Pan fydd y Kalki Destroyer yn disgyn, mae'r apocalypse yn dechrau

3088x 14. 11. 2019 Darllenydd 1

Credir Kalki unwaith y bydd dynoliaeth wedi cefnu ar bob crefydd yn llwyr, "nes na fydd unrhyw beth yn hysbys am ffyrdd aberth, nid hyd yn oed trwy air," bydd yn achosi i'r byd gael ei ddinistrio. Kalki yw ymgnawdoliad olaf y duw Hindwaidd, Vishnu, y rhagwelir y bydd yn dod "fel comed a chario cleddyf ofnadwy i ddifodi'r barbariaid annuwiol ar ddiwedd Kalijuga" (Sri Dasavatara Stotra, 10.

Kalijuga

Yn ôl y ffydd Hindŵaidd, mae amser cosmig yn cynnwys pedwar cyfnod gwych, neu jygiau, o'r enw: Satyayuga, Tretayuga, Dvaparayuga a Kaliyuga. Ar hyn o bryd, mae pobl yn byw yng nghyfnod Kalijuga, sy'n para tua blynyddoedd 432 000. Dechreuodd y cyfnod hwn ar ôl Brwydr Kurukshetra ar ddiwedd rheol y Brenin Pariksit ynghylch 5000 flynyddoedd yn ôl. Felly mae tua 427 000 o flynyddoedd ar ôl cyn i Kalijuga ddod i ben a Kalki gyrraedd. Ar ddechrau Kalijuga, yn 3102 CC, gadawodd yr Arglwydd Kšṣṇa y Ddaear a gadael oes aur ar ôl. Rhagwelir y bydd yr oes ogoneddus hon yn para blynyddoedd 10 000 nes bydd diffygion a gwallau dynol yn goresgyn etifeddiaeth Krishna. Yna bydd gwerthoedd isel y natur ddynol, yn enwedig eu trachwant a'u materoliaeth, yn ennill cryfder.

Kalki

Mae pobl yn colli pob diddordeb mewn datblygiad ysbrydol, a bydd y rhai sy'n ymroi i'w duwiau yn cael eu gwawdio a'u herlyn - “am hwyl, hela mewn dinasoedd fel anifeiliaid” (Knapp, 2016). Ond bydd y sefyllfa'n gwaethygu. Bydd llywodraethau a’r heddlu’n cael eu sgubo gan lygredd, bydd urddas dynol yn cwympo ac ni fydd unrhyw bosibilrwydd amddiffyn neu fynd i’r afael â throseddau. Bydd pobl yn ymladd yn erbyn ei gilydd - bydd rhyfela yn gyson. Mae'r byd yn dod yn ofnadwy. Dywedir y bydd yn dod yn lle y bydd pobl yn cael eu geni'n unig i ddioddef ac anhrefn i reoli popeth.

Proffwydoliaethau Kalki Purana

Mae Kalki Purana yn rhagweld mai dilynwyr materoliaeth sy'n byw yn Kalijuga fydd prif nod Kalki:

“Mae pob un o’r perthnasau hyn [cynrychiolwyr ymgnawdoliad yr oes] Kali yn dinistrio aberthau [defodau crefyddol], gwybodaeth am y Vedas a thrugaredd, oherwydd eu bod wedi torri holl egwyddorion y grefydd Vedic. Maen nhw'n llestri meddwl, salwch, henaint, dinistrio egwyddorion crefyddol, tristwch, galarnad ac ofn. Mae'r disgynyddion hyn o Kali yn crwydro ar draws teyrnas Kali, gan achosi dioddefaint i bawb. Mae pobl o'r fath yn cael eu twyllo gan effeithiau amser, yn aflonydd iawn yn eu natur, yn llawn dyheadau egnïol, yn bechadurus iawn, yn falch ac yn greulon hyd yn oed i'w tadau a'u mamau eu hunain. [Hefyd] mae gan y rhai sy'n cael eu hadnabod ddwywaith a anwyd ddwywaith [a gychwynnwyd yn ysbrydol] ymddygiad da, yn rhydd o unrhyw gadw at yr egwyddorion cywir, a bob amser yng ngwasanaeth y dosbarthiadau isaf. ”(Knapp, 2016)

Mae Kalki Purana hefyd yn disgrifio'r hyn a fydd yn digwydd i offeiriaid - y rhai a ddylai gynnal ffydd bur ac annioddefol:

“Mae’r eneidiau cwympiedig hyn fel geiriau a chrefyddau gwag yn eu gwasanaethu fel bywoliaeth, dysgeidiaeth doethineb Vedic yw eu galwedigaeth, maent wedi cwympo allan o gadw eu haddewidion ac yn gwerthu gwin a phethau ffiaidd eraill, gan gynnwys cig. Maent yn greulon yn ôl eu natur ac mae ganddynt benchant am fodloni eu bol a'u rhyw. Am y rheswm hwn, mae’n hiraethu am ferched ac wedi meddwi bob amser. ’(Knapp, 2016)

Dychweliad Kalki

Am 432 mae blynyddoedd 000 wedi dychwelyd Vishnu / Krishna yn Avatar Kalki, 22. ymgnawdoliad y Duw hwn, diwedd Kalijuga. Mae Kalki, yn brandio cleddyf tân (arf Parabrahman), yn disgyn ar ei geffyl gwyn bonheddig i Davadatt o'r nefoedd i ladd yr holl ddrygionus a gwyrdroi.

“Bydd yr Arglwydd Kalki, Arglwydd y bydysawd, a gyfrwywyd gan ei geffyl gwyn toreithiog, Devadattu, a chyda’i gleddyf yn ei law, yn croesi’r ddaear, gan ddangos ei wyth gwychder dirgel ac wyth rhinwedd arbennig Duwdod. Gan roi’r gorau i’w lewyrch digymar ac yn gyflym, bydd yn lladd miliynau o’r lladron hyn sydd wedi gwisgo gwisgoedd brenhinoedd gan filiynau. ’(Srimad-Bhagavatam 12.2.19-20)

Bydd y sefyllfa mor ddrwg fel y bydd ei ddyfodiad yn cael ei ystyried yn fendith gan yr ychydig seintiau sydd ar ôl a oroesodd yn gudd mewn ogofâu ac anialwch. Yna bydd Kalki (y gellir cyfieithu ei enw fel "dinistriwr ffieidd-dod," "dinistriwr tywyllwch," neu "ddinistriwr anwybodaeth" yn lansio Satyajugu arall. Bydd hwn yn gyfnod o wirionedd a chyfiawnder.

Ail Ddyfodiad Crist

Mae gan y myth o amgylch Kalki debygrwydd clir yn eschatoleg crefyddau mawr eraill, yn enwedig yn ail ddyfodiad Crist yn y ffydd Gristnogol. Fel y gallwn ddarllen ym mhennod Datguddiad 19:

"A gwelais y nefoedd yn agored, ac wele geffyl gwyn, ac arno ef eisteddodd un sydd â'r enw Ffyddlon a Gwir, oherwydd mae'n barnu ac yn ymladd yn gyfiawn. Fflam tân oedd ei lygaid, ac ar ei ben roedd yna lawer o goronau brenhinol; mae ei enw wedi'i ysgrifennu ac nid oes unrhyw un yn ei adnabod ond ef ei hun. Mae'n gwisgo gwisg o waed a'i enw yw Gair Duw. Y tu ôl iddo byddinoedd nefol ar geffylau gwyn, wedi'u gwisgo mewn lliain pur gwyn. Daw cleddyf miniog allan o'i geg i ladd y cenhedloedd; bydd yn eu bwydo â baglu haearn. Bydd yn gwthio gwasg yn llawn gwin yn cosbi digofaint Duw Hollalluog. Mae ganddo enw wedi'i ysgrifennu ar ei gôt ac ar ei ochr: Brenin y brenhinoedd ac Arglwydd yr arglwyddi. A gwelais angel yn sefyll yn yr haul, yn crio gyda llais uchel wrth yr holl adar yn hedfan yng nghanol y nefoedd: “Dewch, ewch i lawr i wledd fawr Duw! Byddwch chi'n bwydo ar gyrff brenhinoedd a rhyfelwyr a rhyfelwyr a cheffylau a marchogion; cyrff o bawb, meistri a chaethweision, gwan a phwerus. '

A gwelais y bwystfil ysglyfaethus, a brenin y ddaear, a'u byddinoedd wedi ymgynnull ynghyd, i waredu i frwydr yn erbyn y marchogwr, ac yn erbyn ei fyddin. Ond cipiwyd y bwystfil, a chydag ef proffwyd ffug, a wnaeth arwyddion gwyrthiol er anrhydedd iddi a hudo’r rhai a dderbyniodd arwydd y bwystfil a gwau cyn ei delwedd. Yn fyw, taflwyd y bwystfil a'i broffwyd i lyn o dân yn llosgi â sylffwr. Lladdwyd y lleill gan gleddyf yn dod o geg y beiciwr. Ac mae’r adar i gyd yn cael eu bwydo â’u cyrff. ’(Datguddiad 19: 11-21)

Gellir dod o hyd i ddamcaniaethau ynglŷn â sut y bydd y byd yn dod i ben mewn llawer o grefyddau'r byd. Yn yr un modd ag y mae gan grefyddau ddamcaniaethau am darddiad dynolryw, felly hefyd y syniadau o ddifodiant.

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Ivo Wiesner: Cenedl yn niffyg y Duwiau

Mae gan ddyn a chenedl enaid anfarwol, yn ymgnawdoli mewn cymuned newydd eginol. Wrth i fodrwy dyngedfennol karmig cenedl gau, daw etifeddiaeth ysbrydol y rhai sy'n dod fel cythraul. Mae karma cenedl ryfeddol Hyperborean wedi dod yn wir, mae cylch karmig y Celtiaid a'r Nys wedi uno a chau, ac mae karma ein cenedl yn agosáu at y zenith. Os gofynnwch am ystyr ei fodolaeth, atebaf mai'r pwrpas yw aeddfedu ar gyfer rôl arweiniol ysbrydol dynoliaeth y dyfodol. Os gofynnwch beth yw pwrpas bodolaeth bod dynol, bydd yn ymateb yn well na minnau i'r deddfau dharmig hynafol a ddilynodd ein cyndeidiau.

Ivo Wiesner: Cenedl yn niffyg y Duwiau

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb