Daeth archeolegwyr o hyd i "hynafiaeth Efrog Newydd" yn Israel

3368x 18. 11. 2019

Ar yr adeg hon, mae archeolegwyr Israel yn codi dinas hynafol o'r Oes Efydd o glai a thywod. Daeth gweithwyr y ffordd o hyd i'r dref ar hap. Yn ogystal, mae un dref arall o dan y ddinas, hyd yn oed yn hŷn na'r gyntaf.

7000 flynyddoedd yn ôl (hy rhwng 5000 a 4000 CC), dechreuodd anheddiad ddatblygu ger bryn Tel Esur yn Israel. Gallai'r anheddiad hwn ymddangos fel petai'n byw hyd at bobl 6000, a chyda'i rwydwaith ffyrdd trefnus a'i adeiladau cyhoeddus, byddai hefyd yn barchus i'n hamgylchiadau modern. Mae archeolegwyr sy'n rhan o'r gwaith tynnu sylw wedi dweud mai'r ddinas yw "Dinas Efrog Newydd yr Oes Efydd, dinas gosmopolitaidd a manwl gyda miloedd lawer o drigolion."

Ffôn Esur

Dywed Cylchgrawn Haaretz: “Mewn arolwg sgri, amcangyfrifodd archeolegwyr waith y ddinas bresennol ar anterth yr Oes Efydd Gynnar, ac ar yr un pryd gan adael iddi glywed y gallai fod gan y ddinas hyd at drigolion 6000 a chysgodi dinasoedd fel Jericho neu Meggido Mae archeolegwyr wedi arfer dod o hyd i aneddiadau llai, y mae'n amlwg eu bod yn anoddach eu casglu a'u harchwilio. Fodd bynnag, mae anheddiad Tel Esur mewn ardal o erwau 160, y mae'r tîm o arbenigwyr hyd yma wedi llwyddo i godi dim ond 10%. “Mae'r lle 2 gwaith neu 3 gwaith yn fwy na'r aneddiadau mwyaf rydyn ni wedi'u darganfod yn yr amser hwnnw. Ni allant gymharu â’r cawr hwn. ”Meddai pennaeth y tîm archeolegydd Yitzhak Paz wrth CNN.

Yn fwy na hynny, mae'r uchafbwynt yn dangos bod dwy ddinas wedi'u hadeiladu ar ben ei gilydd. Gallai'r un hŷn fod yn ffynhonnell wybodaeth amhrisiadwy am y cyfnod rhwng diwedd yr Eneolithig (yr Oes Gopr) a'r Oes Efydd Gynnar. “Mae cwmpas y gwaith drychiad yn caniatáu inni bennu nodweddion y cyfnod hwn o Eneolith,” meddai’r archeolegydd Dina Shalem. “Fe allen ni ei alw’n ddiwylliant Tel Esuru. Mae'r gwahaniaethau rhwng diwedd yr Eneolithig a dechrau'r Oes Efydd yn drawiadol mewn pensaernïaeth a cherameg, ond mae bwlch rhwng y cyfnodau hyn nad yw wedi cael ei archwilio eto. "

Gellid llenwi'r bwlch hwn gan anheddiad newydd, a allai fod wedi codi yn gynharach na'r disgwyl. “Am y tro cyntaf, daethpwyd o hyd i ddinas gyda phob prawf trefnus y gellir ei dychmygu: amddiffynfeydd, cynllunio trefol, systemau stryd, mannau cyhoeddus, ac ati,” meddai Paz. “Mae gwawr trefoli yn bwnc y mae’n rhaid i ni ei adolygu’n barhaus. Gwnaethom amcangyfrif ei darddiad o gwmpas 4000 CC, ond efallai nad ydym yn mynd yn ddigon pell i'r gorffennol. ”

Anheddiad cynnar Israel

Yn wir, ni ddarganfuwyd hyn erioed yn Israel, a chan fod amgylchoedd Tel Esur Hill wedi aros yn boblog iawn am amser hir, roedd y rhai a gynlluniodd y ddinas yn gwybod yn iawn beth roeddent yn ei wneud. “Roedd y ddinas yn boblog iawn ac wedi'i dylunio'n dda, gyda seilos storio bwyd a rhwydwaith o strydoedd a strydoedd wedi'u gorchuddio â cherrig i leihau'r risg o lifogydd yn ystod y tymor glawog. Mae archeolegwyr hefyd wedi datgelu adeiladau cyhoeddus, gan gynnwys amddiffynfa dau fetr o drwch gyda thyrau wedi'u gwasgaru'n gyfartal a mynwent y tu ôl i'r ddinas sy'n cynnwys llawer o ogofâu claddu. "Mae gan y ddinas y cyfan, ogofâu claddu, strydoedd, tai, amddiffynfeydd, adeiladau cyhoeddus," meddai'r archeolegydd Itai Elad. Dyma vista o fywyd hynafol, ond hefyd rheswm i ailysgrifennu llyfrau hanes Israel. "Nid oes amheuaeth y bydd yr heneb hon yn newid ein barn am anheddiad cynnar Israel yn radical," mae Shal a Paz yn cytuno.

Ni thyfodd y ddinas ei hun dros nos. I'r gwrthwyneb, mae wedi tyfu hanner ffordd rhwng Tel Aviv a Haifa i'w flynyddoedd llawn 1000 maint llawn. “Ar ddiwedd 4. Mileniwm CC, daeth yr anheddiad yn ddinas, ”meddai Paz, gan ychwanegu bod Tel Esur efallai 10 gwaith yn fwy pwerus na dinas Feiblaidd chwedlonol Jericho. Mae dinas arall sydd newydd ei hamlygu wedi'i lleoli ger Motza. Daeth y ddinas Neolithig hon â phobl 3000 ynghyd. Mae Tel Esur yn cyrraedd dwywaith y ddinas hon. “Yn syml, ni allai dinas o’r fath esblygu heb law reoli ar ffurf mecanwaith gweinyddol. Dangosir hyn, ymhlith eraill, gan offerynnau Aifft a ddarganfuwyd a dynwarediadau morloi. Mae'n ddinas enfawr, hyd yn oed megalopolis o'i chymharu â'r dinasoedd a ddarganfuwyd o'r blaen, a ddaeth â phobl ynghyd a wnaeth eu bywoliaeth mewn amaethyddiaeth, masnachu mewn rhanbarthau cyfagos neu hyd yn oed ddiwylliannau a theyrnasoedd eraill. Mae'r canfyddiadau hyn yn caniatáu inni ddiffinio nodweddion diwylliannol trigolion yr ardal hon yn hynafiaeth. "

Náboženství

Er enghraifft, mae llu o dystiolaeth o arferion crefyddol sy'n sefyll ar y ffigurau a ganfuwyd ac yn addurno ffasadau rhai adeiladau. “Cefnogwyd yr adeilad 25 metr o hyd gan golofnau pren a osodwyd ar sylfeini cerrig. Cafwyd tystiolaeth o arferion crefyddol, megis ffigurau siâp pobl neu forloi siâp rhyfel yn darlunio golygfa ddiwylliannol. Cafwyd hyd i ddau allor garreg enfawr o amgylch yr adeilad, ac roedd un ohonynt yn cynnwys esgyrn anifeiliaid, yn cefnogi'r theori bod y lle hwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer seremonïau crefyddol. Nid oedd unrhyw gerrig tebyg i'w cael yn yr ardal, a fyddai'n golygu bod y ddau o'r rhain, sy'n pwyso oddeutu tunnell 10 a 15, wedi'u cludo ar ôl iddynt gael eu bwrw allan o bellter o sawl cilometr, gan nodi pwysigrwydd yr adeilad hwn a'r ymdrechion a wnaed i adeiladu dinasoedd. ”

Defnyddiwyd y cerrig mwyaf a gorau yn aml i adeiladu'r adeiladau pwysicaf, yn enwedig adeiladau crefyddol fel eglwysi. Mae'n debyg nad oedd Tel Esur yn eithriad. Mae gan Paz ychydig o ddamcaniaethau am adael y ddinas, ond nid yw am fod yn sicr o unrhyw beth eto. "Roedd ymchwil ar y pwnc hwn, a edrychodd ar resymau naturiol posib, fel y cynnydd mewn lleithder sy'n gysylltiedig â'r cynnydd mewn llifogydd ar y gwastadedd arfordirol hwn," meddai. “Mae yna bosibilrwydd bod yr ardal gyfan dan ddŵr a ffurfiwyd mwd, a wnaeth fywyd yn y lleoedd hyn yn annioddefol. Mae llawer i'w archwilio o hyd. ”Dyma un o'r darganfyddiadau archeolegol pwysicaf yn Israel a fydd yn rhoi golwg agosach i'r haneswyr ar ddau gyfnod mawr hanes a'r cyfnod rhyngddynt, yn ogystal â'r farn am drefoli cynnar a bywyd trefol mewn hynafiaeth. Yn anffodus, bydd llawer o'r heneb yn cael ei cholli am byth pan fydd gweithwyr ffordd yn dychwelyd i'r gwaith ac yn gosod gweddill y briffordd newydd drosti.

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Chris H. Hardy: DNA o Dduwiau

Mae Chris Hardy, ymchwilydd sy'n datblygu gwaith chwyldroadol Zecharia Sitchin, yn profi bod "duwiau" chwedlau hynafol, ymwelwyr â'r blaned Nibiru, wedi ein creu gan ddefnyddio eu DNA "dwyfol" eu hunain, a gawsant gyntaf o'u mêr esgyrn asen yn ddiweddarach yn y gwaith hwn. fe wnaethant barhau â gweithredoedd cariad gyda'r menywod dynol cyntaf.

DNA o BOH

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb