Adfeilion 100 000 oed o Dde Affrica

130681x 01. 07. 2018 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Mae hanes De Affrica yn un o hanesion mwyaf diddorol y byd hwn. Am filoedd o flynyddoedd mae wedi cael ei warchod yn llwyr gan ysgogwyr Affricanaidd a chan amddiffynwyr cyfrinachau traddodiadol. Ond mewn 2003 newidiodd popeth oherwydd y darganfyddiad damweiniol a hapus iawn o'r calendr cerrig hynafol. Mae canfyddiad y calendr wedi achosi ymateb cadwyn o ddigwyddiadau a arweiniodd at ddadansoddiad o un o'r rhannau coll mwyaf o hanes dynol a hefyd i egluro bywyd Anunnaki ar ein planed.

Hanes tarddiad

Yn ôl llyfrau hanesyddol, cododd y gwareiddiad cyntaf yn y byd yn y wlad Sumer am 6000 o flynyddoedd yn ôl. gwareiddiad Sumerian Gadawodd cofnodion manwl o'u gweithgareddau ar filiynau platennau clai, yr ydym yn raddol yn datgelu y pwyntiau critigol o ymddygiad dynol a'r berthynas rhwng y Sumerians a'r Anunna duwiau. Ond mae ein gwaith ymchwil archeolegol, a ddechreuodd yn 2003, sy'n awgrymu efallai bod y Sumerians cymryd llawer o'u gwybodaeth o gwareiddiad a ymddangosodd ar filoedd o flynyddoedd yn gynharach yn Ne Affrica.

Mae'r ardal hon wedi cael ei ystyried yn hir fel crud dynoliaeth. Mae'r canfyddiadau newydd hefyd yn awgrymu bod yr un duw a daeth yn adnabyddus fel y Anunnaki drwy waith Zecharia Sitchin a llawer o rai eraill, roedd hefyd yn weithgar iawn ym mywydau pobl De Affrica ers dros 200.000 o flynyddoedd yn ôl.

Trefniant cerrig mawr

Yn 2003 gwelodd Johan Heine o'i drefniant arbennig awyren o gerrig mawr a gafodd eu pentyrru yn daclus ar ymyl clogwyn ger tref Kaapschehoop yn Ne Affrica. Er mwyn rhoi lle arbennig hwn edrych yn well, dychwelodd y diwrnod nesaf ar droed. Yn syth sylweddoli nad yw hyn yn monoliths naturiol cyffredin trefnu.

Dechreuodd y canfyddiad hwn broses o ymchwil, mesur a chyfrifiadau a barhaodd am sawl blwyddyn. Mae dadansoddiad gofalus yn dangos ei bod yn galendr hynafol sy'n unol â symudiad yr Haul, yr Haul a'r Equinox. Hyd yn oed heddiw, mae'n bosibl pennu pob diwrnod o'r flwyddyn i symud y cysgod ar wyneb gwastad y garreg yng nghanol y strwythur.

Ond yn union fel llawer o safleoedd hynafol eraill, megis Stonehenge, ni chafodd prif ddefnydd y lle hwn ei olygu fel calendr, er ei fod yn un o'i nodweddion allweddol. Flynyddoedd lawer yn ddiweddarach, diolch i ymchwil wyddonol ac electronig helaeth, rydym wedi darganfod nodweddion dyfnach a dirgel iawn o'r adeilad dirgel hwn.

Calendr Adam

Y Côr y Cewri Affricanaidd hwn, a enwais yn "Galendr Adam", diolch i'w aliniad â'r sêr a symudiad yr haul, oedd y cyntaf i sefydlu cysylltiad rhwng adfeilion cerrig di-ri eraill yn Ne Affrica. Mae hefyd yn awgrymu bod yr adfeilion hyn yn llawer hŷn nag yr oeddem yn meddwl yn wreiddiol. Mae'n ein gorfodi i ailfeddwl am yr hyn rydyn ni'n ei feddwl o weithgareddau'r crud dynoliaeth hwn, fel y'i gelwir.

Mae darganfod calendr garreg oedd dros Johan Heine, sydd eisoes wedi treulio o leiaf 15 mlynedd tynnu lluniau strwythurau cerrig dirgel wedi'u gwasgaru ar draws y bryniau a chymoedd De Affrica, yn ddim byd newydd. Mae'r adfeilion cerrig wedi dod yn adnabyddus yn gyffredinol fel y "cylchoedd cerrig" ac yn cael eu gwasgaru mewn clystyrau o gwmpas is-gyfandir mawr. Mae'r is-gynrychiolydd yn cynnwys De Affrica, Zimbabwe, Botswana a rhannau o Mozambique. Mae'r cymhleth, sy'n cyfuno Nelspruit, Waterval Boven, Machadodorp, Carolina, Badplaas, Dullstroom ac Lydenburg, mae radiws o tua 60 cilomedr, ardal fwy na'r Los Angeles ar hyn o bryd, efallai yw'r ddinas fwyaf a mwyaf dirgel hynafol ar y Ddaear.

Canfyddiadau

Yn wreiddiol, daeth gwareiddiadau Sumerian ac Aifft o Dde Affrica miloedd o flynyddoedd cyn iddynt ymddangos yng ngogledd y cyfandir. Mae'n awgrymu sawl canfyddiad, gan gynnwys cerflun aderyn wedi'i cherfio o'r dolerit, sy'n debyg i Dduw Horus, a hefyd canfyddiad y sffinx (metr mawr 1,5). Canfuwyd hefyd fod petroglyffs o'r ddisg awyrennau a nifer o groesau ac angoriadau swnerig wedi'u cerfio.

Ar ôl cyfarfod â Johann Hein ar ddechrau 2007, cafodd fi a grŵp mawr o wyddonwyr wahoddiad am daith anhygoel o adfeilion yr hofrennydd. Dylai'r daith hon barhau am y penwythnos cyfan. Er ei bod yn gyfle anhygoel i weld y cylchoedd cerrig dirgel hyn o olygfa adar, fe gyrhaeddais ar ddiwrnod y digwyddiad fel yr unig un. Ac felly, cefais y profiad gwych hwn yn unig a daeth yr un a fydd yn cario'r torch o ymchwil bellach.

Ymchwil

Ar ôl chwe blynedd o ymchwil gan grŵp o wyddonwyr ac archwilwyr annibynnol, rydym wedi cyflawni llawer o ddarganfyddiadau a all fod yn elfennau hanfodol yn ein dealltwriaeth o fywyd a datblygiad gwareiddiad dynol. Cofnodwyd y darganfyddiadau hyn mewn dau lyfr - Calendr Adam a Templau Affricanaidd The Anunnaki.

Bydd darganfyddiadau pellach yn cael eu cyhoeddi mewn llyfr cynnar Dinas Coll ENKI. Mae'r ymchwil hefyd wedi dangos bod yr aneddiadau creigiau hyn yn parhau i fod yn un o strwythurau anoddaf a lleiaf ddeallus y byd hyd yn hyn. Maent yn cyfeirio at y gwareiddiad a oedd yn byw ym mhwynt deheuol Affrica, gan ddelio â mwyngloddio aur yn fwy na 200.000 o flynyddoedd yn ôl, ac yna'n sydyn yn diflannu o wyneb y Ddaear. Mae'n gwbl bosibl bod hwn yn weithgaredd y gwareiddiad hynaf yn y byd.

Doeddwn i ddim hyd yn oed yn gwybod pa mor agos oedd y gwir wrth i mi gael fy enwi yn galendr Adam pan ddarganfyddais y calendr carreg newydd. Hyd at ddwy flynedd yn ddiweddarach datgelwyd siaman Zulu Credo Mutwa, a oedd ar yr adeg hon yn y flwyddyn a gychwynnwyd 1937, mai y lle hwn yn amddiffynwyr Affricanaidd dirgelwch a elwir yn Inzalo Ye Langa neu Man Geni'r Haul. Ar y pwynt hwn, “unodd y nefoedd â mam y ddaear,” a chrewyd dynoliaeth gan y duwiau.

Enkai

Ond aeth Credo yn ddyfnach yn ei esboniad manwl o arwyddocâd y nodnod hwn pan eglurodd imi nad oedd y ddynoliaeth yn creu dim ond duw hynafol o'r fath. Fe'i crëwyd gan ddelwedd benodol a adnabyddir yn Zul fel Enkai. Yr un deity sy'n hysbys yn y testunau Sumerian fel Enki. Mae'r darganfyddiad hwn yn ein gorfodi i newid ein barn ni o wareiddiad Anunnaki. Mae'n bosibl eu bod yn adeiladu nid yn unig yr adfeilion hynafol hyn, ond y gallant hefyd fod yn hynafiaid allweddol yr holl ddynoliaeth.

Suenee Bydysawd yn argymell llyfr DNA o Dduw gan Chris Hardy:

DNA o BOH

Diolch i waith gwych William Brown, y biolegydd moleciwlaidd a'r geneteg, mae olion genetig Anunnaki wedi'u nodi'n glir yng nghyfansoddiad genetig pobl heddiw. Mae William Brown hefyd yn rhan o dîm gwyddoniaeth dan arweiniad Nassim Haramein, Resonance Research Research Foundation, sy'n cynnal ymchwil ar Ynys Kauai.

Aliniad anghytbwys

Ar ôl edrych ar galendr Adam, daeth yn amlwg bod y gogledd, y de, i'r dwyrain a'r gorllewin yn cael eu symud gan raddau 3, 17 munud a 43 yn ail-groesgofnod. Gall hyn fod yn ddarganfyddiad pendant am yr oes hynafol stormus. Mae'n profi'n anffodus bod y polion y gogledd a'r de wrth ddylunio'r calendr mewn mannau eraill heblaw heddiw.

Mae hyn yn dystiolaeth bod sifftiau mawr wedi bod yn crwst y Ddaear yn y gorffennol neu rywbeth tebyg iawn, sy'n cael effaith symud polion. Dyluniodd Charles Hapgood ddamcaniaeth y polion posing, ac roedd Albert Einstein yn ei chefnogi'n gryf. Mae calendr Adam yn rhoi tystiolaeth geoffisegol i ni fod digwyddiad o'r fath wedi digwydd yn y gorffennol. Ar y cam hwn, fodd bynnag, nid ydym yn gwybod eto pan ddigwyddodd y sifft hwn.

Adfeilion hynafol dirgel De Affrica

Cyn i mi ddechrau fy ymchwil gyda 2007, roedd barn eang ymhlith gwyddonwyr bod yna adfeilion carreg 20.000 wedi'u gwasgaru dros fynyddoedd De Affrica. Yn aml, roedd haneswyr modern yn dyfalu am darddiad yr adfeilion hyn, ond nid oeddent yn dod â nhw bron unrhyw arwyddocâd hanesyddol. Ar ôl ymchwil wyddonol agosach, fodd bynnag, rydym wedi dod i ddarganfyddiad hollol wahanol a hynod syndod am hanes hynafol yr adfeilion hyn.

Y ffaith yw, gwyddom ychydig iawn am yr adeiladau hynafol godidog hyn. Mae'n drasiedi gwych bod miloedd eisoes wedi cael eu dinistrio ac yn dal i gael eu dinistrio oherwydd cyfanswm anwybodaeth gan isadeiledd, coedwigaeth, amaethyddiaeth a thai newydd.

Ar ôl archwiliad manwl ar droed ac ar yr awyr, daeth i'r casgliad y gall yr amcangyfrif nifer o adfeilion carreg hynafol fod ymhell dros 100,000. Cadarnhawyd y ffigur hwn gan yr Athro Revil Mason ym mis Ionawr 2009. Ond ar ôl arolwg ffotograffiaeth awyrol ofalus a defnyddio Google Earth, daeth i'r casgliad bod yr 10 lleiaf trawiadol o filiynau o'r adfeilion cylchol hyn.

Y dirgelwch hefyd wedi dyfnhau pan wnes i ddarganfod fod gan y ffurf wreiddiol yr adeiladau hyn dim drysau neu fynedfeydd, felly gallai fod yn annedd. Roedd pob un yn gysylltiedig strwythurau sydd gennym yn galw sianeli (ein llyfrau hanes yn cael ei nodi yn anghywir fel ffordd ar hyd pa llwythau yn gyrru gwartheg), a hefyd yn cael eu cysylltu â rhwydwaith enfawr o derasau amaethyddol, sy'n cynnwys mwy na 450.000 cilomedr sgwâr yn wreiddiol. Mae'r dystiolaeth hon yn dangos yn glir bodolaeth wareiddiad helaeth, diflannedig sy'n cnydau wedi'u trin ar raddfa enfawr.

Problem poblogaeth

Mae'r darganfyddiad hwn yn cynrychioli problem anferth ar unwaith ar gyfer archeolegwyr, anthropolegwyr a haneswyr. Yn ôl hanes a dderbyniwyd heddiw o'r cyfandir hwn, ni fu cymaint o bobl erioed i allu adeiladu nifer o'r adeiladau.

Mae'r sefyllfa'n dod yn fwy cymhleth hyd yn oed pan sylweddolawn nad yw'r rhain yn adeiladau unigryw a fyddai'n cael eu gadael y tu ôl i lwythau neu helwyr. Mae'n gymhleth mawr o adeiladau cylch, ac mae pob un ohonynt yn gysylltiedig â chamlesi rhyfedd ac wedi'u hamgylchynu gan stribed di-ben o derasau amaethyddol. Pe baem yn tybio mai dinas oedd yn boblogaidd, byddai'n awgrymu poblogaeth o leiaf 10 miliwn o bobl - sy'n anhygoel i'r rhan fwyaf ohonom heddiw.

Mae blaendal aur hynafol

Mae'n bwysig nodi bod y adfeilion dirgel hyn De Affrica hefyd yn gyffredin mewn ardaloedd cyfagos megis Botswana, Namibia, Zambia, Kenya a Mozambique. Ond yn anad dim - pam fod pobl hynafol oedd y rhain? Beth wnaethon nhw?

Yn ystod y blynyddoedd 200 diwethaf, astudiodd nifer o archwilwyr yr adfeilion hyn a chofnododd eu darganfyddiadau, ond anghofiwyd eu casgliadau yn bennaf, ac nid yw eu llyfrau bellach wedi'u cyhoeddi heddiw. Ysgrifennodd y rhan fwyaf o'r archwilwyr hyn am filoedd o hen fwyngloddiau sydd yn agos at yr adfeilion hyn. Yn y rhan fwyaf o'r mwyngloddiau hyn, cafodd aur, copr, tun neu haearn ei chlygu.

Rwyf wedi darganfod yn bersonol o leiaf siafftiau hynafol 25 mewn ardaloedd cyfoethog o aur, a dywedodd dwsinau eraill wrthyf am ffermwyr ledled De Affrica. Yn 1930, darganfuwyd o leiaf ddau fwyngloddiau mewn dyfnder o tua metr 30 yn nhalaith Limpopo. Adroddodd mwy na 75.000 gwmnïau daearegol a adroddwyd i lawr yn Mpumalanga. Mae'n ymddangos bod aur eisoes yn cael ei gloddio ar y cyfandir hwn am lawer hirach na gall y rhan fwyaf ohonom ddychmygu.

Ann Kritzinger, daearegwr o Brifysgol Zimbabwe, wedi dod o hyd mewn nifer o astudiaethau fod llawer o adfeilion yn Zimbabwe eu hadeiladu yn fwyaf tebygol ar gyfer y diben o fwyngloddio a phrosesu o aur - ac yn unol â hynny dim caethweision pwll, gwartheg neu warysau ar gyfer grawn, sydd yn ymhlith gwyddonwyr barn eang.

Mae presenoldeb drawdwyr aur Dravid wedi'i gofnodi'n dda iawn yn y llyfr anhygoel gan Dr. Cyril Hromnik Indo Affrica o 1981, lle mae hefyd yn disgrifio'n fanwl bobl MaKomati (Dravidians Hindŵaidd) sydd wedi bod yn gwneud cloddio aur cyn 2000 ac mae'n debyg lawer yn gynharach yn Ne Affrica.

Sumerska ac Abantu

Ni ellir anwybyddu neu anwybyddu cysylltiadau â gwareiddiad Sumeria yn Ne Affrica. Gellir hyd yn oed olrhain etymologically i enwau a tharddiad pobl brodorol. Y prawf cliriach yw tarddiad y gair Abanto, yr enw a ddefnyddir yn gyffredin i ddisgrifio De Affricanaidd du. Yn ôl Credo Mutwa, mae'r enw hwn yn deillio o'r ddu Sumerian Antu, mae Abantu yn golygu plant neu bobl Antu yn syml.

Pŵer cynhyrchu - gwybodaeth hynafol

mesur electronig helaeth o 2011 yn dangos bod adfeilion cerrig crwn mewn gwirionedd yn creu cyfleusterau ynni sy'n defnyddio sain naturiol yn dod o wyneb y Ddaear yn creu maes electromagnetig. adfeilion siâp cylch hefyd yn benodol iawn ac yn unigryw gan fod pob cylch yn cynrychioli model o'r ynni sain. Yna Power ei chwyddo gan ddefnyddio harmoneg alaw syml, ac yn defnyddio yr un ffordd heddiw, gan greu technoleg laser.

Mae strwythurau tebyg magnetronig yn awgrymu bod y dechnoleg hon yn cael ei ddeall yn dda yn y dyddiau cynnar. Yr wyf yn bersonol wedi mesur y tonnau ynni anhygoel a electromagnetig hwn, ac nid oes gennyf unrhyw oedi gyda'r honiadau hyn. Mae rhai o'r amlder sain mesuredig yn cyrraedd lefelau uchel iawn (drwy'r 380 Giga hertz), ac maent yn annymunol yn y sefyllfa bresennol.

Rhaid i'r ffaith bod y cylchoedd hynafol hyn yn gysylltiedig â system o sianeli cerrig yn brawf clir i unrhyw wyddonydd sy'n gweithio gyda thrydan neu ynni. Nid yw hyn yn ddim ond generadur pŵer enfawr wedi'i amgylchynu gan grid. Roedd y generadur hwn yn fwyaf tebygol o ddefnyddio mwyngloddio a phrosesu aur ar raddfa annymunol heddiw.

Datgelu adfeilion a arteffactau

Mae penderfynu oedran yr adfeilion yn agwedd allweddol ar fy ymchwil, ac mae yna sawl dull y mae'n rhaid i mi droi ato oherwydd ni allwn ddefnyddio dyddio carbon safonol i bennu oedran y garreg. Ni allwn ni gymryd yn ganiataol bod adeiladwr adfeilion wedi gadael cerameg neu arteffactau eraill a ganfuwyd gerllaw.

Rydw i wedi cronni llawer o offer a chrefftiau ar gyfer fy amgueddfa fach yn Waterval Boven, ac maent i gyd yn unigryw ac yn ddirgelwch - pob un wedi'i wneud o garreg. Mae gan yr holl arteffactau nodweddion acwstig cryf, ac rwy'n eu galw "cerrig sy'n gwneud gloch". Arweiniodd y canfyddiad hwn i mi sylweddoli bod chwarae sain yn chwarae rhan allweddol wrth adeiladu adfeilion a defnyddio'r egni y maent yn eu creu.

Un o'r technegau mwyaf cyffredin a ddefnyddir i bennu oedran posibl yr offer yw mesur maint y patina sy'n ffurfio ar y garreg. Mae'r math o patina a grëir ar y artiffactau hyn yn ehangu yn araf iawn. Mae ei dwf yn cael ei greu ar gyfer un haen microsgopig ar gyfer blynyddoedd 1000. Mewn geiriau eraill, ar adeg pan mae'r patina eisoes yn weladwy i'r llygad noeth, mae wedi bod yn filoedd o flynyddoedd oed. Mae'r rhan fwyaf o arteffactau yn fy nghasgliad yn cael eu cwmpasu yn llwyr â chylch o drwch sawl milimedr, sy'n nodi bod yn rhaid i'r offer hynafol hyn fod dros y 100 000 oed neu'n hŷn.

Yn olaf, hoffwn ychwanegu ein bod yn sefyll ar drothwy darganfyddiad sbon newydd, syndod sy'n datgelu rhan sylweddol o hanes dynol sydd wedi aros yn gudd. Fy mron Cyfraniad Ubuntu Llyfr: Glasbrint ar gyfer Ffyniant Dynol Rhyddhawyd 2013 ym mis Medi ac rwy'n paratoi dilyniant Templau Affricanaidd The Anunnaki, a fydd yn cynnwys fy holl ddarganfyddiadau a chasgliadau diweddaraf am y gwareiddiadau diflannu yn Ne Affrica.

Dyma rai lluniau

Adfeilion 100 000 oed o Dde Affrica

Golygfa o'r awyr o'r garreg calendr ar ymyl y gwaddod Transvaal o chwarteg du. Mae'r goeden ar y dde yn dangos i'r gogledd - y goeden ar yr ochr chwith i'r de. Mae pob monolith sy'n ffurfio strwythur calendr y cylchlythyr yn dod o'r dolerit. Nid ydym yn gwybod ble i ddod. Rhowch wybod ar siâp y monolith nodedig agosaf at yr ymyl. Dyma un o'r tri monolith sy'n syrthio, sy'n cyd-fynd â chodi gwregys Orion.

Adfeilion 100 000 oed o Dde Affrica

Johan Heine ni Yn dangos cysgod sy'n symud o'r chwith i'r ochr dde o'r garreg galendr, sy'n ein galluogi i nodi dyddiau'r flwyddyn. O chwistrell yr haf ar yr ymyl chwith, ar ôl y chwistrell gaeaf ar y dde.

Adfeilion 100 000 oed o Dde Affrica

Edrychwch yn agos ar galendr Adam. Mae'r llinell gogledd-de yn pasio drwy'r ddau gerrig ganolog. Mae'r goeden yn y canol yn dynodi'r man lle mae'r garreg wedi'i leoli i'r gogledd.

Adfeilion 100 000 oed o Dde Affrica

Cafodd y monolith hwn o galendr Adam ei dynnu o'i safle gwreiddiol yn 1994. Yn wreiddiol, roedd yn wynebu'r haul ar y diwrnod Equinox y tu ôl i'r monolithiaid canolog mawr. Nawr mae'n gwasanaethu fel arwydd y fynedfa i'r warchodfa natur.

Adfeilion 100 000 oed o Dde Affrica

Mae'r ddelwedd lloeren hon yn weladwy y siâp cylchol gwreiddiol gyda dau brif monolith yn y canol. Mae'r llinell sy'n cysylltu Gogledd a De yn weladwy ar unwaith. Hefyd, mae'n weladwy bod y marc y Gogledd wedi'i ddirymu ychydig i'r chwith, yn union raddau 3, 17 munud ac eiliadau 43.

Adfeilion 100 000 oed o Dde Affrica

Un o'r nifer o adfeilion carreg hynafol dirgel sy'n ymddangos yn fwy diben. Ymddengys bod Ffactor X (1,618), neu adran euraid, yn cael ei ddefnyddio'n aml iawn yng nghamensiynau'r strwythurau hyn.

Adfeilion 100 000 oed o Dde Affrica

Rhan fach o'r grid pŵer hynafol, wedi'i ymestyn dros yr ardal 450.000 o gilomedrau sgwâr ac wedi'i gysylltu gan sianeli hynafol y gellir eu gweld yn glir o'r awyr. Nid yw'r manylion hyn yn weladwy i arsylwyr ar y ddaear o gwbl.

Adfeilion 100 000 oed o Dde Affrica

Mae terasau hynafol yn amgylchynu strwythurau helaeth ac yn cwmpasu mwy na 450.000 cilomedr sgwâr.

Am ragor o wybodaeth am fy ymchwil a chyflwyniadau, ewch i'n gwefan

www.michaeltellinger.com

Bywgraffiad

Mae Michael Tellinger yn wyddonydd, ymchwilydd a gwestai rheolaidd o raglenni radio 200 yn yr Unol Daleithiau, y DU ac Ewrop, megis Arfordir i'r Arfordir AC gyda George Noory a Shirley MacLaine Show. Ym mis Mawrth, cynhaliodd 2011 gynhadledd Megalithomania yn Johannesburg, De Affrica, a fynychwyd, er enghraifft, Graham Hancock, Andrew Collins a Robert Temple. Mae'n byw yn Ne Affrica.

www.michaeltellinger.com, www.slavespecies.com

Erthyglau tebyg

Un sylw ar "Adfeilion 100 000 oed o Dde Affrica"

ysgrifennu sylw