Aura - a oes gennych y gallu i'w weld?

13041x 29. 04. 2019 Darllenydd 1

Mae gan lawer o bobl y gallu i weld y naws. Yn ôl meddyginiaeth amgen a phara-seicoleg, mae'r naws yn amlen egnïol o amgylch pob organeb byw. Felly, nid yn unig bod gan bobl ac anifeiliaid, ond hefyd planhigion a choed, eu naws unigryw eu hunain.

Beth yw gwirionedd

Mae llawer iawn o egni ym mhob organeb sy'n llifo'n gyson rhwng ei hun a'r amgylchedd. Nid yw'r naws yn electromagnetig, felly nid yw'n fesuradwy trwy ddulliau gwyddonol. Gwybodaeth wyddonol yw mai dim ond rhith optegol yw ffotograffiaeth o'r naws. Eto i gyd mae llawer o ymroddiad yn gweld y naws.

Y canllaw cyntaf yw ei faint, mewn rhai unigolion mae'r egni yn fwy na dim ond ychydig o gentimetrau, mewn unigolion eraill, yn enwedig yn y rhai sydd wedi'u datblygu'n ysbrydol mae hyd yn oed dros fetr. Nodwedd arall o'r naws yw ei liw a'i liw. Gall aura gael holl liwiau'r enfys, ond yn y mwyafrif llethol o bobl, mae dau neu dri lliw yn dominyddu.

Mae gan y naws hefyd gydrannau moody cyson ac a elwir yn gallu newid a newid dros y blynyddoedd. Mae naws parhaol yn cyfeirio at y cyfnod y mae'r person ynddo, ei gyflwr iechyd a iechyd meddwl, aeddfedrwydd ysbrydol ac ati. Mae'r gydran mwdlyd yn dangos naws y person dan sylw am yr ychydig ddyddiau ac oriau nesaf. Gall hyd yn oed organau unigol a rhannau o'r corff gael eu donw.

Os yw un mewn harmoni, yna mae'r naws yn gyflawn. Yn achos anhwylderau meddyliol neu iechyd, mae craciau yn naws y corff yn ymddangos yn yr ardal broblem, fel arall streipiau lliw, culhau'r naws, lliwiau aneglur, ac ati.

Lliwiau'r naws a'u hystyr

Dim ond yn ei gyfanrwydd y gellir barnu naws, ond gall dehongliad unigol o liwiau yn y naws ein helpu i ddeall yr ystyr. Mae hyd yn oed arlliwiau o liwiau unigol yn cario gwybodaeth wahanol.

Lliw coch

Mae'r lliw coch yn symbol o werthoedd corfforaeth, sensitifrwydd, bywiogrwydd, ymddygiad ymosodol, y gallu i gyflawni llwyddiant. Mae pobl y mae eu donur yn goch mewn lliw, fel arfer yn unigolion cryf a gwydn, yn aml yn ennill arweinyddiaeth a chyfrifoldeb, yn benderfynol o lwyddo. Maent yn seiliedig ar emosiynau ac wedi'u sefydlu, mae ganddynt galon dda. Fel arfer mae gan yr unigolion hyn allu datblygedig iawn i ysgogi ac ysbrydoli eu hamgylchedd. Eu hamlygiadau negyddol yw ffrwydrad, ymddygiad ymosodol, hunan-gariad annigonol, egni. Gall gormodedd yn y naws coch achosi anawsterau nerfau a thuedd i nerfau gordewdra.

Lliwiau lliw o goch

Yn gryf i goch goch fel arfer mae'n symbol o ego cryf iawn i hunan-ganfyddiad, mae'n ymddangos yn naws pobl hunanol.

Coch tywyll maent yn perthyn i bobl sydd ag egni a natur fawr, mae gan yr unigolion hyn ewyllys gref, awydd am hunan-honiad, tuedd i arweinyddiaeth a dewrder. Dicter yw dicter, dicter, dicter. Mae fflachiadau llwyd yn naws y lliw hwn yn dangos blinder a blinder meddyliol.

Coch golau Mae lliw yn golygu llawenydd, sensitifrwydd a rhywioldeb, yn ogystal â chariad, ond hefyd nerfusrwydd a bod yn fyrbwyll.

Pinc lliw

Mae'r lliw pinc yn cael ei ddeall a'i ddehongli fel amrywiad coch mwynach, mwy tendr. Mae'n mynegi teimladau cariad meddwl ar y lefel ysbrydol uchaf. Mae'n golygu sensitifrwydd, cynnil, emosiwn, cariad neu sentimentaliaeth. Yn aml yn ymddangos yn y naws o bobl ifanc, gall yr henoed symboleiddio perthynas gythryblus â realiti. Ymdrech isymwybodol i weld y byd trwy sbectol binc.

Lliw oren

Mae'r lliw hwn yn y naws yn cynrychioli harmoni a'r gallu i gydweithio ag eraill. Mae person o'r fath yn naturiol reddfol, yn ddoeth, yn hawdd ei weithio, yn gallu tawelu emosiynau pobl eraill ac mae hefyd yn eithaf ymarferol. Mae Orange hefyd yn symbol o rywioldeb, ond yn wahanol i'r coch ymosodol, mae'r person sydd â'r prif liw oren yn creu perthynas rywiol ar lefel llawer mwy. Mae'n symbol o gariad sy'n gysylltiedig ag emosiynau a dyheadau ffyrnig. Mae pobl sydd â digonedd o oren yn eu naws yn tueddu i feistroli peryglon bywyd yn rhwydd, heb yr hyder sydd ei angen arnynt.

Lliw melyn

Pur o liw melyn pur yw lliw iechyd, meddwl, deallusrwydd a chudd-wybodaeth. Mae pobl sydd â phresenoldeb melyn yn y naws yn tueddu i fod â thalent sefydliadol ac yn cael eu disgyblu. Mae gormodedd o felyn yn dangos hunan-wadu, disgwyliad rhywbeth gan eraill. Mae person o'r fath yn hawdd iawn am rywbeth i'w wneud, ond mae'n amrywiol iawn. Mae ganddi deimlad cymdeithasol ac mae'n hoffi cynnal trafodaethau a thrafodaethau hir. Maent yn dysgu'n hawdd, ond weithiau maent yn gwneud llawer o bethau ar yr un pryd, a all arwain at orlwytho'r organeb.

Cysgodion melyn yn y naws

melyn euraid mae'n symbol o gariad cyffredinol, delfrydau, haelioni, haelioni

melyn-oren yn arwydd o hunanhyder, diwydrwydd a deallusrwydd

melyn gyda lliwio vermilion mae'n symbol o swildod, swildod, ewyllys gwan, yn amlygu mewn teimladau o israddoldeb ac amheuon

gwyrdd melyn, hynny yw, tosturi, cydymdeimlad, didwylledd, cyfathrebu, heddwch

Lliw gwyrdd

Gwyrdd yw lliw natur, galluoedd gwella, tawel ac iachaol. Mae hefyd yn lliw gwasanaeth ac ymroddiad, harmoni a heddwch, gobaith. Gall yr ochr negyddol fod yn ansefydlogrwydd ac yn ystyfnig.

Arlliwiau gwyrdd:

gwyrdd tywyll mae'n lliw o urddas a bri, dull materol

gwyrdd-glas mae'n cynyddu cryfder y lliw gwyrdd ac yn mynegi dibynadwyedd

gwyrdd emrallt lliw pobl sy'n hoffi helpu eraill, fe'i gelwir hefyd yn lliw meddygon

gwyrdd-glas mae'n cynyddu pŵer y gwyrdd, yn dangos dibynadwyedd

Lliw glas

Mae'r lliw glas yn y naws yn symbol o gryfder. Mae'n lliw ffydd ac ildio, ond hefyd yr awydd am wybodaeth. Mae gan las barch at drefn a dyletswydd. Mae pobl sy'n las yn y naws yn tueddu i fod yn hunangynhwysol, hyd yn oed yn unigol, yn bennaf yn gwyrdroadau i'w delfrydau. Agwedd negyddol efallai yw eu hwylustod.

Arlliwiau o las

Glas golau maent fel arfer yn perthyn i geiswyr ffyrdd. Mae'r rhain yn bobl sy'n ymroddedig i rai delfrydau ond sy'n ceisio sylwedd ysbrydol. Weithiau maent yn ddadleuol.

Glas tywyll mae ganddyn nhw bobl sydd eisoes wedi dod o hyd i'w ffordd, eu cenhadaeth ac sydd wedi'u hamsugno'n llawn yn eu gwaith, gan anelu at gyflawni eu nod.

Indigová

Mae'r lliw hwn yn symbol o ofal a gofal pobl eraill. Mae pobl sydd â indigo yn y naws yn aml yn gweithredu yn y maes dyngarol. Weithiau fe'i gelwir yn lliw adbrynu. Ymddangos yn yr henoed.

Porffor

Violet yw lliw'r greddf, bywyd ysbrydol, llofruddiaeth. Mae person sydd â lliw aura o'r fath yn datblygu'n ysbrydol trwy gydol ei oes.

Gweledigaeth Aura

Er mwyn gweld y naws ac i'w ddysgu a'i weld dros amser, mae angen i chi allu ymlacio, dysgu teimlo'r naws ac yna ei ddysgu a'i weld. I ddechrau, efallai mai dim ond ychydig o gentimedrau o amgylch eich corff y byddwch yn ei weld, ond bydd eich ymarfer yn gwella'ch gallu. Fe fydd arnoch chi angen golau i weld y naws, y gorau fydd y golau, gorau oll y byddwch chi'n ei weld.

Mewn golwg normal, mae'r llygaid yn derbyn golau, golau yw ffurf egni. Mae'r lens offthalmig yn ffocysu'r egni golau, ac mae'r canfyddiad o oleuni yn seiliedig ar sensitifrwydd y pigmentau gweledol i'w goleuo. Gyda golau, mae'r pigmentau gweledol yn pydru, ac felly'n cychwyn cadwyn o adweithiau cemegol. Mae'r rhain yn arwain at drosi signalau i botensial trydanol, y cyffro sy'n parhau i drosglwyddo gwybodaeth i ganolfannau gweledol yr ymennydd. Yna mae'r ymennydd yn gwerthuso'r signalau hyn fel delwedd.

Ceisiwch ddefnyddio ymarfer syml i weld y naws

Gwylio'r awyr

Pan fydd y tywydd yn dda, pan fydd yr awyr yn las, neu'n llwyd, byddwn yn syllu mewn un lle ac arhosiad. Ar ôl ychydig rydym yn dechrau gweld fflachiadau bach a goleuadau. Os bydd y fflachiadau hyn yn symud yr un ffordd ag yr ydym yn symud ein llygaid, yna nid ydynt yn fflachiadau o naws, ond nam gweledol neu ddifrod i'r retina.

Newid dwylo a hogi golwg

Rhowch eich dwylo at ei gilydd drwy gyffwrdd â blaenau'ch llaw dde gyda blaenau'ch llaw chwith. Symudwch eich dwylo am 50 cm i ffwrdd o'ch corff, palmwydd ar wahân. Trwy'r bysedd rydym yn arsylwi ar gefndir, fel wal wen neu nenfwd. Rydym yn parhau i edrych trwy ac nid ydym yn canolbwyntio ar y palmwydd. Ar ôl ychydig, rydym yn oedi ein dwylo ac yn gweld yr hyn a welwn eto.

Arsylwi naws dros goed a thros blanhigion

Edrychwch ar ben un o'r coed a gwyliwch yr hyn maent yn ymledu. Efallai y byddwch chi'n ei weld fel ffynnon. Mae naws coed yn amrywio trwy gydol y flwyddyn.

Syniad dynol

Mae'r naws dynol yn tywynnu o amgylch y corff dynol, gan adlewyrchu cyflwr meddwl, emosiynau a salwch ar hyn o bryd. Mae'n curo ac yn ymestyn ac yn symud fel un byw. Byddwch yn ei weld orau pan fydd wal wen y tu ôl i ddyn. Gallwch chi hyfforddi naws trwy ganolbwyntio ar flaenau eich bysedd a gweld y naws o'u cwmpas.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb