A oedd Asher yn wraig i Dduw?

6791x 23. 10. 2019 Darllenydd 1

Mae rhai archeolegwyr Beiblaidd yn credu y gallai cerfluniau benywaidd di-ri gynrychioli'r dduwies Judeo-Gristnogol gynnar Asher, gwraig Duw. Llenwyd y dwyrain blaen hynafol â nifer llethol o dduwiau a duwiesau, felly beth mae darganfod un arall yn ei olygu i'n hanes? Wel, pe bai'r duwdod yr ydym yn sôn amdano wedi rhannu'r allor â Duw ei hun, yna gallwn daflu beiddgar 2000 mlynedd o uniongrededd. Mewn gwirionedd, pe bai crefydd gynnar Israel, y ganwyd y traddodiadau Judeo-Gristnogol monotheistig ohoni, yn cynnwys addoli duwies o'r enw Asher, sut fyddai hyn yn newid ein dealltwriaeth o'r canon Beiblaidd a'r traddodiadau sy'n deillio ohoni?

A allai Ashera fod yn wraig i Dduw mewn gwirionedd?

Mewn tirwedd hanesyddol gyfoethog o'r enw Levanta - tua thiriogaeth Israel heddiw, Palestina, Libanus a Syria - roedd cyfoeth o dystiolaeth o sut roedd pobl yn byw yn rhai o eiliadau allweddol hanes. Mae'r canfyddiadau hyn yn cynnwys nifer o gerfluniau menywod sy'n dyddio o oddeutu 10. ganrif CC hyd ddechrau 6. ganrif CC, pan syrthiodd teyrnas ddeheuol Jwdea i ddwylo'r Babiloniaid, a all gynrychioli gwraig y Duw Hebraeg.

Mae'r cerfluniau clai hyn o siâp conigol oddeutu yn cynrychioli menyw sy'n dal ei bronnau. Gellir rhannu pennau'r cerfluniau hyn yn ddau gategori yn ôl y math o weithio ac addurno: y categori cyntaf gyda phen siâp bras a nodweddion wyneb lleiaf neu'r ail gategori gyda steil gwallt nodweddiadol wedi'i fodelu a nodweddion wyneb mwy soffistigedig. Mae cerfluniau bob amser yn cael eu torri a bob amser mewn man sy'n dangos eu bod yn cael eu taflu. Ni all unrhyw un ddweud yn sicr ar gyfer beth y defnyddiwyd y cerfluniau hyn, pam ein bod yn dod o hyd i gynifer, neu pam y cawsant eu dinistrio'n fwriadol - os o gwbl. Gallent fod yn wrthrychau cyffredin cyffredin neu hyd yn oed yn deganau plant. Y theori gyffredinol, fodd bynnag, yw eu bod yn cynrychioli’n union y sylwadau sydd wedi plagio’r proffwydi: gwraig, brenhines, a chydymaith Duw gyda’r holl dduwiau yr oedd hi’n gyfartal â nhw.

Mae'r cerflun yn gwrth-ddweud golygfeydd hynafol

Er nad oes amheuaeth bod Iddewiaeth yn un monotheistig ar adeg ysgrifennu'r Beibl Hebraeg, mae'r canfyddiadau hyn yn broblem. Mae presenoldeb y duwdod benywaidd, os yw, fel y mae rhai ysgolheigion yn credu, yn ei chynrychioli yn wir, yn gwrth-ddweud y farn bod crefydd hynafol Israel yn y bôn yn anadferadwy ac yn seiliedig ar grefydd yr hynafiaid hyd at Abraham, a ystyriwyd yn ffigwr hanesyddol go iawn. Yn ystod Temlau Jerwsalem, roedd y rôl offeiriadol i ddynion yn unig. Yn yr un modd, am y rhan fwyaf o hanes traddodiad rabbinig, mae menywod wedi'u heithrio o'r offeiriadaeth. Ac eithrio Mair, mam Iesu, a disgyblion Mair Magdalen, neilltuodd Cristnogion rolau cysegredig i ddynion yn eu canon. Fe'i gelwir hefyd yn Gristnogion fel yr Hen Destament, mae Tanach yn cofnodi olyniaeth olynol patriarchiaid hanesyddol unigol ac arweinwyr gwrywaidd, ond mae'n rhestru sawl merch fel proffwydi.

Ond efallai y byddai addoliad eang Asher yn awgrymu nad oedd y crefyddau hyn bob amser yn hollol batriarchaidd. Yn bwysicach fyth efallai, er bod y traddodiad Judeo-Gristnogol yn ei ffurf godio hirdymor yn un monotheistig, byddai addoli Ashera yn tynnu sylw nad yw wedi bod felly erioed neu ei fod wedi dod yn un yn raddol.

Beth fyddai Ashera yn ei olygu i draddodiadau monotheistig?

Cyn i undduwiaeth lem ddod i rym yn Israel, roedd un duwdod amddiffynnol yn ôl arferion traddodiadol hŷn amldduwiaeth Canaaneaidd, a oedd ond yn un o'r rhai mwyaf pwerus ymhlith y duwiau niferus a addolwyd yn y rhanbarth Hebraeg. Yn y traddodiad Hebraeg hynaf, galwyd y duwdod hwn yn "El", sef enw Duw Israel. Roedd gan El wraig ddwyfol, duwies ffrwythlondeb Athirat. Pan ddefnyddiwyd yr enw JHVH, neu'r ARGLWYDD, i ddynodi prif Dduw Israel, cymerwyd Athirat drosodd fel Ashera. Mae damcaniaethau modern yn awgrymu bod y ddau enw, El ac Yahweh, yn cynrychioli uno dau grŵp a oedd gynt yn wahanol o lwythau Semitaidd, gydag addolwyr Jahve yn drech.

Wedi hynny, bu pwysau ar ddilynwyr Ela i addasu i agweddau’r ARGLWYDD ac i gefnu ar yr hyn a oedd yn ymddangos fel yr arferion Canaaneaidd gwrthdro, megis perfformio defodau mewn allorau awyr agored mewn llwyni neu ben bryniau, neu addoli sawl duwdod. Ond dadorchuddiwyd nifer o ganfyddiadau yng nghanol 20. nododd ganrif barhad y ddau grŵp diwylliannol, a amlygodd, er enghraifft, y gred bod gan eu Duw amddiffynnol, rheolwr pob duw, wraig. Y gwir yw bod tystiolaeth y traddodiadau hyn a rennir gan yr Israeliaid a'r Canaaneaid yn cyfeirio at draddodiad hŷn a briodolodd i ddynion a dim ond Duw safle pŵer llai unigryw, o ran cynrychiolaeth o leiaf, nag a feddyliwyd yn wreiddiol am y grefydd batriarchaidd a monotheistig hon.

Datgelu tystiolaeth

Yn y flwyddyn roedd 1975 mewn ardal o'r enw Kuntillet Ajrûd, yn ôl pob tebyg yn byw ar droad 9. a 8. ganrif CC, daeth o hyd i nifer o wrthrychau cwlt a oedd yn darlunio Duw pob duw, yr ARGLWYDD, ochr yn ochr yn ôl pob tebyg, fel y nododd llawer o ymchwilwyr, y dduwies Asher. Datgelwyd hefyd ddau gynhwysydd dŵr mawr, neu pithoi, a nifer o furluniau. Mae ymchwil archeolegol hefyd wedi dwyn nifer fawr o shardiau cerameg neu gynwysyddion toredig i'r amlwg a oedd yn cael eu defnyddio'n gyffredin ar gyfer ysgrifennu ar adeg pan nad oedd cynhyrchu papur yn hysbys. Oherwydd ei fod yn anymarferol, dim ond arysgrifau byr neu frasluniau ar shards yr ydym yn dod ar eu traws.

Fodd bynnag, ysgrifennwyd dau adroddiad rhyfeddol ar ddau shard o'r ardal hon:
"... Rwy'n eich bendithio yn enw'r ARGLWYDD Samarski a'i Aser." (Neu, "Aser.")
"... Rwy'n eich bendithio yn enw'r ARGLWYDD Teman a'i Aser."

Mae ystyr yr enw lleol Teman yn ansicr, ac mae'n heriol i'r ysgolheigion astudio arysgrifau hynafol (mae Teman yn gysylltiedig â theyrnas Nabatean Edom, Peter oedd ei phrifddinas). Ond mae ystyr y fformiwla hon yn ymddangos yn eithaf clir. Yn ôl yr archeolegydd William Dever, awdur y llyfr "Did God Have a Wife?", Mae'r adroddiad hwn yn awgrymu y gallai Asher, a oedd yn bartner i Ela yng nghrefydd Canaan, aros yn bartner i'r ARGLWYDD pan oedd ei enw yn enwad pennaf Duw yr holl dduwiau. Mae Dever yn ystyried ymhellach y gallai un o'r ffigurau a dynnwyd ar shardiau a allai fod wedi ei engrafio gan rywun heblaw awdur y testun fod Ašera ei hun yn eistedd ar yr orsedd ac yn chwarae'r delyn. Mae'n syniad diddorol iawn, ond byddai angen tystiolaeth ychwanegol i'w gadarnhau. Fodd bynnag, mae Dever yn nodi bod y lle hwn yn ôl pob tebyg yn cyflawni dibenion defodol, fel yr awgryma arteffactau diwylliannol. Fodd bynnag, mae'n debygol bod y llun uwchben yr arysgrif wedi'i ychwanegu yn nes ymlaen ac felly nid oedd yn rhaid iddo ymwneud â'r testun o gwbl.

Cwlt Asherah yn Israel Hynafol a Jwda

Mewn lleoliad arall o 7. Yn y 19eg ganrif CC, mae arysgrifau Chirbet el-Qóm, yn ymddangos. Cyfieithodd yr archeolegydd Judith Hadley y llinellau anodd eu darllen hyn yn ei llyfr The Cult of Asherah yn Ancient Israel a Judah: Evidence for a Hebrew Goddess. Ysgrifennodd Urijahú Rich hyn.

Bendigedig fyddo Uriyah trwy'r ARGLWYDD. Oherwydd oddi wrth ei elynion, fe’i hachubwyd gan ei asher. O Oniyahu… Ei asher… A’i ac ef [ef].

Nid yw rhai geiriau wedi'u cadw, ond ymddengys bod y fendith wedi'i seilio ar yr un geiriad a ddefnyddir yn gyffredin. Os oes arysgrif hirach yn rhywle yn y cofnod archeolegol, gall ein helpu i ddarganfod a yw'n wrthrych defodol neu'n wraig i Dduw. Am y tro, mae'r arbenigwyr yn anghytuno. Ond 50 flynyddoedd yn ôl, pan ymddangosodd y darnau cyntaf, ni fu sôn am hyn. Mae hyn yn rhannol oherwydd bod archeoleg Feiblaidd wedi'i sefydlu fel disgyblaeth sy'n ymroddedig i gasglu tystiolaeth sy'n cefnogi'r Ysgrythur Sanctaidd. Ond ar ddiwedd 20. Yn yr 20fed ganrif, symudodd ffocws yr ymchwil i archwilio bywyd bydol yn yr Oes Efydd a'r Oes Haearn Gynnar, yr amseroedd y tarddodd paradeimau Beiblaidd. Fodd bynnag, canfuwyd arteffactau a fyddai’n adlewyrchu’r Ysgrythur Sanctaidd yn llai aml o’u cymharu â’r rhai a oedd yn adlewyrchu bywyd bob dydd ac a oedd, ar ben hynny, yn gwrth-ddweud y canon yn uniongyrchol, fel yn achos darganfod gwraig bosibl o ddwyfoldeb monotheistig.

Felly pwy, neu beth, oedd Ashera yn union?

Mae'r gair "Asher" yn ymddangos yn y Beibl Hebraeg gyfanswm o weithiau 40 mewn cyd-destunau amrywiol. Ond oherwydd natur y testunau hynafol, mae'r defnydd o air sy'n llythrennol yn golygu rhywbeth fel "hapus" yn amwys. A oedd y gair "asher" yn golygu gwrthrych a oedd yn cynrychioli'r dduwies, y dosbarth yr oedd y dduwies yn perthyn iddo, neu ai enw'r dduwies Asher ei hun ydoedd? Mewn rhai cyfieithiadau, mae Asher yn cyfeirio at goeden neu rigol benodol. Mae'r defnydd hwn yn codi nifer o gymdeithasau. Roedd coed, a oedd yn aml yn gysylltiedig â ffrwythlondeb, yn cael eu hystyried yn symbol cysegredig o holl ffigurau maethlon Asher. Mewn ystyr ddatganoledig, gallai “ashhera” fod yn golofn bren, yn ei hanfod yn lle coeden sydd wedi'i gosod y tu mewn i'r adeilad. Mewn gwirionedd, ar adeg pan oedd yn llai chwaethus addoli'r gwahanol dduwiau, defnyddiodd addolwyr y dduwies Asher y piler neu'r goeden onnen fel gwrthrych dirprwyol y buont yn gweddïo'n gyfrinachol amdano.

Efallai mai un o ddehongliadau stori Gardd Eden yw amlygiad o wrthod cyltiau benywaidd o ffrwythlondeb a mamolaeth, a gall ffrwyth gwybodaeth waharddedig gyfeirio at arferion sydd wedi'u cysegru i Ashira. Mae dysgeidiaeth Feiblaidd draddodiadol yn egluro bod lleoliad yr ashera wrth ymyl allor Duw Israel wedi'i fwriadu fel arwydd o dduwioldeb mwy a'i fod yn eithaf cyffredin. Yn wir, mae rhai arbenigwyr yn dehongli'r eilunod dwbl hyn i gyfateb i Jahve / El ac Ashra. Serch hynny, mae hyn hefyd wedi cael ei ystyried yn groes i normau crefyddol dros amser, ac wedi ei ystyried yn arwydd o amldduwiaeth - er bod y lludw wedi'i osod i anrhydeddu'r ARGLWYDD a neb arall. Ond mae hefyd yn bosibl bod yr hyn a oedd i ddechrau yn symbol o'r dduwies wedi colli ei ystyr wreiddiol dros amser a dod yn wrthrych cysegredig.

Mewn rhannau eraill o'r Ysgrythur Hebraeg, ymddengys bod y gair "asher" yn cyfeirio'n uniongyrchol at ddwyfoldeb gwaharddedig Canaan. Daw'r rhan fwyaf o'r wybodaeth sydd gan archeolegwyr am grefydd Canaan o le o'r enw Ugarit, dinas i'r gogledd o Israel, lle siaradwyd iaith sy'n agos at Hebraeg. Yn Ugaritian, ysgrifennwyd "Asher" yn "Athirat" ac fe'i hystyriwyd yn dduwies a chydymaith Ela, duw amddiffynnol holl dduwiau ffydd amldduwiol Canaan, gan gynnwys y duw Ba'al yn ôl pob tebyg, a ddisodlodd Ela yn ddiweddarach yn safle prif dduw'r Canaaneaid.

Roedd y dduwies hefyd yn bodoli yng nghysylltiadau mytholegol cymhleth y diwylliannau cyfagos, gan gynnwys yr Hethiaid, ac mewn rhai amrywiadau stori roedd ganddi gymaint â phlant 70. Ond ni ddechreuodd y syniad y gallai'r ashera - neu gerflun clai menyw - gynrychioli'r dduwies Asher wirioneddol ennill mewn pwysigrwydd yn gynharach nag yn 60. a 70. Hedfan 20. ganrif ac mae'n dibynnu'n bennaf ar ddarganfyddiadau a dadansoddiad Dever.

Pam nad yw'r traddodiadau Judeo-Gristnogol heddiw yn cydnabod gwraig Duw?

Ffermwyr a bugeiliaid oedd mwyafrif yr hen Israeliaid. Roeddent yn byw mewn pentrefi bach ynghyd â'u teulu estynedig, lle'r oedd disgynyddion gwrywaidd yn aros yn yr un cartref â'u rhieni. Symudodd y menywod i bentref arall gerllaw ar ôl y briodas. O'i gymharu â'r gwareiddiadau afonydd cyfoethog yn yr Aifft a Mesopotamia, roedd bywyd yn y Levant lled-cras yn arw. Roedd cryn dipyn o dirfeddianwyr cyfoethog yn byw yma a goroesodd y mwyafrif o bobl. Yn ystod cyfnod teyrnasoedd Israel, cynhaliwyd y rhan fwyaf o weithgareddau crefyddol mewn pentrefi o'r fath, yn yr awyr agored o ran eu natur a gartref. Ac fel y dyddiau hyn, nid oedd ffydd bersonol o reidrwydd yn cyfateb i'r athrawiaeth swyddogol, a oedd ei hun yn destun newid. Mae'n dilyn bod yr Ysgrythur Sanctaidd yn canolbwyntio'n bennaf ar ddosbarth uchaf y gymdeithas hynafol: y brenin a'u retinue, yn ogystal â'r elit crefyddol sy'n byw mewn dinasoedd mawr, yn enwedig Jerwsalem ei hun. A thrwy ewyllys yr elites dyfarniad hyn, gwnaed penderfyniadau ynghylch pa draddodiadau crefyddol a fyddai’n cael eu dilyn a’u hanghofio.

Yn hynny o beth, cafodd y Beibl ei hun ei ddiwygio a'i drefnu i adlewyrchu diddordebau gwleidyddol cyffredinol Jerwsalem ar y pryd. Er enghraifft, mae llyfr Genesis yn cynnwys ysgrifau a diwygiadau o wahanol gyfnodau, ond nid yn ôl sut y cafodd ei ysgrifennu. Mae'n dilyn, wrth i amldduwiaeth ildio i undduwiaeth, er gyda rhywfaint o orgyffwrdd, ac i addolwyr Ela gilio i ddilynwyr Jahve, diflannodd addoliad Asher yn raddol. Yn olaf, defnyddio asher yn Nheml Jerwsalem ac addoli asher fel y cyfryw yn ystod 6. Yn yr un cyfnod, daeth cynhyrchu cerfluniau clai i ben. Daeth crefydd Israel yn undduwiaeth ganolog ar ôl cyfnod hir o wahaniaethau rhanbarthol. Yn y cyfamser, mae addoliad Asher wedi diflannu o ymwybyddiaeth pobl i'r fath raddau nes bod hyd yn oed ei hetifeddiaeth wedi diflannu o hanes ers cryn amser. Ond mae'r syniad y gallai Duw o'r holl dduwiau fod wedi cael gwraig mewn traddodiad monotheistig yn bryfoclyd yn sicr.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb