Bauval a Schoch: The Story of the Great Sphinx

15291x 30. 10. 2017 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Robert Schoch: Mae Robert Bauval ac yr wyf yn dilyn yr un gwrthrych. Great Sphinx, sy'n edrych ar y llwyfan Giza, ond rydyn ni'n dod o safbwynt gwahanol. Robert Bauval mae'n dod allan o'r persbectif archeo-seryddol ac mae pawb yn gwybod am theori rhwymo Orion a sut mae'n cysylltu yn ôl i ddyddiad cynharach, gadewch i ni ddweud 10 000 - 10 500 BC. Ac yr wyf yn edrych arno o bwynt daearegol o farn, edrych yn uniongyrchol ar gerrig go iawn y rhai ar y ddaear ac yn dod i'r un casgliad, fel eu bod yn dda iawn yn ategu ei gilydd, ein data at ei gilydd yn cytuno yn dda iawn, ac yn un ffordd i grynhoi i fyny yn i mi dywedodd ychydig o bobl: maent yn sêr yn yr awyr a cherrig ar y ddaear.

Robert Bauval: Dylwn nodi'r penaethiaid a'r wynebau hynny o'r pethau hyn ... Rydych yn gwybod, rwyf wedi bod yn embaras bob amser drwy gyfeirio technolegol oes angen arbenigwr fforensig i weld bod wyneb a gweld y cerflun Chafre a sylweddoli bod gennym ddim i'w wneud gyda'r un person. Dyna wyneb yn anffodus dipyn o morgrug niweidio yn ystod y mileniwm oherwydd gwaith atgyweirio diwethaf, ond mae mwy o nodweddion sy'n awgrymu ymddangosiad du yn dal i, mae'n ymddangos yn fwy fel nodwedd du na nam, o leiaf y cerflun a welwn.

Peth arall i'w gadw mewn golwg yw nad yw cerfluniau Chafra yn union ei ymddangosiad ... Roedd y rhan fwyaf o'r pharaohiaid yn cael eu darlunio'n wych ac ni allwn ddibynnu ar gerfluniau i ddangos i ni sut roedden nhw'n edrych. Does dim amheuaeth eu bod yn ddwy wyneb wahanol. Mae llawer yn awgrymu nad yw hyn yr ydym yn ei weld yn wyneb Pharaoh Chafre.

Robert Schoch: O'm ddaearegwr persbectif. Yn seiliedig ar dystiolaeth, yr wyf yn gwbl argyhoeddedig nad dyma'r pen gwreiddiol na'r wyneb gwreiddiol. Ymddangosodd yr holl beth yn ystod oes y llinach. Felly mae ganddo lefel benodol o ofal. Nid wyf yn poeni pwy ydyw oherwydd mai'r wyneb gwreiddiol oedd yn debyg lev.

Yn fy marn i, mae 100 yn sylfaenol yn sail i'r Sphinx gwreiddiol, rhywbeth sy'n ddryslyd i'r bobl sy'n mynd yno ... ac rydym ni'n cymryd yr Aifft yn rheolaidd. Rydym yn cymryd pobl yno nad ydynt erioed wedi bod yno o'r blaen, maent yn edrych ar y pethau hyn ac weithiau byddwch chi'n clywed y sylwadau: yn dda, mae wedi'i wneud o lawer o flociau calchfaen bach. Ar y paws er enghraifft, rydych chi'n gweld eu bod yn rhan o'r corff, ond mae pawb yn cael eu trwsio, mae rhai ohonynt yn fodern, mae rhai yn hynafol.

Corff gwreiddiol y Sphinx gyda'i ben gwreiddiol ar y corff hwn yw'r unig ddarn cadarn o galchfaen. Pan oedd y Sphin wedi ei amlygu'n wreiddiol, roedd yn ddarn o graig naturiol a oedd yn gorwedd uwchben y llwyfan cyfagos, felly roedd yn debygol o ddenu sylw. Gellid ei gerfio i siâp pen, efallai yn wreiddiol y pennaeth y llew ac ar ôl hynny, neu ar yr un pryd â'r hyn nad ydym yn gwybod, ond rydym yn sôn am amser hynafol iawn, tua 10 000 - 10 500 BC. Maent yn cerfio i mewn i'r creigwely o amgylch yr hyn a ddigwyddodd i'r corff, felly pan fyddwch yn edrych i lawr ar y Sffincs neu i lawr i weld y corff, mae'r corff yn is na lefel gyffredinol y llwyfan, felly mae'n sylfaen gadarn a do, yr oedd, yn fy marn i, eu trwsio a'u hadfer sawl gwaith dros filoedd o flynyddoedd.

Cefais i gerdded ar gefn y Sphinx, ac roedd yna ysgolion oherwydd eu bod yn gwneud gwaith atgyweirio ac roeddwn i'n cael mynd i fyny ar y Sphinx. Felly roeddwn arno ac yn edrych ar fy mhen ac mae'n un darn mawr o graig. Yr hyn sydd gennym yma yw'r sefyllfa pan ddaeth y pen gwreiddiol yn erydu'n drwm, gan achosi glaw glawiad. Does dim cwestiwn rhesymegol, ac mae'n rhan o'r cyfan - yn cael glawiad a allai achosi math yma o erydiad ar hyd y blynyddoedd 5 000 gorffennol, ond mae'r pennaeth yn hindreuliedig yn wael, wedi erydu a addaswyd ddifrifol. Roedd y pen yn wreiddiol yn fwy. Dyna fy asesiad ac yna yn ystod y cyfnodau yn hytrach na cheisio atgyweirio'r pen yn yr ystyr o fewnosod blociau bach o garreg ac adfer yr elfennau gwreiddiol a allai barhau. Fy marn i yw eu bod wedi dinistrio'r pen hŷn, ac roedd hi'n mynd yn llai. Mewn gwirionedd, mae'r pennaeth presennol ar gyfer y corff yn rhy fach i edrych o ran cyfrannau.

Robert Bauval: Rwy'n credu mai un o'r pethau y byddech yn cytuno ag ef gyda mi gytunwyd Robert Schoch yw bod pwyslais mawr ar y pethau hyn yn unig a phopeth a ddywedodd Robert, ac yr wyf yn cytuno ag ef, ond mae pobl yn tueddu i anghofio bod y Sffincs wedi'i gysylltu â dau temlau mA, neu mae dau temlau yng nghyffiniau pethau hyn, a elwir yn un yn y Deml Sphinx a'r llall ychydig yn gyfagos i'r de, a elwir yr Angladd Temple. A'r rhain, rwy'n siŵr y bydd Robert yn cytuno â mi, yn rhoi'r arwydd i lawer iawn o ddyddiad cynharach na'r ysgrifennodd Egypto.

Robert Schoch: Un o'r pethau cyntaf a astudiais yn gall y ddau temlau a daeareg yn cael eu dangos, ac nid yw hyn wedi cael ei ddangos yn unig i mi, ond yn annibynnol o fi a daearegwyr eraill y temlau hyn yn cael eu hadeiladu o graidd calchfaen, felly creiddiau calchfaen, blociau megalithig enfawr pwyso tunnell o dunelli, mewn gwirionedd mae rhai ohonynt yn ôl pob tebyg yn fwy na theithiau 50 yn fwy na channoedd o dunelli. Nid oedd y blociau hyn yn dod o rywle yn unig, roeddent yn cael eu tynnu o waelod y Sphinx wrth i'r Sphinx gael ei cherfio. Pan gafodd corff y Sphinx ei gerfio, mae'r blociau calchfaen hyn sy'n ffurfio'r ddau deml hyn wedi'u cerfio ar yr un pryd o gorff y Sphinx. Felly mae'r templau hyn mor hen â rhan hynaf y Sphinx. Yn ddiweddarach cawsant eu erydu a'u dinistrio'n helaeth eto gan ddŵr, a gallaf benderfynu fy mod yn gallu pennu'n ddaearegol fod dŵr o ran dyddodiad - yn disgyn o'r brig.

Weithiau mae pobl yn dweud, oh, mae'n rhaid iddo fod yn lifogydd o'r Nile, ond gallwch nawr ddangos yn ddaearegol nad llifogydd o'r Nîl oherwydd y byddai llifogydd o'r Nile yn achosi tywydd ac erydiad arall. Cafodd y rhain eu cywasgu a'u erydu'n drwm, yn ddiweddarach cafodd yr Aifft eu hatgyweirio gan ddefnyddio gwenithfaen Aswan. Mae blociau mawr o wenithfaen Aswan, a oedd yn hwyrach na'r templau gwreiddiol ac mae gan yr un rhain fel un bloc o wenithfaen arysgrifau, ac mae yna rai arysgrifau erydedig iawn ar ôl ar yr hyn a elwir The Temple Temple, sy'n dangos eu bod yno. Naill ai roedden nhw yno, neu maen nhw eisoes yno yn oesoedd yr hen deyrnas. Felly, os ydych chi'n datrys rhywbeth, gwyddoch fod y strwythur gwreiddiol yn llawer hŷn.

Mae'r un colofnau arddull ddylunio a linteli a ddefnyddir ar gyfer Osirionu deml, sydd wedi ei leoli ychydig fetrau o dan y ddaear, lle saif deml llawer iau yn Abydos adnabyddus am ei symbolau awyrennau vyobrazujícími, taflegryn, tanc a hofranlong. Gall yr un adeiladau steil i'w gweld hefyd ar y pyramidiau Mecsicanaidd.

Yn gyffredinol, maen nhw'n cael eu galw'n adeiladau megalithig lle mae blociau mawr o gerrig wedi'u clymu â chywirdeb mwyaf heb yr angen i glymu neu eu cadw.

Robert Bauval: Mae'r temlau hyn yn ddirgelwch wych i mi. Yn amlwg, maen nhw'n dod o fath arall o waith adeiladu sy'n awgrymu eu bod yn hen iawn, yn llawer hŷn, ond ymddengys eu bod o gontractwr hollol wahanol. Os ydych chi'n defnyddio techneg gwbl wahanol nad yw'n gwneud synnwyr, nid yw'n rhoi i ni'r amser heddiw i ni ddefnyddio blociau mor fawr, dim ond yn wallgof.

Nid oes amheuaeth, a chytunaf mai'r un a ddyluniodd y pyramidau a dyluniodd y seryddiaeth gyffredin a ddefnyddir. Mae hyn hefyd yn cael ei gydnabod gan yr Aifftwyr. Mae trefniant y pyramid yn adnabyddus, bu'n hysbys ers blynyddoedd 150 eu bod mewn cytgord â chyfeiriad y cardinal, o'r safbwynt seryddol. Yr ydym eisoes wedi adnabod ers 60 sydd o fewn Pyramidau gwych mae siafftiau sydd wedi'u halinio â'r systemau seren, ac damcaniaethau cydberthyniad cwrs belt Orion, sy'n cael ei ychwanegu at yr holl fewnbynnau seryddol hyn sy'n dangos perthynas rhwng y strwythurau ar y ddaear ac mae'r llain o Orion.

Yr hyn sy'n amlwg yw bod y gwaith o henebion hyn, y pyramidiau a'r Sffincs adeiladu, er enghraifft, yr wyf yn meddwl bod ar yr olwg gyntaf - fod rhywun oedd i wybod rhywbeth am seryddiaeth sylfaenol.

Rydym yn sylweddoli bod y Sphinx yn edrych i'r dwyrain, dyna'r ydym yn ei alw y marc equinox, os ydych chi eisiau. A'r foment yr ydym yn sôn am y llun llew, mae'r meddwl yn dod Cyfansoddiad y llew yn yr awyr. A sut ydych chi'n eu cysylltu? Dyma lle mae gwyddoniaeth yn dod i'n cymorth precesiynau. Mae prewyddiad yn rhywbeth iawn - yn syml iawn. Mae ein planed yn cwympo fel coeden. Mae hyn o arwyneb y Ddaear yn achosi sefyllfaoedd y sêr yn ystod yr haul yn ystod Spring Equinox i symud yn y cylch 26000 am flynyddoedd.

Mae'n hawdd ei arsylwi o fewn un genhedlaeth. Felly, os ydych yn alinio wrth i'r ddau faen i gyfeiriad seren sy'n codi yn yr awyr ac yna golli 50 neu 60 mlynedd yn ddiweddarach, byddwch yn canfod bod y seren wedi symud allan o'r trefniant hwn, felly mae hyn yn rhywbeth sy'n hawdd i'w vypozorovatelné, yn enwedig dynion, sy'n arsylwi ar yr awyr yn gyson a phwy yr ydym yn ei wybod gan yr hen Eifftiaid.

Felly mae'r Eifftiaid hynafol yn credu yn yr hyn yr ydym yn ei ystyried yn awr yw crefydd yr awyr. Mae'n credu bod yr Aifft yn adlewyrchiad o'r awyr neu wrthwynebiad rhan o'r awyr, sy'n glir iawn o'u testun. Ac un peth yw bod yr awyr yn llythrennol fel bwrdd bwrdd. Mae'n pennu amser ac yn arddangos cyfansoddiadau a safleoedd y planedau, sefyllfa'r Haul ar wahanol adegau o'r flwyddyn. Felly gallwch chi ysgrifennu stori.

Yr wyf yn argyhoeddedig iawn bod yr Eifftiaid yn defnyddio'r awyr yn smart iawn fel cofrestr o'u cronoleg. Dyna pam yr ydym yn gweld strwythurau sy'n unol â sêr penodol, achos rhai temlau yn yr Aifft Uchaf, y siafftiau anel yn y Pyramid Mawr a'r Sphinx. Felly bob tro y byddwch chi'n edrych ar y golygfeydd hyn, fe welwch eu bod wedi penderfynu ar yr amser. Mae stampio amser yn dychwelyd y stori, a gellir darllen y stori honno yn uniongyrchol yn yr awyr. Nid dim ond rhywbeth theori cydberthyniad gwregys Orion ac yn honni bod y Sphynx a Pyramid yn gysylltiedig â dyddiad penodol o 10500 BCE. Mae pyramidau wedi'u cloi yn y Belt Orion ar y Llwybr Meridian, ac yn union ar yr un pryd, mae'r Sphinx yn edrych ar ei ddelwedd yn yr awyr sy'n creu cyfansoddiad y llew, maent yn gymheiriaid.

Robert Schoch: Y pwynt yw nad nid yn unig yn tystio i'r archaeo-seryddiaeth, ond daearegwyr yn dweud yr un peth, ond mae gennym y testunau a thraddodiadau, ac maent i gyd yn pwyntio at yr un peth ac yn cael eu cloi mewn perthynas.

Sylwadau: Anialwch Sahara yn Affrica yw'r anialwch poeth mwyaf ar wyneb y Ddaear. Ond unwaith ei fod yn fywyd cyfoethog yn llawn o anifeiliaid a phlanhigion a nifer o lynnoedd yn ystod y cyfnod a elwir yn Tymor gwlyb Affricanaidd am 11 000 i 5 000 hedfan. Heddiw, mae'r Sahara yn gorwedd yn y gwregys anialwch, ardal awyr sych i'r gogledd o'r cyhydedd. Gwyntoedd cryf, yr awyr o'r cymylau, a'r ddaear oddi tanynt. Maent yn teithio trwy anialwch Gobi yn Tsieina trwy anialwch yr Unol Daleithiau De-orllewin Lloegr. Y Sahara dim ond tair miliwn o flynyddoedd yn ôl a newidiodd o fagyn i'r tywod. Ers hynny, mae'r Sahara wedi dod yn yr anialwch creeog a welwn heddiw. Ymddengys y gallai daeareg ei hun esbonio creu anialwch mwyaf y byd. Yna defnyddiwyd radar newydd yn y gwennol gofod NASA, a ddatgelodd fod yr anialwch ar draws y tywod llosgi unwaith yn llawn gwyrdd.

Gwnaeth 1981 ddarganfyddiad syndod i'r roced gofod. Gan ddefnyddio math newydd o radar, enillodd NASA 30 km archwiliad eang o anialwch Sahara. Treuliodd y radar i'r tywod ar ddyfnder metr 5 a dangosodd beth oedd yn edrych fel rhwydwaith cudd o hen gwelyau afon ar draws yr anialwch. Mae canfyddiadau'r gwyddonydd wedi bod yn ddryslyd. Tri miliwn o flynyddoedd yn ôl, roedd y Sahara wedi trawsnewid o goedwig law i mewn i anialwch. Nawr mae'n debyg ei fod wedi bod yn gartref i ddigon o ddŵr am y tair miliwn mlynedd nesaf.

Mae newid hinsawdd sydyn wedi bod yn gysylltiedig â phopeth o weithgaredd folcanig i feterau sydd wedi taro'r Ddaear. Yr oedd yr ymchwilydd tywydd Peter Dominical wedi cael y syniad nad dyma'r tro cyntaf i hyn ddigwydd. Tynnodd ei archif o dyllau turio daearegol archwiliadol o lawr y môr ac archwiliodd lefelau llwch anialwch yn y pyllau drilio sy'n dyddio cannoedd o filoedd o flynyddoedd yn ôl. Canfu bod y Sahara wedi newid mwy nag unwaith.

Peter Dominical: Pan gasglais y mesuriadau hyn gyntaf, fe wnes i syrthio o'r cadeirydd gan ein bod ni'n gweld bod yna lawer o newidiadau o'r fath yn y system hinsawdd.

Sylwadau: I egluro'r newidiadau dramatig hyn radical, mae Dominical yn edrych y tu hwnt i'r Sahara, i gylchdroi'r Ddaear ei hun. Yn fwy manwl, mae'r amrywiadau bach o orbit y Ddaear o amgylch yr Haul. Mae'r ddamcaniaeth yw bod amrywiad (precession) yn achosi i'r ddaear tilts ychydig felly monsoons, a oedd yn dyfrio De Affrica heddiw gyda glaw symud dros y twyni yn y Sahara. Mae'r tonnau hyn yn digwydd bob ugain mil o flynyddoedd.

Peter Dominical: Felly, mae hwn yn ateb gwych - pan oedd Affrica yn wlyb a cham y cylch a'i fod yn digwydd miliynau o flynyddoedd yn ôl.

Sylwadau: Bob tro bydd y gwregys glaw yn symud, mae'r tirlun yn newid ac mae'r anialwch yn troi'n wyrdd.

Peter Dominical: Y peth mwyaf nodedig am y Sahara i mi yw sut amrywiad bach mae rhywbeth mor syml y gallai dirgryniadau bach ar y orbit y Ddaear yn arwain at newid mor ddramatig yn yr hinsawdd mewn ardal mor eang.

Sylwadau: Bellach mae gan wyddonwyr dystiolaeth o sut a pham mae'r Sahara wedi dod yn wyrdd. Yna gwnaeth un o archeolegwyr yr Aifft ddarganfyddiad syfrdanol yn yr anialwch Libya. Tystion llygad y trawsnewidiad diwethaf o'r Sahara. Ymwelodd ymchwilwyr i'r dyffryn yn ddwfn yn yr anialwch Lybid. Mae'r allwedd gyntaf i ddatgelu'r dirgelwch hon yn gylch bach o gerrig.

Dim ond saith mil o flynyddoedd yn ôl, yr anialwch mwyaf peryglus ar y ddaear oedd cartref pobl ac anifeiliaid. Mae ymchwilwyr wedi casglu tystiolaeth debyg o fywyd mewn gwahanol leoedd ar draws y Sahara. Gweddillion eliffantod, gazelles, hippos a chrocodeil.

Mae peintiadau ogof nodedig hyd yn oed yn portreadu pobl sy'n nofio. Mewn man arall, canfuwyd esgyrn dynol a gladdwyd yn ofalus yn y fynwent wrth ymyl y llyn. Mae dadansoddiadau o'r esgyrn hyn yn dangos eu bod yn dyddio'n ôl i deithiau 10 000 i 6 000.

Peter Dominical: Nawr roedd yn gwestiwn i wyddonwyr am ba mor gyflym y Sahara a newidiodd o dirwedd gyfoethog i dir sych. Y trawsnewidiad o'r Sahara wedi'i dyfrhau'n dda iawn, a oedd wedi'i lystyfiant yn llwyr i'r hyn sy'n gymaint o sychach. Digwyddodd trosglwyddiadau yn yr hinsawdd o fewn un neu ddwy filiwn o flynyddoedd.

Sylwadau: Pan symudodd y tonnau'r ddaear y ramp, roedd y dychwelyd i'r anialwch yn gyflym ac yn farwol. Mae'r hyn a ddylai fod wedi ymddangos fel sychder byth yn newid yn y blynyddoedd 200 yn rhanbarth dymesur, ffrwythlon o faint yr Unol Daleithiau ac i mewn i anialwch anarferol brwd. Y gwastraff a welwn heddiw. Y rhai a oedd yn gorfod mudo i'r dwyrain i'r ffynhonnell ddŵr agosaf. Nile Valley, goleudy gwyrdd yn yr anialwch mawr.

Mae gwyddonwyr nawr yn gwybod bod amrywiadau'r Ddaear yn gwneud y pendulum Sahara. Mae'n newid o wlyb i sychu pob hedfan 26 000 fel gwyliad (hyd cylch y broses ymlaen llaw). Mae wobble arall yn Echel y Ddaear wedi'i osod ar gyfer 15 mil o flynyddoedd o hyn. Dim ond wedyn bod y Sahara wedi'i hadnewyddu a gwyrdd eto.

Robert Schoch: Mae gennym syniad da o'r hyn a ddigwyddodd yn y 5 mil o flynyddoedd diwethaf, o tua 3000 3500 CC hyd at y presennol, ond yr wyf yn credu mai dyna mae'r dystiolaeth yn dangos, fy ngwaith ar yr astudiaeth y Sffincs Mawr, gwaith ar Göbekli Tepe. Yr hyn sy'n glir iawn i mi yw bod gwareiddiad ailymddangos o amgylch 3500 - 3000 BCE a do, gallem ddadlau am hynny yn dda, ond ar gyfer y stori lawer mwy sy'n cymryd miloedd lle ac filoedd o flynyddoedd yn ôl.

Ar y pwynt hwn, credaf ein bod wedi newid a gallwn fod bron yn sicr bod ar ddiwedd yr oes iâ ddiwethaf gwareiddiad datblygedig iawn ar adeg 9 i 10000 BCE. Ac mae hynny'n ymwneud â 11000 i 12000 yn ôl.

Edrych ar Göbekli Tepe, nid yw'n edrych fel Sphinx a / neu Sphinx Temple a Temple Temple yn Giza. Roedd yn hoffi nodi ychydig o bethau. Yn gyntaf, mae Göbekli Tepe yn llawer llai, ond fe'i codir hefyd o megaliths, colofnau cerrig, sydd wedi'u cerfio'n hyfryd. Yr un sgil, yr un galluoedd, ond mewn arddull wahanol. Felly maen nhw'n gwneud rhywbeth gwahanol. Ac ym mhob achos maent yn cael eu halinio'n seryddol.

Rwyf wedi cyfrifo llyfr sy'n ymdrin â Göbekli Tepe yn agos iawn. Rwy'n parhau i weithio ar y wefan hon ac rwy'n ei astudio ymhellach.

Yma eto mae gennym drefniant seryddol, gan gynnwys dolen i cyfres OrionFelly dyma gennych lawer o debygrwydd a beth arall sydd yn iawn - yn bwysig iawn yn fy marn i yw fy mod yn daearegwr, felly rwy'n meddwl yn nhermau yr Oes Iâ a diwedd, a ddaeth i ben 9700 BC. Mae'r dyddiad hwn yn seiliedig ar gnewyllyn rhewllyd y Greenland, a ddaeth i ben yn fras cyn hedfan 12000. Y cyfnod hwn yw'r union bryd y gwyddys yn Zep Tepi yn yr Aifft, cyfnod O'r Oes Aur, wedi'i adlewyrchu yn y ddau le, ar y llwyfan Giza a Göbekli Tepe.

Yn fanwl, ymdrinnir â'r mater o ddiwedd yr oes iâ Graham Hancock yn eich llyfr Mage Duw yn ei rhan ragarweiniol. Achos y rhewlifoedd yn toddi yw effaith meteoryn enfawr. Mae GH ac RS hefyd yn ffrindiau agos. Byddai'n braf pe baent yn siarad â'i gilydd am hyn ac yn cysoni eu symudiad. :)
Mae popeth yn awgrymu bod Giza a Göbekli Tepe yn cyfeirio at yr un cyfnod cyn diwedd Oes yr Iâ. Yn y ddau achos, rydym yn gofyn yr un cwestiwn: Beth ddigwyddodd i'r gwareiddiadau hyn awduron y dehongliadau hynny? Beth oedd y rheswm dros gladdu ymwybyddiaeth Göbekli Tepe o dan y ddaear?

Ar ddiwedd yr Oes Iâ diwethaf, roedd yna amodau trawiadol ar gyfer bywyd ar y Ddaear. Credaf fod ffrwydrad solar yn 9700 BCE ac mae'n edrych fel y ffrwydrad hwn wedi dinistrio'r wareiddiad cynnar hwn. (Lledaenwch y rhewlifoedd.) Göbekli Tepe yn lle pwysig iawn yn hyn o beth ac yn ein helpu i ddeall darlun llawer mwy o'r cyd-destun.

Robert Schoch: Rwy'n credu ein bod weithiau'n cael gormod o arogl yn ein technoleg fodern, a dylem sylweddoli bod natur yn uwchraddol drosom ni.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb