Bashar: Ynglŷn â chemtrails ac ymwybyddiaeth gyfunol

77400x 19. 06. 2017 Darllenydd 1

Q: Mae'n rhaid i chi fod wedi sylwi bod cemegolion wedi'u chwistrellu ledled y blaned, mae'n ymddangos. Felly fy nghwestiwn yw pam? Ni wn, a ydyn nhw'n meddwl eu bod yn ein helpu ni (bwriad positif) neu'n ceisio ein lladd ni?

Bashar: Maent yn gwneud yr argraff anghywir bod yn rhaid iddynt wneud rhai pethau mewn modd a fydd yn rhoi cydbwysedd ar y blaned ar eich planed. Mae'r ffaith, i'r gwrthwyneb, yw eu bod yn ychwanegu mwy o wenwyn i'r awyr oherwydd nad ydynt yn defnyddio'r cynhwysyn cywir i weithio.

Gwyliwyr: Ac aur tommy?

Bashar: Ydw. Os ydynt yn ei ddefnyddio, byddai'n helpu i gydbwyso'ch hinsawdd ar eich planed heb unrhyw sgîl-effeithiau. Ond oherwydd eich bod yn gwerthfawrogi y syniad o aur gwbl wahanol, dyweder, yr ydych yn ceisio i gronni, yn yr ystyr hwn, ac nid ei ddefnyddio ar gyfer amgylchiadau tebyg lle byddai'n arwain at fudd-dal ar gyfer eich hinsawdd yn ei gyfanrwydd.

Fel rhan o'r broses yr ydym yn eu profi, hynny yw, y cylch naturiol, hyd yn oed os cafodd ei aflonyddu gan nifer o bethau y mae pobl wedi ei wneud ar gyfer eich blaned (yn dechnolegol). Still, mae'r syniad o gylchoedd cynhesu ac oeri ar eich planed yn ffenomen gwbl naturiol sy'n ailadrodd ei hun. Yn y naill ffordd neu'r llall, gellir hawdd cydbwyso'r ffenomen hon trwy ddefnyddio'r mathau priodol o dechnoleg, nad ydych yn ei wneud.

Yn y swm - maent mewn rhyw ffordd ceisio cydbwyso rhai o'r pethau hyn, ond fod y rhan fwyaf o'r ymdrechion hyn, yr ydych yn meddwl y bydd yn gwella eich bywyd, mewn gwirionedd, y gwenwyndra uchel.

Ac ie, ie, mae rhai pethau eraill yn gysylltiedig, ond ni fyddwn yn cael hwyl. Rydym am barhau ar lefel y syniad hwn ac yn mynegi cysylltiad technolegol uniongyrchol a'i oblygiadau. Nid ydym yn ceisio datgymalu unrhyw fwriadau penodol eraill sy'n gysylltiedig ag ef ar hyn o bryd. Yn iawn. Os nad ydych am gryfhau realiti polaredd negyddol y byd, yna ni fyddwn yn canolbwyntio arno.

Rydych chi'n gwybod, mae'n ddefnydd diddorol iawn o'r paradocs. Pŵer pŵer. Mae gan lawer o bobl ar eich planed reolaeth gref iawn dros yr wybodaeth. Ac yn anad dim, mae'r rheolaeth wybodaeth hon yn cael ei ddefnyddio i sicrhau ei fod yn ymddangos bod ganddo'r rheolaeth (a phŵer) yn fwy nag ef mewn gwirionedd. Os ydynt weithiau'n unigolion, ac yr wyf yn ailadrodd, nid yw'n golygu na ddylech wybod y gallai rhai ohonynt gael bwriadau negyddol, ond pan fydd llawer o bobl yn canolbwyntio ar yr eithaf ac yn dechrau edrych ar yr hyn yr ydych yn ei ddweud damcaniaethau cynllwyn - a rhowch y pŵer, y cryfder a'r gallu hwnnw i wneud pethau yr ydych i gyd yn ofni. Yna rydych chi mewn gwirionedd yn helpu ac yn cryfhau'ch pŵer.

Felly un mawr ... Fe'i dywedaf fel hyn, un jôc fawr gan y bobl hyn yw eu hymgais i ddod â'r darlun hwn ato'i hun. Pobl sy'n ceisio cael eu galw. chwythwyr chwiban (hysbyswyr), maen nhw mewn gwirionedd yn eu hysbyseb fwyaf, gan eu bod yn cryfhau'r gred ymhlith pobl fod ganddynt fwy o allu nag y maent mewn gwirionedd. Dyna'r un jôc.

Golawch eich hun felly, a rhowch unrhyw rym iddynt. Bydd hyn yn newid eich dirgryniad tuag at realiti cyfochrog nad yw hyd yn oed yn bodoli. Neu byddant yn dod i ben dros amser. Felly, tak byddwch yn newid eich byd.

Nid ydych chi'n newid y byd rydych chi'n byw ynddi. Byddwch yn newid eich hun trwy'ch gweithredoedd, trwy eich ymwybyddiaeth, eich egni a'ch ymddygiad. Rydych chi'n symud eich hun i mewn i fyd cyfochrog sy'n fwy ymatebol i'r byd sy'n newid cynrychioliadol eich hun. A wnaeth yr ateb hwn eich helpu chi?

Q: Ie, mae hi'n helpu.

Bashar: Yna, hoffwn i chi lwybrau dymunol!

[hr]

Diweddarwyd: 27.08.2017, 01: 19

Sueneé: Llwybrau yn Saesneg yn golygu cymylau. Os ydych chi'n gofyn i chi beth yw'r Bashar, yna gallai'r gyfres eich helpu chi: Y Bashar estron enwocaf.

Mae'r defnydd o aur (atomig) i newid ymddygiad yr atmosffer yn rhywbeth sydd wedi bod. Byddwn ni'n cwrdd â ni Anunnakisydd wedi datrys yr un broblem ar eu planed cartref. Fe wnaethant niweidio eu hamgylch dwp eu hunain a gwelwyd yr unig achub yn y defnydd o aur wedi'i wasgaru i haenau uchaf yr atmosffer. Roedd mêl eisiau cynaeafu ar blaned y Ddaear, a oedd yn rhy fach am eu cyrff corfforol, felly crewyd person i'w delwedd a fyddai'n gwrando arnynt.

Bashar Crybwyllwyd ein bod yn tueddu i gronni aur (metelau gwerthfawr) a gemau. Rwy'n credu bod gennym y nodwedd hon wedi'i ymgorffori'n gadarn yn y maes gwybodaeth ddynol. Dyna'r peth rhaglen, sydd wedi aros ers creu ein ni fel glowyr yn rôl y glowyr. A bod llawer iawn yma, mae gennym y gyfres gyfan Mynyddoedd, mwyngloddiau, tericons.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 7 ar "Bashar: Ynglŷn â chemtrails ac ymwybyddiaeth gyfunol"

 • pecis yn dweud:

  Nid wyf yn gwybod sut i gronni aur, ond mae casglu arian yn mynd yn dda. Mae'n ddyn craff iawn: D

 • Martin M yn dweud:

  I mi mae'n swnio groes, cadarnhaol a da iawn cynghori pobl i ganolbwyntio ar eu problemau ac yn gweithio'n galed i gadw eu bod yn dda, oherwydd dim ond wedyn y byddwn yn gallu gweithredu mewn unrhyw sefyllfa yn rhesymol ac yn dechrau i ddatrys problemau mewn gwirionedd ...

  • jablon yn dweud:

   Helo, Martine,

   A allwch nodi pa union sy'n gwneud i chi deimlo'n dda (o ystyried y pwyntiau isod - a hebddynt) beth yn union?

   Diolch ac iechyd

   Eva

   • Martin M yn dweud:

    Mae'n ymwneud â cheisio dweud bod yr elites yn ei wneud i gyd o anwybodaeth (stupidrwydd) felly does dim angen gwneud hynny. Wrth gwrs, llosgi ac ati. Mae yna beth da nad oes angen delio â hwy i roi gwybod i bobl amdano, ond gyda rheswm. Rhaid ei wneud oherwydd cyn belled nad yw pobl o'r mwyafrif o'r ffiliniaid yn helpu unrhyw gyfraith, ac ati, byddant bob amser yn dod o hyd i ffordd o fynd ati i sut i ddiflasu. Rhaid i bawb godi ei ysbryd ...

  • jablon yn dweud:

   Ydw, Martine, yn y byd rydych chi'n iawn, ond dwi'n dal i gael y diffiniad o bwy ydyn nhw! Felly mae Bashar yn arwain dynoliaeth i wneud i bawb ddelio â'u pryderon bob dydd a pheidio â bod yn ofalus am y pethau sy'n croesi bywydau unigol. A yw hynny'n iawn? Peidiwch â meddwl a dim ond troi yn yr olwyn? Beth ydych chi'n ei feddwl: http://www.suenee.cz/norsky-park-soch - Onid yw'n ddiddorol meddwl?

   Deuthum o'r ganrif ddiwethaf ac mae gen i fy ngwreiddiau yno, ac roeddwn yn arferol helpu pobl a meddwl amdanynt. Heddiw, pan fydd y rhan fwyaf o bobl, yn cael clustiau yn y clustiau neu efallai yn serennu ar eu "rhai dyfeisiau", ac nid oes bron neb yn bresennol, mae'n ymwneud â rhywbeth arall. Ac, fel yr ystyrir yr unigolynrwydd (sydd yn ei hanfod yn bodoli) yn cael ei amlygu, mae ymagwedd agored iawn i'r endidau hyn. Ydyn ni eisiau iddo ???

   Eva

 • jablon yn dweud:

  Hm, Bashar, nawr rwyf ychydig yn ddryslyd, fel y dywedodd y Slofaciaidd, yn y pomaks.

  1) Pwy yw'r "hwy" sy'n meddwl yn dda gyda ni, a dyna pam eu bod yn powdio ni, felly mae gennym ni broblemau iechyd hir hir? (Ddim am bopeth y gallaf ei arogli, yr wyf yn cyfaddef.) Ac yn dal i, i'r tlawd, y rhai bach, argraff ddrwg, nid oeddent yn ei olygu ...

  2) A yw dynoliaeth fel y cyfryw yn ceisio casglu aur? Dylid ei glywed yn y tecstilau neu rywun yn y belt mewn ffatrïoedd estron oherwydd nad oeddech chi hyd yn oed yn meddwl amdano yn eich bywyd. Felly, ar gyfer hynny mewn gwirionedd, pobl ar incwm isel neu ganolig, sef y blaned mwyaf ac mae'n debyg drwy'r nos gyfrinachol fantasize am sut y maent yn casglu aur.

  3) Onid ydym ni'n siarad am y pethau eraill sy'n gysylltiedig ag ef? A byddai hynny'n ddiddorol.

  4) Mae gan y rhan fwyaf o bobl ar y blaned reolaeth gref iawn dros yr wybodaeth? Beth yw ystyr Bashar mewn gwirionedd? Pe bai hynny'n wir, yr ydym yn rhywle arall.

  5) Maent yn ceisio cydbwyso pethau, unwaith eto, pwy ydyn nhw? Ac yn bennaf, o blaid. Yn sicr, gwn, mae hi'n meddwl yn dda i ni.

  6) Nid oes raid i ni ddelio â'r damcaniaethau cosmopolitan a elwir yn hyn. Mae'n debyg, ar sail fflat, ac nid ar y rhai nad ydynt yn gynllwyn ond yn wir. Peidiwch â sylwi ar yr hyn sy'n digwydd, ac mae gennym ddyletswydd i arnofio rhywle mewn dimensiynau eraill.

  7) Mae'r paragraff olaf wedi'i dorri i ffwrdd o'r hyn a elwir yn Oes Newydd. Byddai hynny'n her i "symud i mewn i fyd cyfochrog a pheidio â ymyrryd yma"?

  Roedd yr atebion wedi fy helpu i, mae gan y ffigurau sefyllfa gliriach nawr ar y bwrdd gwyddbwyll.

  Ymddiheuraf i gefnogwyr Bashar os dywedaf efallai'n anoddach, ond mae'n wir yn dod i mi fel rhaglennu da o bobl.

  • Sueneé yn dweud:

   ad 1) Rwy'n meddwl bod Bashar am y rhai hynny beth mae hynny'n ei olygu? mae'n siarad â gorliwio ac eironi. I'r gwrthwyneb, mae'n dilyn o'r testun, er eu bod yn gweithredu bwriadau da (maen nhw'n ei weld), maen nhw'n gwneud niwed mawr i'r blaned Ddaear.

   ad 2) Fe'i ysgrifennais i ddiwedd yr erthygl. Mae ym maes gwybodaeth y bobl. Mae'n debyg nad yw pob un, ac oherwydd ei ddiffyg cyfan (os tybiaf fod yr un peth ar adeg Anunnaki metel egsotig fel tywod yn yr anialwch). Fodd bynnag, credaf mai'r teimlad mewnol sy'n denu llawer o bobl i aur / arian nid yn unig yw ennill masnacholiaeth ond cyfrifiad y rhaglennydd pur o Anunnaki: rhoi obsesiwn i bobl wrth gasgliad aur, a chyfarwyddiadau ar sut i wneud hynny. Mae angen mynd i'r afael â mwy.

   ad 3) Mae'n awyddus i weld yn fanylach. Mae'n disgrifio'n eglur yr egwyddor o feddwl ymwybodol a ffurfio ar y cyd. Mae hwn yn bwnc hanfodol i ddeall. Deall y ffaith bod y syniadau a gynhyrchwn mewn gwirionedd yn blygu'r byd. Felly, os ydw i'n creu meddyliau negyddol am bynciau megis chemtrails, haarp, ac ati, rwy'n rhoi pridd maethlon i'r rhai sydd y tu ôl iddi. Fel y dywed - rydyn ni'n rhoi hysbyseb iddynt. Unwaith eto, yn fy marn i, yr wyf yn ei weld fel bod derbyn y pethau negyddol hynny yn fwriadol yn rhoi'r cyfle i mi deimlo nad ydyn nhw'n cyd-fynd â mi a fy mod am ddelio â rhywbeth arall. Mae'r diffiniad hwn, yn fy marn i, yn rhoi rhyddid i bethau os yw rhywun am roi sylw iddynt. Dim ond yn fy realiti yn lle i chi. Nid oes unrhyw sylwedydd ynddo a fyddai'n ei rhannu. Ac os yw pobl o'r fath yn cyfateb i 100-monkeys yna byddant yn peidio â bodoli ar gyfer màs penodol o bobl yn llwyr ac yn llythrennol trwy rannu realiti yn ddau ar wahân dimensiwn. Yn amlwg mae Bashar yn pwysleisio hynny nid yw am gryfhau'r byd negyddol gyda'i syniadau / syniadau.

   ad 4) Mae hwn yn broblem gyfieithu. Fe'i gwnaeth yn ôl yn y gwreiddiol. Mae'n dweud: "Mae llawer o bobl ar eich planed ...". Byddwn yn ei gyfieithu fel Mae llawer o bobl ar eich planed ...a byddwn yn deall hyn yng nghyd-destun y ffaith bod grŵp mawr o bobl sy'n tynnu'r llinynnau a thrin y wybodaeth. Rwyf wedi ei osod yn nhestun yr erthygl.

   5 d) Ei bod yn thema llawer conspiracies - pwy sydd y tu ôl i'r llen. Yn ôl SG heb ei gydnabod yn (o leiaf yn yr Unol Daleithiau), a mawr lobi milwrol-ddiwydiannol a phobl yn sefyll y tu ôl iddi. A'r bobl hynny yn bennaf cydlyniad gyda grwpiau fel Natsïaid Masons Goleuedigion Iddewon (sy'n golygu grwpiau diddordeb, nid cyfeiriad crefyddol - mae hynny'n uwchradd)

   ad 6 + 7) A wnaeth unrhyw un daro'ch corn yn fawr? : D Unwaith eto gweler. (3). Mae'n fater o ddehongli. Gallwn ei drafod yn Sunday's Tearoom One Poem. Mae'n bwnc diddorol iawn.

Ad a Ateb