Beltane - noson o ddathliadau!

13854x 30. 04. 2019 Darllenydd 1

Mae Beltane yn un o wyliau wyth Olwynion y Flwyddyn. Yn y nos o 30 Ebrill i 1 gall aros amdanom noson o ddathlu. Mae'r noson rhwng y ddau ddiwrnod hwn yn ddathliad o fywyd, llawenydd, cariad, undod ac ailenedigaeth. Gwledd deffro a blodeuo natur. Dathlu ffrwythlondeb, adfer bywiogrwydd, creadigrwydd, cariad a rhywioldeb.

Amser Ffrwythlondeb

Yn ystod y cyfnod hwn mae cyfnod pontio o hanner tywyll y flwyddyn i'r llachar. Mewn llawer o ddiwylliannau, ystyriwyd bod y cyfnod hwn yn arbennig oherwydd ei fod yn cynnwys egni cryf o fywiogrwydd, ailenedigaeth, trawsnewid a chreu. Mae'r llywodraeth wanwyn ar ei hanterth, caiff y cnwd ei hau ac mae'r amser ffrwythlondeb yn dod. Mae popeth o gwmpas blodau a phobl yn edrych ymlaen at y digonedd o roddion y Ddaear.

Mae enw'r gwyliau fel arfer yn cael ei gyfieithu o'r Hen Wyddeleg fel "Bela Fire" neu "Glowing Fire". Y traddodiad Celtaidd oedd heddiw yn ymroddedig i dduw haul a ffrwythlondeb - Bela - a oedd yn symbol o ddechrau'r canol llachar. Yn ôl y chwedl, disgynnodd Duw ar y diwrnod hwn i'r bobl i ddeffro natur. Mewn traddodiad Slafaidd mae'n noson Veles.

Mae'r noson hon yn llawn hud rhyfedd… mae'r olwyn dân yn mynd trwy ein bywydau ac yn tanio popeth sydd wedi dyddio… boed yn boen, galar, dicter neu rwyll sydd eisoes yn arafu ein taith. A pho fwyaf y byddwn yn cadw, po fwyaf o dân y nos hon fydd… Rydym eisiau neu ddim eisiau - mae'n amser tân! Gadewch i ni beidio â'i wrthsefyll! Gadewch i'r tân losgi a dathlu bywyd yn ei holl arwyddion!

Popeth yn blodeuo - gadewch i ni ei ddathlu

Beltane - copa'r gwanwyn a symbol yr haf sydd i ddod. Yn ystod y cyfnod hwn mae popeth yn blodeuo. Mae natur yn agor ar ei orau. Yn draddodiadol, dathlwyd Gwledd Beltane yn y coed, o dan ganopi y coed gwyrdd. Mae dathliadau Beltain yn dechrau gyda thân. Dilynir hyn gan ddawnsio, adloniant, canu, bwyd, defodau. Casglodd y dynion ar un tân a'r wraig ar y llall. Roedd y tân dynion yn ddu ac roedd y tân benywaidd yn wyn. Cafodd dymuniadau dymunol, a ysgrifennwyd ar risgl bedw, eu taflu i'r tân benywaidd. Y toriad tân du a oedd i fod i adael. Taflodd y dynion eu poenydiau ac roedd y merched yn dymuno ac yna cyfnewid eu swyddi. Pan wnaethant oll daflu eu poenydiau a gofyn i'r duwiau gyflawni eu dymuniadau, fe wnaethant gylchredeg eu cylchoedd a chroesi lle roedd ganddynt fowlen i ffurfio wyth di-dor. Pryd bynnag y croesodd dyn a menyw, cusanodd hi.

Rydym yn cusanu o dan y coed heddiw, fel nad yw cariad yn sychu ynom ni, ond o'r blaen, roedd pobl yn arfer caru o dan y coed. Mae'r gras hwn yn gysylltiad dwfn a chydnabyddiaeth o gyfanrwydd y person arall. Yn ei hanfod, nid yn unig y mae'n dibynnu ar weithred gorfforol - cyfnewid egni, y maeth mân rhwng dau berson. Trwy gyswllt â'r llall rydym yn cysylltu â phopeth. Bore 1. Efallai ei bod yn arferol casglu gwlith a golchi'ch wyneb i gadw harddwch, ieuenctid ac iechyd. Parhaodd y dathliadau drwy'r dydd gyda bwyd, dawns ac adloniant.

Beltane yw uno'r enaid

Ar yr un pryd, mae Beltane yn symbol o uniad dwy agwedd ar yr enaid - ymwybyddiaeth ac anymwybyddiaeth, gwraig fewnol a gwaeledd mewnol. Mae Duw a Duwies wedi dod ynghyd fel cariadon dwyfol. Canlyniad yr undeb hwn yw'r Hunan Dwyfol. Disgrifiwyd y broses hon o gysylltiad gan yr alcemyddion fel y broses o uno'r Haul â Luna ar adeg yr eclipse. Mae'r un thema yn cael ei chlywed yn naratif canolog chwedlau'r derwyddon, yn hanes Ceridwena a Talies, lle mae Ceridrew yn llyncu ei hun fel duwies lleuad y duw haul,
a drodd yn rawn gwenith.

Mae'n bwysig deall nad yw'r cysylltiad hwn yn berthnasol i'r rhyw corfforol. Ac mae termau fel Priodas Ddefodol, Femininity a Masculinity, priodas alcemegol i'w deall yn bennaf yn eu hystyr mewnol, nid yn allanol. Y dduwies yw'r un sy'n cylchdroi o gwmpas. Duw sy'n dod ymlaen, ei adlewyrchiad drych, ei gymar. Mae'n wlad, mae'n hadau. Mae hi'n cofleidio'r nefoedd i gyd, ef yw'r haul, ei phêl dân. Mae hi'n feic, mae'n deithiwr. Mae'n ddioddefwr marwolaeth fel y gall bywyd barhau. Hi yw'r fam a'r dinistr, mae'n bopeth sy'n cael ei eni a'i ddinistrio…

Cariad yw craidd bywyd, dewis cariad yw dewis, ac yna ildio llwyr. Er mwyn dod o hyd i gyflawniad, ymdeimlad uwch o fywyd, goleuedigaeth a doethineb, ac i ddarganfod gwerth llawn ein hunain fel bodau dynol, rhaid i ni groesi ein ffiniau ein hunain yn rheolaidd. Gallu ildio i rywbeth mwy na ni, rhywbeth sy'n mynd y tu hwnt i ni. Ar unrhyw adeg, mae gennym ddewis. Cafodd yr holl greadigaeth ei eni allan o gariad…

Gwrachod

Mae'r geiriau hyn yn hen ac yn un o'r "hymen" mwyaf enwog o wrachod a duwiesau. Nid yw'n hysbys pwy oedd yr awdur gwreiddiol, pan gafodd yr union ffurf wreiddiol ei eni, ond mae'r geiriau hyn wedi eu hysgythru'n ddwfn i'r maes morffig trwy adrodd di-ri ar alwad y dduwies yn ei defodau ers canrifoedd…

"Canwch, gwledd, dawns, chwarae a chariad, i gyd yn fy mhresenoldeb, oherwydd mae'r ysbryd yn ecstasi ac mae hefyd yn bleser ar y Ddaear. Oherwydd bod fy nghyfraith yn gariad i bawb. Fy gyfrinach i sy'n agor drysau pobl ifanc a fi yw cwpan gwin bywyd, sef crochan Ceridwen, sy'n gnawd sanctaidd o anfarwoldeb. Rwy'n rhoi gwybodaeth am yr ysbryd tragwyddol, ac ar ôl marwolaeth rwy'n rhoi heddwch a rhyddid ac yn cwrdd â'r rhai sydd wedi mynd o'ch blaen. Nid oes angen aberth arnaf, oherwydd rwy'n gwybod fy mod yn fam i bob peth, ac mae fy nghariad yn tywallt ar y Ddaear.

Yr wyf fi, sy'n wyrdd hardd y Ddaear a'r Lleuad wen ymysg y sêr a dirgelwch y dyfroedd, yn galw eich enaid i godi a dod ataf. Oherwydd rwy'n enaid natur sy'n rhoi bywyd y bydysawd. Mae pob peth yn codi oddi wrthyf, a rhaid iddynt ddychwelyd ataf eto. Gadewch i'm addoliad fod yn y galon sy'n llawenhau oherwydd ei fod yn gwybod - fy holl ddefodau yw holl weithredoedd cariad a phleser. P'un a yw harddwch a chryfder, grym a thosturi, urddas a gostyngeiddrwydd, chwerthin a pharch o fewn You. A chi sy'n ceisio fy ngwybodaeth yn gwybod na fydd eich chwiliad a'ch awydd yn eich helpu oni bai eich bod yn deall y dirgelwch: os nad yw'r hyn yr ydych yn chwilio amdano o fewn i chi, ni fyddwch byth yn ei gael y tu allan. Er eich bod chi'n gwybod fy mod i wedi bod gyda chi o'r dechrau, a fi yw'r hyn yr ydych chi'n ei gyflawni pan fydd eich craving yn dod i ben… ”

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb