10 straeon anhygoel a brawychus o ofodwyr

10060x 29. 05. 2019 Darllenydd 1

Rydym i gyd yn gwybod am straeon anhygoel gofodwyr. Maent yn gweld gwrthrychau anhysbys - yn hedfan ac yn arnofio, yn clywed synau, yn gweld goleuadau. Gall llawer o bobl weld y profiadau hyn yn frawychus, ond ar gyfer rhai gofodwyr maent yn drefn ddyddiol. Felly beth yw'r straeon mwyaf anhygoel a brawychus bob amser? A oes tystiolaeth i'w cefnogi?

Panig gyda phanel solar

Tra oedd y gofodwr Scott Parazynski roedd yn yr Orsaf Ofod Ryngwladol ac yn newid safle'r paneli solar, roedd rhywbeth ofnadwy o anghywir. Dywedodd ei fod yn symudiad da ar y dechrau, ond pan geisiodd y criw eu rhoi ar waith, dechreuodd y paneli solar rwygo.

Dywedodd Parazynski:

“Roedd yn beryglus parhau i ehangu'r panel hwn. Roedd ofnau pe baem yn ceisio datgysylltu'r paneli, y gallent dorri a tharo'r wennol. Neu gallem niweidio'r Orsaf Ofod Ryngwladol. ”

panel haul yn rhwygo, Fideo Sgrinio ISS / YouTube

Y rhan fwyaf cymhleth oedd pan oedd yn rhaid i Parazynski fynd i ddatrys y sefyllfa hon. Roedd yn rhaid iddo fod yn ofalus iawn i beidio â chyffwrdd â rhan fetel ei siwt banel - byddai'n cael ei daro gan sioc drydanol. Ond llwyddodd y panel i atgyfnerthu ac achub y sefyllfa ar ôl ychydig.

Tân mewn gorsaf ofod orlawn

Roedd y gofodwr Jerry Linenger, a oedd wedi'i leoli yng Ngorsaf Mir Space, yn bwyta cinio pan oedd y tanwydd yn y tanc yn sâl yn sydyn.

Dywedodd Linenger:

"Roedd y tân wedi blocio un o longau Soyuz a fyddai fel arall wedi cael ei ddefnyddio i wagio chwe gofodwr, sy'n golygu petai llong yn cael ei dinistrio, byddai'n rhaid i un ddewis pwy fyddai'n goroesi'r gofodwyr." Yn ffodus, ar ôl 14 munud, cafodd y tân ei reoli. ”

Gwaethaf y Tân ar ISS, Straeon y gofodwr / llun ar YouTube Video

Gofodwr torheulo gwenwynig yn y gofod

Y gofodwr Bob Curbeam yw un o'r ychydig sy'n gallu dweud bod ganddo brofiad helaeth. Yn anffodus, roedd un profiad bron yn angheuol iddo. Torrodd un o'r llinellau oeri, ac roedd amonia yn lliwio gofod gofod Bob Curbeam. Golygai hynny na allai fynd yn ôl y tu mewn i'r orsaf fel na fyddai'r mygdarth amonia yn lladd ei gydweithwyr.

Fe wnaeth ddatrys y sefyllfa trwy leihau gollyngiadau amonia yn gyntaf. Penderfynodd amonia o'i siwt ei dynnu drwy ei amlygu i gyfarwyddo golau'r haul a'i adael allan o'i siwt i anweddu. Yna gallai ddychwelyd yn ddiogel ar fwrdd.

Gollyngiad Amonia Gwenwynig, Gofod / Golygfa Dros Fideo YouTube

Synwyryddion dall

Hedfanodd gwennol drwm punnoedd 250 000 tuag at Mir i ymuno â hi, ond roedd Chris Hadfield mewn sefyllfa frawychus gyda'i hediad cyntaf pan stopiodd y synwyryddion. Er mwyn cysylltu mae angen gwybod union gyflymder a phellter yr orsaf, mae'r gwall yma yn golygu trychineb. Yn ffodus, roedd Chris Hadfield yn brofiadol ac roedd Mir yn adnabod yr orsaf. Felly gallai gyfrifo pa mor bell i ffwrdd yr oeddent o'r orsaf a pha mor gyflym yr oeddent yn hedfan. Roedd popeth yn llwyddiannus ac fe gysylltodd Chris Hadfield yn ddiogel â Gorsaf Mir Space heb synwyryddion.

Pleser y gofodwr Soyeon Yi am gartref ffôn

Pan geisiodd y teithiwr gofod Corea cyntaf, Soyeon Yi, ddychwelyd i'r Ddaear ar fwrdd y Soyuz Rwsiaidd, roedd y gwennol mewn trywydd gwael. Yn y pen draw, fe'u penodwyd yn 300 milltir o'r man lle roedden nhw i fod i lanio, yng nghanol y tir a ffermiwyd gan nomadiaid Kazakh.

Soyeon Yi / Sgrinlun ar YouTube Video

Cymerodd ychydig o amser i'r Nomads ddarganfod nad oedd y gofodwyr yn estroniaid. Gofynnodd Yi a oedd ganddynt ffôn, ond nid oeddent, felly dychwelodd i'r wennol i ddefnyddio'r GPS a ffôn lloeren. Galwodd yr Asiantaeth Ofod Rwsia. Yn olaf, achubodd yr hofrennydd nhw.

Fflapio, fflapio, ydy unrhyw un gartref?

Yn ystod taith agoriadol y person cyntaf, a anfonwyd gan Tsieina i'r gofod, dywedodd Yang Liwei ei fod wedi clywed cnoc rhyfedd ar y llong ofod. Roedd yn swnio fel morthwyl pren yn curo ar fwced haearn. Ni ddaeth y sain o'r tu mewn neu'r tu allan. Ni allai ddod o hyd i ffynhonnell y sain hon. Felly nid yw'n glir ai sain a achoswyd gan y gwahaniaeth tymheredd rhwng y tu mewn a'r tu allan i'r llong, neu a oedd rhywbeth yn taro'r llong yn wirioneddol. Ond yn sicr mae'n frawychus clywed synau'r bydysawd na all neb eu hesbonio. Hefyd, oherwydd yn veaku ni all y sain ledaenu.

Bywyd deallus?

Ac eto Leland Malvin. Yn y bydysawd, gwelodd rywbeth arbennig yn arnofio yn y bae cargo yn y llong. Ar ôl glanio, cytunodd â'r profiad hwn. Fodd bynnag, eglurodd NASA mai dim ond iâ a dorrodd bibell freon. Tryloyw, crwm, gan roi'r argraff o fod. Felly ni all neb ddweud yn sicr beth ydoedd. P'un a yw NASA yn gorseddu, neu a oedd y gofodwr yn ymddangos yn wirioneddol unrhyw beth.

Cerddoriaeth Gofod?

Gwyddom na all sain deithio mewn gwactod. Ond sut i esbonio'r chwiban y mae gofodwyr wedi'i glywed wrth hedfan am fis 1969? Disgrifiwyd y sain hon fel cerddoriaeth gosmig. Mae NASA wedi dweud bod gofodwyr wedi profi ymyrraeth radio. Ond gan eu bod ar ochr arall y lleuad - allwn ni gredu'r eglurhad hwn?

Newyddion gofodwr dirgel

Mae Scott Kelly, gofodwr sydd wedi treulio 340 diwrnod yn y gofod, yn rhoi sylwadau ar fodolaeth allfydolion. Mae'n siarad am gêm VR a grëwyd gan NASA ar gyfer hyfforddiant gofodwyr. Yn y gêm hon, mae gofodwyr yn hyfforddi ymosodiadau llongau gofod estron ar ofodwyr. Mae Scott Kelly yn gofyn pam mae angen i NASA ddatblygu gemau treisgar o'r fath?

Cenhadaeth gyfrinachol Mars: Uwch-ofodwyr

Cytrefi cyfrinachol ar y blaned Mawrth. Heddlu Amddiffyn Mars. Gofod rhyfeloedd gyda dau fath o Ymladdwyr. Rhaid i hynny fod yn jôc, yn iawn? Nid yn ôl yr Unol Daleithiau Marine Randy Cramer, sy'n dweud ei fod wedi treulio 17 ar Mars ac wedi gweithio ar ran gyfrinachol Corfflu Morol yr Unol Daleithiau (USMC) / am. Corfflu'r Llynges * /, a gafodd dasgau yn y gofod ac ar y blaned Mawrth.

Dywedodd Cramer ei fod yn gweithio mewn cyfleuster tanddaearol lle y gwarchododd bum cytref o rywogaethau brodorol brodorol, a'i fod wedi treulio tair blynedd arall yn y bydysawd. Siaradodd Cramer am y gwahanol rywogaethau sy'n byw ar y blaned Mawrth, a dosbarthwyd o leiaf chwech ohonynt yn "elyniaethus". Dywedodd yn fanwl yn yr adroddiadau a gyhoeddodd. Aeth Cramer ymlaen i ddweud bod Super Soldier yn defnyddio technegau rheoli meddwl, ac mae'r llywodraeth eisoes wedi cael ei bygwth gan rai endidau allfydol gelyniaethus.

Mars nythfa

A yw'n golygu bod NASA yn gorchuddio bodolaeth allfydolion? Dim ond amser a mwy o dystiolaeth ydyw.

Ffrydio Byw 29.5.2019 heddiw o 19 Hours ar Sianel YouTube Sueneé Universe:

Still llawer ohonom yn meddwl tybed a ddaeth pobl i'r lleuad mewn gwirionedd? Ac os felly, a oes gan yr hyn a welsom ar y teledu a'r hyn a gyflwynir i ni fel ffotograffiaeth a ffilm ddilys sail wirioneddol, neu mae'n gamp soffistigedig iawn mewn stiwdios ffilm. Ni wyddys i Neil Armstrong roi cyfweliadau. Barn ar pam roedd hyn yn wahanol. Mae rhai yn priodoli gonestrwydd iddo, mae eraill yn ceisio osgoi gwrthdaro gormodol lle byddai'n rhaid iddo ddweud pethau nad oedd yn gytûn â nhw. Ac mae'r ail ddull hwn yn seiliedig ar y cyflwyniad canlynol, gan mai seren gyfryngol yn unig oedd gan Neil Armstrong a oedd wedi gorfod gwneud rownd orfodol o'r Unol Daleithiau a phrifysgolion ar ôl dychwelyd o'r daith i'r Lleuad (beth bynnag oedd y TAM wedi'i wneud), pan ddarlithiodd a chyflwyno. Talodd yr ymchwilydd Richard Hall am ddadansoddiad o ymddygiad ymddygiadol (dadansoddi iaith y corff, fformwleiddiadau brawddegau, agweddau siaradwr, ac ati) i asesu a oedd Neil Armstrong yn siarad fel person a oedd wir wedi profi rhywbeth neu o safbwynt person wrth siarad am y Lleuad. sydd ond yn ailadrodd ymadroddion a ddysgwyd. Mae'n debyg mai hwn fydd y tro cyntaf yn amgylchedd Tsiec a Slofacia, pan fydd yr hyn sydd wedi'i guddio rhwng y llinellau…. Gadewch i'r barnwr caredig farnu drosto'i hun a yw hyn yn ddigon cryf ar gyfer PRO neu UNRHYW ddadl sy'n tarfu ar batrwm y gwerslyfr….

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb