5 safleoedd beiblaidd dinistrio gan looting

10183x 11. 07. 2019 Darllenydd 1

Crud Gwareiddiad - Mesopotamia, gelwir yr ardal rhwng afonydd Tigran ac Ewffrates, sydd bellach rhwng Syria ac Irac, yn grud yn union oherwydd bod archeolegwyr yn cytuno mai dyma lle dechreuodd y gymdeithas wâr weithredu. Cwmni oedd ag amaethyddiaeth, hwsmonaeth anifeiliaid, diwylliant, cyfraith, ac eraill. Felly mae Mesopotamia yn gartref i lawer o safleoedd Beiblaidd.

Felly, yn anffodus, mae'r safle hanesyddol hwn wedi'i ysbeilio ers canrifoedd, fel y gallwch ddod o hyd i lawer o weddillion hynafol ar y farchnad ddu. Fel arfer, digwyddodd ysbeilio yn ystod rhyfeloedd, terfysgoedd a thrychinebau naturiol. Mae casglwyr preifat hefyd yn barod i dalu symiau uchel am arteffactau Beiblaidd.

Al-Yahud

Er nad yw'r lle hwn yn hysbys yn swyddogol, gall pobl sy'n awyddus i gael cofroddion yn yr ardal hon ddod o hyd iddo. Wedi'i leoli yn Mesopotamia. Mae'n fan lle symudodd rhan o'r Iddewon ar ôl cael eu gwthio allan gan y Brenin Nebuchadnezzar II. o Babilon. Darganfuwyd tablau dros y ddau ddegawd diwethaf sy'n disgrifio bywydau Iddewon a'u symudiadau treisgar. Hyd yn hyn, mae mwy na thablau 200. Os gallwch ddod o hyd i'r anheddiad a grybwyllir, mae cyfle i ddarganfod cysylltiadau a gwybodaeth arall o'r tablau.

Al-Yahud (Comin Wikimedia, CC-By-SA-4.0)

Bethlehem

Mae'n debyg mai dyma un o'r lleoedd Beiblaidd pwysicaf, man geni Iesu Grist. Yn ôl y Beibl, mae Bethlehem wedi'i leoli ar y West Bank. Mae hyn ac ardaloedd cyfagos yn cynnwys beddrodau a henebion o bwys archeolegol sy'n fwy na 4 000 mlwydd oed. Yn anffodus, mae'r lle hwn wedi cael ei ddinistrio trwy ysbeilio dros y blynyddoedd.

Yn anffodus, nid oes gan lywodraeth Palesteina unrhyw gyfle i atal y lladron. Y broblem yw cyflwr yr hinsawdd economaidd-gymdeithasol yn yr ardal hon. Mae lefel uchel diweithdra a thlodi yn cael ei waethygu gan y gwrthdaro rhwng Israel a Phalestina. Gyda diweithdra mor uchel a thlodi, mae rhai pobl yn troi at ysbrydion i'w harwain at safleoedd archeolegol sy'n dwyn aur o'r enw jinn. Maent yn credu y gall yr aur hwn achosi colli cof a chael effaith negyddol ar y deiliad pan gaiff ei ail-ddal. Felly, yn anfwriadol, mae'r bobl leol yn rhoi cred aur i werthwr y farchnad ddu eu bod yn gweithredu er eu budd gorau.

Bethlehem (© Casgliad Lluniau Cenedlaethol Israel drwy Wikimedia Commons)

Ogofâu Qumran

Wedi'i leoli yn West Bank, mae Qumran yn gartref i lawer o ogofâu hynafol. Ac nid ydynt yn ogofâu cyffredin. Mae'r ogofâu hyn yn fannau lle darganfuwyd sgroliau Môr Marw. Mae'r sgroliau hyn yn bwysig oherwydd eu bod yn cynnwys ysgrifau o'r hyn a elwir yn "gopi hynaf o'r Beibl Hebraeg" a gynhwysir yn 900 llawysgrifau ar wahân o Deuteronomium, Genesis, Exodus, Eseia, a Llyfr y Brenhinoedd. Mae'r rhan fwyaf o sgroliau wedi'u gwneud o ledr. Mae un wedi'i wneud o gopr, a'i ddiben yw dangos i ddarllenwyr y ffordd i'r trysor. Mae ysgrifau eraill sydd wedi'u cynnwys mewn sgroliau yn cynnwys gwahanol weithiau Beiblaidd (apocryffig), rheolau cymunedol, emynau, salmau a chalendrau.

Gan fod arwyddion o offer modern i'w cael mewn ogofâu gwag, mae gwyddonwyr yn credu y gall sgroliau eraill fodoli yn nwylo casglwyr a lladron.

Sgroliwch (© Gwyddoniaeth Fyw)

Teiars

Tref hynafol Phoenician o Tire yw un o'r dinasoedd hanesyddol pwysicaf yn y Canoldir, sydd bellach yn rhan o ffin Lebanese. Cafodd y ddinas ei dal hefyd gan y Brenin Nebuchadnezzar II. Gyrrodd ef a'i fyddin deiars am 13 mlynedd, pan symudodd y bobl a oedd yn byw yno i ardaloedd eraill. Ar hyn o bryd, mae Tire yn Safle Treftadaeth y Byd UNESCO.

Yn ôl y Beibl, roedd yr Hebreaid yn gweithio yma fel gweithwyr ac yn helpu i adeiladu'r deml gyntaf, y lle mwyaf sanctaidd i Iddewiaeth. Buont yn gweithio i'r Brenin David a Solomon. Mae hyd yn oed y lle hwn wedi cael ei ysbeilio ar raddfa fawr yn y blynyddoedd diwethaf.

Teiars (© Comin Wikimedia, CC-By-3.0)

Mount Mount

Temple Mount yw un o'r safleoedd crefyddol pwysicaf yn Jerwsalem. Mae'n bwynt pwysig i lawer o grefyddau ac yn un o'r lleoedd mwyaf parchus ar y ddaear. Ond roedd y lle hwn wedi'i looted. Yn ôl adroddiadau, mae un o'r cyn-brif weinidogion wedi caniatáu cloddio yma, sy'n golygu bod y creiriau a ddarganfuwyd yn ddiweddarach yn cael eu gwerthu mewn swmp ac ar lefelau uchel iawn.

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Michael Tellinger: Hanes Cudd Anunnakes

Mae gwyddonwyr wedi credu ers tro bod y gwareiddiad cyntaf ar y Ddaear wedi'i greu cyn teithiau 6000 yn Sumer. Ond mae Michael Tellinger yn datgelu bod y Sumerians a'r Eifftiaid wedi etifeddu eu gwybodaeth o wareiddiad cynharach a oedd yn byw ar ben deheuol Affrica ac a ddechreuodd gyrraedd Anunnakes dros 200 000 mlynedd yn ôl. Creodd y gofodwyr hynafol hyn, a anfonwyd o blaned Nibiru ar y Ddaear i fwyngloddiau aur i achub yr awyrgylch Nibir, y bobl gyntaf fel math o gaethwas at ddibenion mwyngloddio aur. Felly, mae'n dechrau ein traddodiad byd-eang o obsesiwn ag aur, caethwasiaeth a Duw fel pren mesur.

Michael Tellinger: Hanes Cudd Anunnakes

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb