Beibl: Y Gyfraith Newydd ar Orchymyn Gwleidyddol

1711821x 09. 10. 2018 Darllenydd 1

Nidkajský cynullodd y Cyngor yr Ymerawdwr Rhufeinig Constantine yn 325 i uno barn y ffydd Gristnogol a phenderfynu pa destunau y gellir eu cynnwys yn y Beibl. Cynhaliwyd y cyngor yn ninas fach Asiaidd Nikaia. Dyma oedd casgliad cyntaf esgobion yr Eglwys Gristnogol. Daeth yr esgobion i'r cynulliad yn bennaf o hanner dwyreiniol yr Ymerodraeth Rufeinig. Nid oedd yr esgob yn mynychu'r esgob (y Pab) yn Rhufain yn bersonol, ond anfonodd ei ddirprwy.

Uniad yr Ymerodraeth Rufeinig sy'n pydru

Roedd Constantine am ddefnyddio'r crefydd sy'n dod i'r amlwg i uno'r Ymerodraeth Rufeinig sy'n pydru. Roedd yna wahanol gofnodion ysgrifenedig a fersiynau gwahanol o'r ddysgeidiaeth, ond nid oedd un sefydliad na ffurf Cristnogaeth. Roedd yr Ymerawdwr Constantine eisiau ei gam-drin er budd ei hun. Roedd gan y Rhufeiniaid bob amser dawn dda iawn ar gyfer trefnu a threfnu rheolaeth.

Roedd dogmasmas crefyddol a gwleidyddol Congressional yn unedig. Mae nifer o ddiwrnodau o drafodaeth yn gosod rheolau crefyddol newydd sy'n israddio'r Eglwys i'r Ymerawdwr ac yn ffurfio strwythur gweinyddol a gwleidyddol sylfaenol yr Eglwys. Penderfynwyd ymhellach pa efengylau a fyddai'n cael eu cynnwys ar ffurf newydd y Beibl Cristnogol. Mae Konstantin wedi gwneud copïau 50 yn seiliedig ar y rheolau y cytunwyd arnynt Beibl Sanctaidd, a oedd yn cynnwys fersiynau gwleidyddol yn unig o'r Matthew, Mark, Luke, ac Genoa Efengylau. Efengylau eraill neu rai darnau yn y fersiwn wreiddiol o'r uchod a grybwyllwyd oedd blwyddyn 381 o Constantinople gwaharddwyd y Cyngor ac ni allent ddarllen. Cafodd yr holl destunau sy'n gysylltiedig â hwy eu llosgi a'u carcharorion eu carcharu neu eu cyflawni.

Efengyl Peter

Yn 1886, canfuwyd un o'r Cristnogion cynnar mewn un bedd Efengyl Peter. Roedd hefyd yn 20. canrif, efengyl Thomas, Mair Magdalen a Jwdas. Mae'r efengyl a gollwyd hwn yn dod â barn wahanol iawn i hanes bywyd Iesu a'i neges feddwl.

Ger dref Aifft Nakhamadi, darganfuwyd ffermwr lleol gan gynhwysydd wedi'i selio yn cynnwys sgroliau o efengylau coll. Roedd y pitcher yn cynnwys mwy na thestunau 52 a ysgrifennwyd fel: Camau gweithredu apocalypse Peter, James, ac efengyl Thomas. Dyma'r geiriau yn union y soniodd awduron eraill fel geiriau a gollwyd. Mae'n debyg eu bod wedi eu cadw fel hyn ar ôl i 325, yr Ymerawdwr Constantine, gyfuno ei sefyllfa wleidyddol-wleidyddol.

Y syndod mwyaf oedd Efengyl Tom. Fe'i cyfieithwyd o Groeg i Coptic ac mae'n cynnwys datganiadau Iesu. Gellir dod o hyd i lawer o bethau sy'n sôn am y testun hwn hefyd yn y fersiynau cyfredol o'r cyfres- Testament Newydd (Beibl). Y prif wahaniaeth yw mai Tom's Gospel yw gnostig.

Gnostics

Gnostics roedd hi'n gynnar yn y bore Grwpio CristnogolBod cyfriniaeth pwyslais cadarnhaol sylweddol a dirgelion ysbrydol dwfn ac yn anghytuno â dogmatiaeth lledaenu dan gochl yr hierarchaeth eglwys Gristnogol sy'n dod i'r amlwg. Roedd Gnostics yn cuddio ac yn ei warchod gwir ddysgu, a ddaeth o ddysgeidiaeth Iesu (o'r enw Joshua).

gair gnosis yw'r term Groeg ar gyfer gwyddoniaeth a gnostig Ef yw'r un sy'n gwybod. Roeddent mewn geiriau gwirionedd yn hytrach cyfrinwyr, athronwyr a esotericists ysbrydol - y rhai a lwyddodd i ddod o hyd i goleuedigaeth trwy ei hun heb yr angen i greu a hyrwyddo sefydliadau seciwlar neu ffurfiol. Roedd eu taith yn gwbl individualistig heb ddylanwadau allanol yr awdurdodau daearol.

Mae Efengylau Traddodiadol yn honni hynny Iesu yw unig Fab Duw. Yn ôl cyferbyniad, mae efengyl Tomah yn awgrymu ein bod ni i gyd yn feibion ​​a merched Duw. Mae'n llythrennol yn dweud: Pan wyt ti'n gwybod eich hun, rydych chi'n adnabod eich gilydd a'ch bod chi'n deall eich bod chi i gyd yn blant y Tad byw (Duw holl-ddringo). Mewn geiriau eraill, os yw Iesu yn blentyn i Dduw, yna ni yw meibion ​​a merched Duw. Nid oes unrhyw beth na allwn ni ei hun ei hun pan fyddwn ni'n ei wybod - rydym yn gwybod y ffordd. Mae gennym yr un cyfle i gael perthynas â Duwhead - egwyddor Duw.

Mae efengyl Thomas yn annog pawb i fod yn gysylltiedig yn bersonol ag egwyddor Duw yn Ei Hun, heb yr angen am eglwys, offeiriaid neu esgobion trefnus.

Roedd bodolaeth efengyl Thomas a'r cyswllt o ddysgeidiaeth Gnostig yn tanseilio pŵer yr Eglwys Gristnogol. Mae'r Gnostics wedi cyhoeddi bod gan eu Efengylau o leiaf yr un pwysau (neu efallai hyd yn oed mwy) fel Eglwys y fersiwn ddiwygiedig o Matthew, Mark, Luke, ac Efengyl John.

Pan ddarganfuwyd y testunau a gollwyd yn 1945, daeth yn amlwg eu bod yn debyg yn hŷn na'r rhai a oedd wedi cael eu cydnabod gan yr Eglwys tan hynny. Dangosodd dogfennau dyddio y gallent fod yn destunau sy'n dyddio'n ôl i'r Cristnogaeth gynnar. Y gonfensiwn sy'n dyddio o darddiad Matthew, Mark, Luke, ac efengyl John yw 40 i 60 o flynyddoedd ar ôl croesodiad Iesu. Fodd bynnag, mae Efengyl Tom yn ymddangos yn hŷn. Mae'n disgrifio tystiolaeth uniongyrchol Iesu, nid ei weithredoedd.

Yr Efengyl Magdalene

Darganfuwyd Efengyl Mary Magdalene gyntaf gan 1896 yn Achim yr Aifft. Roedd Mary Magdalene yn ddilynwr addoliadol o Iesu a'i bartner partner (gwraig). Mae'r testun yn ei gwneud yn glir bod merched yn mwynhau statws cyfartal fel dynion yn y Cristnogaeth gynnar. Datgelir bod Iesu yn rhannu addysgu dirgelwch bywyd, marwolaeth, a'r nefoedd yn gyfan gwbl.

Mae Iesu yn esbonio i Mary rai pethau hanfodol am y bywyd ôl-mortem mewn ffordd sy'n nodweddiadol o'r farn Gnostig. Yn ôl y cysyniad hwn, mae'r bywyd ôl-mortem yn cynnwys llwybr yr enaid i'r anhysbys, y trawsguddiad â bodau angonaidd a demonig, tra bod yr enaid yn mynd tuag at y nefoedd. Mae'r testun hefyd yn sôn bod Peter yn honni yn fawr iawn fod Iesu wedi rhannu ei wybodaeth â menyw. Mae'n dweud: A ddylem ni wrando arni a gwrando arni? Fodd bynnag, mae eraill yn anghytuno â Peter ac yn gwrthwynebu ef: Os yw Iesu yn credu iddi hi, pwy ydych chi i'w farnu hi?

Mae Mary yn cael ei ganfod yn y testun fel ysbryd ysbrydol iawn sy'n gallu deall meddyliau Iesu yn dda iawn. Llwyddodd i gysylltu ag ef yn dda iawn ac i ddeall ei fwriadau. Mewn sawl ffordd, ymddengys ei bod hi'n gallu dod i ddeall llawer ymhellach na dilynwyr eraill agosaf Iesu - yn draddodiadol o'r enw apostolion.

Mae'r Efengyl hefyd yn cynnwys cyfeiriadau at rywioldeb ysbrydol sy'n gallu trosglwyddo dyn i farwolaeth. Mae'n dyfnhau arwyddocâd a dyfnder y berthynas gariad rhwng Iesu a Mari: Yr Efengyl yn ôl Mair Magdalen.

Yn y testunau, rydym hefyd yn dysgu am anghydfodau pŵer ynglŷn â dylanwad menywod ar darddiad Cristnogaeth. Cyflwynir Mary Magdalene yma fel y prif bersonoliaeth - dilynwr uniongyrchol ar ôl marwolaeth Iesu.

Yn 1886 maent yn darganfod Ffrangeg archeolegwyr bedd hynafol lle'r oedd gweddillion esgyrn mynach o 8. gan gynnwys bwndel o destunau rhyfeddol, a elwir yn Efengyl Peter. Yn Efengyl Pedr, mae'r Rhufeiniaid yn cael eu portreadu mor rhyfeddol o gydymdeimladol. Yn ôl Peter, ni ddioddefodd Iesu yn y groes.

Y gwahaniaeth mwyaf arwyddocaol o'r dehongliad yw sut mae Peter - beth yw tyst uniongyrchol y digwyddiad - yn disgrifio cwrs proses yr atgyfodiad ei hun.

Darlledwyd 9.10.2018 Live o 20.hours

Fe'ch gwahoddwn i sgwrs byw Margar Magdalene ac Apostolion Iesu. Byddwn yn sgwrsio ar YouTube 9.10.2018 o 20. Bydd Guest yn Dr Hana Sar Bloch.

Efengyl Simon a Peter: roedd Iesu am gael ei groeshoelio

Erthyglau tebyg

Sylwadau 17 ar "Beibl: Y Gyfraith Newydd ar Orchymyn Gwleidyddol"

 • ffero yn dweud:

  Ac un mor fach iawn,

  Iesu Grist oedd mab Duw, felly mai'r plentyn hwn o Balestina oedd mab Duw, dychmygwch.

  Pam na allai fod yn fab i Slofaciaidd neu Bohemian?

  Yn sicr, dywedir ein bod ni i gyd yn ddynion Duw, ond gan mai dim ond un o deulu Isaac yw mab Duw. Yn ddiddorol, yn llythrennol syfrdanol.

  • Sueneé yn dweud:

   Dyma ddehongliad ideolegol. Mae'r fersiwn Gnostic yn dweud ein bod ni i gyd yn blant Duw. Rydym i gyd o un ffynonellau. A dyna beth sy'n digwydd.

   • ffero yn dweud:

    Dyma'r dehongliad ideolegol hon, a wnaeth y plant Duw eu torri'n ddiangen gan y cleddyf.

    Felly, nid yw'n hollol wir yr hyn rydych chi'n ei ysgrifennu. Mae Cristnogion wedi llofruddio pobl nad ydynt yn credu, mae Mwslemiaid yn dal i lofruddio cŵn anhygoel, felly dim plant Duw. Mae'r Gnostics hyn hefyd yn trosglwyddo 2 i filiynau o farw Qatar. Felly, ni fyddai plant Duw ond "yr etholwyr" a'r gweddill yn cael eu trechu.

    Nid yw crefyddau yn dod â phethau da i ddynoliaeth ac ni fyddant yn cynhyrchu. Os yw person eisiau cred, gadewch iddo feddwl amdanoch chi eich hun a pheidiwch â'i ddifetha gydag eraill. Yn anffodus, mae'r rhan fwyaf o bobl yn hoffi ymddwyn fel buches. Yna, does dim rhaid i chi feddwl, dim ond rhaid i chi fynd.

    • Standa Standa yn dweud:

     Mae'r ffaith bod pobl yn cysylltu'r buchesi hefyd yn dilyn yr hyn a ysgrifennoch am organebau byw:

     "Ydych chi am ddweud wrthyf nad yw organebau byw yn rhad ac am ddim, onid ydynt yn ailymuno neu'n methu?"

     • ffero yn dweud:

      O, felly roedd croeshoelio a chwiliadau fel y gallai pobl wirfoddoli. Ac yna mae'n troi allan. 2 / 3 Ewrop yn 1648 yn wael.

      Ond mae'n ymddangos fel pe bai'r sbri am ddim yn rhoi chwip mawr ac iard fechan. Yn bennaf, bydd hynny'n golygu bod rhywfaint o bobl yn elwa ar ffurf elw dibrofiad.

      • Standa Standa yn dweud:

       Ni chredaf y byddai'n wir yr hyn a ddywedwch yn benderfynol, ond ni fyddaf yn ei wrthod.

       • ffero yn dweud:

        "Beth yw'r Ymerawdwr, rhowch yr Ymerawdwr,
        sef Duw, rhowch i Dduw. "
        Iesu Grist yn bersonol.

        Ydych chi'n gweld sillafu am ddim yn rhywle?
        Byddai hynny rhwng y llinellau?

        • Standa Standa yn dweud:

         Mae brawddeg nodweddiadol y gall pob un o'r cyfieithwyr ei ddiffinio. Efallai y bydd hyd yn oed yr ewyllys am ddim yn cael ei guddio mewn dehongliad addas. Neu, eithrio. Mae'n dibynnu ar y cyfieithydd.

         • ffero yn dweud:

          Felly penderfynwch. Gyda'r opteg hon, gellid gweld y peiriannau Arbeit Frei hefyd yn rhyddid rhythm, di-sail, a hyd yn oed yn ddefnyddiol. Y rhai a oedd yn crybwyll yr hyn a ysgrifennwyd amdanynt, roeddent yn ei ddychmygu hefyd. Rhyddid a hyd yn oed yn gweithio i wneud hynny.

 • ffero yn dweud:

  Nid yw'r ddeddf newydd yn ddim ond ideoleg wleidyddol fel yr Hen neu'r Qur'an. Rwy'n meddwl am Iesu fel arwr llyfr, yn union fel yr apostolion. Nawr bod rhywun yn dod o hyd i rywle yn 1500 mlynedd yn ddiweddarach mewn bocs o efengyl selio, rwy'n dod o hyd i gomig o leiaf. Nid yw un yn gwybod a ddylent chwerthin na chri pan fydd pobl yn gallu credu hynny. Mae'n fy atgoffa o ysgrifennu Lenin. Pe byddai'n rhaid iddo ysgrifennu eu hunain, ni allai hyd yn oed neidio i'r toiled.

  Nid wyf yn gwybod pam mae pobl yn cael eu trosglwyddo felly i Gristnogaeth yn y presennol. Yn y gorffennol, byddwn wedi ei deall pan ddaeth i'w gwddf, ond heddiw nid yw'r Eglwys yn dangos pwer mor weladwy. Nid wyf yn honni nad oes gan yr eglwys y pŵer, ond nid yw'n deilwng y dylai'r bobl yn yr eglwys cyn yr offeiriaid blygu at eu pengliniau.

  Mae'r Beibl yn ddemagraff wedi'i chrafu. Mae rhan ohono wedi'i seilio ar ffeithiau, digwyddiadau go iawn, er ei ddisgrifio'n fwriadol, ac mae'r gweddill yn cael ei ddyfeisio. Wedi ei gymryd o'r gorffennol o'r straeon am arwyr eraill, gan gynnwys llyfrau.

  Worldwide, mae mwy na 7 biliwn o bobl, ond nid ar gyfer y duw dim mesiáš.V y gorffennol, pobl yn y byd, yn llawer llai, ond mae proffwydi neu torfeydd sanctaidd ac eto hefyd Crist iâ TAW pobehoval. Mewn gwirionedd, nid yn gymaint Tad tun, fel ar gyfer Palestina, hy nid dysgu i ni, ond nid yn eu derbyn. Diddorol. Yn wir iawn, byddwn yn dweud.

 • jablon yn dweud:

  Nid wyf yn gwybod, yn fwy a mwy, rwy'n teimlo bod y Beibl fel y cyfryw yn gwasanaethu i ddargyfeirio sylw. Mae hi'n gymharol ifanc, rydym wedi bod yma ers amser maith. A usurp yr hawliad i'r gwirionedd. Efallai mai'r peth sy'n ymwneud â chofio yn hollol wahanol i Iesu a'i stori, ac felly yr holl efengylau?

  • Sueneé yn dweud:

   Gallwch chi gytuno â hynny. Dyna pam yr erthygl uchod. Mae'n dangos mai, o leiaf, y Gyfraith Newydd a elwir yn ganlyniad gorchymyn gwleidyddol. Mae ei gynnwys wedi'i lunio gyda thestunau sydd wedi'u cywiro (wedi'u censo) a'u trefnu i weddu i bwer yr Ymerodraeth Rufeinig a'r rheolaeth eglwysig sy'n dod i'r amlwg.

   Cafodd y natur ysbrydol ddwfn ei thorri i'r lleiafswm absoliwt. Mae'n llawer i'w gweld pan edrychwch ar gyfeiriadau at destunau Gnostig, lle mae ansawdd ysbrydol gwybodaeth 1000x mewn mannau eraill. Ond yn y testunau hyn, mae Iesu (Joshua) yn ddyn cyffredin gyda thalent mystigol datblygedig. Efallai ei fod wedi cael bendith gan ET, ond yn sicr nid oedd yn chwarae Duw.

  • OKO OKO yn dweud:

   I mi, dim ond pla dynol yw'r Beibl (SZ, NZ). Yr un Quran, ac ati. Unrhyw un sy'n honni ei fod yn gwybod y "Truth" yn ddelwedd neu'n ffwl. Mae unrhyw grefydd drefnedig, yn fy marn i, yn ddrwg, yn offeryn pŵer pobl. Mae'n brêc nid yn unig o wyddoniaeth naturiol ond hefyd o ddatblygiad dynol naturiol.

   PHEW.

   • Sueneé yn dweud:

    Mae'r Beibl yn greadigol dynol mewn unrhyw achos. Mae'n fwy am sut y cyfansoddwyd y darn hwn o waith ac o ba adnoddau y tynnwyd ati. Mae NW yn cael ei lunio o destunau Iddewig ac maent yn cael eu hail-adrodd o ffynonellau hŷn ...

 • Alexis yn dweud:

  Nid oedd Iesu erioed wedi dweud ei fod ar y groes, ond fe aeth i mewn i'r gofod. Roedd yr eglwys yn ei drin, yn ei gwneud yn aberth a dywedodd ei bod wedi ei groeshoelio (roedd y Rhufeiniaid yn crogi gelynion ar y groes). Mewn gwirionedd, fel meistr ysbrydol, ni allent.

  • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

   er enghraifft, rhaid i unrhyw un a astudiodd Laws yr Aifft a'r Codau Ysgafn fod yn eithaf clir mai dim ond llên-ladrad y llyfr hwn yw'r Beibl, ac mae'n dal i fod yn gwbl anghyflawn ac yn aml wedi ei gamddehongli

Ad a Ateb