Anuna - bodau o sêr mewn testunau Sumerian

5104x 11. 12. 2019 Darllenydd 1

Anunna, a elwir hefyd yn Anunnaki, yw'r cymeriadau canolog yn naratif yr ymwelwyr cosmig hynafol a laniodd ar ein planed, a greodd ddynoliaeth, a roddodd wareiddiad iddi, ac a adawodd olion yn chwedlau llawer o genhedloedd. Y testunau Sumeriaidd a Babilonaidd sy'n gyforiog o dduwiau, angenfilod, ac arwyr demigod dirifedi a roddodd enw'r byd i'r gofodwyr hynafol hyn. Roedd duwiau'r chwedlau hyn yn amlwg yng nghwlt gwareiddiadau hynafol, yn aberthu ac aberthu emynau hir a thestunau mytholegol yn dathlu eu gweithredoedd. Ond pwy oedden nhw, a beth sydd wedi'i ysgrifennu amdanyn nhw mewn platiau clai Sumeriaidd hynafol?

Ystyr cudd y gair Anunna

Roedd amser maith yn ôl pan guddiwyd testunau cuneiform hynafol mewn storfeydd amgueddfeydd a llenyddiaeth prin hygyrch. Heddiw, yn oes y Rhyngrwyd a diolch i ymdrechion llawer o ymchwilwyr, mae gennym gyfle i edrych i mewn i'r testunau hyn o gysur cartref a darllen y wybodaeth anghofiedig bod gwareiddiadau hynafol wedi ein gadael. Yn benodol, gallwn ddefnyddio tair gwefan: Corpws Llenyddiaeth Sumerian (ETCSL) a grëwyd gan Brifysgol Rhydychen, lle cyhoeddir gweithiau llenyddol mawr a ysgrifennwyd yn Sumerian, Menter Llyfrgell Ddigidol Cuneiform (CDLI), prosiect cydweithredol a ddatblygwyd gan sawl prifysgol i gasglu ffotograffau a thrawsgrifiadau o'r tablau clai gwreiddiol yn Sumerian ac Akkadian, yr ieithoedd Babilonaidd ac Assyriaidd, a Geiriadur Pennsylvania Sumerian, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, drawsgrifiadau o eiriau unigol mewn cuneiform. Gyda'r offer pwerus hyn, gallwn ddilyn ôl troed Anunna, sêr dirgel.

Ystyr cudd y gair Anunna
Ond os ydym am ddod o hyd i wybodaeth go iawn am fodau Anunna yn y testunau Sumerian, dylem ystyried yn gyntaf sut yr ysgrifennwyd yr ymadrodd hwn gan ysgrifenyddion hynafol. Bydd hyn hefyd yn ein helpu i ddarganfod ystyr cudd y term a natur y bodau y mae wedi'u galw.

Y peth cyntaf i'w gofio yw bod y Sumerians wedi defnyddio'r cymeriad - AN (darllenwch dingir yn yr achos hwn), sy'n seren wyth pwynt. Ar yr un pryd, fodd bynnag, roedd yr arwydd hwn yn golygu "nefoedd" (darllenwch an) a hefyd enw duw'r nefoedd (hefyd An), rheolwr duwiau eraill, nad yw'n ymddangos yn aml mewn chwedlau, ond fel rheol dangosir y parch uchaf iddo. O ystyried cysylltiad dingir â mynegiant nefol, byddai'n well galw'r bodau hyn yn "fodau nefol yn lle duwiau." Mae gwybodaeth o'r term a deall ei ystyr yn bwysig iawn oherwydd bod y symbol dingir yn ymddangos o flaen enw pob duw, duwiau amddiffynnol is, ond hefyd llywodraethwyr duwiol fel Gilgamesh, Naram-Sin, neu Shulgi. Mae'r nodwedd hon yn gweithredu fel penderfynydd bondigrybwyll nad yw'n cael ei ddarllen, ond mae'n dweud wrth y darllenydd fod y gair canlynol yn fynegiant am fod dwyfol. Oherwydd nad yw'n cael ei ddarllen, mae arbenigwyr yn ei ysgrifennu mewn uwchysgrifau fel uwchysgrif. A'r arwydd hwn sy'n ymddangos hyd yn oed cyn dynodiad yr "duwiau mawr" Anunna.

Duwies Ninchursag - crëwr y bobl

Ysgrifennir y gair Anunna gan ddefnyddio'r nodau cuneiform canlynol: dingir A-NUN-NA (Ffig. 1 a). Mae'r arwydd cyntaf eisoes yn hysbys i ni ac mae'n nodi bodau nefol. Arwydd arall o'r Sumerians oedd y gair dŵr, ond roedd hefyd yn golygu sberm neu achau. Tywysog neu dywysog yw ystyr y cymeriad canlynol, NUN. Yn rhyfeddol, ysgrifennwyd enw dinas Eridu (NUN ki) gyda'r un cymeriad a chyfeiriwyd at Enki hefyd mewn chwedlau. Mae'r cymeriad olaf yn elfen ramadegol. Felly, gellir cyfieithu’r term anunna fel “bodau nefol o darddiad tywysogaidd (had)”, ac yn wir mae ysgrifenyddion testunau hynafol hefyd yn cael eu gweld fel hyn, gan fod y llysenwau mwyaf cyffredin sy’n gysylltiedig ag Anunna yn “dduwiau mawr.” er enghraifft duwiau amddiffynnol lamma, neu gythreuliaid udug.

Nawr efallai eich bod chi'n meddwl, "Ond arhoswch, onid yw Anunnaki yn golygu 'y rhai a ddaeth o'r nefoedd' fel y dywed Sitchin?" Y gwir yw bod y term Anunnaki (ysgrifenedig; dingir A-NUN-NA-KI - Ffig. 1 b) ymddangosodd gyntaf yn y testunau Akkadian a berthynai i'r Babiloniaid a'r Asyriaid; tan hynny, dim ond y term Anunna a ddefnyddiwyd, ac ychwanegwyd yr arwydd KI sy'n golygu "gwlad" yn ddiweddarach. Mae'r rheswm pam y gwnaed hyn yn ansicr, ond mae'n ymddangos bod angen gwahaniaethu ar y pryd y bodau Anunna a arhosodd ar y Ddaear (Anunnaki) a'r rhai a ddychwelodd i'r gofod, y cyfeirir atynt efallai fel Igigi, fel yr epig Akkadian Enum elish. Mae'n nodi bod Marduk wedi anfon 300 Anunnakes i'r nefoedd ac i 300 aros ar y ddaear, a bod tri chant o Igigi yn byw yn yr awyr. Fodd bynnag, nid yw'r dehongliad o'r term Anunna neu Anunnaki fel "y rhai a ddaeth o'r nefoedd ar y ddaear" mor nonsens ag yr hoffai gwrthwynebwyr damcaniaethau gofodwyr hynafol. Mae testun Cystadleuaeth Defaid Grawn Sumerian yn dechrau gyda’r geiriau: “Pan, ar fryn y nefoedd a’r ddaear, y mae duwiau Anunna wedi tewi,…” gellir deall y frawddeg ragarweiniol hon fel dechrau Anunna o rywle o’r bydysawd. wedi ei gyfieithu fel nefoedd a daear-
AN KI) ac roeddent yn ddisgynyddion i'r duw Ana, neu'r nefoedd. Mae tarddiad nefol Anunna hefyd yn cael ei gadarnhau gan destun Galarnad Arura neu Galarnad Enki, sy'n nodi mai Anunna yn y nefoedd, ac yna ar y ddaear, a genhedlodd Dduw. Felly mae'r cyfansoddiadau hyn yn cyfeirio'n glir at darddiad cosmig neu nefol bodau Anunna.

Manylion o stele Ur-Namm. Mae Ur-Namma yn rhoi consesiynau i'r duw eistedd

Pwy oedden nhw?
Er gwaethaf egluro gwir ystyr y term Anunna, erys y cwestiwn o hyd, pwy oedd y bodau a alwodd y Sumeriaid? Mae astudiaeth fanwl o fythau, emynau a chyfansoddiadau Sumeriaidd yn dangos mai dynodiad ar y cyd o'r duwiau ydoedd yn wir, oherwydd yn aml dilynir y gair Anunna gan y dynodiad "gal dingir", y duwiau mawr. Fel rheol nid yw'r testunau'n disgrifio eu ffurf benodol, ac eithrio duwiau unigol. Yn y disgrifiadau o dduwiau unigol, rydyn ni’n aml yn dysgu ei bod wedi ei hamgylchynu gan Sumerian “llewyrch brawychus” o’r enw “melam.” Mae rhai caneuon hefyd yn siarad am edrychiad bygythiol, fel emyn dyrchafiad Inanna neu dras Inanna i’r isfyd. O ran darluniad y duwiau Sumeriaidd, ac felly Anunna fel y cyfryw, fe'u portreadir fel ffigurau dynol fel arfer yn eistedd ar yr orsedd ac yn derbyn y supplicant (cynulleidfa ddwyfol fel y'i gelwir) neu mewn amryw olygfeydd mytholegol. Fodd bynnag, mae cap neu helmed corniog yn gwahaniaethu rhyngddynt a bodau dynol.

Anunna - bodau o sêr mewn testunau Sumerian

Heb os, roedd bodau sydd â chap saith cornel yn perthyn i'r rhai uchaf. Gyda'r fath benwisg, mae Enki, Enlil, Inanna, ac eraill yn cael eu portreadu fel "duwiau mawr." Mae rhai duwiau'n cael eu portreadu â chap dau gorn a gallant fod yn "dduwiau is," bodau amddiffynnol y lamma. Maent fel arfer yn dod â'r supplicant i'r duwdod ar engrafiadau. Mae Anunna, fodd bynnag, hefyd yn gysylltiedig â cherfluniau o'r ardal el-Obejd (neu Ubaid), y mae gan ei hwynebau nodweddion ymlusgiaid - yn enwedig siâp y pen a'r llygaid. Mae i ba raddau y gellir cyfiawnhau'r cysylltiadau hyn yn cael ei drafod, ond mae Anton Parks, er enghraifft, yn The Secret of Dark Star yn nodi, yn ôl ei wybodaeth wedi'i sianelu, fod creaduriaid Anunna yn ymlusgiaid. Mae'r ffaith bod Anunna yn greadur “o gnawd ac esgyrn,” ac nid dim ond darn o ddychymyg neu bersonoliad grymoedd naturiol, i'w weld mewn sawl cyfeiriad at yr angen am fwyd. Dyma hefyd oedd un o'r rhesymau pam y cafodd dyn ei greu - hynny yw, i ddarparu cynhaliaeth i'r duwiau. Dangosir hyn orau gan y chwedl Akkadian o Atrachasis, lle mae'r duwiau'n dioddef o newyn ar ôl y llifogydd, a phan ddaw Atrachasis ag aberth o gig rhost iddynt, dônt ynghyd fel pryfed. Mae'r angen am fywoliaeth yn cael ei gadarnhau gan chwedl Enki a threfniadaeth y byd y mae Anunna yn trigo ymhlith pobl ac yn bwyta eu bwyd yn eu gwarchodfeydd. Yn y myth hwn, adeiladodd Enki eu preswylfeydd yn
dinasoedd, rhannu'r tir a phwerau wedi'u dyrannu. A dim ond un o’u hoff ddifyrrwch oedd gwledda ac yfed cwrw neu alcohol arall, nad oedd yn dod i ben yn rhy hapus o bryd i’w gilydd, fel yr amlygwyd, er enghraifft, yn y testunau Enki a Ninmach, lle bu duwiau meddw ar ôl llwyddiant cychwynnol gyda’r greadigaeth ddynol i greu pobl anabl, a Inanna ac Enki, lle, yn feddwdod Enki, y rhoddodd yn hael ei holl bwerau dwyfol i ME i ME, rhyw fath o raglenni neu gynlluniau ar gyfer trefniadaeth y byd, yr oedd yn edifar ganddo wedyn ar ôl dadrithiad.

Yn y testunau Sumerian, defnyddir y term Anunna yn fwyaf cyffredin fel dynodiad ar y cyd, fel y byddem yn dweud "pobl." Gelwir rhai duwiau yn "frodyr Anunnak" neu "un o Anunna," sy'n cefnogi'r dehongliad hwn. Yn eithaf aml defnyddir y term hwn hefyd i bwysleisio pŵer, cryfder a gwychder Duw penodol. Er enghraifft, mae testun hyrwyddo Inanna yn nodi:
“Meistres anwylaf, annwyl gan Anem,
Mawr yw dy galon sanctaidd;
Dynes annwyl Ushgal-ana,
Ti yw dynes y gorwel nefol a'r pencadlys,
Cyflwynodd Anunna i chi,
Roeddech chi'n frenhines ifanc ers eich geni,
Sut wyt ti'n cael dy ddyrchafu yn anad dim Anunna, duwiau gwych heddiw!
Mae Anunna yn cusanu'r ddaear gyda'ch gwefusau o'ch blaen '

Yn yr un modd, dywedir am wahanol dduwiau neu fodau, pa mor fawreddog ydyn nhw, a sut mae Anunna yn cwrcwd o'u blaenau ac yn talu teyrnged iddyn nhw. Er nad oes hierarchaeth wedi'i diffinio'n glir ymhlith Anunna, mae'n amlwg bod rhai ohonynt yn syml yn fwy pwerus a dylanwadol.

Brenhinoedd Anunnakes
Ond pwy oedd y duwiau mwy pwerus a dylanwadol sy'n llafarganu emynau Sumerian? Mae'r uchaf o'r duwiau yn cael ei ystyried yn An, sydd bob amser yn gweithredu'n debycach i dad a chreawdwr Anunna na'u rheolwr. Gellid dweud mai ef oedd y duw cysgu bondigrybwyll, yn bell o galedi cyffredin pobl a chawl duwiau eraill. Er nad yw'n ymyrryd yn weithredol â'r hyn sy'n digwydd ar y Ddaear, mae'n penderfynu ar ffatiau ac yn llywyddu cynulliad duwiau. Mae bob amser yn meddiannu'r lle mwyaf anrhydeddus - er enghraifft, mewn gwledd y mae Enki yn ei chynnal yn Nippur i ddathlu cwblhau ei bencadlys E-Engura, mae'n eistedd mewn lle anrhydeddus.
Yn aml, gelwir Enki ei hun yn "feistr" neu'n "arweinydd" Anunna yn y geiriau. Fel y soniwyd uchod, defnyddiwyd yr Enki a dinas Eridu (NUN ki) fel NUN, sy'n bell o fod yn gyd-ddigwyddiad. Mae'n ymddangos bod y gair NUN, sy'n golygu "bonheddig" neu "tywysog", yn gyfystyr yn uniongyrchol ag Enki. Mae 50 Anunna o Erid, a grybwyllir yn sillafu Ur III, 21, yn gysylltiedig ag Erida, ac felly Enki. ganrif CC, y mae Sitchin yn ei ddehongli fel gwladychwyr cyntaf y Ddaear i gyd-fynd â'u harweinydd Enki. Iddo ef, maent hefyd yn dangos parch yn briodol at gyhoeddi ei ogoniant, fel yn Enki a threfniadaeth y byd:

"Mae duwiau Anunna yn siarad yn garedig â'r tywysog mawr a deithiodd ei wlad:
'I'r Arglwydd yn marchogaeth ar y ME mawr, pur,
Mae'n rheoli myrdd mawr o MEs,
I bwy nad yw'n gyfartal trwy'r bydysawd helaeth,
Ond yn yr Erid gogoneddus, urddasol derbyniodd yr Ewropeaid uchaf
Enki, Arglwydd y Nefoedd a'r Ddaear (y bydysawd) - byddwch foliant! '

Mae llafarganu a chyhoeddi enwogrwydd yn weithgaredd aml gan Anunna mewn testunau Sumerian, yn ogystal â chynnig gweddïau. Gofynnir iddynt yn aml weddïo dros y supplicant.

Ffigurau gyda nodweddion reptilian a geir ar safle el-Obejd

Cawr arall ymhlith Anunna yw Enlil, a gymerodd, o fewn crefydd draddodiadol y Sumeriaid, swydd y duw mwyaf pwerus. Cynrychiolodd Dduw yn arfer pŵer; elfen weithredol sy'n penderfynu tynged pobl a duwiau eraill. Mae hefyd yn aml yn dduw dinistr. Yn ôl ei orchymyn, dinistriwyd dinas Akkad oherwydd bod y Brenin Naram-Sin wedi gwarthu ei gysegr yn Nippur ac ef a orchmynnodd lifogydd y byd yn ôl chwedl Akkadian o Atrachasis oherwydd bod y ddynoliaeth wedi gordyfu ac yn rhy swnllyd. Yn ysgrifau Sumerian fe'i gelwir yn dduw mwyaf pwerus, blaenaf a hyd yn oed yr holl Anunna. Daeth y duwiau eraill i blasty E-kur Enlil ar gyfer dathliadau rheolaidd a chyfarfodydd anghyffredin, ac roedd y "Daith i Nippur" hon yn thema aml yn y cerddi enwog.
Mae Anunna yn cynnwys yr arwr dwyfol a'r rhyfelwr Ninurta, y dywedir mai ef yw'r cryfaf ohonynt. Roedd yn rhyfelwr didostur a oedd yn aml wedi helpu i ddatrys sefyllfaoedd anodd sy'n tarfu ar drefn y byd, megis pan oedd yr aderyn Anzu wedi dwyn byrddau tynged neu pan oedd y byd dan fygythiad gan anghenfil Asag. Byddai'r rhestr o'r holl Anunna arwyddocaol yn rhy hir, i rai testunau nodi bod cymaint â 600. O'r rhain, roedd 600 yn dduwiau mawr 50 ac yn benderfynyddion tynged 7. Fodd bynnag, mae'n anodd dweud yn union pwy sy'n perthyn i'r 50 dethol hyn ac mae 7.

Barnwyr di-baid y ddynoliaeth
Ymddengys mai penderfynu ar ffatiau a beirniadu oedd gweithgaredd pwysicaf Anunna. I Sumers, roedd y gair tynged, namtar, yn llythrennol yn golygu mesur o ddisgwyliad oes. Roedd mesur y hyd hwn yn un o'r gweithgareddau a bennwyd gan Anunna, yn debyg iawn i dynged y Moires a fesurwyd mewn chwedlau Gwlad Groeg. Y prif dduwdodau oedd yn gyfrifol am bennu tynged, a ffurfiodd gyngor y duwiau, gyda phedwar neu saith duwdod, a'r pwysicaf ohonynt oedd An, Enlil, Enki, a Ninchursag. Chwaraeodd An ac Enlil rôl bendant, ac yn unol â’i swydd, dim ond math o warantwr oedd An heb unrhyw bŵer gweithredol uniongyrchol. Sicrhawyd hyn yn gyfan gwbl gan Enlil, y mae'r testunau'n cyfeirio ato dro ar ôl tro fel rhoddwr tynged. Mae'n ymddangos, fodd bynnag, mai traddodiadau hyd yn oed yn hŷn, hyd yn oed cynhanesyddol efallai, mai Enki a benderfynodd y dynged, a than yr ail mileniwm CC, roedd y tablau cuneiform yn ei alw'n "feistr tynged." Rôl Enki a Ninchursag wrth bennu tynged lle penderfynodd ffawd y planhigion a thestun Enki, a threfniadaeth y byd y mae'n neilltuo rolau ynddo, mewn geiriau eraill, yn mesur y teganau, Anunna ei hun. Yn wreiddiol, roedd Enki hefyd yn berchen ar y Siartiau Tynged a deddfau dwyfol ME.

Enki, yn eistedd yn ei gartref, yng nghwmni Chamberlain Isimud a bodau Lachm.

Yn ogystal â phenderfynu ar ffatiau, mae Anunna hefyd yn chwarae rôl beirniaid, yn fwyaf arbennig yn y chwedlau sy'n gysylltiedig â'r wlad 'isfyd' neu KUR. Fe'i rheolir gan y dduwies Ereskigal, ynghyd â saith Anunna sy'n rhan o'i chorff o feirniaid. Fodd bynnag, nid yw gweithgareddau'r beirniaid hyn a'u cymwyseddau yn glir, ac mae'n ymddangos o'r testunau sydd wedi goroesi nad oedd ansawdd bywyd ar ôl marwolaeth wedi'i seilio ar foesoldeb a gorchymyn, ond a oedd gan yr ymadawedig ddigon o ddisgynyddion i ddarparu aberthau bwyd a diod tragwyddol iddo. Yn y cysyniad hwn, mae'r llys ar ôl marwolaeth yn ymddangos yn ddiangen. Fodd bynnag, mae'n debyg mai un o swyddogaethau beirniaid Kur oedd goruchwylio cadw deddfau lleol, fel y gwelir yn y gerdd enwog am dras Inanna i'r isfyd. Pan geisiodd Inanna ddymchwel ei chwaer Ereskigal o'r orsedd, ymyrrodd saith barnwr yn galed yn ei herbyn:
“Fe wnaeth saith Anunna, y beirniaid, ei dedfrydu.
Edrychasant arni â llygaid marwol,
roeddent yn ei galw hi'n air parlysu,
maent yn ei scolded hi mewn llais gwaradwyddus.
A throdd Inanna yn ddynes sâl, corff wedi'i churo,
a hoeliwyd y corff wedi'i guro. '
Ymunodd Gilgamesh, a dderbyniwyd i Anunna oherwydd ei weithredoedd a'i demigodau arwrol, â'r beirniaid isfyd ar ôl iddo farw. Ei dasg yn nhragwyddoldeb oedd barnu gweithredoedd brenhinoedd. Wrth ei ochr roedd y rheolwr Ur-Namma, a oedd, yn ôl gorchymyn Brenhines yr Isfyd, Erekshigal, yn llywodraethu dros y rhai a laddwyd neu'n euog o rywbeth.

Mae'n ymddangos bod cysyniad ysbrydol Anunna fel penderfynyddion ffatiau a barnwyr y meirw yn rhagori ar botensial bodau corfforol. Fodd bynnag, mae'n bosibl bod gan Anunna alluoedd all-synhwyraidd fel clairvoyance, goresgyn dimensiwn, a chysylltiad uniongyrchol ag Akasha, y gellir ei uniaethu â'r "tablau tynged" uchod. rhaglenni a oedd yn caniatáu iddynt ennill mwy o reolaeth dros eu creadigaethau, naill ai trwy'r galluoedd uchod neu trwy ddefnyddio technoleg uwch. Byddai hyn yn rhoi pŵer iddynt dros yr hyn yr oedd pobl yn ei ystyried yn dynged - tynged ddigyfnewid, a bennwyd ymlaen llaw na all rhywun wrthsefyll ac y mae'n rhaid ei dilyn. Nid oes amheuaeth y gallai'r bodau a greodd ddynoliaeth fel eu gweision fod wedi defnyddio arf o'r fath i gael statws "dwyfoldeb" yng ngolwg pobl gyffredin.

Sacred Hill - Sedd neu fan glanio gyntaf
Ym Mesopotamia hynafol, roedd y syniad o fryn primval fel man creu'r byd. Y twmpath hwn a ddaeth i'r amlwg gyntaf o ddyfroedd anfeidrol y cefnfor cosmig, gan gynrychioli'r pwynt sefydlog cychwynnol yn y bydysawd lle gallai'r greadigaeth fod wedi digwydd. Mae'r cyfansoddiad Sumerian Dadl Defaid y Grawn yn nodi mai twmpath cosmig o'r fath oedd man geni Anunna, a'i fod hefyd yn gysylltiedig â'r dduwies Ninchursag, mam a chrëwr duwiau a bodau dynol. Yn yr un modd, mae'r gerdd marwolaeth Gilgamesh, gan gyfrif y gwahanol dduwiau a dderbyniodd roddion gan Gilgamesh ar ôl ei farwolaeth, yn rhoi Anunna mewn cysylltiad â'r bryn cysegredig o'r enw Sumery "Duke". Roedd hefyd yn fan lle mae testunau hynafol yn dweud bod tynged wedi'i bennu yma, a oedd yn un o weithgareddau nodweddiadol Anunna. Mae pwysigrwydd twmpath cysegredig Duku hefyd yn cael ei danlinellu gan y ffaith bod pob teml Sumerian, yn ei syniad gwreiddiol o'r duwdod, yn cynrychioli miniatur o'r twmpath cyntefig hwn, gan greu echel y byd wedi'i chysylltu'n uniongyrchol â theyrnas duwiau ac amser y greadigaeth a'r sefydliad primordial.

Golygfa yn darlunio gwledd o'r safonau Ur, fel y'u gelwir

Y cwestiwn yw a yw'n bosibl cysylltu bryn cysegredig Dug â Mount Hermon yn Libanus, lle glaniodd yr angylion syrthiedig, y gwarcheidwaid, yn ôl llyfr Enoch. Mewn cyfweliad â sioe Datgeliad Gaia.com, mae Andrew Collins yn nodi bod Duku yn deml Göbekli cynhanesyddol goffaol yn ne-ddwyrain Twrci. Mae'r cysylltiad hwn eisoes wedi'i awgrymu gan Kalus Schmidt, archeolegydd sydd wedi archwilio'r heneb anarferol hon. Yn rhyfeddol, nid oedd lleoliad lle ymddangosodd amaethyddiaeth gyntaf yn bell o safle Göbekli Tepe.

Fel y soniwyd eisoes, roedd saith Anunna yn byw yn nhir Kur, lle roeddent yn farnwyr. Mae'n debyg bod Kur, fel mae enw'r lle hwn, sy'n golygu mynydd, yn awgrymu, wedi'i leoli ym Mynyddoedd Zagros yng ngorllewin Iran, neu yn y gogledd ym mynyddoedd de-ddwyrain Twrci. Rheolir y lle hwn gan y Frenhines Ereskigal, chwaer Inanna, ac mae llu o gythreuliaid a bodau yn byw ynddo. Yn draddodiadol, fe'i hystyrir yn "isfyd" neu fyd y meirw, tirwedd lle nad oes dychwelyd. Roedd y rheol hon hefyd yn berthnasol i'r duwiau, ac ni allai hyd yn oed Ereskigal ei hun adael y lle hwn. Fodd bynnag, gallai bodau penodol ddod i mewn ac allan heb gyfyngiad, fel y Eraschigalin Chamberlain o Namtar, neu gythreuliaid a bodau anrhywiol amrywiol.

Teip Göbekli yn ne-ddwyrain Twrci

Temlau yw safle Anunna arall a restrir ar y tablau Sumerian. Yn anthem Teml Kesh ysgrifennir ei fod yn gartref i Anunna. Preswylfa ryfeddol hon y dduwies Ninchursag, y dywed y testun ei bod yn disgyn o'r nefoedd, oedd y man lle ganwyd brenhinoedd ac arwyr a lle roedd ceirw ac anifeiliaid eraill yn erlid. Efallai mai mam-long ydoedd a osodwyd labordai biolegol a chlonio a lle crëwyd y dyn cyntaf. Yn olaf ond nid lleiaf, trefi Anunna yw'r trefi Sumeriaidd eu hunain. Unwaith eto, sonnir am 50 Anunna o Erid, ond mae'r tablau hefyd yn sôn am Anunna o Lagash a Nippur. Mae Nippur fel sedd Anunna mewn safle breintiedig oherwydd roedd hefyd yn sedd Enlila, y mwyaf blaenllaw ym mhantheon Sumerian, a'r man lle penderfynwyd a phenderfynwyd ar dynged.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb