Gadewch i ni fod yn optimistaidd a mwynhau bywyd

4004x 18. 05. 2020 Darllenydd 1

Nid yw optegwyr yn aros am oes i ddod at eu hoffter fel y gallant ei fwynhau. Nid ydynt yn ofni problemau a rhwystrau ond maent yn chwilio am ffyrdd i'w datrys. Mae ganddynt rai nodweddion sy'n eu helpu i weld bywyd yn wahanol ac felly maent yn hapusach. Ydych chi erioed wedi meddwl pa mor gadarnhaol y mae pobl yn meddwl a pham eu bod yn teimlo'n hapusach?

Mae'r optimistiaid yn tybio y bydd eu cynlluniau'n dod yn wir

Nid ydynt yn cael eu digalonni gan ofn a phryder, ni fyddant yn gadael i'w meddyliau oresgyn meddyliau methiant. Maent yn ystyried cyflawni eu cynlluniau a'u nodau o'r dechrau. Ond nid yw hynny'n golygu bod popeth yn mynd yn esmwyth. Fel pawb arall, maent yn wynebu rhwystrau a phroblemau, ond ni chânt eu digalonni. Maent bob amser yn ceisio darganfod sut i oresgyn rhwystrau a datrys problemau.

Nid ydynt yn delio â methiant

Os yw'r optimistiaid yn methu, ni fyddant yn gadael i'r methiant eu tynnu i feddyliau negyddol, iselder, a brad. Os byddant yn baglu, byddant yn codi ac yn ceisio eto neu fel arall. Maent yn dal i fod yn brysur gyda rhywbeth defnyddiol. Nid ydynt yn aros yn segur. P'un ai ar raddfa lai neu fwy, maent bob amser eisiau gwneud pethau. Mae'r eiddo hwn yn amlygu ei hun yn eu preifatrwydd, yn y gwaith ac mewn perthynas. Mae optegwyr eisiau parhau i wella eu bywydau, eu hymddygiad a gwneud pethau'n well.

Nid ydynt yn aros am newid, maen nhw'n ei greu

Nid yw optegwyr yn aros am newid a gwelliant. Nid ydynt yn gwneud eu bywydau'n gyfrifol am eu bywydau, ond maent yn dylanwadu ac yn newid eu hunain. Peidiwch ag aros am hapusrwydd, gwyrthiau neu newid. Mae'n ceisio newid pethau i'w ddelwedd ei hun.

Pobl Gadarnhaol yn Dysgu Gadael

Nid yw cadw at bethau neu feddyliau negyddol o'r gorffennol o fudd i unrhyw un. Mae'n wastraff amser ac egni sy'n atal byw rhag bod yn bresennol. Mae fel cael carreg drwm ar eich cefn. Os ydych chi'n dysgu gadael i bethau fynd, byddwch yn rhydd. Bydd gadael y gorffennol yn eich gwneud yn rhydd o lawer o feddyliau gormesol a diangen a byddwch yn dechrau teimlo'n hapus. Gadael nhw fel tynnu sylw cymylau tywyll yn yr awyr a gadael i'r haul fynd i mewn i'ch bywyd. I optimistiaid mae'n haws gadael i bethau fynd oherwydd nad ydynt yn cyfaddef meddyliau negyddol.

Nid ydynt yn aros am hapusrwydd, maen nhw'n ei greu

Mae Optimist yn canolbwyntio ar ddigwyddiadau hapus, llwyddiant, llawenydd a gweithredu. Maent yn ceisio ac yn gweld canlyniadau ac yn gwrthod cael eu digalonni gan bobl neu amgylchiadau. Maent yn ymdrechu i wella ansawdd eu bywydau a chreu mwy o hapusrwydd a boddhad. Mae'r agwedd hon yn atal unrhyw feddyliau negyddol rhag dod i'w meddyliau. Lle nad oes meddyliau negyddol, mae heddwch mewnol ac mae hyn yn arwain at deimlad o hapusrwydd.

Mae optimeiddwyr yn byw ar hyn o bryd

Maent yn byw yma ac yn awr ac yn ei fwynhau. Nid ydynt yn glynu wrth y gorffennol ac yn ofni'r dyfodol. Gallant wneud cynlluniau ar gyfer y dyfodol, ond maent yn gwybod bod angen i ni weithio arnynt heddiw.

Maent yn chwilio am ateb

Yn achos problemau a rhwystrau maent yn ceisio eu datrys ac yn sicr y byddant yn llwyddo.

Nid yw optimeiddwyr byth yn ystyried eu hunain yn ddioddefwyr amgylchiadau

Os yw rhywun yn teimlo hynny, mae'n dangos ei feddwl negyddol a'i ddiffyg hunan-barch a hunan-barch. Mae'n golygu gadael i chi'ch hun gael eich rheoli gan y bobl o'ch cwmpas. Optimist yw'r rhai sy'n rheoli eu bywydau eu hunain. Maent yn gwybod nad ydynt yn beio neb arall am eu sefyllfa. Maent yn dibynnu arnynt eu hunain, yn hapus, yn hyderus ac yn hyderus wrth lwyddo. Ni fydd hyn yn gadael unrhyw feddyliau negyddol i'ch meddwl.

Maent yn cymryd cyfrifoldeb am eu gweithredoedd ac am eu bywydau

Nid ydynt yn beio pobl neu amgylchiadau. Maent yn cymryd camau i newid eu bywydau, symud ymlaen a llwyddo, ac nid oes angen iddynt newid amgylchiadau neu helpu eraill.
Faint o'r agweddau hyn ydych chi'n dod o hyd gyda chi eich hun? Mae hyd yn oed mwy, ond mae'r rhain yn ddigon i ddechrau creu eich bywyd cadarnhaol.

Awgrymiadau o e-siop Sueneé Universe

Pierre Franckh: Fel y dymunwch

Allwch chi lunio'ch breuddwydion yn gywir? A beth os mai dim ond diolch i eiriad clir y gall eich breuddwydion ddod yn wir? Gall hyn bestseller fyd-enwog yn eich dysgu sut i lunio eich breuddwydion yn iawn a chyflawni bywyd hapusach. Ac mae'n werth chweil!

Pierre Franckh: Fel y dymunwch

Mathias Mala: Technegau White Magic (365 Amddiffynnol ac Arferion Cryfhau)

Yn y llyfr hwn fe welwch lawer o arferion hynafol a modern i bawb ddewis ohonynt, Sillafu, gweithio gyda cherrig, symbolau, breuddwydion, rhifau - newid eich bywyd er gwell gyda hud gwyn!

Mathias Mala: Technegau White Magic (365 Amddiffynnol ac Arferion Cryfhau)

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb