AATIP - Mae milwrol yr UD yn olrhain UFOs ac yn ceisio cael eu technoleg

6940x 23. 07. 2019 Darllenydd 1

Fel rhan o ddarlith ar gyfer “To The Stars Academy”. Cyflwynodd Luis Elizondo, cyn-weithiwr Adran Amddiffyn yr UD (MO USA), y rhaglen hanes AATIPsy'n arwain y Pentagon Americanaidd. Mae AATIP yn sefyll Rhaglen Adnabod Amau Awyrofod Uwch, y gellid ei gyfieithu fel Rhaglen Adnabod Bygythiad Aer Uwch. Mae hon yn rhaglen y mae y nod yw astudio hygrededd ffenomena ufo cyfredol gyda'r bwriad o gael gwybodaeth am briodweddau'r gwrthrychau hyn a'u hasesu'n wyddonol. Ymhlith yr eiddo hyn a astudiwyd, mae Luis yn tynnu sylw at amlygiad dynol yn bennaf, llai o ganfod, cynhyrchu a chynhyrchu pŵer, lifft a gyriant, deunyddiau rheoli, a llawer o nodweddion eraill sy'n nodweddiadol o UFOs a byddai eu dealltwriaeth yn helpu i benderfynu a yw UFOs yn fygythiad. Y cwestiwn hanfodol ar gyfer yr astudiaeth hon yw a yw'r eiddo hyn yn gyraeddadwy o fewn y ddealltwriaeth gyfredol o ffiseg a thechnoleg, a pha ymchwil sydd angen ei fuddsoddi i'w gwneud ar gael.

Nodweddion nodweddiadol ar gyfer UFOs

Beth yn union wnaeth yr astudiaethau hyn? Siawns nad ydych chi'n gyfarwydd â'r syniad o "bum cymeriad gweladwy" sy'n nodweddiadol o UFOs, hynny yw cyflymiad ar unwaith, cyflymder uwchsonig, gwelededd isel, symudiad aml-amrywedd a'r gallu i arnofio neu symud perpendicwlar i'r ddaear. Mae Luis hefyd yn trafod pam y dylai'r nodweddion gweladwy hyn fod o ddiddordeb i'r MO yn yr UD. Ar gyfer cyflymiad sydyn, byddai'r manteision yn bennaf yn byrdwn injan, yn treialu gorlwytho rhagbrofol, a gwell symudedd awyrennau. Mae cyflymdra uwchsonig cynyddol yn caniatáu symudiad cyflym iawn o bobl ac offer yn unrhyw le yn y byd, gan osgoi'r gelyn a'r cyfle i daro'r gelyn yn gyntaf.

Mae llai o sylwededd yn sicrhau mwy o siawns o oroesi ac anhysbysrwydd, gan roi lle i fanteisio ar y ffactor annisgwyl. Mae mantais strategol cynnig amlbwrpas yn gorwedd yn y gallu i daro o aer, dŵr, gofod a thrwy hynny ddarparu hyblygrwydd yn y dewis o darged. Mae hyn, wrth gwrs, yn arwain at y posibilrwydd o feistroli maes y gad ac ymosodiad o unrhyw amgylchedd ac o dan unrhyw amodau. Yn olaf, mae'r lansiad perpendicwlar a'r gallu hofran yn darparu gwell cywirdeb hedfan heb yr angen i gynhyrchu lifft asgell a'r gallu i hofran dros y targed am gyfnodau hirach. Fel y gwelir, roedd yr astudiaethau wedi'u targedu'n union at anghenion MO'r UD ac maent yn rhan o genhadaeth MO yr Unol Daleithiau o ran amddiffyn a sarhau.

Hanes AATIP

Cyflwynodd Luis hefyd hanes y rhaglen AATIP. Esblygodd o'r Rhaglen Gais Arfau Aerospace Uwch flaenorol (AAWSAP), a sefydlwyd yn 2007, i ddeall yn well yr UFOs a arsylwyd gan filwrol yr UD a phenderfynu a ydynt yn fygythiad. Nid oedd Luis yn rhan o'r rhaglen ac felly nid oedd am siarad amdano yn fwy manwl. Yn 2008, newidiodd y rhaglen i AATIP gyda ffocws llawer culach yn canolbwyntio ar bum cymeriad gweladwy. Dros y blynyddoedd, mae 2008 - 2009 wedi cronni symiau enfawr o ddata, ac yn 2009, ar gais y Gyngres, mae canlyniadau diogelu data ac ymchwil wedi cael eu gwella i'w hatal rhag cael eu cael gan wybodaeth dramor.

Luis Elizondo (© openminds.com)

Yn anffodus yn 2009 roedd gwrthwynebiad i'r rhaglen am resymau athronyddol a chrefyddol. Ni chafodd y ffenomena a astudiwyd eu gwadu na'u disgrifio fel rhai afrealistig, dim ond eu bodolaeth yn gwrthddweud credoau mewnol rhai o aelodau'r rhaglen. Yn dilyn hynny, daeth 2013 â chyllid i ben ar gyfer y rhaglen, er ei fod yn dal i redeg o dan ffynhonnell ariannu arall, ond gydag ychydig iawn o gyllid. Yn 2017, ymddiswyddodd Luis Elizondo, cyfarwyddwr y rhaglen, ond ni chafodd y rhaglen ei hun ei therfynu'n swyddogol ac ymddengys ei bod yn parhau ag ychydig iawn o arian hyd heddiw.

Beth yw'r ffeithiau am AATIP?

Pwysleisiodd Luis, yn fwy na dim, beth yw'r rhaglen a beth sydd ddim. Y gwir yw bod AATIP wedi esblygu o AAWSAP er mwyn canolbwyntio ar nodweddion penodol UFOs sydd wedi'u cyfyngu i faterion “beth a sut”, hy pa ffenomenon ydyw a sut mae'n gweithio. Byddai ateb y cwestiwn hwn yn gofyn ymhellach pwy sy'n rheoli'r gwrthrychau, beth yw eu bwriadau a ble maen nhw'n dod, ond nid nod y prosiect oedd yr ateb i'r cwestiynau hyn. Dim ond i ddarganfod pa nodweddion a ffenomena UFOs sy'n amlygu a sut mae'r ffenomenau hyn yn gweithio. Ffaith ddiymwad arall yw bod AATIP wedi cael ei staffio gan weithwyr Llywodraeth yr Unol Daleithiau, contractwyr a'r fyddin.

Yn eu plith, fel y cadarnhaodd Luis Elizondo, roedd Bigelow Aerospace, gwyddonwyr, cudd-wybodaeth a phobl eraill a oedd yn gallu cyflenwi'r wybodaeth werthfawr angenrheidiol ar gyfer y rhaglen hon. Mae cydweithredu â gwyddonwyr wedi arwain at nifer fawr o astudiaethau, y rhan fwyaf ohonynt yn gyfrinachol, ond mae eu rhestr eisoes wedi cael ei dad-ddatganoli ac mae ar gael, er enghraifft, yn hyn erthygl (mae erthygl mewn iaith Saesneg). Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o ddeunyddiau AATIP wedi'u heithrio o'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, gyda Luis Elizondo yn pwysleisio bod hyn yn bennaf at ddibenion diogelwch cenedlaethol, nid fel arf i guddio'r gwirionedd gan Americanwyr.

Dyfalu AATIP

Gan fod llawer o ddyfalu a dryswch ynghylch AATIP, mae'n bwysig pwysleisio'r hyn nad yw. Y peth cyntaf yw na ddaeth AATIP i ben yn 2012, gan fod rhai yn credu. Ar yr un pryd, nid yw'n wir nad yw AATIP wedi dod i unrhyw gasgliadau sylweddol. I'r gwrthwyneb, mae hyn yn cadarnhau pum arsylwad llwyddiannus a'r posibilrwydd o drafod eu priodweddau ffisegol. Yn dibynnu ar nifer yr astudiaethau gwyddonol a gynhyrchir, gall y rhaglen ymddangos yn academaidd yn unig, ond nid yw hynny'n wir ychwaith. Aeth y rhaglen yn ei blaen ac roedd yn cynnwys cyfweliadau â phobl amrywiol, casglu data electro-optegol a radar, a chyfweliadau â llygad-dystion sydd, fel y nododd Luis Elizondo, â chliriad diogelwch ac wedi cael eu hyfforddi i adnabod ac asesu'n feirniadol y silwtau, nodweddion hedfan a phellteroedd gwahanol awyrennau. asesu a gwahaniaethu rhwng UFOs.

Mae pobl hefyd yn credu ar gam fod y rhaglen yn tarddu am resymau gwleidyddol. Efallai bod y rhaglen wedi cael ei chreu gan y seneddwyr fel gwasanaeth i Bigalow Aerospace, ond mae'r gwrthwyneb yn wir oherwydd dewiswyd Bigalow Aerospace yn uniongyrchol gan y DIA (Asiantaeth Cudd-wybodaeth Amddiffyn) mewn proses ddethol briodol na allai'r seneddwyr ymyrryd â hi. Mae llawer hefyd yn honni bod AATIP wedi dianc o fideos yn dangos UAP. Mae Luis Elizondo yn gwadu bod hwn yn gollwng ac yn datgan yn glir bod y gollyngiad yn berthnasol i wybodaeth ddosbarthedig a ryddhawyd yn anghyfreithlon i'r cyhoedd yn unig, nad oedd yn wir gyda'r fideos hyn. Aeth y fideos drwy broses ddosbarthu safonol a chytunodd llywodraeth yr Unol Daleithiau i'w rhyddhau. Y peth olaf nad AATIP yw'r yswiriant ar gyfer y Lluoedd Cosmig newydd. Fodd bynnag, mae'n amlwg bod y rhaglen yn gallu ac y gall y wybodaeth a gesglir drwyddi gyfrannu at benderfyniad gwybodus am y Lluoedd Cosmig. Fodd bynnag, mater i bleidleiswyr UDA yw penderfynu.

Mae angen deall yn well yr hyn a welwn wrth wylio UFOs

Yn olaf, crynhodd Luis Elizondo y sefyllfa bresennol. Mae'n amlwg bod y trafodaethau ar y pwnc hwn yn symud yn raddol o grwpiau ymylol i grwpiau mwy prif ffrwd. Mae amcanion a chenhadaeth AATIP yn dal yn berthnasol i'r cwestiwn o ddiogelwch cenedlaethol ac i'r ddynoliaeth felly. Ar yr un pryd, mae grwpiau fel TTSA yn paratoi amgylchedd ar gyfer y drafodaeth hon mewn adrannau gweithredol a chyfreithiol, gan barchu preifatrwydd a chreu man cychwyn diogel lle gall unigolion wneud penderfyniad gwybodus heb bwysau gwleidyddol diangen. Dylid cofio hefyd bod angen amser ar bobl mewn swyddi rheoli i werthuso popeth, oherwydd mae gwybodaeth yn gymaint ac i lawer mae'n realiti cwbl newydd. Fodd bynnag, os ydym yn disgwyl i lywodraeth yr UD ddatgelu'r gwir, mae'n annhebygol o ddigwydd oherwydd, fel y mae Luis Elizondo yn ei gofio, nid gwaith y llywodraeth yw bodloni chwilfrydedd rhywun, ond amddiffyn ei wlad.

Mae grwpiau fel TTSA hefyd yn datblygu gweithgareddau megis grwpiau diddordeb, creu ystorfeydd data a galluogi rhannu gwybodaeth ar lefel ryngwladol. I gloi, dywedodd Luis Elizondo ei fod yn hyderus gyda rhywfaint o optimistiaeth ofalus y byddai'r drafodaeth ar y pwnc yn hollol wahanol mewn blwyddyn, a bod yr hyder hwnnw mewn pethau a ddaeth allan yn ddiweddar ac wedi'n helpu i ddeall yn well yr hyn a arsylwyd Rydym yn gweld UFOs.

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Philip Coppens: Tystiolaeth o bresenoldeb allfydol ar y ddaear

Mae llyfr gwych P. Coppense yn cynnig golwg hollol newydd ar ddarllenwyr presenoldeb gwareiddiadau allfydol ar ein planed drwy gydol hanes dynol, nhw dylanwadu ar hanes a darparu techneg anhysbys a wnaeth ein cyndeidiau lawer mwy datblygedig na gwyddoniaeth heddiw yn barod i dderbyn.

Tystiolaeth o bresenoldeb allfydol ar y ddaear

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb