15 y lleoedd mwyaf dirgel yn y byd

120565x 02. 08. 2019 Darllenydd 1

O greigiau â gwefr ynni yng nghanol yr alldro yn Awstralia i westai arswydus Stephen King, o gartrefi fampirod enwog i goedwigoedd yn llawn coed a gwympwyd ac a ddadffurfiwyd yn nyfnder Ewrop Slafaidd. Bydd y rhestr hon o'r lleoedd mwyaf dirgel i ymweld â hi yn y byd yn sicr o ddiddordeb i chi. Nid oes ots a ydych chi'n ddamcaniaethwr cynllwyn, yn heliwr angerddol UFO, yn gefnogwr Nosferatu, yn gyfrwng, yn gefnogwr goruwchnaturiol, neu os ydych chi am ddianc o lwybrau cerdded am rywbeth ychydig yn wahanol - dylech ddod o hyd i lawer o syniadau yma.

Mae rhai lleoedd yn berffaith ar gyfer mwynhau rhyfedd a harddwch tiroedd tramor, tra bydd eraill yn rhoi goosebumps i chi. Mae'r rhain yn syml yn lleoedd gwych i ymweld â nhw, gyda'r addewid o ddogn mawr o ddirgelwch.

Mwynhewch ein rhestr o'r lleoedd mwyaf dirgel yn y byd

Triongl Bermuda, Cefnfor yr Iwerydd

Mae straeon am forwyr coll a llongau coll, awyrennau damwain, a hyd yn oed bobl yn diflannu wedi dod i'r amlwg ers canrifoedd o ddyfroedd Triongl Bermuda. Gelwir yr ehangder helaeth o fwy na hanner miliwn o filltiroedd sgwâr hefyd yn Driongl y Diafol ac mae damcaniaethau ynghylch pam mae cymaint o deithwyr yn syrthio i'w grafangau yn heidio. Yn ôl rhai, mae anomaleddau magnetig sy'n herio'r cwmpawdau o'r cwrs. Mae eraill yn beio seiclonau trofannol, yn ôl eraill does dim cyfrinach o gwbl! Heddiw, gall ymweld â'r ardal hon fod yn llawer mwy pleserus nag y byddech chi'n ei feddwl. Mae Twrciaid ac Ynysoedd Caicos yn denu i'r de, a Bae Bermuda i'r gogledd.

Triongl Bermuda

Hotel Banff Springs, Canada

Mae Hotel Banff Springs wedi'i amgylchynu gan nifer o straeon ysbryd a digwyddiadau dirgel. Ysbrydolodd un ohonynt Stephen King i ysgrifennu'r nofel Enlightenment, a ffilmiwyd yn ddiweddarach gan Stanley Kubrick.

Mae'r bobl leol yn adrodd straeon am ladd gwaed oer y teulu cyfan yn ystafell 873. Mae eraill yn siarad am ddatguddiad porthorion a ddiflannodd yn sydyn. Os ydych chi'n meddwl bod gennych chi ddiddordeb mewn delio â sibrydion goruwchnaturiol, gallwch chi wirioneddol ei fwynhau yma. Wedi'i amgylchynu gan goedwigoedd ffynidwydd y Mynyddoedd Creigiog, mae'r gwesty hardd hwn yn arddel arddull Greater-Scottish. Mae cyrchfannau sgïo enwog Jasper a Banff gerllaw. A yw'n gwneud synnwyr i fentro ?? Rydyn ni'n meddwl yn sicr!

Gwesty Banff Springs

Rwmania, Transylvania

Mae bryniau Sylvan a mynyddoedd niwlog, adlais clychau eglwys a thyrau canoloesol cerrig dinasoedd fel Sibiu, Brasov a Cluj-Napoca i gyd yn cyfrannu at awyrgylch dychrynllyd yr ardal helaeth hon yng nghanol Rwmania. Ond dim ond un lle sydd wir yn achosi oerfel a chryndod i chi ar hyd a lled eich corff: Castell Bran. Mae'r plasty cyfriniol hwn yn codi uwchben y coed ar gyrion Wallachia ac fe'i nodweddir gan gymysgedd o dyrau Gothig a phigau to. Yn ystod ei fodolaeth, roedd y castell yn gysylltiedig â llawer o ffigurau dirgel: â Vlad III. a elwir hefyd yn The Impaler, y mwyaf gwaedlyd o frenhinoedd Wallachian, ac wrth gwrs gyda Count Dracula, archdeip pren mesur creulon a deheuig Nosferat.

Transylvania

Coedwig Crooked, Gwlad Pwyl

I'r de o Szczecin, ar ochr ddwyreiniol bellaf Gwlad Pwyl, tafliad carreg ar ffin yr Almaen, mae ardal fach gyda mwy na phines 400 wedi denu sylw gwyddoniaduron Atlas Obscura a theithwyr sy'n caru lleoedd anghysbell rhyfeddol ar wahân i dwristiaeth. . Mae'r holl goed yn y goedwig hon wedi'u plygu gan bron i raddau 90 wrth y gefnffordd, yna eu troi eto a dechrau tyfu yn ôl i fyny i'r awyr Slafaidd. Mae yna lawer o gwestiynau a dadleuon cynddeiriog ynghylch y ffenomen twf anarferol hon. Mae yna ddamcaniaethau hyd yn oed am stormydd eira cenllif neu ddulliau tyfu arbennig coedwigwyr.

Coedwig curvy

Fort Bhangarh, India

Wedi'i amgylchynu gan gopaon Mynyddoedd Aravali ac wedi'i oleuo gan haul Rajasthan, mae'r hen gaer hon o Bhangarh yn anadlu presenoldeb etherig tywysoges felltigedig a'i chadeirydd honedig, y dewin Sinhai. Yn ôl y son, roedd Sinhai yn ceisio ennill merch ifanc, felly fe wthiodd hi ddiod o gariad. Trodd y cynllun yn ei erbyn, daeth y dewin i ben yn y diwedd, cyn iddo felltithio holl bobl Bhangarh i farw'n annaturiol ac yn ofnadwy.

Heddiw, mae Cymhleth Mughlai, a fu gynt yn destun Maharaja Madho Singh I, yn cael ei ystyried yn un o'r lleoedd mwyaf ysbrydoledig yn India. Ni all unrhyw un fynd i mewn yma ar ôl iddi nosi. Mae'r bobl leol hyd yn oed yn riportio marwolaethau oherwydd y felltith barhaus!

Caer Bhangarh

Skirrid Mountain Inn, Cymru

Rhwng y bryniau a'r pentrefi cerrig ar ymyl ddwyreiniol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog hardd, un o'r mynyddoedd llai adnabyddus yn Ne Cymru, mae Tafarn Mynydd Skirrid, wedi'i hamgylchynu gan lawer o chwedlau a chwedlau o hanes y Genedl Gallig.

Yn ôl rhai, arferai Tafarn y Mountain Skirrid fod yn fan cyfarfod i ymladdwyr gwrthryfelwyr o dan fataliwn Owain Glyndor, arwr gwrthsafiad Cymru yn erbyn Harri IV. Dywed eraill y bu adeilad llys ar un adeg lle dedfrydwyd y Barnwr enwog George Jeffreys i farwolaeth a’i grogi gan droseddwyr. Mae'r trwyn yn dal i hongian o'r trawstiau, a byddwch chi'n clywed llawer o straeon brawychus gyda chawl Cymreig traddodiadol!

Tafarn Mynydd Skirrid

Twr Llundain, Lloegr

Cysgodi pennau brenhinoedd, carcharu gelynion y wladwriaeth, cynllwynio a machinations gwleidyddol o'r Tuduriaid i'r Elizabethiaid; digwyddodd pob gweithred dywyll ac annheg bosibl rhwng waliau hen gaer Llundain ar lan ogleddol afon Tafwys. Dechreuodd straeon bythgofiadwy yn llawn digwyddiadau dirgel gydag arsylwi Thomas Becket (merthyr sanctaidd), y dywedir iddo rwystro adeilad yn ehangu'r palas o'i fedd. Y cynnwrf mwyaf, fodd bynnag, yw chwedl ymddangosiad y Frenhines Anne Boleyn - mae ei chorff di-ben wedi'i guddio yn y lleoedd lle cafodd ei dienyddio ar gais Harri'r VIII.

Twr Llundain

Eternal Flame Falls, UDA

Dilynwch y llwybrau cerdded troellog sy'n croesi Parc Crib Chestnut a darganfod gwyrth gudd Shale Creek. Mae'r ffenomen naturiol ddiddorol hon, a elwir yn nodweddiadol y Rhaeadr Tân Tragwyddol, yn ddirgelwch go iawn y mae'n rhaid i chi ei weld.

Pam? Wel, oherwydd yma mae'n bosib creu cyfuniad o ddau rym mwyaf sylfaenol y Ddaear mewn un lle - felly! Yn gyntaf fe welwch raeadrau hardd sy'n goleddu yn rhaeadru i lawr haenau o graig gwenithfaen cerfiedig. Y tu ôl iddynt mae fflam sy'n fflachio y tu ôl i nebula dŵr llwyd. Nid yw'r fflam byth yn diffodd, a dywed gwyddonwyr fod y tân yn cael ei achosi gan bresenoldeb nwy naturiol yn codi o'r ddaear.

Rhaeadrau tân tragwyddol

Strwythur y Gors (Llygad y Sahara), Mauritania

Mae strwythur crwn helaeth Rishat yng nghanol anialwch pwerus y Sahara ym Mauritania, yn ymddangos yn chwyrlio ac yn troelli fel seiclon, yn rhywbeth gwirioneddol ddirgel (i weld y cyfan, rhaid i chi fynd i'r awyr). Am flynyddoedd, mae gwyddonwyr wedi bod yn ceisio darganfod sut y cyrhaeddodd y system gylchol berffaith hon o gylchoedd consentrig yma.

Mae rhai o'r farn iddo gael ei greu gan effaith asteroid yn y canrifoedd diwethaf. Yn ôl eraill, roedd yn broses syml o draul ac erydiad daearegol naturiol. Mae yna ddamcaniaethau, wrth gwrs, am ei greu gan allfydolion sydd wedi pasio fel hyn ac wedi dynodi man glanio ar gyfer ymweliadau â'r Ddaear yn y dyfodol.

Strwythur Rishat (Llygad Sahara)

Siapiau o Nazca, Periw

Mae'r patrymau ar Lwyfandir Nazca, wedi'u plethu â thirwedd anialwch llychlyd de Periw, ymhlith yr henebion cynhanesyddol mwyaf dirgel a harddaf yn Ne America i gyd. Er eu bod ar y cyfan ychydig yn llai mynych na phrif atyniadau twristiaid gwledydd eraill - fel Macchu Picchu, Sacred Valley neu Cuzco - maent yn cadw eu cyfran deg o ymwelwyr. Mae'r rhan fwyaf o dwristiaid yn dewis hedfan dros yr ardal sy'n caniatáu iddynt weld y gwyrthiau hynny, darluniau folcanig o bryfed cop a mwncïod, oddi uchod, yn eu hysblander llawn.

Hyd heddiw, nid oes unrhyw un yn gwybod pam y cafodd y patrymau hyn, sydd bellach yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO, eu creu gan drigolion hynafol Nazca. Efallai ei fod yn aberth i'r duwiau? Neu symbol eiconig? Mae hyn yn dal i fod yn ddirgelwch.

Nazca

Mynwent Highgate, Lloegr

Os penderfynwch gerdded rhwng grawnwin ac eiddew, coed derw pwyso a cherrig beddi wedi'u gorchuddio â chennau ym Mynwent Highgate yn Llundain, byddwch yn wyliadwrus: mae'r lle hwn yn cael ei ystyried gan lawer o bobl fel y mwyaf dychrynllyd yn y DU (wrth gwrs, ar wahân i Dwr Llundain) . Pan ymwelwch â'r lle hwn, gyda hen ffigurau angylaidd yn cuddio mewn tyllau cysgodol, gargoeli yn rhochian o'r agennau a rhes ddiddiwedd o feddrodau, bydd eich gwaed yn rhewi yn eich gwythiennau. Dywed rhai helwyr ysbrydion iddynt weld datguddiadau ymhlith cerfluniau Gothig. Mae eraill yn adrodd fampirod yn llechu yng nghysgodion y beddrodau.

Mynwent Highgate

Ardal 51, Unol Daleithiau

Magnet ar gyfer damcaniaethwyr cynllwyn na all unrhyw le arall ar y rhestr hon gyd-fynd. Mae ardal 51 wedi bod yn ysbrydoli helwyr UFO a selogion estron ers blynyddoedd - ymddangosodd hyd yn oed yng nghampwaith Diwrnod Annibyniaeth 1996 Roland Emmerich! Mae'n diriogaeth yng nghanol yr anialwch yn rhan ddeheuol talaith Nevada yn yr UD, sydd wedi'i chadw'n gyfrinachol gan lywodraeth yr Unol Daleithiau ers bod yma yn 50. dechreuodd blynyddoedd ddatblygu a phrofi awyrennau ysbïwr milwrol.

Heddiw, mae hapfasnachwyr yn credu y gellir cuddio unrhyw beth yma o ganolfan fonitro gyhoeddus i orsaf rheoli tywydd neu ganolfan teithio amser.

Ardal 51

Ynys y Pasg, Polynesia

Rywbryd ar droad y mileniwm cyntaf OC, glaniodd pobl Rapa Nui o ddwyrain Polynesia ar lannau gwyntog Ynys y Pasg a dechrau eu harchwilio. Bryd hynny, wrth gwrs, ni chafodd ei galw'n Ynys y Pasg eto - rhoddwyd yr enw "Ewropeaidd" hwn iddo gan yr Iseldirwr Jacob Roggeveen, a laniodd yma yn 1722. Roedd yr hyn a ddarganfuodd yma yn sicr yn syndod mawr: pennau enfawr dirifedi wedi'u cerfio o glogfeini storio du. Mewn gwirionedd, mae mwy na phennau moai 880 fel y'u gelwir, pob un i gynrychioli aelod olaf un o claniau'r teulu llwythol.

Ynys y Pasg

Côr y Cewri, Lloegr

Yn swatio’n ddwfn yng nghanol iseldiroedd gwyrdd De Ddwyrain Lloegr, lle mae Gwastadedd Salisbury yn cynnwys copaon a chymoedd coedwig dderw, mae Stonegenge wedi ei amgylchynu gan ddirgelwch a hud ers amser maith. Amcangyfrifir bod y cyd-destun crwn hwn o gerrig megalithig anferth, a ffurfiwyd oddeutu 5 000 flynyddoedd yn ôl, wedi'i wneud o ddeunydd unigryw na ellid ond ei gloddio o Fryniau Preseli yn Sir Benfro, Cymru, safle tua 200 km i ffwrdd.

Hyd heddiw, mae'n parhau i fod yn ddirgelwch sut roedd pobl Neolithig yn gallu cludo cerrig mor enfawr a beth oedd y rheswm dros yr adeiladu hwn. Mae'r lle yn dal i gael ei amgylchynu gan chwedlau Arthuraidd ac yn denu paganiaid yn ystod heuldro'r haf.

Côr y Cewri

Uluru, Awstralia

Piler pwerus yng nghanol y gêm yn erbyn Awstralia - Uluru. Mae'n ymwthio allan yn uchel uwchben yr awyrennau cyfagos; bloc enfawr o graig tywodfaen sy'n edrych fel carafan anifail wedi'i ffosileiddio. Lle gwirioneddol syfrdanol i'w weld, sy'n denu pawb o dwristiaid i bobl sy'n hoff o hanes (sy'n dod yn bennaf oherwydd petroglyffau cynhanesyddol yn addurno'r ogofâu cyfagos). Mae Ayers Rock, fel y gelwir y lle hefyd, hefyd yn gweithredu fel canolfan ar gyfer traddodiadau hynafol yr Aboridines. Maen nhw'n credu bod yna un o'r lleoedd olaf lle mae crewyr y byd yn trigo.

Uluru

Erthyglau tebyg

Un sylw ar "15 y lleoedd mwyaf dirgel yn y byd"

Ad a Ateb