A gafodd y dyn ei greu mewn labordy gwely'r môr?

10567x 13. 04. 2018 Darllenydd 1

Ble cafodd dyn ei greu? Ydyn ni wedi ein gwneud ar dir? Neu ar wely'r môr? A phan, sut a chan bwy? Mae'r rhain yn gwestiynau bod dynoliaeth wedi bod yn drafferthus ers y cyfnod hynafol.

Y prif golofnau Damcaniaethau AAS (archeoleg, astroniaeth a damcaniaeth SETI) yn dal i gynnwys y wybodaeth rhyfeddol o lwyth Gorllewin Affrica Dogons am y system Sirius.

Os ydych chi'n gofyn i'r Dogons, o ble maent yn gwybod yn union am orbit a pherthynas disgyrchiant y byd pell, maent yn cyfeirio ato Nommo - Dduwiau anhygoel, a ddaeth mewn amseroedd cyn-hanesyddol hynafol o'r dyfnder gofod ar y Ddaear ac yn dysgu am eu mamwlad nefol. Rydym yn ddiolchgar i'r ieithydd Robert Temple am ymchwil union, sef un o'r profion gorau ar gyfer ein cwmni AAS. Mae gwybod y Dogon eu hunain yn fwy na rhyfeddol!

Sut mae'n bosibl gwybod y "genedl naturiol" syml â manylion di-dor am y system Syrius, y gellid ei brofi'n eithaf cywir yn unig, diolch i ddulliau ymchwil mwyaf modern 20. a 21. ganrif? Ac eto nid yn unig y mae gwybodaeth y Dogons yn gannoedd, ond, fel y mae'r cysegr yn profi, miloedd o flynyddoedd oed! Walter - Jörg Langbein.

Felly daeth estroniaid milwrol o Syrius ar y Ddaear filoedd o flynyddoedd yn ôl? A oedden nhw'n dduwiau cosmig anffibriws?

Os felly, ni ddylai y duwiau anferthiol hyn ddibynnu ar eu olion mewn diwylliannau eraill o'r hen amser? Ceisiais ddal eu olrhain ...

Hobby am ddŵr .... Cefnfor De

Does dim amheuaeth: roedd gan yr ymwelwyr o'r bydysawd gysylltiad rhyfeddol i'r dŵr. Meddyliwch am fyd arys wych Micronesia. Yn Pohnpei (Ponape), dros gannoedd o ynysoedd a grewyd yn artiffisial, adeiladwyd adeiladau enfawr o golofnau cerrig mawr yn yr hen amser. Mae gan y brif system drafnidiaeth yn Fenis, y môr deheuol, sianelau di-ri. Ond roedd yna dwneli tanddaearol ar yr ynysoedd unigol a ddaeth i ben o dan wely'r môr a dod i ben rywle ar wely'r môr.

Dyna'r ymwelwyr nefol a gyrhaeddodd ar y Ddaear yn y cychod hedfan a phenderfynwyd yn fanwl ble roedd yr ynysoedd artiffisial yn cael eu creu. A oeddent yn dduwiau anffibriol allan o'r gofod? Daearyddion daearol, diddorol Nan Madol roeddent yn byw, fel y gwyddys o draddodiadau hynafol, yn y môr. Masao Hadley, a barchwyd gan Nan Madol, "Cyn i bobl Pohnpei ddod yma, roedd dinas o dduwiau! Ar wely'r môr! "Dylai'r annedd hon yn ddwfn o dan lefel y môr fod yn bosibl o hyd heddiw: yn y" Nan Mwoluhsei ", sy'n golygu" lle mae'r llwybr yn dod i ben ". Mae hyn yn dal i gael ei argyhoeddi gan y bobl leol. Yr hyn sy'n ymddangos fel wal adeiledig a thrwyddi draw yw hyd yn oed 860 metr o hyd. Fe'i cynlluniwyd i oroesi'r ddaeargryn. Pa lwybr sydd wedi dod i ben yma? Duwau'r bydysawd?

"Cŵn" y Dogons

Mae amrywiolwyr cyfoethog wedi treiddio i'r ardaloedd hyn ac wedi gweld adfeilion. Nid oes neb erioed wedi awyddus i archwilio'r olion hyn o ddiwylliant hynafol. Mae ganddo ymosodiad dwyfol arnyn nhw ac yn lladd unrhyw un sy'n ymuno â chyn-chwarter y nefoedd nefol. Nid yw David Hatcher Childress wedi gadael iddi gael ei anwybyddu gan yr ofn hwn o deifio olchi gyda rhai ffrindiau lleol. Ar ddyfnder o ugain i ddeg pump ar hugain islaw lefel y môr, maent yn dod ar draws dro ar ôl tro gyda monolithau perpendicol. Yn aml roeddent mewn parau, ac roedd bron bob amser yn gorelau gorlawn.

Childress: "Mae gan rai o'r cerrig hyn engrafiadau megis croesau, sgwariau, petryalau, sgwariau, a chwadrantau ar un ochr yn agored. Rwyf wedi gweld arwyddion tebyg ar adfeilion anghyffredin y mynyddoedd Bolivian, ychydig filltiroedd o Tiahuanaca, yn Puma Punk. A oes cysylltiad yma?"

Ai nhw yw'r cyntaf i gysylltu â dinas y duwiau? Canfu Childress a'i gydweithwyr fod gwely'r môr yn disgyn ymhellach i lawr y colofnau, yn ôl pob tebyg o hanner deg i chwe deg troedfedd. Nid oeddent yn awyddus i fynd i'r ardaloedd dyfnach hyn.

Duwiau beiblaidd a'u cartrefi yn y môr

Disgrifir Mwari, Duw Cynhanesyddol Cynhanesyddol fel bod yn amffibiaid. Efallai y bydd syniad o'r fath yn ymddangos yn rhyfedd i Ewropeaidwyr Cristnogol. Serch hynny, ni ddylem ystyried y cysyniadau dwyfol a dychrynllyd egnotig - dirgel. Ar gyfer astudiaeth ofalus o ffynonellau testunau Hebraeg, sy'n rhan o sylfaen Cristnogaeth, dogfennau: mae ein darlun presennol o Dduw yn gorwedd ar ddelweddau mystical a dirgel o Mwari tebyg.

O leiaf yn yr Hen Destament mae tystiolaeth glir bod creodd y duwiau cynhanesyddol y bobl gyntaf yn labordy gwely'r môr. Disgrifir hyn yn y testun, a ddywedir wrth ddiwinyddion fel "anheddau duwiau"! Mae Cristnogaeth ynghyd ag Iddewiaeth ac Islam yn un o dri gwych crefyddau monotheistig, sy'n canolbwyntio ar un Duw omnipotent. Mae testunau cynharach gan Israel hynafol yn tystio nad oedd gan yr Iddewon hynafol ddim ond un Duw. Dim ond yn llym y dylai'r holl ddelweddau eraill gael eu addoli.

Nid oes gan y rheoliad hwn unrhyw amheuaeth ynghylch bodolaeth pwerus eraill. Roedd y duwiau eraill yn dal mor real â'u prif dduw. Yn gynhwysfawr, mae'r Gwyddoniadur Hynafoliaethau yn nodi yn y cyd-destun hwn bod "ni chafodd bodolaeth duwiau eraill ei gwestiynu, ond (yn unig) gwaharddwyd eu diwylliant. "

Roedd duwiau anhygoel yn byw yn y môr

Mae hyn yn glir iawn yn y Beibl, sy'n cael ei ystyried yn llym monotheistig, er enghraifft yn Eseia. Yma (pennod 41, pennill 29), rydym yn darllen am ddelweddau estron: "Wele, mae pob un yn wag, nid yw eu gwaith am ddim: y gwynt a'r urddas yw eu idolau."Mae'n fwy na diddorol pa mor union y mae Moses yn diffinio'r gwaharddiad o greu delweddau o ddelweddau. Oherwydd bod pwyslais ar y gorchymyn hwn yn ei ystyr sylfaenol, fe'i cynhwyswyd ddwywaith yn y Pentateuch.

Rydym yn darllen yn yr ail lyfr Moses (pennod 20, 4, pennill) a 5. Llyfr Moses (pennod 5, pennill 8): "Nid ydych yn gwneud cerfluniau na delwedd rhywbeth sydd yn yr awyr, i lawr ar y ddaear neu yn y dyfroedd o dan. "

Roedd yn y dŵr, hynny yw, yn y môr, yn ôl y traddodiad hynafol, mai "annedd y duwiau oedd". Sut rydym yn darllen yn Eseciel (pennod 28, pennill 2), "Rwy'n Dduw, yr wyf yn eistedd ar orsedd Duw yng nghanol y môr. ". Dyma gyfieithiad llythrennol y pennill Hebraeg yr wyf wedi gweithio arno. Y ddau eiriau sy'n arbennig o bwysig yn y cyd-destun hwn yw'r Hebraeg "Moschaw Elohim". Mae'r Elohim yn amlwg yn lluosog. Gellir cyfieithu Moschaw fel "lle", "sedd", "residence" a "residence", "dwelling".

Gan fod gennym ddatganiad hynod o bwysig am dduwiau blaenorol nad oes llawer o arbenigwyr Beiblaidd yn gwybod amdanynt, rwyf wedi defnyddio nifer sylweddol o rifynnau gwahanol o'r Beibl i gymharu. Byddai'n fwy na theimlo pe bai'r awdur eisiau dweud mai ef oedd yr unig un a gynigiodd gyfieithiad cywir o'r darn bwysig hon. Roedd gan lawer o gyfieithwyr anhawster gyda'r term "Moschaw Elohim".

Martin Luther oedd duwiau (lluosog!) dan amheuaeth. Nid oedd yn deall yr hyn y mae'r "lle" neu'r "lleoliad" yn ei olygu yn y môr. Felly, cyfieithais, gan ddyfynnu Luther o'r rhyddhad 1545: "Fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW, yr wyf yn eistedd yn orsedd Duw yng nghanol y môr. "

Hyd yn oed Martin Buber, y mae Almaenegiad yr Hen Destament yn agos iawn at destunau gwreiddiol Hebraeg, mae'n debyg bod ganddo broblemau gyda'r duwiau (lluosog): "Rwy'n Dduw, fy orsedd ddwyfol fy hun yng nghanol y môr. "

Mae'n debyg mai cynnwys tebyg iawn oedd miloedd o flynyddoedd cyn i'r Hen Destament ddod i'r gymuned grefyddol ym Mesopotamia! Yn y gwaith chwedlonol o Mesopotamia, rydym yn darllen bod Marduk, y duw cryf, wedi creu sylfaen i dduwiau nefol yn y "man gwyrdd môr"O dan y môr.

I ba ddiben? Er mwyn i'r bobl gael eu creu mewn "labordy prawf"! Roedd y bobl yn gwasanaethu'r duwiau am gaethwasiaeth.

Profi labordy ar wely'r môr - dyn a grëwyd yn wir yma?

Gadewch inni gofio "dinas duwiau" eliptig Zimbabwe yn Affrica. Archaeolegydd yr Athro Hans Schindler-Bellamy Nododd, yn ôl traddodiadau hynafol, fod Duw Mwari mewn cysylltiad â Zimbabwe. Roedd Mwari i fod i greu'r creadur deallus a oedd yn byw "Dan Ddŵr" - Creu Amffibious?

Cynhaliwyd creaduriaeth feiblaidd hefyd o dan y dŵr: ar wely'r môr, yn y "sedd", "preswyl" neu "fyw" y duwiau. Nid yw beth sy'n ymddangos fel dyfalu ffuglen wyddoniaeth yn ddim ond cyfieithiad llythrennol o'r testun Beiblaidd enwocaf. Fodd bynnag, mae cyfieithiad garcharu yn methu gwir ystyr y neges.

"Yn y dechrau, creodd Duw y nefoedd a'r ddaear"Mae bron pawb yn hysbys i'r frawddeg hon. Mewn gwirionedd, mae'n debyg mai'r testun Beibl a gyfieithwyd yn anghywir yw erioed! Mae'n dechrau gyda "Ar y dechrau". Er mwyn bod yn fwy manwl, mae'n rhaid ei gyfieithu: "O'r hyn oedd ar y dechrau ...".

Dim ond yr ystyr gwirioneddol sy'n ddealladwy ydyw. Felly does dim dweud bod Duw wedi gwneud rhywbeth allan o ddim. Yn hytrach, fe ddarganfuodd rywbeth, yna fe greodd rywbeth. Ac nid oes sôn am "Dduw" yn yr un mater, ond yn ymwneud â'r Elohim mewn lluosog: am y pethau yr oedd gan Eseciel "lle", "lle" neu "sedd" yn y môr.

Duwiau a adeiladwyd gyntaf cromen ar wely'r môr. Louis Ginzberg yn nodi bod mewn llenyddiaeth Iddewig hynafol, gall y testunau sydd, yn anffodus, nid yw eu cynnwys yn y canon y Beibl i'w gweld tystiolaeth gadarn o hyn "claddgell". Roedd yn dryloyw a dim ond "tri bys yn gryf". Er mwyn dioddef pwysau enfawr y dŵr sy'n gorwedd arno, honnwyd gan "pŵer tân".

Ar ôl i'r cromen sefyll ar wely'r môr, roedd y dwr o'r bwthyn wedi'i ddiffodd. Yna plannwyd planhigion a choed i'r byd bach ar wely'r môr. Yn yr awyr artiffisial roedd cyrff golau, "yn rhannu dydd a nos." Byddwch yn arwyddion, amseroedd marcio, dyddiau a blynyddoedd. "

Pam wnaeth y duwiau greu gorsaf o'r fath ar wely'r môr? Roedd yn fath o labordy profi. Yn union fel y mae gwyddonwyr heddiw yn chwarae "Duw" ac yn creu anifeiliaid a addaswyd yn enetig nad oeddent wedi'u cynllunio felly gan natur, felly yn yr un modd creodd y duwiau bobl. Mae'r ffaith bod y rhain yn dduwiau (lluosog) a oedd yn weithgar iawn hefyd yn amlwg o'r holl gyfieithiadau heddiw (Genesis 1, pennill 26): "Gadewch i ni wneud dyn yn edrych fel ni! "

Dyma sgwrs glir am y duwiau! Dehonglodd theologwyr diweddarach ei fod yn golygu Duw y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Fodd bynnag, roedd athrawiaeth Gristnogol y Drindod yn gwbl anhysbys adeg yr Hen Destament. Ar yr adeg honno nid oedd unrhyw "Pluralis Majestatis", y ffurf lluosog o ymerodraethwyr a brenhinoedd y Canol Oesoedd hefyd.

Os cymerwn yn llythrennol "Adroddiad Creu," mae'n disgrifio creu person deallus o ganlyniad i arbrawf gwyddonol mewn "labordy ymchwil" ar wely'r môr. Yn y byd bach bach hwn, gallent estroniaid, yn eu meddyliau eu hunain, yn trin amgylchiadau allanol ac amodau byw eu "arbrofion".

Fe arbrofwyd ar yr genynnau. Crëwyd Eve, yn Moses, (Genesis 1, pennod 2, pennill 21) gan dduwiau o asen Adam. Mae'r cuneiform Sumeria ar gyfer "rib" yn cael ei alw'n "ti" - ac mae hefyd yn golygu "rym bywyd" ac mae ei le yn y gell. Ganwyd Eve fel creu artiffisial yn seiliedig ar genynnau Adam? Prawf diddorol arall a ddatgelir yn unig pan ddarllenwn y testun yn yr Hebraeg wreiddiol: Kain yn lladd Abela. Mae Eva yn cael babi arall. Fe ddarllenwn ni yn Moses (Genesis 1, 25: 4) - "Ac roedd Adam hefyd yn adnabod ei wraig, ac fe wnes i feichiogi'r mab a alwodd y Set, Mae Duw wedi disodli un arall yn ôl i Abel, y mae Kain wedi llofruddio. "

Yn y cyfieithiad presennol y pennill hwn mae'n ymddangos i gynnwys A Gwybodaeth Uchel, ond mewn cyfieithiad llythrennol: "A hi wrtho Schet (eginblanhigion), oherwydd bod y duwiau yn rhoi had arbennig ar gyfer Abel, yr hwn a laddodd Cain mi. "Seth neu" Saplings "oedd y cynnyrch o ffrwythloni artiffisial o dduwiau!

Dros amser, roedd y duwiau arbrofol yn fodlon. Maent wedi penderfynu dileu'r sbesimenau gorau a mwyaf is-safonol o'r labordy prawf a'u rhoi ar wyneb y Ddaear. Roedd yn bwysig cyfleu nifer gyfyngedig o greaduriaid o'r byd bach dan y gromen ar wely'r môr i'r byd go iawn. Dylid dinistrio'r darnau llai llwyddiannus. Mae'r broses hon yn sôn am arbrofi drugarog gyda bodau byw na chafodd y duwiau trugaredd arnynt. Cawsant eu trin a'u harbrofi gyda nhw. Mae darnau aflwyddiannus yn cael eu lladd, wedi goroesi'n llwyddiannus.

Disgrifir y broses greulon hon yn yr Hen Destament. Yn y llyfr Moses ymddangosodd yn yr "adroddiad llifogydd". Adeiladwyd Archa (Genesis 1, pennod 6, pennill 14): "Gwnewch eich hunain yn long, a byddwch yn ei gadw tu mewn ac allan o'r awyr."Mae anifeiliaid a phobl sy'n cael goroesi ar fwrdd. Yna mae'r duwiau yn agor y "cloeon cwpola" (Genesis 1, pennod 7, pennill 11 mewn cyfieithiad llythrennol!) "Ar y diwrnod hwnnw mae holl ffynhonnau'r afon fawr wedi'u torri, ac mae'r fentrau ar agor. Mae dŵr yn llifo i mewn i gromen y tanddwr. Mae'n llifogydd. Mae'r masau dŵr yn arllwys o'r uchod. Pan fydd y gromen yn llawn, mae'r arch yn dod yn "llong danfor" dros dro. Un eiliad yn ddiweddarach mae'n hedru ar y môr. "

Mae garregau dwfn wedi cyflawni eu diben go iawn gyda'u hymdrechion. Maent yn trin y creaduriaid a grëwyd yn y labordy dan do yn fwriadol a'u cynllunio yn ôl eu dymuniadau. Nawr gallant setlo'r byd "go iawn"! Pwy bynnag a oroesodd ac a oedd yn gorfod marw, penderfynwyd gan ymwelwyr o'r bydysawd yn ôl meini prawf, beth bynnag oeddent.

I'r rhai a oroesodd, maent hefyd yn chwedlonol Noe. Fel y gwyddom o'r hyn a elwir yn. "Lleferydd Lamech," ei fod yn o hen-zákonního testun apocryffaidd, a gafodd ei gofnodi yn y canon yr Hen Destament, nid oedd Noah yn bod dynol fel chi a fi, ond yr oedd yn creu artiffisial "Rangers nefoedd."

Duwiau Mahabalpuram

Mae cysylltiadau cosmig hefyd yn cael eu harddangos yn ôl pob tebyg y rhyddhad carreg hynaf a mwyaf yn y byd. Wedi'r cyfan, mae'n naw troedfedd o uchder a 25 metr o led. Fe'i gwelwn ef yn Mahabalpuram, mewn pentref pysgota breuddwydion ger y môr. Mae ei symbolaeth edrych fabulously yn syth yn datgelu gwyliwr sylwgar cyn gynted ag y byddwch yn cofio y wyddoniaeth Indiaidd hynafol y cosmos: Y bydysawd cael ei ystyried yn enfawr "cefnfor". Roedd planedau'n cael eu hystyried yn ynysoedd.

Yng nghanol y rhyddhad, mae deedd yn disgyn, yn disgyn o'r awyr yn yr "afon gofod". Mae'r ddiddiniaeth hon yn amffibiaid, fel enaidau'r Moroedd De, De America, ac Affrica. Mae hyn yn amlwg yn weladwy!

Duwiau Mahabalpuram

Y tu hwnt, fe'i cerfiwyd yn lân i mewn i graig creigiog: nifer o gyrff hyfryd a phwysau sy'n symud yn y gofod. Dim ond ychydig fetrau o'r rhyddhad enfawr sy'n gwahodd deml garreg i ni fynd i mewn. Nid yw wedi'i adeiladu o gerrig, ond wedi'i gerfio gan adeiladwyr profiadol o garreg solet. Ymhell o'r fynedfa, rydym yn dod o hyd i ryddhad a ddangosir yn union o "Creu" duwiau Indiaidd - hanner anifail dynol a hanner. Mewn natur, nid yw creadur o'r fath o gwbl. Ai canlyniad ffantasi blodeuog ydyw?

Y ffaith yw bod cimeras tebyg wedi'u creu miloedd o flynyddoedd yn ôl fel creadiau duwiau'r Aifft! Anamlwyd y seintiau hyn mewn cerfluniau a rhyddhad, ond disgrifiwyd haneswyr hefyd fel realiti! Dadansoddwyr yn dadlau: Beth mae Langbein yn ei awgrymu fel a achosir yn unig gan sgiliau gwael saer maen "cyn-astroniaethol"! Mae'r esboniad rhesymol hwn yn amlwg yn anghywir! I'r un a wnaeth lwyddiant enfawr roedd meistr o gelf realistig!

Yn ogystal â golwg gwych o'r creaduriaid amffibiaidd Duw a dyn - anifeiliaid, ceir portread meistrolgar o eliffantod, sydd mor realistig y byddai un wedi meddwl bod eliffantod hyn gyda chlustiau mawr a choesau cryf ar bob hyn o bryd i fynd ar yr orymdaith. Ger y sgript cosmig cerfio mewn carreg ar y traeth: pump o geir a elwir Rathas dwyfol gerfio o garreg sengl. Maent wedi'u cynllunio'n hollol wahanol. Mae un o'r cerbydau dwyfol hyn yn debyg i garreg "bwthyn" syml. Mae'r ail gerbyd wedi'i addurno â cherfluniau godidog.

Mae pob un ohonynt yn gyfarpar cariadus i'r manylion olaf. Mae'r drydedd yn byw gan fod dwyfol. Ydy ef yn beilot? Neu y teithiwr? Mae'r pedwerydd yn fwy cymhleth na'i "chydweithwyr" a sawl stori. Ar y llaw arall, mae'r pumed yn edrych yn gymesur eto. Mae'r pum templ, sy'n hyfryd yn hyfryd yn yr hwyr yn ysgafn yr haul yn lle, yn wagenni hedfan goddog o dduwiau cosmig India.

Duwiau dŵr - a ydyn ni'n deall yn llythrennol neu'n symbolaidd?

Dros 30 mlynedd yn ôl, ymddangosodd y nofel gyntaf Ericha von Dänikena "Cofion y dyfodol". Roedd y llyfr hwn yn cynnwys cwestiynau di-rif a ofynnodd i fyd gwyddoniaeth. Oni ellir camgymeriad y darlun traddodiadol o hanes tarddiad dyn? Oni ddylid cynnwys ymwelwyr o'r bydysawd yn y rhifyn?

Mae ymchwil Paleo-Seti yn gwrthod esboniadau traddodiadol yn unig ac yn cynnig atebion amgen. Lle mae gwyddoniaeth yn honni bod yr unig ateb cywir yn ei feddiant, mae Paleo-Seti yn cynnig atebion newydd. Felly, os, er enghraifft, mae'r Dogon yn sôn am dduwiau anhygoel o le, a ydynt yn wir yn golygu bodau amffibiaid?

Viracocha oedd Zeus De America. Roedd ef fel ei gydweithiwr Groeg wedi'i gyfarparu ag arfau ofnadwy. Mae ei enw yn frwdfrydig. Yn cael ei gyfieithu fel "air-sea". Miloedd o flynyddoedd yn ôl, roedd pobl South Ocean, ond hefyd yn India hynafol, yn credu bod y bydysawd yn ddidrafferth fawr â'r môr mawr. Yn union fel y mae ynysoedd daearol yn y môr, mae "ynysoedd" eraill yn amharu ar anwastad y bydysawd.

Roedd ynysoedd y Ddaear yn y môr yn cyfateb i blanedau pell yn y gofod. Roedd y ffaith bod "dyniaethau" eraill yn bodoli yn y bydoedd eraill hyn yn argyhoeddiad cadarn yn y moroedd deheuol ac yn India hynafol. Mae syniad tebyg yn adlewyrchu'r enw Viracocha. Ystyriwyd y bydysawd yn y môr, fel y môr yn uwch na ni. Dyma'r planedau byw, yr ynysoedd yn y "môr awyr". Roedd Viracocha yn bod o le, o'r "môr awyr". Daeth ei enw o'i hynafiaeth.

Wrth siarad am dduwiau anffibriol - ni ellid ei ddychmygu hefyd? Os yw'r bydysawd yn dynodi'r môr os disgrifir y systemau planhigion anghysbell fel yr ynysoedd yn y môr hwn ... a oedd y term "duwiau anffibriol" hefyd yn ei olygu yn yr ymdeimlad hwn? Ydyn nhw'n "dduwiau'r môr - y bydysawd" - ac nid yn "bodau amffibiaid"?

Cyntaf Brenin Ynys y Pasg daeth o'r bydysawd. Ar gyfer y canfyddiad hwn, rydym yn ddyledus i gyflwyno'r gwaith ymchwil y gwyddonydd Almaenig, a oedd y cyntaf llwyddo i gyfieithu rhyw tabl ysgrifennu hynafol Ynys y Pasg, a oedd wedi ei ystyried eisoes gan nifer o ysgolheigion chyfieithu.

Mae Egbert Richter Ushanas yn dod â golau trwy ei waith i gorffennol dirgel ynys fechan sydd wedi dod yn enwog am ei gerfluniau cerrig enfawr. Mae'r dyn hynod o dalentog hwn yn cyfieithu testun byr Ynys y Pasg fel a ganlyn:

"Daeth HotuMatua i lawr trwy'r awyr o'r tir pell i'r tir hwn, ac ymgartrefodd yn y navel nefol."

Yn ôl cyflwyniadau llafar hynafol, ymwelodd Ynysoedd y Pasg â bodau o'r gofod. Sut y dylai'r gwesteion cosmig hyn ddychmygu? Mae'r testunau sydd wedi cael eu cyfieithu hyd yn hyn cyn belled â naratifau llafar. Nid yw Ynysoedd y Pasg yn unig yn geffylau carreg ... ond hefyd cerrig wedi'u engrafio yn y garreg, rhai ohonynt mewn maint sylweddol.

Mae'n debyg bod y celfyddyd graig hon wedi digwydd ledled yr ynys. Mae'r rhan fwyaf o'r gwaith celf hyn wedi cael ei ddinistrio dros y canrifoedd gan y tywydd garw a thueddiad twristiaid i achosi niwed yn fwriadol neu'n anfwriadol. Heddiw, ar ddechrau'r trydydd mileniwm ar ôl Crist, mae lluniau cerrig hyd yn oed "cadwraeth dda" fel arfer yn anodd eu cydnabod. Mae atgynyrchiadau ffotograffig yn datgelu ychydig neu ddim. Dim ond gwneud gwaith celf yn ofalus yn caniatáu golwg glir o'r hyn a ddangosir. Y cynrychiolaethau darluniadol mwyaf diddorol, heb amheuaeth, yw bodau amffibiaid.

Cawr cerrig ar Ynysoedd y Pasg

Roedd "Goruchaf Dduw" Ynysoedd y Pasg yn hedfan MakeMake, a ddaeth â'r bobl gyntaf allan o'u ffordd unwaith i gartref difreintiedig yr Ynys Pasg. MakeMake yw'r duw a ddarlunnir yn aml gan artistiaid. Yn aml dangosir ei ben yn unig. Mae llawer mwy prin yn "delweddau corff llawn". Maent yn dangos yn glir ei fod yn bod yn amffibiaid.

Ond yr hyn sydd heb ei hateb yw a yw MakeMake wir yn edrych fel amffibiaid ... neu a yw'r delwedd wedi'i gregoru mewn carreg i'w ddeall yn symbolaidd.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb