Mae Llu Awyr Awyrlu'r Unol Daleithiau yn cyfaddef gweld UFO

715625x 28. 04. 2019 Darllenydd 1

Mae Llu Awyr Awyrlu'r Unol Daleithiau yn rhoi cyfarwyddiadau gyda'i gilydd ar gyfer ei beilotiaid personél daear eraill i'w gwneud os ydynt yn arsylwi ar UFOs. Y bwriad yw sefydlu gweithdrefn swyddogol ar gyfer casglu a dadansoddi data o achosion o'r fath.

Mae nifer o arsylwadau dirybudd wedi dod yn gymhelliad i ganllaw o'r fath, fel yr adroddodd Gwasanaeth Gwybodaeth y Fyddin (MI) gwrthrychau anhysbys (UFOs), a oedd yn dangos galluoedd hedfan anarferol yn fwy na galluoedd cynlluniau peilot NAVY ac elfennau tir amddiffynnol eraill - fel ymyrraeth radar.

"Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydym wedi dysgu'n anuniongyrchol am sawl dwsin o arsylwadau o beiriannau hedfan na ellir eu hadnabod sydd wedi mynd i mewn i'r ardal dan warchodaeth filwrol heb unrhyw awdurdodiad neu awdurdodiad pellach.", yn esbonio NAVY i mewn i Politico server. “Am resymau diogelwch, mae'r Awyrlu yn cymryd yr adroddiadau hyn o ddifrif. Mae gennym ddiddordeb mewn archwilio pob achos. ”

“Er mwyn yr achos, mae'r Llynges wedi penderfynu diweddaru a ffurfioli'r broses ar gyfer adrodd yn hawdd ar adroddiadau o'r fath. Mae'r weithdrefn ei hun yn cael ei dylunio ar hyn o bryd.

Mae NAVY yn dderbyniad syml bod y gwrthrychau a arsylwyd yn dde facto llongau estron (ETV) yn osgoi. Ond mae'n hysbys yn gyffredinol y bu nifer o arsylwadau dirgel o'r blaen, a wnaed gan bersonél milwrol dibynadwy a hyfforddwyd yn dda sydd â rhywle yn yr archifau i gofnodi neu adrodd arno. Yn sicr, roedd yn rhaid iddynt gael eu harchwilio a'u dadansoddi gan rywun i asesu a oeddent yn peri risg diogelwch i'r wladwriaeth.

Mae Chris Mellon yn gyn swyddog cudd-wybodaeth Pentagon a hefyd yn gyn-aelod o Gomisiwn y Senedd ar Wybodaeth. Dywedodd ei fod yn ceisio ffurfioli'r adroddiadau ffenomenau aer anesboniadwy (UAP) i gwrthrychau hedfan anhysbys (UFO) yn sicr yn newid mawr i ddyfroedd newydd.

Dywedodd Mellon: "Y sefyllfa bresennol yw bod UFOs ac UAPs (neu ETVs) yn cael eu trin fel anomaleddau sy'n cael eu hanwybyddu - yn hytrach na chael eu harchwilio." Ychwanegwyd yn llythrennol: "Mae gennym brosesau sy'n taflu'r math hwn o wybodaeth i ffwrdd."

Soniodd Mellon hefyd am yr enghraifft: “Mewn llawer o achosion, nid oes gan y [cyflogai milwrol] unrhyw syniad beth i'w wneud â gwybodaeth o'r fath. Boed yn ddata lloeren, arsylwadau radar, neu rywbeth sy'n rhagori ar ein terfynau cyflymder technoleg. Maent yn gollwng neu'n anwybyddu'r data gan nad yw'n awyren neu daflegryn confensiynol. '

Cododd diddordeb aelodau'r Gyngres ar ôl datgeliadau gweinydd 2017 Politico a New Your Timespan sefydlodd y Pentagon y tu mewn i'r 2007 Asiantaeth Diogelwch Amddiffyn (DIA) swyddfa arbennig o'r enw AATIP, sy'n astudio arsylwadau UAP (neu ETV) diamwys. Digwyddodd hyn ar anogaeth y Seneddwr Harry Red, Ted Stevens a Daniel Inouy, a ddarparodd yr adnoddau angenrheidiol ar gyfer y prosiect gyda'i gilydd.

Treuliodd y swyddfa tua 577 miliwn CZK ($ 25 miliwn) i ddadansoddi astudiaethau technegol a gwerthuso nifer o arsylwadau anesboniadwy. Roedd y rhain yn cynnwys cyfarfodydd byr yn ogystal â'r achos pan arsylwyd ar 2004 ETV am ychydig ddyddiau oddi ar y dec ar long 11 Americanaidd. ymosodiad fflyd filwrol. Sawl gwaith, anfonwyd diffoddwyr allan o'r llongau yn ceisio taro ETV, ond yn ofer. Symudodd ETV y tu hwnt i ffiniau ffisegol a thechnegol awyrennau a gynlluniwyd gan bobl.

Raytheon, prif gontractwr amddiffyn, newyddion a fideo swyddogol Y Weinyddiaeth Amddiffyn a gafwyd o arsylwad oddi ar arfordir Califfornia i ddangos offer radar newydd ar y data a gasglwyd. Nid ef yw'r unig un sydd wedi crefu Llynges Hedfan (NAVY) i ddarparu mwy o wybodaeth am y ffenomena hyn.

Gwasanaeth Cudd-wybodaeth y Fyddin (AI) ar gyfer Politico: "Gan adeiladu ar ofynion cynyddol aelodau'r Gyngres a chyflenwyr eraill y llywodraeth, mae cynrychiolwyr NAVY wedi trefnu sesiynau briffio trwy eu hasiantau cudd-wybodaeth cudd. Mynychwyd hwy hefyd gan awyrennau, a nododd yng nghyd-destun yr achos beryglon posibl mewn traffig awyr. ”

Gwrthododd NAVY nodi pwy a hysbyswyd yn y modd hwn ac i ba raddau. Cynrychiolwyr Awyrlu (Ni wnaeth US AirForce) sylwadau ar y mater hwn o gwbl.

Mae cynigwyr y syniad y dylid trin arsylwadau o'r fath a priori fel bygythiad posibl i ddiogelwch cenedlaethol wedi bod yn beirniadu swyddogion milwrol ers amser maith. Ychydig o sylw a roddant i'r ffenomen hon ac maent yn dal i gefnogi ymwybyddiaeth ar y cyd, lle mae llawer o weithwyr milwrol a swyddogion llywodraeth is yn ofni y gallai trafodaeth agored am y pwnc ynghylch ET / UAP / UFOs arwain at ddifrod i'w gyrfaoedd a cholli hygrededd personol .

Mae Luis Elizondo yn gyn swyddog Pentagon a oedd yn rheolwr prosiect AATIP. Cwynodd yn agored mewn nifer o gyfryngau cenedlaethol fod mynediad y Pentagon i arsylwadau sicr o ETV yn oer iawn - heb lawer o ddiddordeb.

Dywedodd Elizondo: “Pan fyddwch chi'n gweithio mewn traffig awyr sifil mewn maes awyr prysur ac yn darganfod rhywbeth anghyffredin, rydych chi'n cael eich cymell i roi gwybod i'ch uwch-reolwyr. Yn achos ein fyddin, mae'n hollol gyferbyn: Os ydych chi'n gweld unrhyw beth, peidiwch â dweud wrth neb amdano!"

Ychwanegodd hefyd: "Yn union fel nad oes gan yr awyrennau dirgel rifau adnabod na baneri ar eu cynffon neu eu hadenydd - neu hyd yn oed nad oes ganddynt gynffon neu adain ... beth fydd yn digwydd mewn pum mlynedd pan fyddwn yn darganfod eu bod yn rhai awyrennau Rwsia datblygedig iawn?"

Sueneé: O Elizonda, mae'r sylw olaf yn gam yn unig ar gyfer gwell cysylltiadau cyhoeddus. Agored: "Gwylio ni estroniaid" ac nid yw colli hygrededd yn dal yn anodd. Siawns nad oes unrhyw Rwsia nac awyren, Ffrangeg… awyrennau cudd. Yn hyn o beth, roedd holl gynrychiolwyr gwasanaeth cudd y gwladwriaethau rhestredig eisoes yn clirio 50 yn gynnar iawn. blynyddoedd, pan oedd yr estroniaid yn ymwneud yn fawr iawn ag arsylwi gweithgareddau milwrol, yn enwedig ar diriogaeth yr Unol Daleithiau a'r hen Undeb Sofietaidd (Rwsia heddiw). Un o'r prif resymau oedd arfau dinistr torfol - arfau atomig.

Mae gan yr holl broblem a ddisgrifir uchod ei ochrau golau a thywyll. Y goleuni yn sicr yw'r ffaith bod y cyhoedd unwaith eto'n cael ei hysbysu'n anghyson bod rhywbeth yn digwydd a bod chwaraewr arall yn yr awyr sydd wedi (ac yn hanesyddol) oruchafiaeth llwyr dros (ac nid yn unig) aer ac amddiffyniad daear America. Mae ochr dywyll pethau yn dal yno (ac yn anffodus mae hefyd wedi bod ers 50 mlynedd) nad yw rhai agweddau ar rethreg filwrol wedi newid: Mae'n fygythiad i gael ei amddiffyn. Pa un yw amrywiad ar eich cyfrinair: Yn gyntaf rwy'n saethu ac yna gofynnaf pwy ydych chi.

Cymerodd Lus Elizondo ar ddiwedd y flwyddyn 2017 ffwdan yn y cyfryngau prif ffrwd, oherwydd ef oedd yr un a honnodd yn agored bod y prosiect AATIP yn delio ag arsylwi ETV ac ef a gwynodd er ei fod yn llwyddiannus, wedi ei gau'n swyddogol. Yn fwy manwl, mae'n eithaf tebygol bod y prosiect wedi'i drosglwyddo i gyfrinachedd dyfnach, bod ei agenda wedi'i throsglwyddo i bobl sydd wedi'u profi yn well, ac yn parhau i weithredu o dan ddynodiad gwahanol.

Roedd AATIP yn brosiect a oedd yn ymdrin yn unig ag arsylwadau lle'r oedd y dosbarthiad yn glir. Os gwyddom nad yw hwn yn brosiect cyfrinachol o'n pŵer ni neu unrhyw bŵer arall yn y byd ac nad yw'n canfod ffenomen atmosfferig anhysbys, yna dim ond y posibilrwydd olaf o arsylwi ac amlygu ETV.

Pam fod y mater yn cael ei gadw'n gyfrinachol yn gyson a pham mae mwy a mwy o ddatgelu'r gwirionedd am flynyddoedd 74 yn ddiweddarach? CANLYNIAD gan Dr. Steven Greer, a gyhoeddwyd mewn cydweithrediad rhwng y golygyddion Suene Universe, zs a Nakladatelství PRÁH, fel. O'r stoc 1200 gwreiddiol, dim ond llai na 290 sydd gennym yn ein siop.

Prynwch

Cyn bo hir bydd Elizondo yn ymddangos yn y gyfres ddogfen sydd ar ddod ar ymchwilio ffenomen ET / ETV yn y Pentagon, lle mae wedi gweithio ers blynyddoedd lawer. Dywedodd yn llythrennol bod rhaglen ddogfen chwe rhan yn datgelu arsylwadau ETV / UAP diweddar a gofnodwyd gan gynlluniau peilot milwrol.

Mae Elizodno a Mellon yn cymryd rhan yn y prosiect Academi y Gwyddorau a'r Celfyddydau i'r Sêr (I'r Academi Seren y Celfyddydau a'r Gwyddorau), sy'n cefnogi ymchwil y sgiliau technegol mae ETV yn dangos.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 7 ar "Mae Llu Awyr Awyrlu'r Unol Daleithiau yn cyfaddef gweld UFO"

 • vladimir16140 yn dweud:

  rywsut, rydw i'n wirion yn chwilota am nerfau deunyddiau o ansawdd gwael yn ymwneud â fideo a lluniau, hyd yn oed yn y llyfr Mimozemstane roedd yr atodiadau hynny yn ysgwyd. Dim byd mewn HD heddiw? Dim lluniau na fideos? A yw hynny'n wir?

  • Sueneé yn dweud:

   Hyd yn oed os oes gennych gamera yn 8K, ni fydd yn ddilys iawn gan fod ETV yn creu maes electromagnetig cryf o'i amgylch a all hyd yn oed blygu golau - bydd y llun / ffilm sy'n deillio o hyn yn aneglur.
   Problem arall yw nad yw'r llong wedi'i gwireddu'n llawn i'n realiti, felly mae rhai ffenomenau optegol yn gweithio'n wahanol.
   Byddai'n rhaid i chi gael crank a thynnu llun o ETV pan fydd yn segur heb generaduron maes disgyrchiant gweithredol (gwrth).

   Mae'r broblem hon wedi'i datrys sawl gwaith ac yn anffodus mae rhywbeth.

   • vladimir16140 yn dweud:

    Peidiwch byth eto, beth bynnag yw citas! Yn syml, gadewch i awdur y llyfr fynd â'r fideo HD ar y we, er enghraifft, sut rwy'n cyfathrebu â'r Estroniaid ac yn siarad â nhw. Pan gefais fideos 2, roedd yn llawer…. byddwn yn cydnabod yn 60. az 80. blynyddoedd, pan fyddaf yn dal i fynd i'r we fel prawf o hen luniau. Ac ansawdd gwael.

   • vladimir16140 yn dweud:

    Nid yw'n ddigon i mi.

  • xtom yn dweud:

   Yn yr un modd, o dan y fideo mae gennych hefyd ddolen i lawrlwytho'r fideo amrwd gwreiddiol (HDW) mewn HD.
   Gallwch ddadansoddi hyn gartref yn ôl ffrâm.

   https://www.youtube.com/watch?v=cE-Yrv1-chI

   • vladimir16140 yn dweud:

    Felly roedd hwn yn fideo gwych. Yn amlwg, mae ufo ar y cyflymder hwnnw mor nonsens mewn ansawdd llawn, ond mae'n ymwneud â'r wlad mewn HD. Ac mae hynny'n hanfodol! Ddim yn hoffi yn yr hen lyfr rydych chi'n tynnu lluniau. Ni all hyn fod yn ddigon i'r darllenydd! Roedd ganddi brawf o'r ddelwedd! Gallai'r awdur gynnig rhyw fath o ddogfen dvdomrem. Maent yn tystio i'r tystion ond mae'n rhaid i'r dyn weld y dystiolaeth hefyd.

    • vladimir16140 yn dweud:

     Felly roedd hwn yn fideo gwych. Yn amlwg, nid yw cyflymder ar y pryd yn troi'n llawn ansawdd, ond mae'n golygu bod y wlad mewn HD. Ac mae hynny'n hanfodol! Ddim yn hoffi yn yr hen lyfr rydych chi'n tynnu lluniau. Ni all hyn fod yn ddigon i'r darllenydd! Roedd ganddi brawf o'r ddelwedd! Gallai'r awdur gynnig dvd ac eithrio dogfen i'r llyfr. Mae tystiolaeth y tystion yn iawn, ond rhaid i'r dyn weld y dystiolaeth hefyd. Gadewch i neb ddweud nad oes prawf llun a fideo o'r hyn sydd wedi'i ysgrifennu yn y llyfr! Yn hyn o beth rwy'n gweld negyddol mawr! Dim ond camgymeriad yn y llyfr!

Ad a Ateb