12 o'r cynhyrchion gwaethaf a gynhyrchir gan Monsato

19634x 16. 08. 2016 Darllenydd 1

Nid oes rhyfedd fod hwn yn destun a drafodir yn aml, gan fod llawer o dystiolaeth ddogfennol o'i weithgareddau.

A hyd yn oed wedi ei gofnodi mor dda nad yw pobl yn ofni sefyll i fyny a gwneud eu barn yn glir trwy'r march Mawrth yn erbyn Monsanto.

Nod yr erthygl hon yw tynnu sylw at ei gynhyrchion sy'n dal ar y farchnad er gwaethaf eu heffeithiau negyddol.

12 o'r cynhyrchion Monsanto gwaethaf:

1. Sacharin

Beth ydyw? Mae saccharin syml a gwag yn melysydd artiffisial. Er ei fod yn ddarganfod ar ddechrau 19.st, ni chafodd ei ddefnyddio tan 20.st., Pan gafodd ei boblogi yn bennaf diolch i Monsanto, a ddechreuodd ei wneud i Coca Cola.

Pam ei fod yn niweidiol? Yn wreiddiol cafodd ei edmygu am ei effeithiau melysu heb unrhyw galorïau, ond yn 70. flynyddoedd yn ôl datgelodd un astudiaeth ei fod yn achosi canser. Er bod ei garcinogenedd wedi cael ei gadarnhau sawl gwaith, mae wedi'i ddileu o'r rhestr o sylweddau peryglus ac fe'i defnyddir o hyd mewn llawer o fwydydd cyffredin.

Ble allwn ni ddod o hyd iddo? Diodydd, melysion, bisgedi, meddyginiaethau, cnwd cnoi, pryfed dannedd,

2. PCB

Beth ydyw? Mae PCB, neu bifenyl polychlorin, yn perthyn i'r teulu cemegau naturiol a elwir yn hydrocarbonau clorinedig. Fe'i defnyddiwyd gyntaf gan Monsant in 20. blynyddoedd i gynhyrchu trawsyrru a moduron trydan.

Pam ei fod yn niweidiol? Mae PCB yn gysylltiedig â chanser yn ogystal ag effeithiau negyddol ar y systemau imiwnedd, atgenhedlu, nerfus a endocrin dynol.

Ble allwn ni ddod o hyd iddo? Cafodd PCB ei wahardd yn 1979, ond gallwn barhau i olrhain ei effaith negyddol. Dangosodd astudiaeth o 2011 ei bod yn dal i fod yn waed menywod beichiog. Cyn rhoi'r gorau i gynhyrchu, roedd mewn cables, plastigion neu baent olew.

3. Polystyren

Beth ydyw? Dechreuodd y polymerau synthetig hwn gael ei gynhyrchu gan Monsant yn 1941.

Pam ei fod yn niweidiol? Nid yw'n ddeunydd bioddiraddadwy ac mae'n un o brif gynhwysion gwastraff byd. Mae amlygiad cronig i'r sylwedd hwn yn achosi iselder ysbryd, cur pen, blinder a diflastod.

Ble allwn ni ddod o hyd iddo? Yn llythrennol ym mhobman! Yn fwyaf aml mewn pecynnu bwyd. Mae'n fwy poblogaidd na phapur oherwydd ei fod yn fwy gwydn a hyd yn oed plastig nag ydyw oherwydd ei fod yn rhatach. (Er nad ydych bellach yn fwy derbyniol i'r amgylchedd.)

4. Arfau niwclear

Ni chredaf fod angen rhoi sylwadau ar y mater braidd yn fwy am berygl a defnydd, ond rwy'n credu nad yw llawer o bobl yn gwybod am uno arfau niwclear gyda Monsanto. Ar ôl sefydlu Monsanto y labordai Thomas & Hochwalt, creodd hefyd adran a oedd yn chwarae rhan allweddol yn y prosiect Manhattan. Roedd y prosiect hwn, a gynhaliwyd rhwng 1943 a 1945, yn gyfrifol am ddefnyddio'r bom atomig cyntaf yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

5. DDT

Beth ydyw? Roedd Dichloridophenyltricholetan yn blaladdwr a ddefnyddir yn gyffredin a ddatblygwyd i ymladd â mosgitos sy'n cludo mosgitos. Monsanto oedd y gwneuthurwr cyntaf i ymchwilio i'r sylwedd hwn.

Pam ei fod yn niweidiol? Yn 1972, cafodd ei wahardd am ei effaith negyddol ar yr afu a'r system nerfol.

Kydyn ni'n ei ddarganfod? Mae'n cymryd mwy na 15 o flynyddoedd cyn i'r DDT gael ei ddadelfennu, fel y gallwn ei chael o hyd mewn rhai priddoedd a chyrsiau dŵr. Gallwn ei fwyta trwy fwyta pysgod neu grawn wedi'i halogi.

6. Diocsinau

Beth ydyw? Grwp o ychwanegion cemegol yw diocsinau, un o'r rhai mwyaf niweidiol. Mae Monsanto wedi bod yn eu defnyddio ers 1945 i gynhyrchu plaladdwyr.

Pam ei fod yn niweidiol? Mae EPA wedi cadarnhau bod deuocsinau yn hynod o gansinig ac yn anffodus mae ganddynt y gallu i ledaenu'n gyflym trwy'r gadwyn fwyd.

Ble allwn ni ddod o hyd iddo? Mae'n union oherwydd ei allu i grynhoi ei fod yn dod o hyd i gynhyrchion cig a llaeth.

7. Chwynladdwr Orange Orange

Beth ydyw? Defnyddiwyd y chwynladdwr hwn yn ystod y rhyfel yn Veitnam. Monsanto oedd "by chance" yn un o gynhyrchwyr a chyflenwyr cyntaf yr arf hon.

Pam ei fod yn niweidiol? Yn honnedig yn gyfrifol am fwy na marwolaethau 400000 a namau geni 500000, babanod mwy na miliwn o bobl a ddioddefodd o wahanol broblemau iechyd ar ôl dod i'r amlwg.

Ble allwn ni ddod o hyd iddo? Mae'n syfrdanol bod y chwynladdwr hwn yn dal i ymddangos heddiw mewn rhai cynhyrchion a gynhyrchir gan Monsanto.

8. Gwrtaith Olew Crai (RoundUP)

Beth ydyw? Fel y mae'r enw'n awgrymu, defnyddir kerosen fel deunydd cychwyn y gwrtaith hwn.

Pam ei fod yn niweidiol? Cadarnheir bod gwrteithiau o'r fath yn lladd micro-organebau pridd, gan ddadwneud y pridd yn de facto a'i gwneud yn amhosibl rhoi planhigion â maethynnau heb ymyrraeth allanol.

Ble allwn ni ddod o hyd iddo? Ar ffermydd ledled y byd.

9. Glyffosad

Beth ydyw? Glyphosate yw'r chwynladdwr mwyaf a ddefnyddir yn y byd, a elwir hefyd yn RoundUp.

Pam ei fod yn niweidiol? Mae'n gysylltiedig â chanser a hefyd gydag amhariad o'r system hormonaidd mewn mamaliaid, a all arwain at wahanol anhwylderau, diffygion geni neu ddatblygiad tiwmorau.

Ble allwn ni ddod o hyd iddo? Yn anffodus, mae RoundUp yn dal i gael ei gydnabod a'i ddefnyddio'n swyddogol. Mae'n digwydd mewn dŵr daear, nentydd a hyd yn oed yn yr awyr.

10. Aspartame

Beth ydyw? Fel sacarin, mae aspartame yn melysydd artiffisial arall a ddefnyddir yn lle siwgr mewn diodydd a bwydydd. Monsanto yw un o'i gynhyrchwyr cyntaf.

Pam ei fod yn niweidiol? Nid oes angen ei gyflwyno hyd yn oed.

Ble allwn ni ddod o hyd iddo? Yn enwedig ym mhob cynnyrch ysgafn, sawsiau, grawnfwydydd a llawer o fwydydd eraill.

11. RBGH hormon twf

Beth ydyw? Mae Monsanth yn hormon twf a ddatblygwyd yn arbennig sy'n sugno mewn gwartheg i gynyddu llaeth.

Pam ei fod yn niweidiol? Yn y corff dynol mae'n gweithio fel cychwynnol canser. Mae'n gysylltiedig yn bennaf â chanser y fron, yr ymennydd a'r prostad.

Ble allwn ni ddod o hyd iddo? Mae pob ail wythnos yn cael ei falu'n rheolaidd i wartheg.

12. GMO

Beth ydyw? Rwy'n credu nad oes angen i GMO esbonio gormod eto. Mae Monsanto yn perthyn i'w crewyr ac fe'i defnyddir o hyd heddiw. Ar gyfer eu hamddiffyn, maent yn defnyddio'r ymadrodd "bwydo'r byd i gyd".

Pam ei fod yn niweidiol? Mae'n debyg nad oes dim mwy i'w gyflawni.

Ble allwn ni ddod o hyd iddo? Mewn caws siwgr, tatws, corn, reis, soi, eog a llawer o fwydydd eraill.

Erthyglau tebyg

Un sylw ar "12 o'r cynhyrchion gwaethaf a gynhyrchir gan Monsato"

Ad a Ateb