eisoes wedi'i brofi'n gorfforol y gall ymwybyddiaeth newid realiti (arbrawf hollt dwbl)
  Profwyd 2) lawer gwaith yn arbrofol bod myfyrdodau torfol yn lleihau gweithredoedd drwg (trosedd)
  = Defnydd capasiti 100% = mae pawb yn union yr un fath o ran galluoedd â'r Duw goruchaf, bellach dim ond "gostwng" o'u gwirfodd i ddysgu

  • OKO OKO yn dweud:

   Dydw i ddim yn mynd i wadu hynny (1,2). Rwy'n ei chael hi'n brofedig ac yn dangos yn eithaf clir nad ydym yn deall “realiti” o gwbl.
   Ond yr hyn y gallaf ei ddweud yn eithaf dibynadwy yw nad yw niferoedd masnachwyr yn gweithio yn achos cyfathrebu niwronau yn yr ymennydd. Mae'n nonsens meddwl bod y peth mor syml fel y gellir pennu unrhyw beth o safbwynt yr arsylwr yn seiliedig ar y gweithgaredd synhwyraidd yn yr ymennydd ... Mae'r cwestiwn beth yw 100% o gapasiti'r ymennydd yn ddiddorol, ond nid ydym yn ei wybod. Efallai ei fod y wladwriaeth bresennol hefyd ...

Ad a Ateb