Mae archeolegwyr yn darganfod trysorau pharaohiaid yr Aifft yn y dŵr o dan y pyramidiau

5792x 09. 08. 2019 Darllenwyr 3

Wrth gwrs, pan rydyn ni'n meddwl am y pyramidiau, rydyn ni'n meddwl am yr Aifft. Ond roeddech chi'n gwybod hynny mae hyd yn oed mwy o byramidiau yn Sudan nag yn yr Aifft? Mae hyn yn wir, ac mae archeolegwyr wedi darganfod trysorau wedi'u claddu gyda'r pharaohiaid duon Aifft yn y dŵr islaw. Yn anialwch tywod Swdan ger afon Nîl, yng nghefn gwlad o amgylch Nuri - safle claddu hynafol gyda beddrodau o pharaohiaid duon yr Aifft, yn codi ugain pyramid.

Pharoaid Du

Dim ond am gyfnod byr rhwng 760 i 650 CC y rheolwyd yr Aifft gan y Pharoaid Duon. Yn wahanol i lywodraethwyr eraill yr Aifft, claddwyd brenhinoedd Nuri oddi tanynt yn lle yn y pyramidiau. Dychmygwch gerrig beddi enfawr yn hytrach na beddrodau. Ac mae'r beddrod wedi'i leoli o dan y tywod.

Archeoleg tanddwr

Nawr, beth sydd a wnelo hyn ag "archeoleg tanddwr"? Ar ôl dadorchuddio’r grisiau a arweiniodd at y siambr gyntaf gyda beddrod Nastasen, pren mesur olaf Nuri, daeth tîm o archeolegwyr ar draws y dŵr. Roedd hyn yn golygu, os oeddent am archwilio'r cynnwys y tu mewn i'r beddrod, roedd yn rhaid iddynt blymio i'r dŵr. Defnyddiodd y tîm, dan arweiniad yr archeolegydd tanddwr Pearce Paul Creasman, sydd wedi'i hyfforddi'n arbennig ar gyfer alldeithiau tebyg, bympiau aer gyda phibelli cyflenwi ocsigen hir, gan ei gwneud hi'n bosibl dosbarthu bomiau ocsigen trwm ynghlwm wrth y cefn.

Gosododd Creasman gafn dur yn y dŵr, a oedd yn caniatáu iddo basio heb boeni am gerrig yn cwympo pe bai'n cwympo. Pan gyrhaeddodd y tu mewn, cafodd gip ar y beddrod a welwyd ddiwethaf gan archeolegydd Harvard George Reisner bron i gan mlynedd yn ôl. Bryd hynny, yn fuan ar ôl iddo ddatgelu, gadawodd y lle hwn oherwydd y dŵr, a oedd ar y pryd ond yn cyrraedd ei liniau. Cloddiodd un o aelodau ei dîm y siafft hyd yn oed a chodi'r arteffactau o'r drydedd siambr.

Noda Creasman ar gyfer Newyddion y BBC:

“Mae yna dair siambr maint bws bach gyda nenfydau cromennog hardd. Rydych chi'n cerdded o un siambr i'r llall, du a du, rydych chi'n gwybod eich bod chi yn y beddrod, hyd yn oed os yw'ch fflachbwynt i ffwrdd. Ac mae'r cyfrinachau sydd wedi'u cuddio yma yn dechrau cael eu datgelu i chi. ”

Ymunodd yr archeolegydd tanddwr Kristin Romey â Creasman ac ysgrifennu am eu darganfyddiad beddrod yn National Geographic.

“Hyfforddwyd Creasman a minnau ar gyfer ymchwil archeolegol tanddwr, felly pan glywais ei fod wedi derbyn grant i ymchwilio i’r beddrodau hynafol suddedig, gelwais arno a gofyn iddo ymuno ag ef. Ychydig wythnosau cyn i mi gyrraedd, aeth i mewn i feddrod Nastasen gyntaf. Nofiodd yn gyntaf trwy'r siambr gyntaf, yna trwy'r ail siambr i'r drydedd ystafell a'r olaf, lle gallai weld beth oedd yn edrych fel sarcophagus brenhinol o dan ychydig fodfeddi o ddŵr. Roedd yr arch garreg yn edrych heb ei hagor a heb ei difrodi. ”

Archwilio'r siambrau

Nawr roedd y dŵr yn llawer dyfnach. Mae Romey yn ysgrifennu bod hyn oherwydd "dŵr daear yn codi, a achosir gan newid yn yr hinsawdd yn naturiol ac o waith dyn, amaethyddiaeth ddwys ac adeiladu argaeau ar hyd afon Nîl." Prif dasg yr alldaith yw profi offer a gosod y sylfeini ar gyfer cloddiadau yn y dyfodol, , a hyd yn oed siafft Reisner, sy'n gallu cuddio trysorau o hyd.

Ysgrifennodd Romey:

“Rydyn ni'n mynd i mewn i'r drydedd siambr trwy nofio trwy borth hirgrwn isel wedi'i gerfio mewn carreg. Prin fod y sarcophagus carreg i'w weld oddi tanom - golygfa gyffrous - ac yna rydyn ni'n gweld siafft a gafodd ei chloddio ar frys gan weithiwr nerfus Reisner gan mlynedd yn ôl. ”

Archeoleg tanddwr

Mae'n ymddangos bod Reisner a'i dîm wedi colli llawer o ddarganfyddiadau eraill.

"Pan rydyn ni'n datgelu siafft Reisner - rydyn ni'n llenwi'r corneli plastig â gwaddodion, yn eu trosglwyddo i'r ail siambr awyr, gan eu didoli ar gyfer arteffactau - rydyn ni'n darganfod ffoil tenau papur o aur pur a oedd, yn ôl pob tebyg, yn gorchuddio darnau prin a oedd wedi toddi mewn dŵr ers amser maith."

Cloddiadau yn y fynwent frenhinol yn Nuri

Canfyddiadau gwerthfawr y tu mewn i'r siambrau

Mae'r canfyddiadau'n profi bod gan archeolegwyr lawer i'w ddarganfod yn Nuri o hyd. Ar yr un pryd, maen nhw'n dangos i ni y gall lladron ddod o hyd i feddrodau heb eu cyffwrdd.

“Arhosodd yr aberthau euraidd yma wedi setlo - roedd cerfluniau bach tebyg i wydr wedi'u gorchuddio ag aur. Ar ôl i'r darnau gwydr o'r ffiguryn gael eu dinistrio â dŵr, dim ond naddion aur bach oedd ar ôl. Byddai ffigyrau goreurog yn ysglyfaeth hawdd i ladron, ac mae eu gweddillion yn arwydd bod beddrod Nastasen heb ei gyffwrdd yn y bôn. ”

Mae hyn yn newyddion da i'r tîm archeolegol, sy'n golygu y bydd mwy o drysorau amhrisiadwy i'w cael yn y dyfodol a darganfyddir cyfrinachau eraill pharaohiaid duon yr Aifft. Ac yn wahanol i archeolegwyr blaenorol, mae ganddyn nhw dechnoleg gyfoes sy'n caniatáu iddyn nhw gyrraedd lleoedd nad oedd ar gael o'r blaen.

“Rwy’n credu bod gennym ni’r dechnoleg o’r diwedd i adrodd stori Nuri, ychwanegu ffeithiau anhysbys, a siarad am yr hyn a ddigwyddodd yma yn y gorffennol. Mae'n rhan hynod o hanes nad yw'n hysbys fawr ddim. Mae'n stori sy'n haeddu ei chyhoeddi. ”

Mae'n wir. Ysgrifennodd Reisner y pharaohiaid duon fel rhai israddol hiliol ac anwybyddu eu gweithredoedd. Nawr, gall archeolegwyr bortreadu eu stori yn wirioneddol ac adfer eu lle haeddiannol mewn hanes fel llywodraethwyr pwerus Ymerodraeth yr Aifft.

Gweler hefyd archeoleg danddwr gan National Geographic:

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Erdogan Ercivan: Patentau Pharo

O leiaf 5000 flynyddoedd yn ôl, roedd gan offeiriaid hynafol yr Aifft gymaint o wybodaeth am y microdon fel mai dim ond trwy ficrosgopeg y gellir eu cael. Pan adeiladodd James Watt injan stêm yn 1712, nid oedd ganddo unrhyw syniad bod ysgolheigion yr Aifft wedi ei oddiweddyd o leiaf 2 000 mlynedd. Yn yr un modd, mae'n beiriant pelydr-X, ymbelydredd ymbelydrol neu wybodaeth am gyflymder goleuni a theori perthnasedd. Mae'r freuddwyd ddynol hynafol o hedfan hefyd wedi dod yn wir yn yr hen Aifft, hyd yn oed cyn 3 000 flynyddoedd yn ôl, pan oedd y bobl yno'n adnabod y balŵns a'r gleiderau. Mae darganfod golau trydan, awyrennau modur, lloerennau a llongau gofod ynghyd â datgelu cyfrinachau grwpiau gwaed hefyd wedi digwydd yn yr hen Aifft, felly bydd yn rhaid ailysgrifennu gwybodaeth am lefel wyddonol a thechnegol y Pharoaid yn radical, gan gynnwys gwybodaeth flaenorol am seryddiaeth, bioleg , cemeg, daearyddiaeth a mathemateg.

Patentau Pharo - ar ôl clicio ar y llun cewch eich ailgyfeirio i Eshop Sueneé

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb