4. Hydref 1582 - 4. Hydref 2019: 437 hediad system amser afresymol ac afreolaidd

3693x 05. 11. 2019 Darllenydd 1

"O'r holl ragdybiaethau a meini prawf heb eu harchwilio yr ydym yn mesur ein bywydau dynol bob dydd ar y blaned Ddaear, yr offeryn a'r sefydliad mwyaf diamheuol a elwir yn Galendr Gregori."

Yr hyn a ddywedir yn gyffredin

“Amser rhwng 5. Hydref i 14. Mae Hydref 1582 wedi'i ddileu. Nid yn llythrennol wrth gwrs; dim ond yn y calendr. Datganodd y deg diwrnod hyn nad oedd y Pab Gregory XIII yn bodoli wrth addasu calendr Julian a sefydlwyd gan Julius Caesar yn 46 BC Tua 1575, canfuwyd bod calendr Julian 10 y tu ôl i'r tymhorau. Er enghraifft, cychwynnodd y Pasg yn hwyrach nag y dylai ac yn y pen draw symudodd i'r haf. Roedd y gwyriad yn y calendr oherwydd y ffaith bod y flwyddyn solar (yr amser y mae'r Ddaear unwaith yn cylchdroi'r Haul) 11 munud yn fyrrach na chalendr Julian cyfan. I fod yn fanwl gywir, mae'r flwyddyn solar mewn gwirionedd yn ddyddiau 365 hir, oriau 5, munudau 48 a 46 eiliad.

Fe arbedodd y Pab Gregory y sefyllfa (a’r tymhorau) trwy benodi pwyllgor i ddatrys y broblem. Cymerodd bum mlynedd, ond yn y pen draw, cynigiodd y grŵp, dan arweiniad y meddyg Aloysius Lilia a’r seryddwr Christoph Clavio, ddileu’r tair blynedd naid bob 400 mlynedd i gynnal cywirdeb y calendr. Ar ôl trosglwyddo i galendr Gregori, datganwyd yn swyddogol nad oedd dyddiau 10 yn bodoli ac 4. Cyhoeddwyd Hydref 1582 yn 15. Hydref. Heddiw, calendr Gregori, a gyflwynwyd am y tro cyntaf yn yr Eidal, Sbaen a Phortiwgal, yw'r system a ddefnyddir fwyaf yn y byd.

Beth ddigwyddodd mewn gwirionedd

Gadewch i ni archwilio ochr arall y stori hon yn seiliedig ar sut mae Jose Arguelles yn ei rhoi yn y Crynodeb o Feirniadaeth ar Galendr Gregori:

“Offeryn rheoli yw calendr. Y ddau ddiwygiad calendr pwysicaf mewn hanes oedd diwygiad Julian o'r calendr o 46-45 CC a'i olynydd, Gregorian, o 1582 BC Roedd cymhellion Julius Caesar wedi'u cysylltu'n glir â'i uchelgeisiau personol a throsi Rhufain o'r Weriniaeth i'r Ymerodraeth. Sicrhaodd calendr Julius Caesar dominiad yr Ymerawdwr. Roedd y ffordd yr oedd yr ymerodraethau'n defnyddio'r calendrau Julian a chalendrau Gregori diweddarach yn parhau fel offeryn rheoli sydd bellach wedi'i gysylltu'n annatod â sut mae hanes wedi bod yn digwydd. “Roedd blwyddyn y dryswch’ (46 CC) ynghylch diwrnodau 445, a oedd yn rhan o ddiwygiad Julian, yn cyfateb yn llwyr i’r ail ddiwygiad mawr, Gregorian, lle roedd deg diwrnod rhwng 5.-14. Hydref "ar goll am byth," i wneud calendr
gallai "fflatio" gyda'r haul. Ac er i wledydd Catholig yn Ewrop fabwysiadu'r diwygiad yn ddidrafferth, cytunodd y Protestannaidd yn anfoddog. Ar draws yr America, fodd bynnag, cyflwynwyd calendr Julian fel offeryn pŵer a symbol o dominiad dros y bobloedd frodorol a oedd yn bychanu’r Ewropeaid, gan gynnwys y Mayans, Incas, ac Aztecs - a oedd i gyd yn defnyddio, ar wahân i galendrau eraill, y cyfrif dyddiol tri mis ar ddeg / 28.

O ran Julius Caesar, roedd eiliad wleidyddol briodol i Gregory XIII ddiwygio, ond y tro hwn ledled y byd, i gyflwyno ei hun fel ffordd o fynegi ac ehangu pŵer a thra-arglwyddiaethu. Wrth i bŵer Ewropeaidd ledaenu ledled y byd, mae cenhedloedd sydd wedi cael eu systemau cyfrif amser eu hunain wedi mabwysiadu calendr a system blwyddyn solar Gregorian (Julian) fel rhan o 'bolisi rhyngwladol'. Sicrhaodd hyn yn llwyr ddominyddiaeth y Gorllewin o bob agwedd ar fywyd ledled y byd - tan yr "Foment Anochel" [11.9.2001].

Byd cyflym

Nid yw'n syndod, ers ei eni yn ego imperialaidd Julius Caesar hyd at "ddiwygiad" amserol y Pab Gregory XIII, y calendr hwn, "er gwaethaf ei ddyrnod a'i ddolenni hanesyddol rhyfedd a achosodd," (Duncan, Calendar, t. 289) , safon gwareiddiad byd-eang. O ystyried afreoleidd-dra calendr Julian-Gregorian a mynd ar drywydd cywirdeb amser seryddol, ni fyddai’n rhaid i hanes fod yn ddim mwy na set o puns a throion rhyfedd, tra bod gwareiddiad byd-eang fel y cyfryw yn cynrychioli buddugoliaeth o amser artiffisial dros fyd natur. Dim ond rhywogaeth y cafodd ei ganfyddiad o amser ei chipio gan offerynnau mesur artiffisial a allai gynhyrfu cymaint nes iddo greu geriad gwrthun o'r enw gwareiddiad "byd cyflym", lle roedd arian a chynnydd technolegol yn gorbwyso sensitifrwydd dynol a threfn naturiol.

Rhaid i bob ymdrech i ddiwygio'r calendr nawr ganolbwyntio ar unioni'r cwrs dinistriol hwn. Yng ngoleuni'r feirniadaeth hon, fe'ch cynghorir i gyflwyno rhan ragarweiniol y Maniffesto Unedig gan yr Eiriolwyr Diwygio Calendr, a gyhoeddwyd gyntaf yn 1914 ar ddechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf - tua 90 mlynedd cyn y newid calendr mawr yn 2004. Fel y gwelir, mae'r problemau afreoleidd-dra a ysgogodd ddiwygio yn dal i fod yn broblem heddiw. Fodd bynnag, mae canlyniadau peidio â mynd i’r afael â’r problemau hyn ond wedi cynyddu ac wedi dod yn fwyfwy cymhleth, gan arwain at anhrefn y byd yn ymladd terfysgaeth. Mae hyn yn ganlyniad camgymeriad na chafodd ei gywiro dros amser - mae newydd ddod yn fwy sefydlog ac yn trawsnewid yn feddwl dogmatig a gwrthgyferbyniol anobeithiol o feddwl a bywyd bob dydd.

Maniffesto Unedig gan Eiriolwyr Diwygio Calendr

“Felly mae gennym ni, y llofnodwyr yma, ddiddordeb mewn diwygio a symleiddio’r calendr a ddefnyddir ar hyn o bryd gan Orllewin Ewrop, America a gwledydd eraill ers cryn amser gyda’r bwriad o uno chwarteri’r flwyddyn, dileu afreoleidd-dra mewn misoedd a sefydlu perthynas barhaol rhwng yr wythnos a dyddiau'r mis, yn cefnogi un neu fwy o'r cynigion a gyflwynwyd i roi'r diwygiadau hyn ar waith; ac felly dywedodd bod cynigion yn gyffredinol yn cefnogi cyflwyno blwyddyn ar ddiwrnodau 365 a blwyddyn naid ar ddiwrnodau 366 heb gyfrifiad wythnosol neu fisol; ac felly gwelsom fod rhai cylchoedd - eglwysig a gwyddonol - wedi'u codi, efallai'n sentimental, ond gellir eu hamddiffyn, gyda gwrthwynebiadau i gyflwyno a sefydlu'r dulliau hyn ... Felly, fe benderfynon ni uno ac argymell bod trefniadau syml ar gyfer Julian a Calendr Gregori a restrir isod ...

Os oes gennych safon fesur ystumiedig a'i ddal dim ond oherwydd bod eich rhieni wedi ei ddilyn, rydych wedi dod yn berson gwyrgam. Bydd dyn cam yn mynd yn bell ac yn adeiladu tŷ cam. Mae problem diwygio calendr yn rhesymegol ac yn foesol. Mae rhesymeg ddrwg yn arwain at foesoldeb gwael. Bydd camgymeriad mewn amser yn dinistrio'r meddwl. Mae apocalypse yn wobr am system amseru wael. I ryddhau'ch hun o fflamau eich apocalypse eich hun, newidiwch eich calendr. Nid oes apocalypse mewn byd cytûn. Mae'n hollbwysig bod y cyfryngau ac addysg ar draws y blaned yn ehangu gwybodaeth am symudiad lleuadau 13 cyn gynted â phosibl a gwrthodir calendr Gregori cyn gynted â phosibl. Unwaith y bydd y ddynoliaeth wedi bod yn gweithredu i'r safon amser gywir, bydd ganddo'r tir yn barod i uno a chyflawni'r dasg afreal ac arwrol y mae'n ei hwynebu ar hyn o bryd. Mae mwy nag unrhyw ddysgeidiaeth ysbrydol yn rhodd o amser.

434 flynyddoedd yn ddiweddarach: Hanes yn ailadrodd…

"Mae'n ymddangos bod y penseiri 'y matrics amser artiffisial yn gweithio'n galed iawn i gryfhau'r mecanwaith caethiwo sydd wedi bod yn gweithio ar y blaned hon ers Ymchwiliad Sbaen:

“Bydd gwas sifil o Saudi yn colli diwrnodau 11 o dâl ar ôl i’r wlad newid i galendr Gregori, sef y prif fformat rheoli amser yn y Gorllewin. Mae'r newid hwn yn rhan o fesurau cyni sydd wedi'u cynllunio i leihau diffyg yng nghyllideb y wladwriaeth.

Os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n rhad ac am ddim, ond mae yna un dogma sengl nad ydych chi wedi'i archwilio, heb sôn am gael eich diarddel, sut allwch chi feddwl eich bod chi'n rhydd? Ond pe bai'r dogma hwn yn cael ei nodi a'ch bod yn dal eisiau rhyddhau'ch hun, oni fyddech chi'n gwneud rhywbeth yn ei gylch? Neu byddech chi'n ddiog ac yn dweud nad oes unrhyw beth y gallwch chi ei wneud amdano. Ond beth os gallwch chi wneud rhywbeth yn ei gylch? Beth pe bai rhyddhad o gaethiwed y meddwl yn golygu bod gennych y pŵer i stopio amser ac efallai egni atomig hyd yn oed? Oni fyddech chi eisiau'r pŵer hwnnw?

"Pe bai calendr Julian / Gregori yn cael ei gyflwyno fel ffordd newydd o fesur amser, byddem yn ei wrthod ar unwaith, gyda'i wybodaeth bresennol a'i ffordd o fyw, fel rhywbeth hollol anymarferol, heb gytgord a threfn, yn anghytbwys ac yn afreolaidd, fel calendr rhy feichus i berfformio cyfrifiadau, oherwydd nad oes modd cymharu ei rannau unigol. '

Beth yw gwyddoniaeth?

“Nid yw gwyddoniaeth neu wyddonydd sydd, heb amheuaeth, yn cadw at galendr Gregori, yn deilwng o'r dynodiad hwn. Beth yw gwyddoniaeth? Byddem yn ateb y diddordeb hwnnw yn rhesymeg a chywirdeb mesuriadau, yn ogystal â safonau mesur sy'n defnyddio undod mesur yn ôl yr hyn sy'n cael ei fesur. Ydy, mae hyd y flwyddyn yn cael ei gyfrif fel 365,241299 y dydd, ond os yw'r safon fesur flynyddol a ddefnyddir yn afreolaidd ac yn anwyddonol, yna mae'n ddiwerth ac yn ystumio'r meddwl trwy ei gamarwain, a all ddod i ben mewn hunan-ddinistr yn unig. Felly mae ymdrechu am flwyddyn wir a chywir, yn ôl ei natur, yn rhith sy'n ein gwneud ni'n ddall i wir natur amser ac yn tynnu ein sylw oddi wrth wir ddealltwriaeth ohonom ein hunain a'n rôl a'n pwrpas yma ar y ddaear.

Trwy gyflwyno a disodli'r calendr gyda safon tri mis ar ddeg, bydd yn ein dychwelyd i'n pwrpas gwreiddiol ac yn dod â ni'n ôl i lwybr cytgord ac iechyd naturiol. Yn ôl Law of Time, roedd y difrod a wnaed yn ystod y cyfnod pan wnaeth dynolryw betruso a cholli'r cyfle i newid ei amlder amser yn anghynesu. Mae'r cyfle olaf i newid y calendr a'r amledd amser bellach yn agosáu. Am y rheswm hwn, rhaid inni fod yn glir ac yn annioddefol yn ein dealltwriaeth a'n penderfyniad i ddatgelu a dileu'r calendr sifil cyfredol unwaith ac am byth.

Wrth edrych ar y dolenni a'r troellau sy'n cyd-fynd â hanes calendr Gregori, mae'n rhaid i ni ofyn: pam ydyn ni'n parhau i ddefnyddio'r offeryn hwn a beth yw'r canlyniadau? A yw'r calendr yn rhywbeth mwy nag offeryn cynllunio ad-dalu dyled (calendrau), neu a yw'n offeryn cydamseru? Mae cytgord neu anghytgord amser wedi'i wreiddio'n ddwfn yn yr offer cyfrif amser a ddefnyddiwn. Nid oes amheuaeth ein bod yn byw mwy mewn cyfnod o anhrefn na chytgord. O ran effeithiau'r dull mesur amser ar y meddwl dynol, gallwn ddweud bod y dryswch dros amser yn deillio o'r calendr a ddefnyddiwn. Os ydym am adael amser anhrefn a nodi amser cytgord, mae'n rhaid i ni gyfnewid yr offeryn y mae'r anhrefn wedi'i fewnosod ynddo, am offeryn sy'n fodel cytgord ei hun: cyfrif ar ôl misoedd 13 / 28 diwrnod. Dyma'r dewis y mae'n rhaid i ddynoliaeth ei wneud.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb