Auroville - Bywyd heb lywodraeth, crefydd ac arian

17233x 28. 03. 2020 Darllenydd 1

Mae byd heb lywodraeth, crefydd, ac arian yn bodoli mewn gwirionedd, ac ers 60. blynyddoedd 20.století! Mae llawer yn credu na all yr iwtopia hwn fodoli, hyd yn oed os ydym i gyd yn dymuno cael byd gwell lle mae pobl yn byw mewn cytgord rhyngddynt a natur. Ond mae'n gweithio yn Auroville, de-ddwyrain India. Mae'n byw yma heb lywodraeth, heb economi a chrefydd ar wahân.

Auroville

Mae'r ddinas hon o dan amddiffyniad UNESCO, asiantaeth arbenigol y Cenhedloedd Unedig gyda'r nod o cyfrannu at heddwch a diogelwch ledled y byd. Fe'i cefnogir hefyd gan lywodraeth India a sefydliadau allanol.

Mae'r ddinas oddeutu 50 metr uwchlaw lefel y môr, mae'r arwyneb yn wastad, heb fryniau a llethrau. Dim ond y dŵr glaw sy'n diferu, sydd wedi creu rhigolau cain yn y pridd dros amser, sy'n datgelu tueddiadau cynnil. O edrych arno o'r uchod gwelwn ei fod siâp alaeth gyda chromen aur enfawr yn y canol. Mae wedi'i amgylchynu gan gyfadeilad Gerddi 12 sy'n cynrychioli petalau blodyn Lotus. Yn y ddinas hon mae pobl o genhedloedd 50, gan gynnwys Tsieciaid.

Nid oes unrhyw skyscrapers, priffyrdd nac unrhyw ddyddiaduron llawn straen yn y ddinas i adrodd am yr erchyllterau yn y gwledydd cyfagos. Sefydlwyd y ddinas hon yn swyddogol (safle ysbrydol gynt) yn 1968. Fe'i sefydlwyd gan Mirra Alfassa, o'r enw "Mother"a oedd eisiau creu man lle mae pobl yn byw mewn cytgord, beth bynnag fo'u rhyw, crefydd neu safon byw.

Enwyd y ddinas ar ôl y guru ysbrydol Sri Aurobindo, a oedd yn byw yma tan 1950. Ef oedd yogi, guru, bardd, a diwygiwr ysbrydol. Ei syniad oedd y gall pobl ddatblygu a datblygu eu diwinyddiaeth. Hyrwyddwyd ei ddysgeidiaeth ymhellach gan yr uchod, Mirra Alfassa, a sefydlodd ysgol lle lledaenodd syniadau Sri Aurobindo ymhellach. Ymwelodd pobl fel Nehru, Gandhi neu Dalai Lama â'r lle hwn.

Cynllun strwythur dinas

Auroville - cynllun y ddinas

Parth tawel

Yn yr ardal hon fe welwch Matrimandir a'i erddi. Mae yna hefyd amffitheatr, sef safle undod dynol ac mae'n cynnwys tir cenhedloedd 121 a gwladwriaethau Indiaidd 23. Daeth cynrychiolydd o bob gwlad â'r tir yma yn 1968 a phlannu coeden. Mae yna hefyd lyn a ddylai fod yn lle heddwch a thawelwch. Mae hefyd yn fodd i ailgyflenwi dŵr daear.

Parth diwydiannol

Yn y parth hwn fe welwch ddiwydiant, canolfannau addysgol, canolfannau celf a gweinyddiaeth y ddinas hefyd.

Parth Preswyl

Bydd y parth hwn yn cael ei ffinio gan barciau, a'r nod yw cael cymhareb o arwynebedd stopio ac arwynebedd gwyrdd 45% i 55%. Hy. Bydd gofod 45% yn cael ei adeiladu gan adeiladau, bydd gofod 55% yn wyrdd a natur. Bydd yna hefyd ffyrdd yn y parth hwn.

Auroville

Parth Rhyngwladol

Yma fe welwch chi babell genedlaethol a diwylliannol sy'n canolbwyntio ar gyfandiroedd unigol. Y nod yw creu undod sy'n dangos bod pob cenedl yn cyfrannu at undod y ddynoliaeth.

Parth diwylliannol

Bydd lle i addysg, mynegiant artistig a chwaraeon.

Gwregys gwyrdd amddiffynnol

Bydd y parth hwn yn datblygu ffermydd organig, perllannau, coedwigoedd. Bydd yn baradwys i fywyd gwyllt a hefyd yn lle ar gyfer hamdden. Mae'r gwregys hwn i fod i dyfu'n raddol a dod yn ysgyfaint y ddinas hon.

Bywyd yn Auroville

Mae'r bobl leol yn aml yn gweithio yn y caeau, yn reidio beiciau ac yn ceisio bod yn hunangynhaliol ym mhob ffordd. Prin y byddwch chi'n dod o hyd i'r gweddillion yma - mae pobl yn ceisio defnyddio bron popeth ac ailgylchu eraill. Nid yw'n bosibl prynu alcohol yma.

Pwrpas Auroville yw "gwireddu undod dynol a thai cynaliadwy"Ac fe'i cynlluniwyd i gyfuno" gwerthoedd gwahanol ddiwylliannau a gwareiddiadau mewn amgylchedd cytûn ". Un o'r adeiladau cyntaf oedd ffurf newydd o ddysgu Aurobindo. Dysgodd y myfyrwyr i dderbyn eu gwir natur a “meithrin ysbryd perthyn i'r ddynoliaeth”. Felly mae'r ddinas hon yn arbrawf rhyngwladol i weld a all pobl fyw mewn undod a thrawsnewid ymwybyddiaeth.

Nid yw'n hawdd dod yn ddinesydd cyfiawn yn y wlad hon. Mae ymgeiswyr wedi'u cofrestru ar restr aros ac mae o leiaf 2 o flynyddoedd yn aros i gael eu derbyn a'u cymeradwyo. Ar yr adeg honno maent yn byw ac yn gweithio yn Auroville heb unrhyw wobr ariannol. Rhaid iddo brofi ei hunangynhaliaeth a'i gysylltiad ysbrydol â undod y ddynoliaeth.

Yma hefyd mae trosedd

Ond nid yw hyd yn oed y wladwriaeth hon yn osgoi trosedd a throsedd. Gan nad oes gan y ddinas ffiniau pendant, gall unrhyw un yn y pentrefi cyfagos dreiddio yma. Felly, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu troseddoldeb yn y maes hwn hefyd. Llofruddiaethau, trais ac ymosodiad. Felly, ni argymhellir mynd allan heb hebryngydd gyda'r nos.

Er bod y ddinas hon yn enwog fel dinas heb arian, maent yn chwarae rôl yma, wrth gwrs. Mae'n rhaid i bob dinesydd yn y ddinas fod yn rheolwr tŷ (am ffi fechan - am tua miliwn o goronau) neu mae'n bosibl adeiladu tŷ - ond eiddo'r ddinas fydd bob amser. Yn y caffis a'r bwytai, mae ymwelwyr y ddinas hefyd yn talu arian parod. Felly nid yw'r honiad bod arian yn gweithio yn y ddinas hon yn gwbl wir.

Fodd bynnag, mae Auroville yn parhau i fod yn fodel gobeithiol o sut olwg fydd ar y dyfodol petai pobl yn dod o hyd i ffordd o ddod ag arian, trachwant a rhyfel cyffredin i bobl gyffredin.

Awgrym ar gyfer llyfr o Escape Bydysawd Suenee

Kurt Tepperwein: Deffro i fod yn wirioneddol

Deuddeg cam i ni ein hunain - cyn belled nad ydym yn gwybod ein hunain, rydym yn byw fel cerddwyr cysgu, ac nid oes gennym unrhyw syniad o'u gwir botensial.

Mae deffro i fodolaeth go iawn yn golygu gorffen hunan-dwyll a, gyda chydwybyddiaeth lawn, yn dechrau llunio'ch bywyd i mewn i waith celf. Mae Kurt Tepperwein, athrawes bywyd adnabyddus, yn cynnig cyfeiriadedd ysbrydoledig a hawdd ei ddeall i ateb y cwestiwn sylfaenol o sut i arwain hapusrwydd a chyflawniad gwirioneddol.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb