Mantras pwerus 7 i gynyddu eich hunan-barch

3279x 10. 12. 2019 Darllenydd 1

Dewiswch un o'r mantras pwerus a restrir isod, ac yn ystod y dyddiau 40 nesaf ceisiwch edrych yn y drych yn ddyddiol am eiliad a dywedwch y geiriau trawsnewidiol hyn wrth eich delwedd. Ar y dechrau, ailadroddwch eich mantra yn gyflym ac arafwch y cyflymder ar ôl pob ail ailadrodd.

Mae bywyd yn "codi" i gwrdd â chi

Ydyn ni'n aml yn meddwl am y cardiau y mae bywyd wedi'u rhoi inni?

Rwy'n hoffi dweud y dylai bywyd "godi" i gwrdd â chi. Er mwyn eich helpu i ddeall yr hyn y mae'n ei olygu - rwyf wedi dod o hyd i ffordd i droi adfyd yn freuddwydion yr oeddech chi bob amser eu heisiau mewn dyddiau 40 yn unig. Rwyf hefyd yn rhoi'r saith mantras mwyaf pwerus i chi eu defnyddio i osgoi camgymeriadau mawr a pheidio â rhoi'r gorau iddi yn gynamserol. Yn nes ymlaen byddwch chi'n dysgu sut i ddefnyddio'r mantras a gweld y canlyniadau yn syth ar ôl yr ymarfer cyntaf - mae'r effeithiau ar unwaith.

Felly dylai bywyd "godi" i gwrdd â chi.

Mewn gwirionedd, mae hyn i ddweud y dylai eich breuddwydion "godi" er mwyn cyflawni eich teimladau o hunan-barch.

Dylai fy mreuddwydion gael eu gwireddu i wneud fy mywyd yn ystyrlon. Mae hynny'n swnio'n wych. Ac yn ddiddorol iawn, pan mae'n berthnasol i'ch bywyd eich hun.

Ar y dechrau, roedd yn ymddangos fel ysbrydoliaeth wych y dylwn ei rhoi ichi cyn i mi feddwl am yr hyn sy'n gyffredin i'r mwyafrif o fenywod: Nodau gwych. Hunan-barch isel.

Nid yw'n syndod, fel hyfforddwr hunanhyder, mi wnes i droi'r ysbrydoliaeth hon o'r diwedd. Er mwyn cyflawni ein breuddwydion mwyaf, dylem gynyddu ein hunan-werth yn gyntaf. Mae angen ysbrydoliaeth i'r gwrthwyneb ar fenywod. Rydym eisoes yn uwch-wragedd gyda nodau gwych a delweddu swyddogaethol i'w cyflawni. Fodd bynnag, yr hyn sydd gennym ni a'r rheswm pam ein bod ni'n methu â chyflawni'r nodau hyn yw'r diffyg hunan-gydnabyddiaeth yn y mwyafrif ohonom. Rhywle dwfn ynom mae meddyliau nad ydym yn ddigon da i gyflawni'r hyn yr ydym yn breuddwydio amdano. Nid ydym yn haeddu hynny. Mae llawer ohonom heb y symudiad enwog at y nod.

Mae gan ferched freuddwydion bonheddig sy'n gysylltiedig â rhyddid ariannol, iechyd da, partner perffaith, priodoleddau corfforol trawiadol, annibyniaeth, gwyliau breuddwydiol, cwpwrdd dillad dwyfol, a gyrfa fusnes a fydd yn newid y byd. A gallem gael y rhan fwyaf ohono, i beidio â dewis y rôl beryglus ddeuocsomaidd o fod yn fenyw.

Rydyn ni'n boddi mewn cywilydd. Rydyn ni'n gadael i'n cyrff newynu. Rydyn ni'n dewis y pethau lleiaf sy'n gwneud i ni deimlo mor ddibwys. Rydyn ni'n credu nad ydyn ni'n werth chweil. Nid ydym yn werth swydd well oherwydd ein bod am ddechrau teulu, sy'n awgrymu ein bod yn “rhywbeth llai” yn awtomatig. Nid ydym yn ddigon craff i gael ein busnes ein hunain. Nid ydym yn ddigon tenau i wisgo heb lewys. Rydyn ni'n rhy hen i fynd yn ôl i'r ysgol.

Yn ddwfn oddi mewn, mae gennym ni wreiddiau nad ydym yn deilwng o gyflawni ein nodau mwyaf. Yn ffodus i ni, mae newid syml yn ein meddwl yn ddigon i gywiro ein synnwyr isel o hunan-werth.

Ar ôl arsylwi grŵp o gyplau priod (dynion a menywod), darganfyddais fod gan ferched mewn perthynas fwy o nodau bob amser na'u cymheiriaid gwrywaidd. Mae dynion fel arfer eisiau sicrwydd ariannol, llai o straen o'r gwaith a "Porsche". Fodd bynnag, mae menywod eisiau gyrfa wych a boddhaus, plant perffaith (maen nhw'n llwyddo i ofalu amdanyn nhw'n berffaith), mae coginiol Julie Child yn ffafrio, awr a hanner o amser ymarfer corff bob dydd, gwallt trwchus a chrib, croen glân a digon o amser rhydd i fwynhau haeddiannol. Does ryfedd fod gennym gymaint o driciau bywyd.

Yn gyffredinol, fel menywod, rydyn ni bob amser eisiau mwy. Gofynnwn yn gyfrinachol amdano. Mwy o arian, mwy o blant (a dyna pam mae angen mwy o arian arnom), mwy o le, mwy o wyliau, mwy o amser, mwy o heddwch, mwy o warchod plant a mwy o win. Yn fyr, mae gennym ni ferched nodau gwych. Ac rydyn ni bob amser yn dod o hyd i reswm pam nad ydyn ni'n ddigon da i'w cyflawni. Pam hynny?

Mae yna fwlch enfawr rhwng hunan-barch merch a'i nodau personol. Dyma un tric mewn bywyd: Os ydych chi am gyflawni eich breuddwydion mawr, mae angen i chi ganiatáu i'ch hunanhyder godi a'i gyrraedd. Rhaid i chi fod yn argyhoeddedig eich bod ar y llwybr cywir a chyflym i'r freuddwyd fwyaf a gawsoch erioed.

Nid yw'r ymdeimlad o gael eich gwerthfawrogi'n dda yn hunanol. Mae'n gwbl anhunanol. Mae dod i'r byd a chael yr hyn rydych chi ei eisiau yn ystod eich bywyd yn wych. Mae'n feiddgar. Mae'n glodwiw. Mae'n ffordd o gyflawni eich breuddwydion.

Os ydych chi'n meddwl nad ydych chi'n haeddu rhywbeth, nid ydych chi'n deilwng o rywbeth, neu nid ydych chi'n ddigon, dyma'r saith mantras mwyaf pwerus rydw i'n eu defnyddio'n bersonol i gynyddu fy ngwerth fy hun i gyflawni fy nodau mwyaf.

A dyma sut i wneud hynny: Dewiswch mantra pwerus o'r isod ac am y dyddiau 40 nesaf, bob dydd mae ychydig funudau'n edrych yn y drych wrth i chi alw'r geiriau trawsnewidiol hyn yn adlewyrchiad i chi. Ar y dechrau, ailadroddwch eich mantra yn gyflym ac arafwch eich cyflymder lleferydd ar ôl pob ail ailadrodd. Stopiwch pan welwch eich bod wedi siantio'ch mantra ag argyhoeddiad. Gall eich helpu i ysgrifennu mantra ar label gludiog a'i lynu ar ddrych yr ystafell ymolchi fel nodyn atgoffa. Bydd ailadrodd bob dydd yn cadarnhau eich bod yn deilwng o'ch breuddwyd - cofiwch fod yn rhaid ichi ei lafarganu yn uchel er mwyn ysbrydoli'r ymarfer hwn. Gallwch chi newid eich mantra yn ddyddiol yn ôl yr hyn sydd ei angen arnoch chi fwyaf. Dylai'r ymarfer hwn gymryd un i ddau funud ar gyfer pob mantra a ddewiswyd.

  1. Rwy'n gryf. Defnyddiwch ef pan feddyliwch na allwch ei wneud trwy'r boen.
  2. Gallaf ei wneud. Defnyddiwch ef os ydych wedi blino'n lân a heb gryfder.
  3. Wedi'i gael. Mae'r mantra hwn yn ddefnyddiol pan fyddwch chi'n teimlo eich bod chi'n methu.
  4. Rwy'n dda. Rhowch gynnig ar hyn pan ofynnwch am rywbeth mawr rydych chi wedi bod yn gweithio'n galed arno.
  5. Mae Duw gyda mi. Adroddwch y mantra hwn pan fydd angen bendith neu angel arnoch chi.
  6. Heddiw yw fy niwrnod mawr. Defnyddiwch pan fyddwch chi'n colli golwg ar eich bwriad.
  7. Rwy'n llwyddiannus! A defnyddiwch y mantra hwn os ydych chi'n amau'r llwybr rydych chi wedi'i ddewis.

Gadewch i'ch hunan-werth dyfu a gwireddu'ch breuddwyd.

Rwy'n eich gwahodd i ddefnyddio'r mantras hyn ar gyfer y diwrnodau 40 nesaf i ddechrau pontio'r bwlch rhwng eich gwerth eich hun a'ch nodau mwyaf - rydych chi'n ei haeddu. Cwblhewch eich holl nodau. Dechreuwch eich taith heddiw. Boed i angel gwarcheidiol fynd gyda chi, gan oleuo'r llwybr i chi. Rwy'n eich bendithio.

Gan: Emily Nolan Joseph

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb