Pethau 5 i'w cofio os ydych chi'n dioddef o straen yn y gwaith

6126x 13. 09. 2019 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Mae dweud wrthych chi am roi'r gorau i fod yn nerfus pan rydych chi'n nerfus ychydig fel dweud wrthych chi am gysgu pan fyddwch chi'n dioddef o anhunedd - nid yw'n gweithio. Felly beth sy'n gweithio? Dyma bum peth i'w cofio wrth fynd trwy amser gwael.

Os ydych chi'n bryderus - yn union fel fi - bydd y sefyllfa hon yn gyfarwydd i chi: Rydych chi yn y gwaith, yn chwilio am eich gwaith pan fydd pryder yn dechrau ymgripio i mewn i chi. P'un a ydych chi'n trafferthu gan rywbeth penodol, fel term sydd ar ddod, neu ymdeimlad annelwig o ofn, efallai y byddwch chi'n meddwl rhywbeth fel hyn: “Mae'n rhaid i chi fynd yn ôl i'r gwaith, stopio poeni, cael gwared ar obsesiwn, defnyddio'ch pen eto a canolbwyntio! ”Os byddwch yn methu ac yn tueddu i ddramateiddio pethau - y mae pobl bryderus yn eu gwneud yn aml - peth arall sy'n eich dychryn yw y cewch eich rhyddhau. Felly byddwch chi'n poeni. Cyn bo hir bydd eich meddwl yn mynd allan o reolaeth ac yn mynd i droell a all eich arwain i drawiad panig. Efallai y bydd yn ymddangos nad oes dianc o'r cylch caeedig hwn o bryder, yn enwedig os yw'r pryder yn gysylltiedig â'ch gwaith. Gall y pwysau i weiddi yn eich meddwl i gadw'n dawel fod yn wirioneddol enfawr yn ystod yr amseroedd tywyll hyn.

Ffyrdd o dawelu’r meddwl

Ond nawr mae'n amlwg i chi nad yw'n gweithio mor hawdd - i'r gwrthwyneb, gall popeth waethygu o lawer. Ond mae yna ffyrdd cynnil a thyner i siarad â'ch gilydd, alinio a thawelu'ch meddwl. Nawr, gadewch i ni edrych ar rai ohonyn nhw gyda'i gilydd. Mae'n debyg mai ymweld â therapydd yw'r peth gorau y gallwch chi ei wneud i chi'ch hun os bydd angen i chi ddelio â'r cyflwr hwn.

P'un a ydych chi'n mynd trwy ryw fath o driniaeth ai peidio, efallai y bydd yr erthygl hon yn eich helpu chi. Y tro nesaf y byddwch chi'n teimlo mai'ch meddwl yw'ch gelyn mwyaf, ceisiwch gofio'r pum peth hyn.

1) Mae'r hyn rydych chi'n teimlo yn real

Pan gefais fy ymosodiad pryder cyntaf yn y gwaith, arhosais am anawsterau corfforol i ofyn imi fynd adref. Rwy'n credu mai dim ond symptomau meddyliol oedd yn ymddangos yn llai diriaethol, di-nod, neu'n llai real na rhai corfforol. Dim ond symptomau corfforol a allai gadarnhau fy nhrafferth, ac roeddwn i'n teimlo'n llai euog ac yn teimlo cywilydd cyfaddef fy mod i angen rhyw fath o help.

Mae'r dybiaeth nad yw problemau iechyd meddwl mor ddifrifol ag iechyd corfforol yn gyffredin iawn. Yn ystod y flwyddyn hon, bu miliynau o ddefnyddwyr y Rhyngrwyd yn cwestiynu Google a oedd salwch meddwl a gwefan, roedd ymgyrchoedd ymwybyddiaeth gyhoeddus lawn a gefnogwyd gan sefydliadau gwladol a dielw yn amlwg yn “ie”.

Mae'r ADAA yn nodi: "Mae anhwylderau pryder yn glefydau go iawn a difrifol - yn ogystal â chlefydau corfforol difrifol fel clefyd y galon neu ddiabetes".

Pan gefais fy nharo gan ymosodiad pryder, fy mhrif bryder oedd bod y cyflogwr yn meddwl fy mod yn ceisio osgoi gwaith. Os oes gennych yr un teimladau, yn bendant nid ydych ar eich pen eich hun. Mae arolwg diweddar ar straen a phryder yn y gweithle yn nodi na fydd 38% o bobl yn cyfaddef i’w anhwylder pryder cyflogwr rhag ofn y bydd eu goruchwyliwr yn ei ddehongli fel diffyg diddordeb ac amharodrwydd i gyflawni tasgau gwaith. Os ydych yn y gwaith, mewn man lle mae disgwyl ichi berfformio orau, gall fod yn anodd cyfaddef eich gwendidau a maddau mân gamgymeriadau. Ond ceisiwch gofio bod eich pryder yn real, yn ogystal â meigryn poenus neu boen stumog difrifol, a'ch bod yn haeddu'r un gofal â phe byddech chi'n wynebu'r anawsterau corfforol hyn.

2) Ni fydd yn eich gadael allan o waith

Efallai mai prif ran ymosodiad pryder yn y gweithle yw ofni cael ei ryddhau. Y newyddion da yw - mae'n debyg na fydd yn gadael i chi fynd. Mae ofn diswyddo yn aml yn rhan o senario trychinebus sy'n nodweddiadol o bryder yn y gweithle.

3) Gweithiwch gyda phryder, peidiwch â'i atal

Athro Seicoleg Glinigol ym Mhrifysgol Reno, Nevada, Steven Hayes, arbenigwr iechyd meddwl blaenllaw ac, yn bwysicach fyth, mae dyn sydd wedi profi pyliau o banig yn eiriolwyr gan ddefnyddio mwy o hunan-dosturi ac ymwybyddiaeth wrth ddelio â phryder. Mewn gwirionedd, yr Athro Hayes yw sylfaenydd un o'r ffurfiau mwyaf newydd a mwyaf datblygedig o therapi ymddygiad gwybyddol, a elwir yn therapi cydweithredu acal (ACT). Mae'r math hwn o therapi yn dechrau gyda derbyn ac arsylwi niwtral, anfeirniadol ar feddyliau negyddol, cyfeirio'r cleient i'r presennol a'i helpu i fyw bywyd ystyrlon.

Yn y fideo hwn, mae'r Athro Hayes yn esbonio pam nad yw'r canfyddiad o bryder fel gelyn yn ein helpu ni. Os ydych chi'n gweld eich teimladau o bryder fel eich gelyn, yna mae eich hanes personol yn elyniaethus; Os yw'ch canfyddiadau corfforol yn elyniaethus, yna mae "eich corff yn elyn" ac mae'r frwydr yn erbyn pryder yn frwydr yn eich erbyn.

Yn y pen draw, mae'r gwadu a'r osgoi hwn yn arwain at seicopatholegau, yn nodi'r Athro Hayes. Yn lle hynny, mae'n awgrymu ceisio dal gafael ar ei ofn mewn ffordd dosturiol. "Dewch â'ch ofn yn agosach a mynd ato gydag urddas."

Efallai y byddai'n werth nodi bod y dull ACT wedi profi ei effeithiolrwydd wrth drin pryder mewn nifer o astudiaethau ac mewn rhai meysydd iechyd meddwl roedd hyd yn oed yn fwy effeithiol na ffurf glasurol CBT.

4) Cymerwch straen fel ffrind

Mae'r seicolegydd a'r llefarydd byd-enwog Kelly McGonigal yn ceisio hyrwyddo canfyddiad cadarnhaol o straen. Yn y ddarlith hon, mae'n egluro nad yw straen ei hun mor niweidiol â'r ffordd rydyn ni'n meddwl amdano. Yn lle gweld straen fel eich gelyn, gadewch iddo weithio i chi'ch hun. Nid yw straen a phryder yn ddim mwy nag arwydd eich bod yn poeni am rywbeth, a gellir trawsnewid y diddordeb hwn yn rhywbeth sydd wir yn gwella eich perfformiad yn lle ei leihau.

Fideo 2: Sut i wneud ffrindiau â'ch straen

Ond onid meddwl dymunol yn unig ydyw, neu fath o ffug-wyddoniaeth - rhywbeth yn arddull "meddwl yn bositif", "gwenu arnoch chi'ch hun yn y drych, a bydd eich iselder yn diflannu"? Dim o gwbl.

Ceisiodd un astudiaeth o'r fath ddull tri cham syml o reoli straen a phryder yn y gweithle. Roedd ei ganlyniad yn gadarnhaol iawn. Yn ôl McGonigal:

“Y cam cyntaf pan fyddwch chi'n profi straen yw ei gyfaddef. Yn syml, gadewch i'ch hun sylwi arno, gan gynnwys sut mae'n effeithio ar eich corff. "

“Yr ail gam yw croesawu straen. Rydych chi'n gwneud hyn trwy gydnabod ei fod yn ymateb i rywbeth sy'n bwysig i chi. Allwch chi gysylltu â chymhelliant cadarnhaol dros eich straen? Beth ydyw a pham ydych chi'n poeni? "

“Y trydydd cam yw defnyddio’r egni a gynhyrchir gan straen yn lle ei wastraffu. Beth allwch chi ei wneud nawr i adlewyrchu'ch nodau a'ch gwerthoedd? "

5) Darganfyddwch beth sy'n gwneud ichi deimlo'n dda ”

Dangoswyd bod ioga yn cael effaith sylweddol wrth leihau pryder a straen, a dyfyniad gan fy hoff hyfforddwr ioga yw'r meddwl olaf hwn mewn gwirionedd. Yn ei gwersi “Ioga gydag Adriene” - sydd ar gael ar-lein ac am ddim - mae Adriene yn aml yn dweud “Darganfyddwch beth sy’n gwneud ichi deimlo’n dda”. Ac er ei fod yn sôn am yr ystumiau yoga corfforol y rhan fwyaf o'r amser, rwy'n credu bod y cyngor hwn yn cyd-fynd yn hyfryd â ni fel “ofnus” wrth i ni geisio meddwl am ffyrdd o ddelio â'r peryglon sydd ynom.

Mae'r rhai ohonom sy'n byw gyda phryder yn aml hefyd yn berffeithwyr ac yn gorliwio popeth. Maent fel arfer yn bobl sy'n disgwyl llawer gan ei gilydd. Pan fyddwch chi'n teimlo'n bryderus, mae'n gwneud pethau'n waeth oherwydd eich bod chi'n ddig gyda chi'ch hun pan nad ydych chi'n perfformio'r gorau. A dyna'r peth olaf sydd ei angen arnoch chi pan fyddwch chi fwyaf agored i niwed. Ond mae'n werth sylweddoli nad oes unrhyw un yn berffaith, a dylem i gyd ofalu a chodi ein hunan amherffaith.

Mae “dod o hyd i’r hyn sy’n gwneud ichi deimlo’n dda” yn ddywediad gwych, oherwydd ei fod yn disodli’r llais mewnol didrugaredd â llais mwy caredig a chynnil. Mae'r un mor bwysig cofio bod gwahanol strategaethau'n gweithio i wahanol bobl a dim ond chi sy'n gallu dod o hyd i'r hyn sydd fwyaf effeithiol i chi.

Fideo: Ioga yn erbyn pryder a straen

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Sandra Ingerman: Dadwenwyno Meddwl

Bydd Sandra Ingerman, therapydd a siaman, yn eich dysgu sut delio â'ch ofn, dicter a rhwystredigaeth. Mae Sandra yn adnabyddus am ei gallu i ddod â dulliau iacháu hynafol i'n diwylliant, ar ffurf ddealladwy, o amrywiaeth o ddiwylliannau i ddiwallu ein hanghenion cyfredol, wrth ddangos i ni sut y gallwn amddiffyn ein hunain mewn unrhyw amgylchedd negyddol sy'n llawn egni niweidiol a gelyniaethus. Gyda chymorth ei damcaniaethau, yr awdur yn y llyfr hwn sut y gallwch drin a thrawsnewid meddyliau ac emosiynau negyddol mewn ffordd briodolsy'n dod i'r amlwg ynoch chi yn ystod y dydd.

Sandra Ingerman: Dadwenwyno meddyliol - bydd clicio ar y llun yn mynd â chi i eshop Bydysawd Sueneé

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb