Gofodwr NASA: Rwyf wedi gweld cyrff estron

13604x 28. 06. 2019 Darllenydd 1

Cyfaddefodd gofodwr NASA iddo gael y cyfle i weld ffilm fideo filwrol o'r digwyddiad ETV mwyaf poblogaidd yn Roswell. Roedd y cofnod hefyd yn dangos cyrff estroniaid marw.

Roedd y gofodwr Ellison Onizuka i farw yn ystod ffrwydriad yr Heriwr Gwennol Gofod yn 1986. (Ond mae tystiolaeth sy'n awgrymu hynny goroesodd y ddamwain yn union fel y criw cyfan.) Cyn hynny, dylai fod wedi sôn am ei gyfaill a'i gydweithiwr da, Clark C. McClelland.

Mae McClelland yn gyn weithredwr gwennol hedfan NASA. Sgwrs ychydig yn rhyfedd a grybwyllwyd yn gynharach yn yr erthygl: Gwelais yr hyn nad oedd gen i.

Dysgwch fwy am y digwyddiad yn y llyfr CANLYNIAD

Fel y gwyddom i gyd, dechreuodd hanes digwyddiad Roswell ar droad 6. a 7. misoedd 1947, pan ddechreuodd y fyddin fonitro gweithgarwch ETV yn systematig dros yr ardal filwrol ger Roswell. Daeth popeth i ben gyda difrod i delemetreg tair llong allfydol, gyda chymorth arf cudd newydd yn seiliedig ar yr egwyddor o godlysiau electromagnetig cydlynol. O ganlyniad, syrthiodd tair ETV i'r llawr, gyda dau ohonynt hyd yn oed yn gwrthdaro.

Ar y dechrau, cyfaddefodd y fyddin y darganfuwyd gwrthrych allfydol ar rans Michael Brazell, ond cafodd y diwrnod ei swyno gan stori am falwnau meteorolegol.

Cadarnhaodd y tystion yn ddiweddarach (gan gynnwys Philip Corso) y daethpwyd o hyd i estroniaid 9 ar y safle, yr oedd 7 yn farw yn y fan a'r lle, un yn Corsa yn saethu wrth geisio dianc a chynhaliwyd un ar White-Petterson AFB erbyn 1952 pan fu farw . Cafodd llongddrylliad y llongau a'r cyrff eu hadneuo hefyd ar yr un sylfaen, fel y cadarnhawyd yn nhystiolaeth bersonol Corso.

Soniodd McClelland fod Onizuka wedi ymddiried ynddo gyda phrofiad recordio ffilmiau arbennig a ddangoswyd iddo fel rhan o gyfnod paratoi'r hedfan gofod. Mae'n debyg bod popeth wedi dechrau gyda'r ffaith bod Onizuka wedi gofyn iddo am ei farn am fodolaeth bywyd allfydol. Dywedodd yn llythrennol: "Rydw i wedi profi rhywbeth arbennig. Roedd pobl eraill o'r USAF o McClellan AFB - pob peiriannydd a chynllun peilot ar gwrs hyfforddi gorfodol fel fi. ” Digwyddodd yr holl beth tua 8 mlynedd cyn iddo ddechrau hyfforddi gofodwyr.

McClelland: "Ar un adeg, anfonwyd Ell a'r bechgyn eraill o'r grŵp arbennig i'r ystafell sgrinio. Pan eisteddodd pawb i lawr, tywyllodd yr ystafell heb i neb ddweud unrhyw beth o gwbl, fel oedd yn arferol mewn sefyllfaoedd o'r fath. ”

Yn ôl McClelland, disgrifiodd Onizuka: "Gwelais fath o ystafell yn y ffilm a oedd yn debyg i ystafell weithredu lle'r oedd cyrff bach o rywogaethau anhysbys dynolryw ar y bwrdd." Ychwanegodd: "Fe wnaeth y cyrff ein hatgoffa o'r disgrifiad adnabyddus o dystion digwyddiad Roswell 1947. Roedd ganddynt bennau mawr, llygaid mawr, cyrff tenau gyda dwylo a thraed yn llifo. Yn sicr, roedden nhw'n edrych fel rhywbeth o'r Ddaear. ”

Clark C. McClelland

McClelland: "Dywedodd Ell wrthyf pan oedd y ffilm drosodd, roedd tawelwch mawr eto." Yn syth galwyd nhw i gyflawni tasgau eraill. Ni siaradodd â nhw am yr hyn a welsant na hyd yn oed roi lle iddynt drafod. "

Ell Onizuka gan McClelland: "Efallai eu bod nhw newydd roi cynnig ar ein hymateb seicig. Efallai ei fod yn brawf seicolegol wedi'i dargedu a orfodwyd gan y fyddin. Efallai bod hyn hyd yn oed wedi fy helpu oherwydd yn 1978 fe wnaethant dderbyn fy nghais i gymryd rhan yn y rhaglen ofod. Allwch chi ddychmygu sut y byddwn i wir yn edrych petawn i'n cwrdd ag estron…? ”

Roedd yn ymddangos bod Onizuka a McClelland wedi cynllunio i gadw'r drafodaeth ryfedd hon ymlaen, ond ni ddigwyddodd hynny bellach, oherwydd daeth Ell Onizuka yn rhan 08.01.1986 o ddigwyddiad damwain Challenger.

Ceisiodd Prif Ffrwd glirio'r stori hon o dan y rygbi gyda'r tystion diamheuol dibynadwy yn honni mai McClelland oedd y ffôl crwydro digamsyniol sy'n gweld estroniaid ym mhob man: dywedodd ei fod yn gweld gofodwyr yn rhoi eu ET ar y ISS.

Ac eto mewn arolwg ar weinydd prif ffrwd y DU YN MYND, dywedodd mwy nag ymatebwyr 52 eu bod yn ystyried y stori hon fel mwy o dystiolaeth o bresenoldeb estroniaid ar y Ddaear. Beth yw eich barn chi? Ysgrifennwch y sylwadau a phleidleisiwch yn y bleidlais.

A yw'r dystiolaeth o McClelland ac Onizuka yn profi presenoldeb estroniaid ar y Ddaear?

Loading ... Loading ...

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb